CORRECTION: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S

Denne korrektion skyldes at valutabetegnelsen i de fuldstændige forslag (punkt
3) var angivet i DKK og ikke i EUR. 

_ _ _ _ _ _ _ _ Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S                   

I overensstemmelse med vedtægternes § 4 indkaldes herved til ordinær
generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S 

            onsdag den 2. april 2008 kl. 14.00            

i Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C med følgende dagsorden: 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.      

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten.                 

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
til den godkendte årsrapport. 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.                      

5. Valg af revisorer.                              

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer, herunder forslag til    
bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier.             

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:                    

6.1 Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet 
i tiden indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden 
for en samlet pålydende værdi af i alt 10 pct. af selskabets til enhver tid   
værende aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige  
fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX Den Nordiske Børs København noterede 
lukkekurs med mere end 10 pct.                         

7. Eventuelt. 

Dagsordenen, selskabets årsrapport for 2007 og de fuldstændige forslag, der   
agtes fremsat på generalforsamlingen, vil i perioden fra den 17. marts 2008 til 
den 2. april 2008, fra kl. 10.00 til 16.00, være fremlagt på selskabets     
hovedkontor til gennemsyn for aktionærerne.                   

Adgangskort                                   
I henhold til vedtægternes § 6 skal aktionærer, der ønsker at deltage i     
generalforsamlingen, bestille adgangskort hos VP Investor Services, Helgeshøj  
Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup (fax: +45 4358 8867) eller via       
www.vestas.com senest den 28. marts 2008 kl. 16.00. Ikke-navnenoterede     
aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, må godtgøre deres   
adkomst ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, 
hvilken dokumentation højst må være 14 dage gammel. Aktionæren skal endvidere  
afgive skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget  
til andre, inden generalforsamlingen er afholdt.                

Stemmeret                                    
Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 185.204.103,00 er fordelt på aktier á  
DKK 1,00 og/eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 1,00 giver én stemme. 
Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som har ladet deres aktier  
notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Aktionærer, 
der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de    
pågældende aktier på generalforsamlingen, uden at aktierne er noteret i     
aktiebogen, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse   
forud for indkaldelsen, jf. vedtægternes § 6. Fuldmagtsblanket til afgivelse af 
stemmer kan indhentes hos VP Investor Services eller via www.vestas.com.    
Aktionærerne udøver de finansielle rettigheder gennem egen depotbank, jf.    
aktieselskabslovens § 73, stk. 5, nr. 2.                    

I forlængelse af generalforsamlingens afholdelse vil der blive serveret canapéer
og drikkevarer. Arrangementet forventes afsluttet kl. 17.            

             Randers, den 10. marts 2008              
              Vestas Wind Systems A/S               
               På bestyrelsens vegne               


                Bent Erik Carlsen                
                Bestyrelsesformand                
          DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG FRA BESTYRELSEN           
til den ordinære generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S 

onsdag den 2. april 2008 kl. 14.00            
Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C       


Ad. dagsordenens punkt 1:                            

Forslag om at årsberetningen tages til efterretning.              

Ad. dagsordenens punkt 2:                            

Forslag om at årsrapporten godkendes.                      

Ad. dagsordenens punkt 3:                            

Forslag om at årets overskud på EUR 275 mio. fordeles således:         
Overførsel til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode EUR
287 mio. 
Udbytte EUR 0 mio.                               
Overførsel til næste år EUR	(12) mio.                     

Ad. dagsordenens punkt 4:                            

Bestyrelsens nuværende generalforsamlingsvalgte medlemmer foreslås genvalgt.  
Bestyrelseskandidaterne har oplyst at have følgende kompetencer samt følgende  
ledelseshverv i andre danske og udenlandske selskaber og organisationer:    

Bent Erik Carlsen (62 år), formand                       
Group Executive Vice President, A.P. Møller-Mærsk (Danmark) 2002 -.       
Indtrådt i bestyrelsen september 1996.                     

Kompetencer                                   

Uddannelse:                                   
1972 - HD i afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen i København, Danmark 
1978 - HD i regnskabsvæsen, Handelshøjskolen i København, Danmark 
- Diverse managementkurser INSEAD, Danmark                   

Tidligere ansættelser:                             
1969-1972 - Salgschef i Colon Emballage A/S, Danmark 
1972-1979 - Adm. direktør i Eurocard Danmark A/S, Danmark 
1979-1981 - Direktør i Winther & Heide Eftf. A/S, Danmark 
1981-1983 - Ansat ved Europa-direktionen i Air Liquide, Frankrig 
1983-1988 - Adm. direktør i Aktieselskabet Dansk Ilt- & Brintfabrik, Danmark 
1988-1990 - Adm. direktør i Fro Saldatura S.A., Italien 
1990-1992 - Adm. direktør i L'Air Liquide Belge sa-nv, Belgien 
1992-1999 - Adm. direktør i Hede Nielsen A/S, Danmark 
1999-2002	 - Adm. direktør i Air Liquide, Scandinavien, Danmark 

Ledelseshverv                                  
Formand for bestyrelsen i: A/S Maersk Aviation Holding (Danmark), Aktieselskabet
Roulunds Fabriker (Danmark), Dansk Industri Syndikat A/S (Danmark), Maersk   
Container Industri (Kina), Mærsk Container Industri A/S (Danmark), Norfolk   
Holding B.V. (Holland), Rosti A/S (Danmark), Rotrex A/S (Danmark), Roulunds   
Holding A/S (Danmark), Star Air A/S (Danmark) og Svitzer A/S (Danmark).     

Næstformand for bestyrelsen i: Dansk Supermarked A/S (Danmark).         

Medlem af bestyrelsen i: Ejendomsselskabet Roulunds A/S (Danmark), F. Salling  
A/S (Danmark), F. Salling Holding A/S (Danmark) og Martinair Holland N.V.    
(Holland).                                   

Uafhængighed                                  
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed (Komitéen 
for god Selskabsledelses definition af begrebet uafhængighed findes på     
www.vestas.com / Investor).                           

Torsten Erik Rasmussen (63 år), næstformand                   
Administrerende direktør & CEO, Morgan Management ApS (Danmark) 1997 -.     
Indtrådt i bestyrelsen januar 1998.                       

Kompetencer:                                  

Uddannelse:                                   
1961-1964 - Handelsuddannelse, Dalhoff Larsen & Horneman A/S, Danmark 
1964-1966 - Værnepligt, Kgl. Livgarde, Danmark og hjemsendt som premierløjtnant
(R) 1967 
1972 - MBA, IMEDE, Lausanne, Schweiz 
1985 - International Senior Managers' Program, Harvard Business School, USA 

Tidligere ansættelser:                             
1967-1971 - Afdelingschef og senere direktør, Northern Soft- & Hardwood Co.
Ltd., Congo 
1973 - Direktionsassistent, LEGO System A/S, Danmark 
1973-1975 - Økonomidirektør, LEGOLAND A/S, Danmark 
1975-1977 - Logistikchef, LEGO System A/S, Danmark 
1977 - Underdirektør, logistik, LEGO System A/S, Danmark 
1978-1980	 - Adm. direktør & CEO, LEGO Overseas A/S, Danmark 
1981-1997	 - Direktør og medlem af Group Management, LEGO A/S, Danmark 

Ledelseshverv                                  
Formand for bestyrelsen i: Amadeus Management A/S (Danmark), Ball ApS (Danmark),
CPD Invest ApS (Danmark) og EVO Management A/S (Danmark).            

Næstformand for bestyrelsen i: A/S Det Østasiatiske Kompagni (Danmark), JAI A/S 
(Danmark) og TK Development A/S (Danmark).                   

Medlem af bestyrelsen i: Acadia Pharmaceuticals A/S (Danmark), Acadia      
Pharmaceuticals Inc. (USA), Arvid Nilsson A/S (Danmark), Coloplast A/S     
(Danmark), ECCO (Thailand) Co. Ltd. (Thailand), ECCO (Xiamen) Co. Ltd. (Kina), 
ECCO Sko A/S (Danmark), ECCO Slovakia a.s. (Slovakiet), Ecco'let Portugal    
(Portugal), JAI Aviation ApS (Danmark), JAI Group Holding ApS (Danmark), Morgan 
Invest ApS (Danmark), NatImmune A/S (Danmark), Oase Outdoors ApS (Danmark),   
Outdoor Holding A/S (Danmark), PT ECCO Indonesia (Indonesien), Schur      
International A/S (Danmark), Vola A/S (Danmark) og Vola Holding A/S (Danmark). 

Uafhængighed                                  
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.     

Arne Pedersen (62 år)                              
Administrerende direktør, Homasit A/S (Danmark) 2008-.             
Indtrådt i bestyrelsen april 1995.                       

Kompetencer                                   

Uddannelse:                                   
1967 - Maskinarbejder fra Assens Sukkerfabrik A/S, Danmark 
1971 - Produktionsingeniør fra Odense Teknikum, Danmark 
1976 - HD i organisation og virksomhedsledelse fra Handelshøjskolen i Århus, 
Danmark                                     

Tidligere ansættelser:                             
1972-1973 - Planlægningsleder i Århus Bogtrykkerie A/S, Danmark 
1973-1977	 - Projektchef i Novopan Træindustri A/S, Danmark 
1977-1980 - Produktionschef i Joran Bor A/S, Danmark 
1980-1985 - Adm. direktør i Svendborg Avis A/S - Fyns Amtsavis, Danmark 
1985-1993 - Adm. direktør i Nordfab A/S, Danmark 
1993-1998 - Adm. direktør i Århus Flydedok A/S, Danmark 
1998-2004 - Adm. direktør i Bladt Industries A/S, Danmark 
2004-2007 - Administrerende koncerndirektør, SIPCO Surface Protection Inc., USA 

Ledelseshverv                                  
Formand for bestyrelsen i: AROS Maritime ApS (Danmark), AROS Maritime A/S    
(Danmark), DanTruck-Heden A/S (Danmark), DanTruck-Heden Lifttruck A/S (Danmark),
DTH Holding ApS (Danmark), EMH og P&S DOK og Leasing Aktieselskab (Danmark),  
Formard Mould A/S (Danmark), Marstal Værft A/S (Danmark), Nettotruck A/S    
(Danmark), Petersen og Sørensen Motorværksted A/S (Danmark) og Petersen og   
Sørensen Reparationsværksted A/S (Danmark).                   

Medlem af bestyrelsen i: DanTruck-Heden Danmark A/S (Danmark), Devitech ApS   
(Danmark), Muehlhan A/S (Danmark), Muehlhan Norway AS (Norge) og Targit A/S   
(Danmark).                                   

Øvrige tillidshverv: Formand for Brancheforeningen Danske Maritime (Danmark),  
formand for Industriens Branchearbejdsmiljøråd (Danmark), medlem af CESA - Den 
europæiske værftsforening (Belgien) og medlem af Dansk Industris Hovedbestyrelse
(Danmark).                                   

Uafhængighed                                  
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.     

Freddy Frandsen (63 år)                             
Direktør.                                    
Indtrådt i bestyrelsen april 2004.                       

Kompetencer                                   

Uddannelse:                                   
1967 - Svagstrømsingeniør, Århus Teknikum, Danmark 
- Diverse management kurser INSEAD, Danmark                   

Tidligere ansættelser:                             
1967-1973	 - Ingeniør i industriafdelingen i Bruun & Sørensen A/S, Danmark 
1973-1987	 - Divisionsdirektør i Skako A/S, Danmark 
1987-1989	 - Adm. direktør i Kverneland-Danmark A/S, Danmark 
1989-1993	 - Adm. direktør i Pedershaab A/S, Danmark 
1993-2005 - Adm. direktør i Aalborg Industries A/S, Danmark 

Ledelseshverv                                  
Formand for bestyrelsen i: FRF Invest ApS (Danmark) og Hans Følsgaard A/S    
(Danmark).                                   

Medlem af bestyrelsen i: Aktieselskabet af 1. november 1998 (Danmark),     
Anpartsselskabet af 8. februar 2005 (Danmark), Hans Følsgaard A/S (Danmark),  
Odense Staalskibsværft A/S (Danmark), Polaris Invest II ApS (Danmark), Polaris 
Management A/S (Danmark) og Svejsemaskinfabrikken Migatronic A/S (Danmark).   

Øvrige tillidshverv: Formand for den almennyttige fond: Utzon Foundation    
(Danmark), medlem af Det Nationale Fødevareforum, Videnskabsministeriet     
(Danmark), medlem af Følsgaard Fonden (Danmark) og medlem af Nordsøen      
Forskerpark/Ocenarium (Danmark).                        

Uafhængighed                                  
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.     

Jørgen Huno Rasmussen (55 år)                          
Administrerende koncerndirektør, FLSmidth & Co. A/S (Danmark) 2004 -.      
Indtrådt i bestyrelsen januar 1998.                       

Kompetencer                                   

Uddannelse:                                   
1976 - Civilingeniør (byggelinien), Danmarks Tekniske Højskole, Danmark 
1977 - HD i organisation, Handelshøjskolen i København, Danmark 
1980 - Lich.tech., Danmarks Tekniske Højskole, Danmark 

Tidligere ansættelser:                             
1979-1982 - Projektleder i A. Jespersen & Søn A/S, Danmark 
1982-1983	 - Leder af erhvervsbyggeri i Chr. Islef & Co. A/S, Danmark 
1983-1986	 - Afdelingsleder i H. Hoffmann & Sønner A/S, Danmark 
1986-1988	 - Udlandsdirektør i H. Hoffmann & Sønner A/S, Danmark 
1988-2003	 - Adm. direktør i Hoffmann A/S, Danmark 
2000-2003 - Koncerndirektør i Veidekke ASA, Norge 

Ledelseshverv                                  
Formand for bestyrelsen i: Aktieselskabet af 1. januar 1990 (Danmark), FFE   
Invest A/S (Danmark), FLS miljø A/S (Danmark), FLS Plast A/S (Danmark), FLSmidth
Airtech A/S (Danmark), FLSmidth Inc. (USA), FLSmidth Ltd. (Indien), FLSmidth  
Materials Handling A/S (Danmark), FLSmidth Minerals Holding ApS (Danmark),   
FLSmidth Minerals Inc. (USA), FLSmidth Rusland Holding A/S og SLF Romer XV ApS 
(Danmark).                                   

Næstformand for bestyrelsen i: Dansk Eternit Holding A/S (Danmark) og Scion DTU 
A/S (Danmark).                                 

Medlem af bestyrelsen i: Dan Indian Holding ApS (Danmark) og FLSmidth      
Dorr-Oliver Eimco Denmark ApS (Danmark).                    

Øvrige tillidserhverv: Medlem af repræsentantskabet for Industriens       
Arbejdsgivere i København (Danmark) og medlem af repræsentantskabet for Tryg i 
Danmark smba (Danmark).                             

Uafhængighed                                  
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.     

Jørn Ankær Thomsen (61 år)                           
Advokat og partner, advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard (Danmark)  
1976 -.                                     
Indtrådt i bestyrelsen april 2004.                       

Kompetencer                                   

Uddannelse:                                   
1970 - Cand.jur. fra Københavns Universitet, Danmark 

Tidligere ansættelse:                              
1970-1974	 - Dommerfuldmægtig og advokatfuldmægtig, Danmark og advokat i 1974 
                                         
Ledelseshverv                                  
Formand for bestyrelsen i: Aida A/S (Danmark), Aktieselskabet af 26. november  
1984 (Danmark), Aktieselskabet Schouw & Co. (Danmark), Carlsen Byggecenter   
Løgten A/S (Danmark), Carlsen Supermarked Løgten A/S (Danmark), Danish     
Industrial Equipment A/S (Danmark), Danske Invest Administration A/S (Danmark), 
DB 2001 A/S (Danmark), F.M.J. A/S (Danmark), Fibertex A/S (Danmark), Frima   
Vafler A/S (Danmark), Fåmandsforeningen Danske Invest (Danmark), GAM Holding A/S
(Danmark), Ghana Impex A/S (Danmark), Givesco A/S (Danmark), Holdingselskabet af
25. november 1972 A/S (Danmark), Investeringsforeningen Danske Invest (Danmark),
Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig (Danmark),           
Investeringsforeningen Danske Invest Select (Danmark), Investeringsforeningen  
Profil Invest (Danmark), K.E. Mathiasen A/S (Danmark), Kildebjerg Ry A/S    
(Danmark), Krone Erhvervsinvestering A/S (Danmark), Krone Kapital A/S (Danmark),
Løgten Midt A/S (Danmark), Martin Professional A/S (Danmark), Ortopædisk    
Hospital Aarhus A/S (Danmark), Pipeline Biotech A/S (Danmark),         
Placeringsforeningen BG Invest (Danmark), Schouw Finans A/S (Danmark),     
Specialforeningen Danske Invest (Danmark), Søndergaard Give A/S (Danmark) og Th.
C. Carlsen, Løgten A/S (Danmark).                        

Medlem af bestyrelsen i: A/S P. Grene (Danmark), ASM Foods AB (Sverige), Biomar 
A/S (Danmark), Biomar Holding A/S (Danmark), Carletti A/S (Danmark), Dan Cake  
A/S (Danmark), GFK Holding ApS (Danmark), GFKJURA 883 A/S (Danmark), Givesco  
Bakery A/S (Danmark), Krone Kapital I A/S (Danmark), Krone Kapital II A/S    
(Danmark) og Krone Kapital III A/S (Danmark).                  

Øvrige tillidshverv: Medlem af Jens Eskildsen og hustru Mary Antonie Eskildsen 
Mindefond (Danmark), medlem af Købmand Th. C. Carlsens Mindefond (Danmark) og  
medlem af Otto Mønsteds Kollegium (Danmark).                  

Uafhængighed                                  
Opfylder ikke Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed,   
grundet tilknytning til en af de advokatvirksomheder, som er rådgiver for    
selskabet.                                   

Kurt Anker Nielsen (62 år)                           
Direktør.                                    
Indtrådt i bestyrelsen april 2006.                       

Kompetencer                                   

Uddannelse:                                   
1972 - Cand.merc., Handelshøjskolen i København, Danmark 

Tidligere ansættelser:                             
1972-1973 - Økonom i Carlsberg A/S, Danmark 
1973-1974 - Management-konsulent i Booz, Allen and Hamilton of Scandinavia,
Danmark 
1974-1977 - Økonom i Novo Industri A/S, Danmark 
1977-1984	 - Chef for strategiplanlægningsafdelingen i Novo Industri A/S,
Danmark 
1984-1985	 - Direktør for strategiplanlægning og kommunikation i Novo Industri
A/S, 
Danmark                                     
1985-1989	 - Økonomidirektør i Novo Industri A/S, Danmark 
1989-2000	 - Koncernøkonomidirektør i Novo Nordisk A/S, Danmark 
1996-2000 - Viceadministrerende direktør i Novo Nordisk A/S, Danmark 
2000-2003 - Adm. direktør i Novo A/S, Danmark 

Ledelseshverv                                  
Formand for bestyrelsen i: Reliance A/S (Danmark).               

Næstformand for bestyrelsen i: Novozymes A/S (Danmark).             

Medlem af bestyrelsen i: Lifecycle Pharma A/S (Danmark), Novo Nordisk A/S    
(Danmark), StatoilHydro ASA (Norge) og ZymoGenetics Inc. (USA).         

Øvrige tillidshverv: Formand for LifeCycle Pharma's revisionsudvalg (Danmark), 
formand for Novo Nordisk                            
A/S' revisionsudvalg (Danmark), formand for StatoilHydro ASA's revisionsudvalg 
(Norge), formand for ZymoGenetics Inc.'s revisionsudvalg (USA) og medlem af Novo
Nordisk Fonden (Danmark).                            

Uafhængighed                                  
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.     

Ad. dagsordenens punkt 5:                            

Forslag fra bestyrelsen om valg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret   
Revisionsaktieselskab og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab som     
selskabets revisorer.                              

Ad. dagsordenens punkt 6:                            

Forslag 6.1                                   

Forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet i  
tiden indtil næste ordinære generalforsamling erhverve egne aktier inden for en 
samlet pålydende værdi af i alt 10 pct. af selskabets til enhver tid værende  
aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på OMX Den Nordiske Børs København noterede lukkekurs  
med mere end 10 pct.                              

Randers, den 10. marts 2008              

Vestas Wind Systems A/S               
På bestyrelsens vegne               


Bent Erik Carlsen                
Bestyrelsesformand

Abonner

Dokumenter og links