Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA απευθύνεται στην Επιτροπή ITRE του ΕΚ σχετικά με καίρια σημεία για την ασφάλεια της ΕΕ στον κυβερνοχώρο

Έπειτα από την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πορεία προς την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας της ΕΕ, ο ENISA συμμετείχε στη συνεδρίαση της ITRE (Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια) στις 21 Απριλίου σε μια ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην ΕΕ, καθώς επίσης το ρόλο του ENISA στην υλοποίηση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA Udo Helmbrecht μίλησε για τις εξελίξεις στο ψηφιακό ενιαίο περιβάλλον, τη σπουδαιότητα της ευθυγράμμισης της βιομηχανίας με καινοτόμες ερευνητικές πρωτοβουλίες, καθώς επίσης τον ηγετικό ρόλο που παρουσιάζει ο ENISA μέσα από την κοινότητα και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

«Χαιρετίζω τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής και πιστεύω πως ο ENISA θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξή τους, προωθώντας μια κουλτούρα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη, ιδιαιτέρως με την αύξηση της χρήσης των cloud, IoT, προτύπων, μαζικών δεδομένων και της η-διακυβέρνησης», δήλωσε ο Udo Helmbrecht, Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA.

Ο ENISA, στην προσπάθειά του για μια επιτυχημένη στρατηγική, συνεχίζει την έκκλησή του για (i) 'ασφάλεια ήδη από το σχεδιασμό', όπου η ΕΕ αντιμετωπίζει την ασφάλεια των ψηφιακών προϊόντων ως παράγοντα διαφοροποίησης της αγοράς, (ii) τυποποίηση και πιστοποίηση, (iii) θέσπιση συνεργασίας στον κυβερνοχώρο και δεξιότητες, και (iv) συμμετοχή του ENISA στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για προαγωγή της συμβολής της στο πλαίσιο της επικείμενης Οδηγίας NIS.

Η πλήρης ομιλία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά

Για ΜΜΕ και ερωτήματα από τον Τύπο επικοινωνήστε με τα press@enisa.europa.eu, Τηλ.: +30 2814 409 576

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεδρίαση ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισκεφθείτε:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html

Tags:

Documents & Links