Ο ENISA στην εκδήλωση OMNISECURE στο Βερολίνο

Ο ENISA συμμετείχε στην εκδήλωση ONNISECURE που έλαβε χώρα στο Βερολίνο στις 19-21 Ιανουαρίου 2016, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας.

Κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht, συμμετείχε στις συζητήσεις πάνελ με θέμα ‘Industry 4.0’ (Βιομηχανία 4.0) και ‘15 years on eGovernment’ (15 χρόνια η-Διακυβέρνησης). Τη δεύτερη ημέρα, ο Helmbrecht συντόνισε τη συνεδρία με θέμα ‘IT security in critical infrastructures and the implementation of IT security legislation’ (Ασφάλεια της ΤΠ σε κρίσιμες υποδομές και εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασφαλείας της ΤΠ).

«Οι πρόσφατες συμφωνίες σχετικά με την Οδηγία NIS και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων αποτελούν σημαντικά βήματα προς διασφάλιση καίριων υποδομών και της ιδιωτικότητας στο σύνολο της ΕΕ, ενθαρρύνοντας τη θέσπιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ο ENISA έχει συντελεστικό ρόλο στα θέματα αυτά, ζητώντας τη συμμετοχή κοινοτήτων και προτείνοντας πρακτικές λύσεις για φορείς εκμετάλλευσης και κατασκευαστές με στόχο τη διασφάλιση των επιχειρήσεών τους αλλά και την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών», δήλωσε ο  Udo Helmbrecht, Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA.

«Τα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να αξιοποιήσουν την ασφάλεια ως παράγοντα διαφοροποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς το IoT, τα μαζικά δεδομένα και τα έξυπνα περιβάλλοντα κερδίζουν έδαφος σε ολόκληρη την ΕΕ σε ό,τι αφορά την έξυπνη διαβίωση ή τις μεταφορές, την η-Υγεία, τις η-Πληρωμές ή την η-Διακυβέρνηση Επιπρόσθετα, η εφαρμογή προτύπων και συστημάτων πιστοποίησης παρέχουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας, παροτρύνοντας τον ανταγωνισμό και διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα και εμπιστοσύνη των καταναλωτών, καθώς επίσης την αποτελεσματικότητα της αγοράς», σχολίασε ο Δρ. Ουζούνης. Ο Επικεφαλής Υποδομών Ασφαλείας και Υπηρεσιών του ENISA, Δρ. Ουζούνης, αναφέρθηκε επίσης στις ορθές πρακτικές ασφάλειας για αντιμετώπιση σχετικών προκλήσεων, καθώς επίσης τη μετάφραση νομικών προϋποθέσεων σε πρακτικές λύσεις.

Σχετικές μελέτες και συστάσεις του ENISA σχετικά με τα θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνονται: διασφάλιση ευφυών κατοικιών, ασφαλής υιοθέτηση υπολογιστικού νέφους για Κυβερνήσεις, έξυπνες μεταφορές και έξυπνες πόλεις. Αυτό το έτος, ο ENISA συνεχίζει τις προσπάθειές του για να διασφαλίσει το IoT με μελέτες που αφορούν έξυπνα αυτοκίνητα, έξυπνα νοσοκομεία και έξυπνους αερολιμένες.

Για συνεντεύξεις και ερωτήματα από τον Τύπο επικοινωνήστε με press@enisa.europa.eu , Τηλ. +30 2814 409576

Tags:

Documents & Links