DOF ASA: Oppdatering på restruktureringsprosessen

Report this content

Det vises til børsmelding fra DOF ASA ("DOF", og sammen med datterselskapene, "Gruppen") og datterselskapet DOF Subsea AS 22. juni 2022 om inngåelse av en avtale ("Restruktureringsavtalen") med en betydelig andel kreditorer og andre interessenter om en helhetlig finansiell restrukturering ("Restruktureringen").

DOF er tilfreds med å kunne meddele at Gruppen fortsatt har støtte fra sine finansielle kreditorer og sin største aksjonær, og at det er gjort betydelige fremskritt med sluttføring av nødvendig dokumentasjon for gjennomføring av Restruktureringen. I henhold til gjeldende tidslinje forventer DOF at den ekstraordinære generalforsamlingen knyttet til Restruktureringen vil bli avholdt i uken som starter 7. november 2022. I samsvar med dette vil DOF søke om én måneds forlengelse av "Long Stop Date" i Restruktureringsavtalen.

Partene i Restruktureringsavtalen har, som det fremgår av børsmelding den 22. juni 2022, fortsatt diskusjonen for å enes om alternative løsninger for å gjennomføre Restruktureringen for det tilfelle at den ekstraordinære generalforsamlingen i DOF ikke godkjenner vedtakene som kreves for å gjennomføre Restruktureringen. Som et resultat av ovennevnte diskusjoner, har partene i Restruktureringsavtalen i dag inngått en tilleggsavtale til Restruktureringsavtalen ("Tilleggsavtalen"). Partene har der blitt enige om de konkrete tiltak, som vil bli iverksatt av kreditorene for å kunne gjennomføre Restruktureringen, med forbehold om oppfyllelse eller fritak av visse standardbetingelser.

For det tilfelle at den ekstraordinære generalforsamlingen i DOF stemmer ned de vedtak, som kreves for å kunne gjennomføre Restruktureringen, er DOF, i henhold til vilkårene i Tilleggsavtalen, forpliktet til å åpne rekonstruksjonsforhandlinger etter rekonstruksjonsloven av 7. mai 2020 og foreslå en rekonstruksjon med følgende nøkkelelementer:

  1. en del av DOFs direkte finansielle gjeld vil bli konvertert til egenkapital; og
  2. ingen andre forpliktelser for DOF eller Gruppen vil bli påvirket av rekonstruksjonen.

Alle andre elementer av Restruktureringen vil bli iverksatt etter at rekonstruksjonen er gjennomført.

Gjennomføringen av rekonstruksjonsforslaget vil kreve at en ny ekstraordinær generalforsamling i DOF godkjenner forslaget med minst 50 % av aksjene representert på generalforsamlingen. Dersom Restruktureringen gjennomføres ved en rekonstruksjon, vil de eksisterende aksjene i DOF representere 1 % av de fullt utvannede aksjene i DOF etter ferdigstillelse, med mindre annet blir avtalt mellom Gruppens kreditorer. Til sammenligning vil de eksisterende aksjonærene representere 4 % av de fullt utvannede aksjene i DOF dersom Restruktureringsavtalen blir vedtatt som foreslått på første ekstraordinære generalforsamling.

Dersom rekonstruksjonsforslaget ikke kan gjennomføres, enten fordi nødvendig flertall på den andre ekstraordinære generalforsamlingen ikke oppnås eller av andre grunner, vil det bli åpnet konkursbehandling i DOF. I henhold til Tilleggsavtalen har kreditorene i Gruppen avtalt å etablere et nytt selskap ("Newco") som vil gi et tilbud om å overta hele Gruppens virksomhet fra konkursboet gjennom et oppkjøp, direkte eller indirekte, av datterselskapene, mot at deres krav mot DOF blir underordnet. Det vil ikke bli tilbudt kontantvederlag. Dersom et slikt tilbud aksepteres, vil Newco bli det nye morselskapet i Gruppen, og det vil bli søkt om notering av aksjene til Newco på Oslo Børs eller Euronext Expand Oslo. Dersom Restruktureringen gjennomføres etter en konkurs i DOF, vil eksisterende aksjonærer i DOF ikke motta noen egenkapitalandel i den restrukturerte gruppen.

Styret og ledelsen i DOF er overbevist om at det er i aksjonærenes interesse at Restruktureringen gjennomføres på et frivillig grunnlag og at aksjonærene vil oppnå best mulig resultat ved å støtte Restruktureringen på den ekstraordinære generalforsamlingen i DOF. Dersom en frivillig løsning ikke oppnås, må styret imidlertid ta hensyn til kreditorenes interesser som Gruppens viktigste økonomiske interessenter, samt søke å sikre videre drift av Gruppens virksomhet til fordel for sine kunder, ansatte og andre interessenter. Styret er av den oppfatning at gjennomføringen av Restruktureringen gjennom de alternative gjennomføringsstegene som er avtalt i Tilleggsavtalen, vil være det beste alternativet for DOF og konsernet dersom aksjonærene ikke støtter restruktureringen på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Alle alternativene ovenfor, inkludert formell konkurs i morselskapet DOF ASA, for å kunne gjennomføre Restruktureringen, er strukturert for å unngå negative konsekvenser for den løpende driften av Gruppen og for å unngå tap for Gruppens kunder, leverandører og andre handelskreditorer. Følgelig er ingen andre kreditorer enn de finansielle kreditorene forutsatt å bli berørt av slike alternative implementeringer av Restruktureringsavtalen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

CEO Mons Aase, tel. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, tel. +47 91 66 10 09

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Med en multinasjonal arbeidsstyrke på rundt 3.900 ansatte, er DOF ASA en internasjonal gruppe av selskaper som eier og driver en flåte av moderne offshore/undervannsfartøy, og ingeniørkapasitet for å betjene både offshore- og subseamarkedet. Med over 40 år i offshorebransjen har Gruppen en sterk posisjon når det gjelder erfaring, innovasjon, produktspekter, teknologi og kapasitet. DOFs kjernevirksomhet er fartøyseierskap, fartøysledelse, prosjektledelse, engineering, fartøysoperasjoner, kartlegging, fjernintervensjon og dykkeoperasjoner primært for olje- og gassektoren. Fra PSV charter til Subsea engineering, DOF tilbyr et komplett spekter av offshoretjenester av topp kvalitet for å legge til rette for en stadig voksende og krevende industri.

Selskapets viktigste driftssentre og forretningsenheter er lokalisert i Norge, Storbritannia, USA, Singapore, Brasil, Argentina, Canada, Angola og Australia. DOF ASA har vært notert på Oslo Børs siden 1997.

Subscribe

Documents & Links