Ο ENISAστο CeBIT: Στήριξη της βιομηχανίας στο νέο νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

«Η Οδηγία NIS αποτελεί την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς επίσης βήμα προς ένα βελτιωμένο και εναρμονισμένο περιβάλλον ασφάλειας του κυβερνοχώρου στο σύνολο της ΕΕ. Με παρόμοιο τρόπο, η GDPR δίνει έμφαση στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής ως βασική συνιστώσα για τη βιομηχανία της ΕΕ» δήλωσε ο Udo Helmbrecht στην φετινή εκδήλωση CeBIT .

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία σχετικά με τους «Ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες και κανονισμούς στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο» κατά τη διάρκεια του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, ενώ μοιράστηκε γνώσεις σχετικά με τις βασικές εξελίξεις στην επερχόμενη Οδηγία NIS και την GDPR, και πώς αυτές μεταφράζονται στην πράξη για τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι ψηφιακοί πάροχοι υπηρεσιών (DSP), όπως οι μηχανές αναζήτησης, οι υπηρεσίες cloud, η online αγορά και οι πάροχοι ουσιωδών υπηρεσιών (ESP) στον τομέα τραπεζών, ενέργειας και μεταφορών επηρεάζονται από την εδραίωση της αναφοράς περιστατικών και τις προϋποθέσεις ασφαλείας του νέου κανονιστικού πλαισίου.τομείς στους οποίους ο ENISA είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Ο Helmbrecht παρείχε επισκόπηση των προτεινόμενων διατάξεων και πώς αυτές θέτουν τα θεμέλια για βελτιωμένη αξιολόγησης κινδύνων, ανάλυσης απειλών και εναρμονισμό σε ολόκληρη την ΕΕ.  Σε αυτό το πλαίσιο, οι ευκαιρίες για την εσωτερική αγορά και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ενίσχυσης της εμπιστοσύνης για υπηρεσίες και προϊόντα.

«Ο ENISA μέσω των συστάσεων και των λύσεών του μπορεί να υποστηρίξει τη βιομηχανία για παραγωγή λύσεων οι οποίες επωφελούνται από την ασφάλεια ως παράγοντα διαφοροποίησης, ενώ προωθούν τη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών, με στόχο προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να ταιριάξουν και να τονώσουν τον τομέα».

Σημειώσεις προς συντάκτες:

Ο ENISA χαιρετίζει τη συμφωνία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε σχέση με την πρώτη Οδηγία για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ, καθώς επίσης τον εκτεταμένο ρόλο του Οργανισμού

Έπειτα από εκτενείς και πολυετείς διαπραγματεύσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με ένα νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος εκσυγχρονίζει το νομικό πλαίσιο που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990

Τα δέκα μηνύματα του ENISA προς τη βιομηχανία στο φόρουμ για την ασφάλεια στην ΤΠ στο Βερολίνο

Επισκόπηση Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο 2015 του ENISA

Η Οδηγία NIS και οι Εθνικές CSIRT

Αύξηση της ανθεκτικότητας των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Ευρώπης, μέσω Αναφοράς Περιστατικών

Ακολουθήστε την #cebit

Για ΜΜΕ και ερωτήματα από τον Τύπο επικοινωνήστε με τα press@enisa.europa.eu, Τηλ. +30 2814 409576

Tags:

Documents & Links