Pressemeddelelse: TrygVesta fastholdt kraftig vækst

TrygVesta opnåede i 2009 næsten 10 % vækst. Årets resultat før skat blev næsten fordoblet til 2,6 mia. DKK takket være et godt investeringsresultat. Forsikringsindtjeningen var påvirket af lav rente og flere erstatninger til villa og indbo i Danmark.

Forsikringskoncernen TrygVesta fik større vækst end ventet i 2009. Bruttopræmieindtægterne i de fire nordiske lande steg med 9,6 % i lokal valuta (5,5 % i DKK) til 18,3 mia. DKK mod 17,3 mia. DKK i 2008. Også resultatet før skat oversteg selskabets egne forventninger med et overskud på 2,6 mia. DKK mod 1,35 mia. DKK i 2008, takket være et godt investeringsresultat. Høj kundeloyalitet - I en økonomisk lavkonjunktur anser vi både væksten og resultatet for tilfredsstillende. Vi kan konstatere, at vi har større vækst end branchen generelt, siger koncernchef Stine Bosse. - Vi kan se tilbage på et år med præmievækst og god kundefastholdelse i alle fire markeder. Købet af Moderna i Sverige i foråret 2009 har bidraget væsentligt til både vækst og resultatudvikling, men selv uden Moderna steg præmieindtægterne med 4,7 % i lokal valuta. Årets resultat er sammensat af et væsentligt bedre investeringsresultat og et lavere forsikringsresultat på grund af højere erstatningsudgifter i forhold til 2008. Stigningen i erstatningsudgifterne stammer i vid udstrækning fra øgede erstatninger til danske villa- og indboforsikringer, hvor vi har set en stigning i antallet af indbrud, og hvor det erstattede indbo er blevet væsentligt dyrere efter forbrugsboomet i 2004-2007. Omkostninger holdt i ro Igennem to år med økonomisk turbulens i vores omverden har vi lagt vægt på at fastholde TrygVestas finansielle robusthed og beredskab. I halvandet år har vi været tilbageholdende med nyansættelser og har haft fokus på intern rotation. Vi har ikke haft behov for voldsomme omkostningstilpasninger, men har med fokus på procesforbedringer og lean kunnet sænke omkostningsprocenten fra 17,3 i 2008 til 16,9 – i de modne markeder Danmark og Norge med et helt procentpoint til 15,4. Sund drift og et stærkt kapitalberedskab er udgangspunktet for fortsat lønsom vækst. Vi har handlefrihed i forhold til nye muligheder, som måtte opstå i markedet, fastslår Stine Bosse. 2 mia. DKK i overskud efter skat Forsikringsresultatet på 1,55 mia. DKK viste et fald i forhold til de 2,38 mia. DKK, der blev tjent i 2008. Brutto investeringsresultatet i 2009 var 2,5 mia. DKK, hvilket skyldes stigende aktiekurser samt kursstigninger på realkredit- og virksomhedsobligationer. Afkastet var på 6,6 % mod 3,5 % i 2008. Investeringsresultatet efter overførsel af forsikringsteknisk rente var 1,1 mia. DKK mod et tab på 1,0 mia DKK i 2008 på grund af finanskrisen. Resultatet før skat steg i 2009 til 2,6 mia. DKK mod 1,35 mia. DKK i 2008. Den effektive skatteprocent var lavere i 2009 end 2008, og resultatet efter skat udgjorde i 2009 2,0 mia. DKK mod 0,85 mia. DKK i 2008. Combined ratio (summen af erstatninger og bruttoomkostninger) blev 92,3 mod 89,1 i 2008. Combined ratio er kraftigt påvirket af både det lave renteniveau og de stigende erstatninger inden for villa- og indboforsikringer i Danmark. Udlodning på 90 % På baggrund af årets resultat foreslår bestyrelsen, at TrygVesta udbetaler et kontant udbytte på 1,0 mia. DKK svarende til 15,50 DKK pr. aktie (6,50 DKK i 2008). Hertil kommer et aktietilbagekøbsprogram på cirka 0,8 mia. DKK, der planlægges startet efter generalforsamlingen i 2010 og frem til offentliggørelse af helårsregnskabet for 2010. Den samlede udlodning udgør dermed cirka 90 % af årets overskud. Forventninger til 2010 I 2010 forventer TrygVesta en vækst i præmieindtægterne på 3-4 % i lokal valuta. Det forsikringstekniske resultat ventes at blive 1,3-1,7 mia. DKK før afløb (tilbageførte hensættelser) i forhold til 841 mio. DKK i 2009. Investeringsresultatet ventes at blive 0,2-0,3 mia. DKK og resultat før skat dermed 1,5-1,9 mia. DKK. Tilfredse kunder Stor loyalitet kendetegnede kundernes holdning til TrygVesta igen i 2009. I Danmark lå fornyelsesprocenten for privatkunderne stabilt i niveauet 91. Det vil sige, at kunderne i gennemsnit bliver hos TrygVesta i 11 år. I Norge lykkedes det trods skærpet konkurrence at øge den samlede markedsandel fra 17,9 til 18,1. Fornyelsesprocenten faldt 1,8 procentpoint til 85,1. TrygVesta arbejder kontinuerligt på at forbedre skadebehandlingen, så vi kan udbygge tryghedsleverancen til vores kunder og levere kvalitet til konkurrencedygtige priser. I 2009 blev danske forsikringskunder i en markeds- og tilfredshedsmåling udført af Enalyzer spurgt, hvor tilfredse de var med skadebehandlingen i deres forsikringsselskab. TrygVesta kom bedst ud af undersøgelsen blandt de fire største selskaber i Danmark. TrygVesta vil i 2010 styrke markedsføringen af koncernen som nordisk tryghedsleverandør med fælles brandplatform. Detaljeret information om 2009 resultatet fremgår af årsrapporten offentliggjort d.d. For yderligere information: Kontakt venligst kommunikationsdirektør Troels Rasmussen, tlf. 30 35 30 70 eller Investor relations direktør Ole Søeberg, tlf. 40 30 00 04.

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links