Aktia Pankki Oyj: Aktia Pankki Oyj:n taloudellinen asema ja tulos 1.1.-30.9.2012

Aktia Pankki Oyj:n taloudellinen asema ja tulos 1.1.-30.9.2012

 

Aktia Pankki Oyj julkaisee tiedot pankin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta, koska pankin emoyhtiö Aktia Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa ajalta 1.1.-30.9.2012. Tämä tiedote ei ole arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu osavuosikatsaus.

Vuonna 2013 on suunnitteilla sulauttaa holdingyhtiö Aktia Oyj Aktia Pankki Oyj:hin ja samalla listauttaa uusi emoyhtiö Aktia Pankki Oyj pörssiin.

Kaikki tiedot koskevat Aktia Pankki Oyj:n konsernia, jos toisin ei mainita.

Tunnusluvut                  
(milj. euroa) 7-9/2012 7-9/2011 ∆ % 1-9/2012 1-9/2011 ∆ % 4-6/2012 1-3/2012 2011
Osakekohtainen tulos (EPS) 2,3 1,8 24 % 8,4 7,5 13 % 3,2 2,9 8,2
Oma pääoma / osake (NAV)   1) 139,9 106,7 31 % 139,9 106,7 31 % 127,5 130,9 106,4
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,1 5,7 6 % 8,0 8,2 -2 % 8,8 8,8 6,8
Laaja osakekohtainen tulos 12,4 3,7 239 % 30,2 2,6 - 3,3 14,5 2,0
                   
Osakkeiden määrä kauden lopussa   1) 3 3 0 % 3 3 0 % 3 3 3
Henkilöstö (kokopäiväresurssit), keskimäärin                  
katsauskauden alusta   1) 753 774 -3 % 753 774 -3 % 764 771 774
Pankkitoiminta (ml. Yksityispankki)                  
Kulu/tuotto-suhde 0,69 0,79 -13 % 0,69 0,72 -4 % 0,69 0,68 0,73
                   
Ottolainaus yleisöltä   1) 3 666,1 3 600,3 2 % 3 666,1 3 600,3 2 % 3 732,5 3 700,8 3 662,2
Antolainaus yleisölle   1) 7 301,0 6 990,5 4 % 7 301,0 6 990,5 4 % 7 269,5 7 239,5 7 117,1
                   
Vakavaraisuusaste, %   1) 19,9 16,6 20 % 19,9 16,6 20 % 18,9 18,1 16,2
Ensisijaisten omien varojen suhde, %   1) 11,8 10,8 9 % 11,8 10,8 9 % 11,7 11,3 10,6
Riskipainotetut sitoumukset   1) 3 727,9 3 643,1 2 % 3 727,9 3 643,1 2 % 3 742,0 3 767,3 3 694,0
                   
Varainhoito                  
Rahastopääoma   1) 4 246,7 3 379,2 26 % 4 246,7 3 379,2 26 % 4 107,4 4 140,0 3 613,4
Hallinnoitavat ja välitettävät varat   1) 7 413,3 6 204,6 19 % 7 413,3 6 204,6 19 % 7 233,9 7 174,6 6 624,1
                   
 1)) Kauden lopussa                  

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat luettavissa Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomuksesta 2011, s. 6.

 

Pankkikonsernin tuloslaskelma    
(milj. euroa) 1-9/2012 1-9/2011 ∆ % 2011
Korkokate 87,4 98,0 -11 % 128,2
Osinkotuotot 0,1 0,1 -40 % 0,2
     Palkkiotuotot 57,3 54,0 6 % 71,4
     Palkkiokulut -12,5 -13,4 7 % -17,5
Palkkiotuotot netto 44,9 40,6 10 % 54,0
Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot -0,2 -8,7 98 % -9,3
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot -0,1 0,0 -106 % -0,1
Liiketoiminnan muut tuotot 3,6 3,3 10 % 4,6
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 135,7 133,3 2 % 177,6
         
Henkilöstökulut -38,6 -38,6 0 % -52,9
IT-kulut -15,1 -14,8 3 % -19,9
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -2,4 -3,0 -22 % -4,0
Liiketoiminnan muut kulut -37,5 -38,9 -4 % -53,0
Liiketoiminnan kulut yhteensä -93,6 -95,3 -2 % -129,7
         
Arvonalenutumistappiot muista rahoitusvaroista -1,8 - - -
Arvonalenutumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -4,6 -6,3 -27 % -10,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,5 0,0 - 0,0
Liiketulos 35,2 31,6 11 % 37,4
Tutot ja kulut muusta toiminnasta - - - -3,9
Verot -9,2 -8,3 11 % -7,8
Kauden voitto 26,0 23,3 11 % 25,7
         
Josta:        
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 25,3 22,4 13 % 24,7
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,6 0,9 -29 % 1,0
Yhteensä 26,0 23,3 11 % 25,7
         
Osakekohtainen tulos (EPS), euro 8 442 627,57 7 470 051,90 13 % 8 239 314,30
Osakekohtaisessa tuloksessa ei ole laimennusvaikutusta        

 

 
Pankkikonsernin laaja tuloslaskelma
       
(milj. euroa) 1-9/2012 1-9/2011 ∆ %      2011
         
Kauden voitto 26,0 23,3 11 % 25,7
Muut laajan tuloslaskelman erät verojen jälkeen:        
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostuksen muutos käypään arvoon 72,3 -14,8 - -19,2
Kassavirtasuojausten arvostuksen muutos käypään arvoon -6,5 0,1 - -0,2
Myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaus tuloslaskelmaan - - - 0,4
Laaja tulos eristä, jotka voidaan siirtää tuloslaskelmaan 65,9 -14,7 - -19,0
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt - - - -0,3
Laaja tulos eristä, joita ei voida siirtää tuloslaskelmaan - - - -0,3
Kauden laajan tuloslaskelman tulos 91,8 8,6 967 % 6,4
         
Laajan tuloslaskelman tulos josta:        
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 90,6 7,7 - 6,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,2 0,9 32 % 0,4
Yhteensä 91,8 8,6 967 % 6,4
         
Laaja osakekohtainen tulos, euroa 30 203 043,59 2 560 447,72 - 2 002 733,92
Laajassa osakekohtaisessa tuloksessa ei ole laimennusvaikutusta        
         

 

Pankkikonsernin tase  
(milj. euroa) 30.9.2012 31.12.2011 ∆ % 30.9.2011
Varat        
Käteiset varat 236,1 466,3 -49 % 298,3
Korkosijoitukset 2 025,2 1 874,4 8 % 1 904,7
Osakkeet ja osuudet 8,0 1,8 344 % 2,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat 2 033,2 1 876,2 8 % 1 906,6
Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 10,1 20,0 -50 % 20,0
Johdannaissopimukset 395,7 300,7 32 % 264,2
Saamiset Suomen Pankilta ja luottolaitoksilta 167,8 88,8 89 % 59,8
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 7 301,0 7 117,1 3 % 6 990,5
Lainat ja muut saamiset 7 468,8 7 205,8 4 % 7 050,3
Sijoitukset  osakkuusyrityksiin 0,8 3,5 -76 % 3,5
Aineettomat hyödykkeet 2,3 2,3 2 % 2,3
Sijoituskiinteistöt 0,7 0,7 0 % 0,0
Muut aineelliset hyödykkeet 4,5 5,3 -15 % 5,8
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 71,6 70,6 1 % 68,8
Muut varat 6,9 7,6 -9 % 8,2
Muut varat yhteensä 78,5 78,2 0 % 77,0
Tuloverosaamiset 3,8 22,3 -83 % 16,5
Laskennalliset verosaamiset 0,3 11,9 -97 % 11,1
Verosaamiset 4,1 34,2 -88 % 27,6
Varat yhteensä 10 234,8 9 993,1 2 % 9 655,7
         
Velat        
Velat luottolaitoksille 1 097,3 1 112,1 -1 % 945,2
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 666,1 3 662,2 0 % 3 600,3
Talletukset 4 763,4 4 774,3 0 % 4 545,5
Johdannaissopimukset 196,6 160,6 22 % 153,1
Liikkeeseen lasketut velkakirjat 3 743,7 3 811,5 -2 % 3 707,4
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 295,4 288,7 2 % 288,5
Muut velat luottolaitoksilta 395,1 353,5 12 % 395,7
Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille 162,8 51,7 215 % 31,6
Muut rahoitusvelat 4 596,9 4 505,4 2 % 4 423,2
Siirtovelat ja saadut ennakot 96,4 102,6 -6 % 95,7
Muut velat 53,9 44,4 21 % 28,5
Muut velat yhteensä 150,3 147,0 2 % 124,2
Tuloverovelat 0,9 0,0 - 0,6
Laskennalliset verovelat 42,2 28,9 46 % 30,6
Verovelat 43,0 29,0 49 % 31,2
Velat yhteensä 9 750,3 9 616,3 1 % 9 277,2
         

Oma pääoma
       
Sidottu oma pääoma 218,9 153,6 42 % 157,4
Vapaa oma pääoma 200,8 165,5 21 % 162,9
   Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta 419,7 319,1 32 % 320,2
   Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta 64,8 57,7 12 % 58,2
Oma pääoma 484,5 376,8 29 % 378,5
Velat ja oma pääoma yhteensä 10 234,8 9 993,1 2 % 9 655,7
         

 

Konsernin oman pääoman muutos          
                   
                   
                Määräysvallattomien  
        Osakeperusteisten     Osakkeenomistajien omistajien  
    Muu sidottu Käyvän arvon korvausten Sijoitetun vapaan Voitto- osuus omasta osuus omasta Oma pääoma
(milj. euroa) Osakepääoma oma pääoma rahasto rahasto pääoman rahasto varat pääomasta pääomasta yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 93,9 10,3 22,5 0,8 72,7 253,0 453,0 44,3 497,3
Omien osakkeiden myynti         0,2 0,2   0,2
Osingonjako           -19,9 -19,9   -19,9
   Kauden voitto           27,7 27,7 0,9 28,6
   Myytävissä olevat rahoitusvarat -1,2       -1,2 0,1 -1,1
   Kassavirran suojaus   0,2       0,2 0,0 0,1
Kauden laajan tuloslaskelman tulos -1,0     27,7 26,7 0,9 27,6
Muu muutos omassa pääomassa   -0,7     -0,7 13,0 12,4
Oma pääoma 30.9.2011 93,9 10,3 21,5 0,1 72,7 260,8 459,2 58,2 517,5
                   
                   
Oma pääoma 1.1.2012 93,9 10,3 19,1 0,2 72,7 269,9 466,0 57,7 523,8
Omien osakkeiden myynti         0,0 0,0   0,0
Osingonjako           -20,0 -20,0   -20,0
   Kauden voitto           43,1 43,1 0,6 43,7
   Myytävissä olevat rahoitusvarat 95,9       95,9 0,2 96,1
   Kassavirran suojaus   -6,9       -6,9 0,4 -6,5
Kauden laajan tuloslaskelman tulos 89,0     43,1 132,1 1,2 133,3
Muu muutos omassa pääomassa   0,7     0,7 5,9 6,6
Oma pääoma 30.9.2012 93,9 10,3 108,1 0,9 72,7 293,1 578,9 64,8 643,7

 

 

Pankkikonsernin rahavirtalaskelma  
(milj. euroa) 1-9/2012 1-9/2011 ∆  %    2011
Liiketoiminnan rahavirta        
Liiketulos 35,2 31,6 11 % 37,4
Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirtavaikutusta 4,0 16,4 -75 % 20,1
Purettu kassavirtasuojaus 9,1 - - 17,6
Maksetut tuloverot 13,6 -29,0 - -36,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen liiketoiminnan saamisten ja velkojen muutosta        
62,0 19,1 225 % 39,0
Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) -312,4 368,5 - 198,1
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 4,6 -340,3 - -36,3
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -245,9 47,3 - 200,9
Investointien rahavirta        
Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 9,9 1,4 595 % 1,4
Tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten myynti 0,0 0,3 - 0,3
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,9 -2,4 23 % -2,8
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 0,0 0,2 -79 % 0,2
Investointien rahavirta yhteensä 8,1 -0,5 - -1,0
Rahoituksen rahavirta        
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 5,4 3,3 60 % 3,6
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lisäys 30,0 - - -
Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n emissio/osinko määräysvallattomille omistajille 5,9 13,5 -57 % 13,5
Maksetut osingot -20,0 -20,0 0 % -20,0
Rahoituksen rahavirta yhteensä 21,2 -3,1 - -2,9
Rahoitusvarojen nettomuutos -216,6 43,6 - 197,0
Rahavarat vuoden alussa 473,0 275,9 71 % 275,9
Rahavarat kauden lopussa 256,3 319,5 -20 % 473,0
Rahoituslaskelmassa esiintyvät rahavarat muodostuvat seuraavista tase-eristä:        
Kassa 8,2 8,3 -1 % 9,5
Suomen Pankin sekkitili 228,0 290,0 -21 % 456,8
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 20,2 21,3 -5 % 6,6
Yhteensä 256,3 319,5 -20 % 473,0
Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirtavaikutusta:        
Arvonalentumistappiot muista rahoitusvaroista 1,8 - - -
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 4,6 6,3 -27 % 10,5
Käyvän arvon muutokset 2,4 6,5 -63 % 7,2
Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä 2,4 3,0 -22 % 4,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,9 0,3 196 % 0,3
Myyntivoitot ja -tappiot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä 0,2 0,6 -74 % 0,6
Purettu kassavirtasuojaus -8,2 - - -2,5
Muut oikaisut - -0,4 - 0,0
Yhteensä 4,0 16,4 -75 % 20,1

 

Segmenttien liikevoitot

 

Pankkikonsernissa on kolme segmenttiä; Pankkitoiminta, Varainhoito ja Muut.

Pankkitoiminta sisältää Aktia Pankki Oyj:n konttori- ja yritystoiminnan sekä treasuryn ja pankkikonsernin tytäryhtiöt Aktia Hypoteekkkipankki Oyj:n, Aktia Kortti Oy:n ja Aktia Yritysrahoitus Oy:n.

Varainhoito sisältää Aktia Pankki Oyj:n yksityispankkitoiminnan sekä tytäryhtiöt Aktia Asset Management Oy:n, Aktia Rahastoyhtiö Oy:n ja Aktia Invest Oy:n.

Muut sisältää tietyt hallinnolliset toiminnot Aktia Pankki Oyj:ssä ja oman pääoman tuoton.

Liikevoitto (milj. euroa) 7-9/2012 7-9/2011 ∆  %   
Pankkitoiminta      9,9 6,2 59 %
Varainhoito      2,9 1,4 117 %
Muut               -2,7 -0,4 -588 %
Eliminoinnit       -0,3 0,0 -
Yhteensä 9,8 7,2 36 %

 

Liikevoitto (milj. euroa) 1-9/2012 1-9/2011 ∆  %   
Pankkitoiminta      33,5 31,4 7 %
Varainhoito      7,2 4,4 63 %
Muut               -4,5 -1,3 -241 %
Eliminoinnit       -1,1 -2,9 63 %
Yhteensä 35,2 31,6 11 %

 

Korkokate

(milj. euroa) 1-9/2012 1-9/2011 ∆ % 2011
Talletukset ja lainat 43,6 47,1 -7 % 63,0
Suojaustoimenpiteet, korkoriskin hallinta 21,8 27,9 -22 % 34,8
Muut 21,9 23,0 -5 % 30,3
Korkokate 87,4 98,0 -11 % 128,2
         

Kiinteäkorkoisten sijoitusten tulosvaikutus on jaettu korkoriski- ja luottoriskikomponentteihin. Laskelmissa huomioidaan korkoriskikomponentin vaikutus osana suoja

Luottokanta

Taulukko 1. Luottokanta sektoreittain

(milj. euroa) 30.9.2012 31.12.2011 ∆  Osuus, %
Kotitaloudet 6 224,6 5 965,6 259,0 85,3 %
Yritykset 754,3 811,6 -57,3 10,3 %
Asuntoyhteisöt 278,3 288,7 -10,4 3,8 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 39,0 45,2 -6,2 0,5 %
Julkisyhteisöt 4,8 6,0 -1,2 0,1 %
Yhteensä 7 301,0 7 117,1 184,0 100,0 %

 

Taulukko 2. Luottokantaan kohdistuvat arvonalentumiset
(milj. euroa)
30.9.2012 30.6.2012 31.3.2012 31.12.2011
Luottokanta ennen arvonalentumisia 7 364,7 7 334,0 7 303,2 7 180,3
Sopimuskohtaiset arvonalentumiset -47,8 -50,2 -49,5 -49,2
       Josta järjestämättömiin luottoihin kohdistettu -39,4 -42,0 -42,7 -39,2
       Josta muihin luottoihin kohdistettu -8,4 -8,2 -6,9 -10,0
Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset -15,9 -14,2 -14,1 -14,0
Luottokanta, tasearvo 7 301,0 7 269,5 7 239,5 7 117,1
         

Luottojen arvonalentumiset muodostivat kauden aikana yhteensä 0,06 (0,09) prosenttia koko luotonannosta. Yritysluottojen osalta vastaava luku oli 0,5 (0,7) prosenttia koko yritysluottokannasta.

 

Taulukko 3. Hoitamattomat luotot viivästyksen pituuden mukaan

 

(milj. euroa)
Vrk
30.9.2012 % kannasta 30.9.2011 % kannasta 2011
1-30 138 1,88 209 2,97 160
josta kotitalouksien osuus 118 1,61 144 2,05 115
           
31-89 54 0,74 61 0,87 53
josta kotitalouksien osuus 36 0,49 47 0,66 46
           
90- * 53 0,72 56 0,80 60
josta kotitalouksien osuus 38 0,52 39 0,56 36

* vakuuksien markkina-arvo on 95 % luoton arvosta Aktia Pankissa

Käyvän arvon rahaston erittely

(milj. euroa)   30.9.2012 31.12.2011
Osakkeet ja osuudet 5,0 - 5,0
Suorat korkosijoitukset 31,9 -34,9 66,7
Rahavirran suojaus 19,0 25,5 -6,5
Käyvän arvon rahasto yhteensä 55,9 -9,4 65,3

 

Pankkikonsernin likviditeettisalkku

Pankkikonsernin likviditeettisalkku ja muut korolliset sijoitukset

Aktia Pankki-konserni Valtionobl. ja valt.takaamat Covered Bonds (CB)* Rahoitus-laitokset pl. CB Yrityslainat Kiinteistöt Vaihtoeht sijoitukset Osakkeet Yhteensä
  9/12 2011 9/12 2011 9/12 2011 9/12 2011 9/12 2011 9/12 2011 9/12 2011 9/12 2011
EU AAA 136 145 1 269 916 286 309 12 - - - 1 703 1 370
Suomi 132 61 233 111 43 37 - - - -   407 210
Muut AAA-maat 4 84 1 037 805 243 272 12 - - - 1 296 1 161
EU < AAA - 51 183 352 - 37 - 2 - - - 183 442
Belgia - - - - - - - -
Kreikka - - 2 - - - - - - 2
Irlanti - 30 27 - - - - - 30 27
Italia - 46 60 - - - - - 46 60
Portugali - 22 54 76 - 8 - 1 - - - 54 107
Espanja - 29 52 187 - 29 - 1 - - - 52 246
Muut maat - - - - - - - -
Eurooppa pl. EU - 232 50 12 30 - - - - 244 80
Pohjois-Amerikka - 23 33 - - - - - 23 33
Muut OECD-maat - - - - - - - -
Ylikansalliset - - 45 43 - - - - 45 43
Muut - - - - - - - -
Yhteensä - 197 1 706 1 350 343 419 12 2 - - - 2 197 1 968

* kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjalainat

 

Luottoluokitusten jakauma pankkitoiminnan likviditeettisalkussa

  30.9.2012 31.12.2011
(milj. euroa) 2 197 1 968
Aaa 55,9 % 55,6 %
Aa1-Aa3 26,3 % 21,9 %
A1-A3 9,0 % 11,9 %
Baa1-Baa3 4,5 % 6,3 %
Ba1-Ba3 0,4 % 1,9 %
B1-B3 0,0 % 0,0 %
Caa1 tai heikompi 0,0 % 0,0 %
Kotimaiset kunnat (ei luottoluokitusta) 3,9 % 2,1 %
Ei luottoluokitusta 0,0 % 0,3 %
Yhteensä 100,0 % 100,0 %
 

 

Vakavaraisuus

Vakavaraisuus 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
Pankkikonserni      
Vakavaraisuusaste 19,9 % 16,2 % 16,6 %
Ensisijaisten omien varojen suhde 11,8 % 10,6 % 10,8 %
Aktia Pankki      
Vakavaraisuusaste 27,6 % 22,3 % 22,1 %
Ensisijaisten omien varojen suhde 16,2 % 14,6 % 14,3 %
Aktia Hypoteekki Pankki      
Vakavaraisuus 10,9 % 10,2 % 10,7 %
Ensisijaisten omien varojen suhde 9,4 % 8,5 % 9,0 %

 

Pankkikonsernin riskipositiot
           
Pankkikonsernin vakavaraisuus          
Yhteenveto (milj. euroa) 9/2012 6/2012 3/2012 12/2011 9/2011
Ensisijaiset omat varat 440,4 437,9 427,1 392,6 393,4
Toissijaiset omat varat 302,1 268,0 254,5 206,4 210,3
Omat varat 742,5 705,9 681,6 599,1 603,7
Luotto- ja vastapuoliriskien riskipainotettu määrä 3 355,6 3 369,6 3 395,0 3 321,6 3 294,4
Markkinariskien riskipainotettu määrä  1) - - - - -
Operatiivisten riskien riskipainotettu määrä 372,3 372,3 372,3 372,3 348,6
Riskipainotetut erät yhteensä 3 727,9 3 742,0 3 767,3 3 694,0 3 643,1
Vakavaraisuusaste, % 19,9 18,9 18,1 16,2 16,6
Ensisijaisten varojen suhde, % 11,8 11,7 11,3 10,6 10,8
Minimipääomavaade 298,2 299,4 301,4 295,5 291,4
Pääomapuskuri (omien varojen ja minimivaateen erotus) 444,3 406,5 380,2 303,5 312,3
1) Ei pääomavaadetta pienen kaupankäyntivaraston vuoksi ja koska nettovaluuttapositioiden yhteenlaskettu määrä on vähemmän kuin 2 % omista varoista.

 

(milj. euroa) 9/2012 6/2012 3/2012 12/2011 9/2011
Osakepääoma 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0
Rahastot 74,6 74,6 74,5 44,6 44,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 64,8 64,0 58,3 57,7 58,2
Edellisten tilikausien voitto 100,9 100,9 100,0 96,2 95,9
Kauden voitto 25,3 18,4 8,8 24,7 22,4
 ./. osinkovaraus -15,9 -10,6 -5,3 -21,3 -15,8
Pääomalaina 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Yhteensä 442,8 440,3 429,3 394,9 398,3
 ./. aineettomat hyödykkeet -2,3 -2,4 -2,2 -2,3 -4,9
Ensisijaiset omat varat 440,4 437,9 427,1 392,6 393,4
Käyvän arvon rahasto 36,9 4,4 2,9 -34,9 -31,5
Ylempiin toissijaisiin varoihin kuuluvat lainat 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Alempiin toissijaisiin varoihin kuuluvat lainat 220,2 218,6 206,6 196,3 196,7
Toissijaiset omat varat 302,1 268,0 254,5 206,4 210,3
Omat varat yhteensä 742,5 705,9 681,6 599,1 603,7

 

Riskipainotetut sitoumukset, luotto- ja vastapuoliriskit  
Kokonaisvastuut 9/2012            
             
             
Riskipaino Taseen varat   Taseen ulkopuoliset sitoumukset Yhteensä
0 %   944,4   19,1   963,5
10 %   1 335,8   -   1 335,8
20 %   688,7   185,0   873,7
35 %   5 756,6   64,6   5 821,2
50 %   0,5   -   0,5
75 %   555,9   97,2   653,2
100 %   538,6   61,0   599,5
150 %   13,2   0,8   14,0
Yhteensä   9 833,6   427,7   10 261,4
Johdannaiset  *)   456,9   -   456,9
Yhteensä   10 290,5   427,7   10 718,3
*) koskee johdannaissopimusten luottovasta-arvoa        
             
Riskipainotetut sitoumukset           (milj. euroa)
Riskipaino   9/2012 6/2012 3/2012 12/2011 9/2011
0 %   - - - - -
10 %   133,6 120,8 125,6 105,1 103,8
20 %   145,6 155,5 163,9 146,6 158,9
35 %   2 023,4 2 008,1 1 990,4 1 943,7 1 898,3
50 %   0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
75 %   437,9 439,9 437,2 450,9 458,0
100 %   567,8 590,0 614,5 601,8 616,6
150 %   20,3 28,5 35,3 40,1 30,1
Yhteensä   3 328,8 3 343,2 3 367,3 3 288,4 3 266,0
Johdannaiset  *)   26,8 26,5 27,7 33,2 28,4
Yhteensä   3 355,6 3 369,6 3 395,0 3 321,6 3 294,4
*) koskee johdannaissopimusten luottovasta-arvoa        
Vakavaraisuuslaskennassa hyödynnetään vastuun riskipainon määrittämiseksi Moody’s Investors Service tai Standard & Poor’s -luottoluokituslaitosten luokituksia saamisiin valtiolta ja keskuspankeilta, luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä, yrityksiltä sekä katettuihin joukkolainoihin. Pankkien ja kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen riskipaino määräytyy sijaintivaltion luottoluokan mukaan.
 

 

Operatiivisten riskien riskipainotettu määrä            
  2011 2010 2009   9/2012 6/2012 3/2012 12/2011 9/2011
Bruttotuotot 187,8 208,5 199,4            
- 3 vuoden keskiarvo 198,6                
Operatiivisen riskin pääomavaade         29,8 29,8 29,8 29,8 27,9
Riskipainotettu määrä         372,3 372,3 372,3 372,3 348,6
                   
Operatiivisen riskin pääomavaade on 15 % kolmen vuoden bruttotuottojen keskiarvosta.
Operatiivisen riskin riskipainotettu määrä on laskettu jakamalla pääomavaade 8 %:lla.
 
 
 

 

Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset  
       
Johdannaiset 30.9.2012, milj. euroa   Varat, käyvät arvot Velat, käyvät arvot
  Nimellismäärä
yhteensä
Suojaavat johdannaiset
       
Käyvän arvon suojaus      
     Korkosidonnaiset 3 757,0 234,4 37,6
Yhteensä 3 757,0 234,4 37,6
       
Kassavirran suojaus      
     Korkosidonnaiset 430,0 9,9 0,0
Yhteensä 430,0 9,9 0,0
       
Johdannaissopimukset, jotka on arvostettu tuloksen kautta      
     Korkosidonnaiset *) 4 838,2 149,1 156,7
     Valuuttasidonnaiset 77,5 0,1 0,1
     Osakesidonnaiset **) 104,1 2,0 2,0
     Muut johdannaissopimukset **) 21,0 0,1 0,1
Yhteensä 5 040,8 151,3 158,9
       
Johdannaissopimukset yhteensä      
     Korkosidonnaiset 9 025,2 393,5 194,4
     Valuuttasidonnaiset 77,5 0,1 0,1
     Osakesidonnaiset 104,1 2,0 2,0
     Muut johdannaissopimukset 21,0 0,1 0,1
Yhteensä 9 227,8 395,7 196,6
       
Johdannaissopimukset 30.9.2011, milj. euroa      
  Nimellismäärä
yhteensä
Varat, käyvät arvot Velat, käyvät arvot
Suojaavat johdannaiset
       
Käyvän arvon suojaus      
     Korkosidonnaiset 3 940,5 127,0 32,5
Yhteensä 3 940,5 127,0 32,5
       
Kassavirran suojaus      
     Korkosidonnaiset 655,0 21,0 0,0
Yhteensä 655,0 21,0 0,0
       
Johdannaissopimukset, jotka on arvostettu tuloksen kautta      
     Korkosidonnaiset *) 7 339,2 112,2 116,7
     Valuuttasidonnaiset 90,7 0,6 0,5
     Osakesidonnaiset **) 119,3 2,6 2,6
     Muut johdannaissopimukset **) 4,2 0,8 0,8
Yhteensä 7 553,4 116,2 120,6
       
Johdannaissopimukset yhteensä      
     Korkosidonnaiset 11 934,7 260,2 149,2
     Valuuttasidonnaiset 90,7 0,6 0,5
     Osakesidonnaiset 119,3 2,6 2,6
     Muut johdannaissopimukset 4,2 0,8 0,8
Yhteensä 12 148,9 264,2 153,1
       
*) Korkosidonnaisiin johdannaisiin sisältyvät paikallispankeille välitetyt korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen back-to-back-suojausten jälkeen olivat 4 478,0 (6 947,0) miljoonaa euroa.  
**) Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat strukturoitujen tuotteiden suojaa.  

 

Taseen ulkopuoliset sitoumukset      
(milj. euroa) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset      
     Takaukset 40,0 42,2 45,7
     Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 2,7 3,3 3,7
Asiakkaan hyväksi tehdyt peruuttamattomat sitoumukset      
     Käyttämättömät luottojärjestelyt 385,0 419,8 586,4
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 427,7 465,4 635,8

 

Näkymät (muutettu 15.10.2012)

Aktia pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin henkilöasiakkaiden ja pienten yritysten osalta.

Vuonna 2012 Aktian kasvua on vauhditettu vahvistamalla asiakassuhteita ja panostamalla lisä- ja ristiinmyyntiin sekä kehittämällä verkkopalveluja. Yhdessä varainhoitosegmentin menestyksekkään toiminnan kanssa tämä on johtanut palkkiotuottojen kasvuun kauden aikana, mikä on vaikuttanut vuoden 2012 näkymien parantumiseen.

Kannattavuutta on parannettu myös kustannussäästöillä, tehokkaalla riskienhallinnalla ja pääoman optimoinnilla.

Korkosuojaukset, jotka ovat nostaneet korkokatteen poikkeuksellisen hyvälle tasolle, ovat umpeutuneet. Vuosien 2009–2011 korkeaa korkokatetta ei ole ollut mahdollista pitää yllä alhaisten korkojen ympäristössä.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vähenevän vuonna 2012.

Tilikauden 2012 liikevoiton arvioidaan nousevan yli vuoden 2011 tason. (Aiemmin: Vuoden 2012 liikevoiton odotetaan nousevan vuoden 2011 tasolle.)

Riskit

Tärkeimmät Aktian tulokseen vaikuttavat tekijät ovat yleinen taloustilanne, osake-, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankki-, vakuutus-, omaisuudenhoito- ja kiinteistönvälityspalvelujen kysyntään.

Korkotason muutoksia, tuottojen kehitystä ja luottomarginaaleja on vaikea ennustaa, ja ne voivat vaikuttaa Aktian korkomarginaaliin ja sitä myötä kannattavuuteen. Aktia harjoittaa tehokasta korkoriskienhallintaa.

Mahdolliset tulevat arvonalentumiset Aktian luottosalkussa voivat aiheutua monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen tila, korkotaso, työttömyysaste sekä asuntohintojen kehitys.

Raha- ja velkamarkkinoiden tehokas toiminta on oleellista Aktian jälleenrahoitukselle. Muiden pankkien tavoin kotitalouksien talletukset muodostavat osan Aktian likviditeettitarpeesta.

Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien korkeampien tuottovaatimusten seurauksena.

Finanssikriisin tuloksena on syntynyt useita pankki- ja vakuutustoiminnan sääntelyä koskevia aloitteita, mikä on aiheuttanut epävarmuutta tulevaisuuden pääoma- ja likviditeettivaateista. Uusi sääntely tulee todennäköisesti johtamaan korkeampiin pääomavaatimuksiin, kiristyvään kilpailuun talletuksista, pitkäaikaisen rahoituksen vaatimusten kasvuun, korkeampiin kiinteisiin kustannuksiin sekä pidemmällä aikavälillä lainamarginaalien nousuun.

Pankkikonserni on tämän tiedotteen laadinnassa noudattanut vuositilinpäätökseen 31.12.2011 sovellettuja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Uusilla tai korjatuilla IFRS-standardeilla tai IFRIC-tulkinnoilla (International Financial Reporting Interpretations Committee) ei ole ollut vaikutusta pankkikonsernin taloudelliseen asemaan tai tietoihin kaudelta 1.1-30.9.2012.

 

Tässä pörssitiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Helsinki 8.11.2012

 

AKTIA PANKKI OYJ

 

Hallitus

         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6250
         Varatoimitusjohtaja, CFO Stefan Björkman, puh. 050 63219
         IR päällikkö Anna Gabrán, puh. 010 247 6501, 040 7081807

Liitteet & linkit