• news.cision.com/
  • Ahlstrom-Munksjö/
  • Ahlstrom-Munksjö julkistaa pro forma -taloudellisia tietoja liittyen Experan ja Caieirasin yritysostoihin sekä Experan eräitä taloudellisia lisätietoja

Ahlstrom-Munksjö julkistaa pro forma -taloudellisia tietoja liittyen Experan ja Caieirasin yritysostoihin sekä Experan eräitä taloudellisia lisätietoja

Report this content

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 19.11.2018 klo 8.00

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien ja sääntöjen vastaista tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty alla kohdassa “Tärkeitä tietoja”.

Ahlstrom-Munksjö Oyj (“Ahlstrom-Munksjö” tai “Yhtiö”) julkistaa pro forma -taloudellisia tietoja vuodelta 2017 ja tammi–syyskuulta 2018. Ahlstrom-Munksjön tilintarkastamattomat pro forma ‑taloudelliset tiedot sisältyvät arviolta 20.11.2018 julkaistavaan esitteeseen, joka julkaistaan tänään aiemmin tiedotetun merkintäoikeusannin yhteydessä.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan Expera Specialty Solutions Holdings, Inc.:n (“Expera”) 10.10.2018 toteutuneen yritysoston ja sen rahoituksen, MD Papéis Caieirasin (”Caeiras”) 17.10.2018 toteutuneen yritysoston ja sen rahoituksen sekä Munksjö Oyj:n (”Munksjö”) ja Ahlstrom Oyj:n (”Ahlstrom”) 1.4.2017 toteutuneen sulautumisen ja siihen liittyvän uudelleenrahoituksen (yhdessä “Transaktiot”) vaikutusta Ahlstrom-Munksjön historiallisiin taloudellisiin tietoihin. Experan yritysosto, Caieirasin yritysosto sekä Munksjön ja Ahlstromin sulautuminen on käsitelty konsernitilinpäätöksessä liiketoimintojen yhdistämisenä IFRS-standardien mukaisesti hankintamenetelmää käyttäen, ja Ahlstrom-Munksjö on määritetty hankkijaosapuoleksi. Transaktiot esitetään tilintarkastamattomassa yhdistetyssä pro forma -taseessa 30.9.2018 ikään kuin ne olisivat toteutuneet kyseisenä päivänä. Tilintarkastamattomissa yhdistetyissä pro forma -tuloslaskelmissa 30.9.2018 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta ja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta Transaktiot esitetään ikään kuin ne olisivat toteutuneet 1.1.2017.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on johdettu (a) Ahlstrom-Munksjön tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta 30.9.2018 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta, (b) Specialty Papers Acquisition, LLC:n tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta, tilintarkastamattomasta lyhennetystä konsernitilinpäätöksestä 30.9.2018 päättyneiltä kolmen ja yhdeksän kuukauden jaksoilta sekä tilintarkastamattomista konsernin 10.10.2018 tasetiedoista, jotka kaikki on laadittu US GAAP:in mukaisesti, (c) Ahlstromin tilintarkastetusta lopputilityksestä 31.3.2017 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ja (d) Caieirasin tilintarkastamattomista carve-out taloudellisista tiedoista 30.9.2018 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta ja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta, jotka on laadittu Brasilian tilinpäätösnormiston mukaisesti.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot kuvastavat pro forma -oikaisujen soveltamista, ja nämä oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja tiettyihin oletuksiin, joiden johto uskoo olevan kohtuullisia vallitsevissa olosuhteissa. Ahlstrom-Munksjö on alustavasti kohdistanut Experan ja Caieirasin hankinnasta suoritetut vastikkeet hankitulle nettovarallisuudelle. Ahlstrom-Munksjö ei ole saanut valmiiksi kaikkia yksityiskohtaisia arvonmääritysselvityksiä, jotka tarvitaan vaadittavien arvioiden tekemiseksi kaikkien hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käyvistä arvoista. Lopulliset konsernitilinpäätökseen kirjattavat määrät saattavat poiketa tilintarkastamattomissa pro forma ‑taloudellisissa tiedoissa esitetyistä määristä. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot esitetään ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, ja luonteensa mukaisesti ne kuvaavat oletettua tilannetta, eivätkä ne välttämättä anna kuvaa siitä, millainen taloudellinen asema tai liiketoiminnan tulos olisi ollut, jos Transaktiot olisivat tosiasiallisesti toteutuneet ilmoitettuina päivämäärinä, eikä niitä myöskään ole tarkoitettu antamaan viitteitä ennakoidusta taloudellisesta asemasta tai liiketoiminnan tuloksesta tulevaisuudessa. Tilintarkastamaton yhdistetty pro forma ‑tuloslaskelma ei kuvaa mitään odotettuja kustannussäästöjä, synergiaetuja tai tulevaisuudessa syntyviä integraatiokuluja, joita odotetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä Transaktioiden seurauksena.

Tilintarkastamaton yhdistetty pro forma -tase 30.9.2018

Milj. euroa Ahlstrom-Munksjö historiallinen Pro forma Expera Pro forma Caieiras Experan pro forma -rahoitus Caieirasin pro forma -rahoitus Pro forma yhteensä
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 841,3 198,7 41,7 - - 1 081,6
Liikearvo 428,0 176,7 29,2 - - 633,8
Muut aineettomat hyödykkeet 297,2 179,0 26,0 - - 502,2
Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävät sijoitukset - - - - - -
Muut sijoitukset 1,6 0,1 - - - 1,7
Muut saamiset 8,6 2,3 0,1 - - 11,0
Laskennalliset verosaamiset 2,5 0,5 0,3 - - 3,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 579,1 557,2 97,2 - - 2 233,6
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 329,5 90,8 12,4 - - 432,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 300,1 62,9 15,0 -0,8 - 377,1
Tuloverosaamiset 2,4 1,1 0,2 1,8 0,0 5,5
Rahavarat 194,9 -521,4 -89,5 524,2 70,9 179,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä 826,9 -366,6 -61,9 525,2 70,9 994,5
VARAT YHTEENSÄ 2 406,0 190,7 35,3 525,2 70,9 3 228,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 85,0 - - - - 85,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 517,6 - - 144,5 - 662,1
Muut rahastot ja omat osakkeet 294,3 -2,0 - - - 292,3
Kertyneet voittovarat 127,7 -4,1 -0,1 -1,6 -0,0 121,8
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 1 024,6 -6,2 -0,1 142,8 -0,0 1 161,2
Määräysvallattomien omistajien osuudet 9,8 - - - - 9,8
Oma pääoma yhteensä 1 034,4 -6,2 -0,1 142,8 -0,0 1 171,0
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat 532,4 10,7 - 412,6 70,9 1 026,6
Muut pitkäaikaiset velat 0,7 0,0 - - - 0,7
Työsuhde-etuuksista johtuvat velvoitteet 90,3 - - - - 90,3
Laskennalliset verovelat 94,0 59,1 13,9 - - 167,0
Varaukset 12,8 8,8 - - - 21,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 730,2 78,6 13,9 412,6 70,9 1 306,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset lainat 119,2 46,5 - -30,0 - 135,7
Ostovelat ja muut velat 507,4 71,6 20,4 -0,3 - 599,2
Tuloverovelat 9,5 0,0 1,1 - - 10,6
Varaukset 5,3 0,1 - - - 5,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 641,4 118,2 21,5 -30,3 - 750,8
Velat yhteensä 1 371,6 196,8 35,4 382,3 70,9 2 057,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 2 406,0 190,7 35,3 525,2 70,9 3 228,1

Tilintarkastamaton yhdistetty pro forma -tuloslaskelma 30.9.2018 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

Milj. euroa, ellei toisin ilmoitettu Ahlstrom-Munksjö historiallinen Pro forma Expera Pro forma Caieiras Experan pro forma -rahoitus Caieirasin pro forma -rahoitus Pro forma yhteensä
Liikevaihto 1 725,8 470,5 65,9 - - 2 262,2
Liiketoiminnan muut tuotot 6,3 1,2 - - - 7,5
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 1 732,1 471,7 65,9 - - 2 269,7
Liiketoiminnan kulut
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 28,8 0,4 0,2 - - 29,4
Materiaalit ja tarvikkeet -860,9 -191,4 -43,1 - - -1 095,5
Liiketoiminnan muut kulut -408,6 -119,4 -5,9 - - -533,9
Henkilöstökulut -306,3 -116,3 -7,8 - - -430,4
Poistot -88,7 -20,7 -5,3 - - -114,8
Liiketoiminnan kulut yhteensä -1 635,8 -447,5 -61,9 - - -2 145,2
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien sijoitusten tuloksesta - - - - - -
Liiketulos 96,3 24,2 3,9 - - 124,5
Rahoitustuotot 9,0 - 0,5 - - 9,5
Rahoituskulut -21,0 -2,1 -0,2 -11,7 -4,6 -39,6
Rahoituserät, netto -12,0 -2,1 0,3 -11,7 -4,6 -30,1
Voitto/tappio (-) ennen veroja 84,3 22,1 4,3 -11,7 -4,6 94,3
Tuloverot -21,6 -4,5 -1,7 2,7 1,6 -23,5
Tilikauden voitto 62,7 17,6 2,5 -9,0 -3,0 70,8
Voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 61,4 17,6 2,5 -9,0 -3,0 69,5
Määräysvallattomille omistajille 1,3 - - - - 1,3
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos
Laimentamaton, euroa 0,64 0,60
Laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0,64 0,60

Tilintarkastamaton yhdistetty pro forma -tuloslaskelma 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta

Milj. euroa, ellei toisin ilmoitettu Ahlstrom-Munksjö historiallinen (tilin-tarkastettu) Sulautuminen ja siihen liittyvä uudelleen-rahoitus Pro forma Expera Pro forma Caieiras Experan pro forma -rahoitus Caieirasin pro forma -rahoitus Pro forma yhteensä
Liikevaihto 1 959,9 272,6 637,9 91,0 - - 2 961,5
Liiketoiminnan muut tuotot 12,7 7,0 1,5 - - - 21,2
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 1 972,6 279,6 639,4 91,0 - - 2 982,6
Liiketoiminnan kulut
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -6,4 2,8 -3,2 0,8 - - -6,0
Materiaalit ja tarvikkeeet -920,2 -119,9 -249,8 -54,5 - - -1 344,3
Liiketoiminnan muut kulut -472,0 -65,8 -178,1 -13,4 - - -729,4
Henkilöstökulut -363,7 -52,8 -160,4 -12,7 - - -589,6
Poistot -106,6 -19,9 -30,9 -8,4 - - -165,8
Liiketoiminnan kulut yhteensä -1 868,9 -255,6 -622,5 -88,2 - - -2 835,2
Osuus pääomaosuus-menetelmällä yhdisteltävien sijoitusten tuloksesta -0,2 - - - - - -0,2
Liiketulos 103,5 24,0 16,9 2,8 - - 147,3
Rahoitustuotot 9,5 4,6 - 0,4 - - 14,5
Rahoituskulut -35,7 -7,4 -2,1 -0,3 -20,8 -7,5 -73,8
Rahoituserät, netto -26,2 -2,8 -2,1 0,1 -20,8 -7,5 -59,3
Voitto/tappio (-) ennen veroja 77,3 21,2 14,8 2,9 -20,8 -7,5 88,0
Tuloverot -10,8 -6,9 -4,5 3,9 4,7 2,5 -11,1
Tilikauden voitto 66,5 14,3 10,3 6,8 -16,1 -5,0 76,9
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 65,9 14,2 10,3 6,8 -16,1 -5,0 76,2
Määräysvallattomille omistajille 0,6 0,1 - - - - 0,7
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos
Laimentamaton, euroa 0,78 0,66
Laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0,78 0,66

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, muutoksineen, liitteen II sekä EU:n käyttöönottamien IFRS-standardien mukaisesti laaditussa Ahlstrom-Munksjön konsernitilinpäätöksessä sovellettujen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja ei ole laadittu Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S-X -säännöksen 11 artiklan tai amerikkalaisten tilintarkastajien järjestön (American Institute of Certified Public Accountants) vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

Tilintarkastamattomat pro forma –lisätiedot

Tässä esitettävät liiketoiminta-alueittaiset pro forma -tiedot on laadittu tarkoituksena kuvastaa Expera- ja Caieiras-yritysostojen jälkeistä Ahlstrom-Munksjön liiketoiminta-aluerakennetta, joka koostuu viidestä liiketoiminta-alueesta: Decor, Filtration and Performance, Industrial Solutions, Specialties ja North America Specialty Solutions. Ahlstrom-Munksjö raportoi liiketoiminta-alueittaiset tulokset käyttäen keskeisenä operatiivisena mittarina vertailukelpoista käyttökatetta. Liiketoiminta-alueittaiset pro forma -tiedot perustuvat Ahlstrom-Munksjön historiallisesti raportoimiin liiketoiminta-alueittaisiin tietoihin, joita on vastaavasti oikaistu liiketoiminta-alueiden koostumuksessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi seuraavasti:

  • Experan liiketoiminta on muodostanut uuden segmentin North America Specialty Solutions; ja

  • Caieirasin liiketoiminta on jakautunut kahteen segmenttiin: Decor ja Industrial Solutions.

Seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamattomat liiketoiminta-alueittaiset pro forma -tiedot 30.9.2018 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta ja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta:

Tilintarkastamattomat liiketoiminta-alueittaiset pro forma -tiedot

Pro forma yhteensä Milj. euroa, ellei toisin ilmoitettu 1.1.-30.9.2018 1.1.-31.12.2017
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
Decor 336,7 431,8
Filtration and Performance 510,0 665,3
Industrial Solutions 527,9 678,4
Specialties 439,4 574,3
North America Specialty Solutions 470,5 637,9
Muut ja eliminoinnit -22,3 -26,2
Liikevaihto yhteensä 2 262,2 2 961,5
Vertailukelpoinen käyttökate liiketoiminta-alueittain
Decor 27,1 44,0
Filtration and Performance 90,1 120,6
Industrial Solutions 80,6 112,2
Specialties 29,7 52,9
North America Specialty Solutions 44,9 62,4
Muut ja eliminoinnit -13,4 -25,3
Vertailukelpoinen käyttökate yhteensä 258,9 366,8
Decor 8,0 % 10,2 %
Filtration and Performance 17,7 % 18,1 %
Industrial Solutions 15,3 % 16,5 %
Specialties 6,8 % 9,2 %
North America Specialty Solutions 9,5 % 9,8 %
Muut ja eliminoinnit n/a n/a
Vertailukelpoinen käyttökate-% yhteensä 11,4 % 12,4 %

Pro forma –nettovelka 30.9.2018

Milj. euroa Pro forma yhteensä
Varat
Rahavarat 179,1
Velat
Pitkäaikaiset lainat 1 026,6
Lyhytaikaiset lainat 92,21)
Nettovelka 939,8
__________________________________ 1) Experan saamisten ostamista koskevaan sopimukseen liittyvä 43,5 miljoonan euron velka on jätetty pro forma -nettovelkaa koskevan laskelman ulkopuolelle.

Pro forma -velkaantumisaste (gearing) 30.9.2018

Milj. euroa, ellei toisin ilmoitettu Pro forma yhteensä
Nettovelka 939,8
Oma pääoma yhteensä 1 171,0
Velkaantumisaste (Gearing), % 80,3

Tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitus

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus
Käyttökate Liiketulos ennen poistoja Käyttökate on Konsernin tuloksellisuutta osoittava mittari
Vertailukelpoinen käyttökate Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Vertailukelpoinen käyttökate, vertailukelpoinen käyttökateprosentti, esitetään käyttökatteen lisäksi tarkoituksena tuoda esiin taustalla oleva liiketoiminnan tulos ja parantaa eri kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta. Konserni katsoo, että nämä vertailukelpoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä lisätietoa, sillä niiden ulkopuolelle jätetään olennaisia tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä.
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % Vertailukelpoinen käyttökate / liikevaihto
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Olennaisia tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia eriä kuten liiketoimintojen luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot, liiketoimintojen hankkimiseen liittyvät välittömät transaktiomenot, liiketoimintojen lopettamisesta ja uudelleenjärjestelystä johtuvat menot sisältäen irtisanomismenot, hankintahinnan kohdistamisesta aiheutuvat kertaluonteiset erät, kuten vaihto-omaisuuden käypää arvoa koskevat oikaisut, sekä odottamattomista tai harvinaislaatuisista tapahtumista aiheutuviin ympäristövahinkoihin liittyvät korvaukset. Muita eriä ovat sakot (kuten arvonlisäverotarkastuksista aiheutuvat seuraamukset) tai muut vastaavanlaiset maksut ja riita-asiat
Nettovelka Lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat vähennettynä rahavaroilla Nettovelka on mittari, joka osoittaa Konsernin ulkoista velkarahoituksen kokonaismäärää
Velkaisuusaste, % Nettovelka / oman pääoman kokonaismäärä Konserni katsoo, että velkaisuusaste auttaa osoittamaan rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja on hyödyllinen mittari, jonka avulla johto seuraa Konsernin velkaantumista. Velkaisuusaste on myös yksi Konsernin pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita kuvastava mittari

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot, sisältäen edellä esitetyt pro forma oikaisut ja tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat, ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen Liitteenä 1.

Experan tunnuslukuja

Lisäksi Ahlstrom-Munksjö julkistaa Experan taloudellisia lisätietoja 30.9.2018 päättyneiltä kolmen ja yhdeksän kuukauden jaksoilta sekä 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Alla esitettävät taloudelliset tiedot, lukuun ottamatta tietoa käyttökatteesta ja vertailukelpoisesta käyttökatteesta, ovat peräisin Experan 30.9.2018 päättyneiltä kolmen ja yhdeksän kuukauden jaksoilta laaditusta tilintarkastamattomasta lyhennetystä konsernitilinpäätöksestä sekä tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta, jotka on laadittu US GAAP:in mukaisesti.

1.7.-30.9. 2018 1.1.–30.9. 2018 1.1.–30.9. 2017 1.1.-31.12. 2017
tuhatta Yhdysvaltain dollaria, ellei toisin ilmoitettu (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto......................................................................................... 183 470 562 437 544 182 720 5051)
Käyttökate......................................................................................... 12 7222) 46 3613) 54 6014) 66 7575)
Vertailukelpoinen käyttökate............................................................. 17 5112) 52 7213) 53 2914) 70 4945)
Vertailukelpoinen käyttökate %.......................................................... 102) 93) 104) 105)
Poistot ja kaatopaikkoihin liittyvän varauksen muutos......................... 4 027 13 209 15 314 20 770
Investoinnit....................................................................................... 6 735 15 134 23 022 35 063
__________________________________ 1) Tilintarkastettu. 2) Experan käyttökate 30.9.2018 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältää 4,8 miljoonan dollarin kustannuserän liittyen yritysjärjestelyihin liittyviin kuluihin/transaktiokuluihin, joka johdon tämänhetkisen alustavan näkemyksen mukaisesti on katsottu syntyneen tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella ja joka on katsottu Ahlstrom-Munksjön periaatteiden mukaiseksi oikaisueräksi. 3) Experan käyttökate 30.9.2018 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta sisältää 5,9 miljoonan dollarin kustannuserän liittyen yritysjärjestelyihin liittyviin kuluihin/transaktiokuluihin ja 0,5 miljoonan dollaria muita nettokulueriä, jotka johdon tämänhetkisen alustavan näkemyksen mukaisesti on katsottu syntyneen tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella ja jotka on katsottu Ahlstrom-Munksjön periaatteiden mukaisiksi oikaisueriksi. 4) Experan käyttökate 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta sisältää -1,3 miljoonaa dollaria nettokulueriä, jotka johdon tämänhetkisen alustavan näkemyksen mukaisesti on katsottu syntyneen tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella ja jotka on katsottu Ahlstrom-Munksjön periaatteiden mukaisiksi oikaisueriksi. 5) Experan käyttökate 31.12.2017 päättyneeltä vuodelta sisältää 4,5 miljoonan dollarin kustannuserän liittyen hankintasopimuksen mukaisesti maksettavan ehdollisen vastikkeen muutokseen ja 0,8 miljoonaa dollaria muita nettokulueriä, jotka johdon tämänhetkisen alustavan näkemyksen mukaisesti on katsottu syntyneen tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella ja jotka on katsottu Ahlstrom-Munksjön periaatteiden mukaisiksi oikaisueriksi.

Yhtiö on jättänyt Osakeantia koskevan esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle, johon sisältyy tässä tiedotteessa esitetyt pro forma ‑taloudelliset tiedot. Yhtiö odottaa, että esite hyväksytään arviolta 19.11.2018.

Lisätietoja:

Johan Lindh, sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com J
uho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731,
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Tärkeitä tietoja

Näitä materiaaleja ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1993 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Ahlstrom-Munksjön aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa merkintäoikeusannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön direktiiviin 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU (yhdessä "Esitedirektiivi") (yhdessä kyseisen jäsenvaltion mahdollisten soveltuvien täytäntöönpanosäädösten kanssa), tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisen jäsenvaltion Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)–(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Liittyen (a) rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU, muutoksineen, (”MiFID II”), (b) MiFID II:ta täydentävän komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 9 ja 10 artiklan ja (c) Ruotsin Finanssivalvontaviranomaisen sijoituspalveluja ja sijoitustoimintaa koskevan säännöksen FFF 2017:2 5 luvun tuotehallintavaatimuksiin ja (d) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II:n tuotehallintavaatimukset”) ja ”tuottajien” vahingonkorvausvastuun lisäksi (MiFID II:n tuotehallintavaatimusten mukaisesti) Yhtiön osakkeisiin sovelletaan lupamenettelyä, jossa Yhtiön osakkeiden kohdemarkkinat ovat ei-ammattimaiset asiakkaat ja sijoittajat, (i) jotka täyttävät ammattimaisten asiakkaiden ja hyväksyttävien vastapuolten vaatimukset MiFID II:n mukaisesti (”Kohdemarkkinat”) ja (ii) joille voi jaella käyttäen kaikkia MiFID II:n sallimia jakelukanavia. Kohdemarkkina-arvioinnista huolimatta jakelijoiden tulee huomioida, että Yhtiön osakkeiden arvo voi laskea ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa summaa tai osaa siitä; Yhtiön osakkeet eivät takaa tuottoa tai pääoman suojaa; ja sijoitukset Yhtiön osakkeisiin soveltuvat vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuottoa tai pääoman suojaa ja jotka (yksin tai yhdessä soveltuvan taloudellisen tai muun neuvonantajan kanssa) pystyvät arvioimaan tällaisen sijoituksen hyödyt ja riskit ja joilla on riittävästi varoja sijoituksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden kattamiseksi. Kohdemarkkina-arviointi ei vaikuta sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Osakeannissa.

Kohdemarkkina-arviointia ei tule pitää (i) MiFID II:n mukaisena kelpoisuus- tai soveltuvuusarviointina tai (b) suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin osakkeita koskien. Jokainen jakelija on vastuussa omasta osakkeita koskevasta kohdemarkkina-arvioinnista ja soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä.

Tämä tiedote ei ole Esitedirektiivissä tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen. Osakeantiin liittyen tullaan julkaisemaan esite, joka on julkaisemisen jälkeen saatavilla Yhtiön internet-sivuilta.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Ahlstrom-Munksjö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Ahlstrom-Munksjöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktiosta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Ahlstrom-Munksjöhön, Experaan ja transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa yhdistyneen yhtiön liiketoiminnan tulevista tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen sen strategiset suunnitelmat ja suunnitelmat liittyen kasvuun ja kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhdistyneen yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Ahlstrom-Munksjö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Tämä tiedote sisältää Ahlstrom-Munksjön laatimia lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita transaktiolla ja Ahlstrom-Munksjön ja Experan liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita yhdistymisestä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat transaktiosta ja Ahlstrom-Munksjön ja Experan liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin synergiaetuihin ja niihin liittyviin yhdistymiskustannuksiin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että transaktiosta ja Ahlstrom-Munksjön ja Experan liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista.

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa.

Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa

Liitteet & linkit