Tryg fortsætter fremgangen

Resultaterne for såvel 2. kvartal som 1. halvår 2011 viser, at Tryg er på rette vej, når det gælder om at indfri målsætningen om på mellemlang sigt at opnå en combined ratio på 90 og en egenkapitalforrentning på 20 procent efter skat.

Resultatet for 2. kvartal blev 487 mio. DKK før skat mod 173 mio. DKK i samme periode sidste år. Første halvår 2011 viser et resultat på 848 mio. DKK før skat mod 60 mio. DKK i 2010.

Det forsikringstekniske resultat blev på 496 mio. DKK i 2. kvartal 2011 mod 394 mio. DKK i 2010. Andet kvartal er ofte årets bedste for nordiske forsikringsselskaber, og det gjorde sig også gældende for Tryg i 2. kvartal sidste år.

Combined ratio - skadeudgifter plus omkostninger målt mod præmieindtægter – blev 91,5 i 2. kvartal 2011 mod 92,5 i samme periode 2010. For halvåret er de tilsvarende tal 93,7 mod 100,4.

Omkostningsprocenten blev for kvartalet 17,0 mod 17,3 året før. For halvåret er de tilsvarende tal 16,8 mod 17,3.

Vi er på rette vej
- Vi er meget tilfredse med, at de initiativer, vi har sat i værk, har den ønskede effekt, siger koncernchef Morten Hübbe. Selv om halvårstallet selvfølgelig er påvirket af de mange vinterskader i 2010, så viser 2. kvartal tydeligt, at vi er på rette vej.

- Vores fortsatte arbejde med at nedbringe skadeomkostningerne ved hjælp af bedre indkøb og bedre rådgivning af kunderne virker, ligesom vi også ser effekten af de prisforhøjelser, vi besluttede i 2009 og 2010. 90 procent af de kunder, der bliver berørt, har fået besked. Efter en mindre nedgang i de private kunders fornyelse af forsikringen i 1. kvartal, stiger fornyelsesprocenten i 2. kvartal. Tendensen har været, at det er de mindst lønsomme kunder, der har opsagt deres forsikringer. Indtil nu har 60 % af de gennemførte prisstigninger påvirket regnskabet, mens de resterende 40 % vil få effekt i løbet af resten af 2011 og 2012, siger Morten Hübbe.

- Blandt vores tre forretningsområder har Erhverv en tydelig forbedring i combined ratio fra 105,2 i 2. kvartal 2010 til 96,5 i 2. kvartal i år. Niveauet er fortsat for højt, og arbejdet med lønsomhedsforbedrende tiltag, herunder forbedring af arbejdsprocesserne, fortsætter.

I vores industriforretning, hvor combined ratio steg fra 84,5 til 87,4, er markedet stadig præget af stærk konkurrence. Selv om vi i Tryg har sagt nej til at deltage i en uholdbar priskonkurrence, er indtjeningen alligevel påvirket.

I vores største forretningsområde, Privat, er combined ratio på 91,4 stort set uændret i forhold til samme kvartal sidste år. Her er det især rejseforsikringer og den danske villaforsikring, som vi holder under observation, men også store lønstigninger på det norske arbejdsmarked og almindelig skadeinflation følger vi tæt, fastslår Morten Hübbe.

Dramatisk start på 3. kvartal
Med et historisk stort skybrud over København kom 3. kvartal fra start på den værst tænkelige måde.

Medio august har Tryg modtaget cirka 18.500 skadeanmeldelser, og det er vurderingen, at Trygs samlede skadeudgift før genforsikring vil beløbe sig til cirka 1,0 mia. DKK. Tryg modtager imidlertid fortsat skadeanmeldelser, hvorfor både det endelige skadeantal og skadeudgiften før genforsikring kan blive højere. Dermed bliver det det dyreste skybrud i Trygs historie. Heraf udgør Trygs egenandel 100 mio. DKK, mens resten er dækket af Trygs genforsikringsprogram. Prisen for at genindtræde i genforsikringsprogrammet vil afhænge af den endelige skadeudgift, men forventes at udgøre cirka 90 mio. DKK, hvilket betyder, at Trygs samlede omkostning forventes at blive cirka 190 mio. DKK, hvilket vil påvirke regnskabet for 3. kvartal.

Tryg forventer dog, at den underliggende forbedring i forretningen vil præge 3. kvartal trods skybrudsskaderne.

- Denne begivenhed viser, at det er vigtigt, at forsikringsselskaberne i Norden er robuste, så vi er i stand til at klare også skader af denne størrelse. Tryg var allerede inden denne begivenhed i gang med at rådgive vores kunder, så vandskader kan undgås, og den økonomiske risiko formindskes. Det arbejde bliver selvfølgelig intensiveret, og Tryg kommer i fremtiden til at stille krav om bedre sikring mod oversvømmelse hos nogle kunder. Det vil være krav om højvandslukke, og at indbo i kældre under etagebyggeri skal være hævet 10 cm over gulvet. Andre kunder vil få besked om, at sårbare materialer som trægulve og gipsvægge i kældre vil være undtaget for dækning ved fremtidige skader.

- Vi har oplevet, at kunderne tager godt imod den rådgivning, vores taksatorer giver dem i forbindelse med opgørelse af skaderne. De fleste husejere vil meget nødig opleve oversvømmelse med kloakvand i kælderen, så vi har en klar fælles interesse med vores kunder, siger Morten Hübbe.

Tryg vil bidrage til dialog
- Men skadernes omfang og hyppigheden af ekstremt vejr gør det naturligt, at hele forsikringsbranchen får en dialog med de berørte myndigheder om, hvad der overordnet kan gøres for at indrette Danmark bedre til de nye vejrforhold. Vi er klar til at stille vores viden til rådighed i et sådant arbejde.

Der findes formodentlig flere aktører, som vil være interesseret i at deltage i finansieringen af en forbedret infrastruktur. Det kræver på den anden side, at der er politisk vilje til at finde metoder til at tilbagebetale denne type investeringer. Det er et politisk spørgsmål, men omfanget og hyppigheden af denne type skader gør det nødvendigt at tænke utraditionelt, siger Morten Hübbe.

Tragedien i Norge
Den frygtelige og meningsløse terrorhandling i Norge den 22. juli – den værste hændelse i Norge siden anden verdenskrig – har også ramt Trygs kunder. Tryg har lagt stor vægt på at være fleksibel og rummelig i forbindelse med behandlingen af disse skader med særlig fokus på at give de ramte og deres pårørende den bedst mulige hjælp.

Erfarne medarbejdere, mange med erfaring fra den store tsunamiulykke i 2004, har gjort en stor indsats for at give vores kunder den bedst mulige støtte. Tryg har engageret psykologer, der både har hjulpet vores medarbejdere i dette krævende arbejde og har støttet den enkelte medarbejder.

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2010 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 19,5 mia. DKK i 2010 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige oplever hastig vækst. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com, www.facebook.com/trygdanmark, www.flickr.com/Tryg og www.youtube.com/TrygDanmark

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links