Борба с киберпрестъпността: Споразумение за стратегическо сътрудничество, подписано между ENISA и Европол

Ръководителите на ENISA и Европол подписаха днес споразумение за стратегическо сътрудничество в главната квартира на Европол в Хага с цел улесняване на по-тясното сътрудничество и обмена на експертен опит в борбата с киберпрестъпността.

ОБХВАТ

Целта на споразумението е подобряване на сътрудничеството между Европол, неговия Европейският център за борба с киберпрестъпността (EC3) и ENISA с цел подкрепа на държавите членки и институциите на ЕС за предотвратяване и борба с киберпрестъпността. Споразумението не обхваща обмена на лични данни.

По-специално сътрудничеството може да включва:

  • обмен на конкретни знания и експертен опит,
  • изработване на общи ситуационни доклади,
  • доклади въз основа на стратегически анализи и най-добри практики,
  • укрепване на изграждането на капацитет чрез обучение и повишаване на осведомеността с цел опазване на мрежовата и информационната сигурност на равнището на ЕС.

ENISA е част от Програмния съвет на EC3, като съответно EC3 е част от Постоянната група на заинтересованите страни на ENISA, която консултира директора (на ENISA) относно годишната Работна програма и приоритетите. ENISA и EC3 винаги са работили рамо до рамо за укрепване на киберсигурността и намаляване на киберпрестъпността в ЕС. Работата досега включва съставяне на съвместен документ за смекчаване на последиците от Botnet; участие в Европейски месец на киберсигурността; кибернетични учения като CyberEurope; съставяне на ръководство с добри практики за екипите за незабавно реагиране при компютърни инциденти; и подобряване на сътрудничеството между екипите и правоприлагащите органи чрез различни работни семинари и конференции.

Изпълнителният директор на ENISA, професор Удо Хелмбрехт (Udo Helmbrecht), и директорът на Европол, Роб Уейнрайт (Rob Wainwright), направиха съвместно изявление: „Това споразумение е важна стъпка в борбата против все по-умелите киберпрестъпници, които инвестират повече време, пари и хора в целенасочени атаки. Нашето споразумение показва изключителната ни ангажираност съвместно да даваме своя принос в съответните ни области на специализация и взаимно да подкрепяме работата си в стремежа да направим Европа по-безопасно място онлайн. Според оценките киберпрестъпността струва на световната икономика повече от 400 милиарда долара годишно1. Чрез по-тясното сътрудничество и споделянето на опит укрепваме капацитета на Европа за борба с киберпрестъпниците.“

Съпътстваща информация

ENISA е експертен орган в областта на киберсигурността, с главна квартира в Хераклион и офис в Атина, Гърция, който подпомага държавите — членки на ЕС, Комисията и всички съответни заинтересовани лица при решаването и предотвратяването на проблеми, свързани с мрежовата и информационната сигурност.

* Европол, Европейската полицейска служба, разположена в Хага, Нидерландия, отговаря за сътрудничеството в областта на правоприлагането на равнището на ЕС, като подкрепя действията на държавите членки за предотвратяване и борба с организираната престъпност, тероризма и други форми на тежки престъпления, които засягат две или повече държави членки (Решение 2009/371/ПВР на Съвета). EC3, Европейският център за борба с киберпрестъпността в рамките на Европол, е координационният център в борбата на ЕС срещу киберпрестъпността. Той подкрепя държавите членки и институциите на Европейския съюз в изграждането на оперативен и аналитичен капацитет за разследвания и сътрудничество с международни партньори в областта на киберпрестъпността. Конкретните области на мандата му са измамите при (онлайн) плащанията, сексуалната експлоатация на деца онлайн и престъпленията, засягащи критичните инфраструктурни и информационни системи в Европейския съюз. 

1. McAfee (2014 г.), Нетни загуби: Оценяване на глобалните разходи от киберпрестъпността, юни 2014 г.

За интервюта, моля, свържете се със: Улф Бергстрьом (Ulf Bergström), главно длъжностно лице по корпоративни комуникации и говорител на ENISA, +30 6948 460 143, или Лизане Костерс (Lisanne Kosters), говорител на Европол, +31 70 302 5001. 

Tags:

Documents & Links