Tryg i fortsat fremgang trods skybrud og finansiel uro

Med et forsikringsteknisk resultat på 491 mio. DKK fortsatte Tryg i 3. kvartal 2011 forbedringen af forsikringsforretningen i en periode, der var præget af skybrud og volatile finansielle markeder. Færre store og mellemstore skader trak i positiv retning.

Det forsikringstekniske resultat på 491 mio. DKK var en kraftig fremgang i forhold til resultatet på 74 mio. DKK i samme periode sidste år. For årets første ni måneder er resultatet 1.263 mio. DKK mod 114 mio. DKK i de tre første kvartaler af 2010.

Resultatet før skat blev i 3. kvartal 274 mio. DKK mod 369 mio. DKK i 3. kvartal 2010. Efter tre kvartaler er resultatet før skat 1.122 mio. DKK mod 429 mio. DKK i samme periode sidste år.

Nøgletallet combined ratio – skadeudgifter plus omkostninger målt mod præmieindtægter – blev forbedret til 91,5 mod 99,2 i 3. kvartal 2010. For hele ni måneders perioden kan Tryg konstatere en fremgang i combined ratio fra 99,9 i 2010 til 93,0 i år.

Positiv udvikling fastholdes
- Forsikringsresultatet for 3. kvartal bekræfter den fremgang, som vi har kunnet konstatere gennem hele 2011, siger Trygs koncernchef Morten Hübbe. Det er tilfredsstillende, at vi kan fastholde den positive udvikling også i et kvartal, hvor det kraftige skybrud i København var en skadebegivenhed af historiske dimensioner.

- Samtidig er resultatet positivt påvirket af færre store og mellemstore skader. Denne udvikling er tilfældig og forventes ikke at vare ved.

Overordnet har Tryg en målsætning om på mellemlang sigt at nå en egenkapitalforrentning efter skat på 20 % svarende til en combined ratio på 90. Den fortsatte resultatforbedring viser, at vi udvikler os i retning af at nå denne målsætning, tilføjer Morten Hübbe.

Fokus på forebyggelse af skybrudsskader
Det meget kraftige skybrud, der ramte København den 2. juli, medførte skadeudgifter på cirka 1,1 mia. DKK. Som følge af genforsikring beløb Trygs udgifter sig til 190 mio. DKK, hvoraf de 90 mio. DKK er præmie for reetablering af genforsikringen.

- Med over 22.000 skadeanmeldelser har vores medarbejdere haft nogle usædvanligt travle måneder. Umiddelbart efter skybruddet drejede indsatsen sig om at begrænse skadernes omfang, sikre genhusning af de hårdest ramte kunder og skaffe udstyr til affugtning. Efterfølgende fokuserer vi på at udbedre skaderne og forebygge nye skader, siger Morten Hübbe.

Langvarig skadebehandling
- Årets skybrud var kendetegnet ved, at et usædvanligt stort antal erhvervskunder blev ramt. Skader fra skybrud er komplicerede, og skadebehandlingen kan strække sig over en længere periode. Ved udgangen af 3. kvartal var halvdelen af skaderne hos privatkunder og 30 % af skaderne hos erhvervskunder afsluttet.

Vi vil benytte anledningen til at takke de kunder, der har oplevet lang skadebehandling, for deres forståelse. Vi anstrenger os for at give alle kunder så hurtig service som overhovedet muligt.

Vi forventer, at udviklingen med større og hyppigere skybrudsskader vil fortsætte i de kommende år. Det giver ekstra behov for forebyggelse og rådgivning, og vi gennemfører en lang række initiativer, som skal begrænse fremtidige skybrudsskader. Foruden forebyggende tiltag gennemfører vi også ændringer i vilkårene, såsom højere selvrisiko og begrænsninger ved dækning af indbo i kælderrum. Kunderne og vi har en fælles interesse i at begrænse fremtidige skader mest muligt.

Vi tager klimaudfordringerne meget seriøst, og problemerne kan kun løses i et samarbejde mellem kommuner, staten, forsikringsselskaber og borgere. Vi stiller gerne vores viden til rådighed for de berørte myndigheder, siger Morten Hübbe.

Præmievækst på 6,7 %
Trygs præmieindtægter steg i 3. kvartal til 5.289 mio. DKK svarende til en vækst på 8,2 % i DKK og 6,7 % målt i lokal valuta. Væksten er størst i forretningsområdet Privat, som steg med 9,3 % takket være prisforhøjelser og fortsat vækst i forretningsomfanget i Sverige og Finland.

Alle tre forretningsområder – Privat, Erhverv og Industri – har bidraget til den positive udvikling i lønsomheden.

I Privat, der udgør 54 % af Trygs samlede præmieindtægter, lykkedes det trods skybruddet i juli at forbedre det forsikringstekniske resultat fra 211 mio. DKK i 3. kvartal 2010 til 263 mio. DKK. Combined ratio faldt med 1,1 procentpoint til 91,5. Kundernes loyalitet udviklede sig også positivt, idet fastholdelsesprocenten steg til 90,5 i Danmark og 86 i Norge.

Erhverv, der betjener mindre og mellemstore virksomheder, kan notere en betydelig resultatforbedring fra -57 mio. DKK i 3. kvartal 2010 til 44 mio. DKK i år. Combined ratio udviklede sig tilsvarende positivt fra 106,2 til 96,3 hjulpet af færre store og mellemstore skader end forventet. Omkostningsniveauet er fortsat for højt og vil blive reduceret yderligere blandt andet gennem forbedring af arbejdsprocesserne.

Industri vendte et underskud på 82 mio. DKK i 3. kvartal 2010 til et positivt resultat på 184 mio. DKK. Combined ratio faldt fra 106,9 til 87,0. Den positive udvikling skyldes blandt andet færre store og mellemstore skader end normalt og et væsentligt højere afløb end i 2010.

Negativt investeringsresultat
Nettoinvesteringsresultatet for 3. kvartal blev negativt med 205 mio. DKK, primært som følge af et negativt afkast på 260 mio. DKK på aktieporteføljen, der var påvirket af den generelle negative udvikling på aktiemarkederne.For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Kommunikationsdirektør Troels Rasmussen, 30 35 30 70, troels.rasmussen@tryg.dk eller
Investor relations direktør Ulrik Andersson, 21 71 30 18, ulrik.andersson@tryg.dk

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2010 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 19,5 mia. DKK i 2010 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige oplever hastig vækst. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com, www.facebook.com/trygdanmark, www.flickr.com/Tryg og www.youtube.com/TrygDanmark

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links