Aktia Oyj:KUTSU OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUKSEEN

Aktia Oyj 
Pörssitiedote 5.8.2013 klo 15.00


Aktia Oyj:n sulautumisen Aktia Pankki Oyj:hin 1.7.2013 johdosta Aktia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osakkeenomistajien kokoukseen vahvistamaan Aktia Oyj:n lopputilitys. Osakkeenomistajien kokous pidetään torstaina 12. syyskuuta 2013 kello 11.00 Tekniskan salit -kokoustiloissa, Eerikinkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneet pääsevät sisään ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 10.30.

A. Osakkeenomistajien kokouksessa käsiteltävät asiat
Osakkeenomistajien kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1.  Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Aktia Oyj:n lopputilityksen ja tilintarkastuskertomuksen 1.1.–30.6.2013 esittäminen
  7. Aktia Oyj:n lopputilityksen vahvistaminen
  8. Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen
  9. Kokouksen päättäminen

B. Kokousasiakirjat
Aktia Oyj:n lopputilitys ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Aktian verkkosivuilla www.aktia.fi/aktieagarmote viimeistään 21.8.2013. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Asiakirjat ovat lisäksi nähtävillä osakkeenomistajien kokouksessa.

C. Ohjeita osakkeenomistajien kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on yhtiön viimeisillä osakkeenomistajilla eli osakkeenomistajilla, jotka oli 28.6.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakkeenomistajaluetteloon ja joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.9.2013 kello 16.00. Ilmoittautuminen osakkeenomistajien kokouksen tehdään puhelimitse numeroon 0800 0 2474 (arkisin klo 8.30–16.30).
Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aktia Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain osakkeenomistajien kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.


2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja voi osallistua osakkeenomistajien kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat tulee ennen ilmoittautumisajan päättymistä lähettää osoitteella Aktia Oyj / Konsernin lakiasiat, PL 207, 00101 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen konserninlakiasiat@aktia.fi.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon 28.6.2013, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti vaatia, että hänet merkitään osakkenomistajien kokoukseen osallistumista varten yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 10.9.2013 kello 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa pidetään ilmoittautuneena osakkeenomistajien kokoukseen, jos hänet on edellä mainitun mukaisesti merkitty yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien osakkeenomistajan merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista osakkeenomistajien kokoukseen.

4. Lisätietoja
Osakkeenomistajien kokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus osakkeenomistajien kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Aktia Oyj:llä oli sulautumisen täytäntöönpanon päivänä 1.7.2013 yhteensä 46 936 908 A-sarjan osaketta ja 20 050 850 R-sarjan osaketta. Äänten yhteenlaskettu määrä on 447 953 908. Mahdollisen äänestyksen yhteydessä huomioon ei oteta yhtiön omassa hallinnassa olevia 230 188:aa A-sarjan osaketta ja 178 762:ta R-sarjan osaketta, jotka yhteensä oikeuttavat 3 805 428 ääneen. Lisäksi 793 015:ää A-sarjan osaketta, jotka edustavat 793 015 ääntä, ei ole Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön omistajille vuonna 2009 maksetun sulautumisvastikkeen maksamisen yhteydessä voitu kirjata millekään arvo-osuustilille, eivätkä ne näin ollen voi osallistua mahdolliseen äänestykseen.
 

AKTIA OYJ
HALLITUS

AKTIA OYJ
 

Lisätietoja:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348