Aktia Bank Abp: Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat 1.1-30.9.2012

Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat 1.1-30.9.2012

 

Aktia Bank Abp publicerar uppgifter om sin ekonomiska ställning och sitt resultat med anledning av att bankens moderbolag, Aktia Abp, publicerar sin delårsrapport för perioden 1.1-30.9.2012. Detta meddelande är inte en i värdepappersmarknadslagen avsedd delårsrapport.

Under 2013 planerar man fusionera holdingbolaget Aktia Abp med Aktia Bank Abp, och ämnar samtidigt börsnotera det nya moderbolaget Aktia Bank Abp.

Alla uppgifter avser Aktia Bank Abp:s koncern, om ej annat anges separat nedan.

Nyckeltal                  
(mn euro) 7-9/ 2012 7-9/ 2011 ∆ % 1-9/ 2012 1-9/ 2011 ∆ % 4-6/ 2012 1-3/ 2012 2011
Resultat per aktie (EPS) 2,3 1,8 24 % 8,4 7,5 13 % 3,2 2,9 8,2
Eget kapital per aktie (NAV)   1) 139,9 106,7 31 % 139,9 106,7 31 % 127,5 130,9 106,4
Avkastning på eget kapital (ROE), % 6,1 5,7 6 % 8,0 8,2 -2 % 8,8 8,8 6,8
Totalresultat per aktie 12,4 3,7 239 % 30,2 2,6 - 3,3 14,5 2,0
                   
Antal aktier vid periodens utgång   1) 3 3 0 % 3 3 0 % 3 3 3
Personal (heltidsresurser), genomsnittligt antal från räkenskapsperiodens början 1 753 774 -3 % 753 774 -3 % 764 771 774
Bankverksamhet (inkl. Privatbanken)                  
Kostnads/intäktstal 0,69 0,79 -13 % 0,69 0,72 -4 % 0,69 0,68 0,73
                   
Inlåning från allmänheten   1) 3 666,1 3 600,3 2 % 3 666,1 3 600,3 2 % 3 732,5 3 700,8 3 662,2
Utlåning till allmänheten   1) 7 301,0 6 990,5 4 % 7 301,0 6 990,5 4 % 7 269,5 7 239,5 7 117,1
                   
Kapitaltäckningsgrad, %   1) 19,9 16,6 20 % 19,9 16,6 20 % 18,9 18,1 16,2
Primärkapitalrelation, %   1) 11,8 10,8 9 % 11,8 10,8 9 % 11,7 11,3 10,6
Riskvägda förbindelser   1) 3 727,9 3 643,1 2 % 3 727,9 3 643,1 2 % 3 742,0 3 767,3 3 694,0
                   
Kapitalförvaltning                  
Fondvolym   1) 4 246,7 3 379,2 26 % 4 246,7 3 379,2 26 % 4 107,4 4 140,0 3 613,4
Förvaltade och förmedlade tillgångar   1) 7 413,3 6 204,6 19 % 7 413,3 6 204,6 19 % 7 233,9 7 174,6 6 624,1
                   
 1) Vid periodens slut                  

Beräkningsgrunder för nyckeltal finns i Aktia Banks årsredovisning 2011 sidan 6.

 

Bankkoncernens resultaträkning    
(mn euro) 1-9/2012 1-9/2011 ∆ % 2011
Räntenetto 87,4 98,0 -11 % 128,2
Dividender 0,1 0,1 -40 % 0,2
     Provisionsintäkter 57,3 54,0 6 % 71,4
     Provisionskostnader -12,5 -13,4 7 % -17,5
Provisionsnetto 44,9 40,6 10 % 54,0
Nettoresultat från finansiella transaktioner -0,2 -8,7 98 % -9,3
Nettointäkter från förvaltningsfastigheter -0,1 0,0 -106 % -0,1
Övriga rörelseintäkter 3,6 3,3 10 % 4,6
Rörelseintäkter totalt 135,7 133,3 2 % 177,6
         
Personalkostnader -38,6 -38,6 0 % -52,9
IT-kostnader -15,1 -14,8 3 % -19,9
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -2,4 -3,0 -22 % -4,0
Övriga rörelsekostnader -37,5 -38,9 -4 % -53,0
Rörelsekostnader totalt -93,6 -95,3 -2 % -129,7
         
Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar -1,8 - - -
Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -4,6 -6,3 -27 % -10,5
Andel av intresseföretagens resultat -0,5 0,0 - 0,0
Rörelseresultat 35,2 31,6 11 % 37,4
Intäkter och kostnader från övrig verksamhet - - - -3,9
Skatter -9,2 -8,3 11 % -7,8
Periodens vinst 26,0 23,3 11 % 25,7
         
Hänförligt till:        
Aktieägare i Aktia Bank Abp 25,3 22,4 13 % 24,7
Innehav utan bestämmande inflytande 0,6 0,9 -29 % 1,0
Totalt 26,0 23,3 11 % 25,7
         
Resultat per aktie (EPS), euro 8 442 627,57 7 470 051,90 13 % 8 239 314,30
Det finns ingen utspädningseffekt för resultat per aktie        

 

 
Bankkoncernens totalresultat
       
(mn euro) 1-9/2012 1-9/2011 ∆ %      2011
         
Periodens vinst 26,0 23,3 11 % 25,7
Övrigt totalresultat efter skatt:        
Förändring i värdering till verkligt värde för finansiella tillgångar som kan säljas 72,3 -14,8 - -19,2
Förändring i värdering till verkligt värde för kassaflödessäkring -6,5 0,1 - -0,2
Överfört till resultaträkningen för finansiella tillgångar som kan säljas - - - 0,4
Totalresultat från poster som kan överföras till resultaträkningen 65,9 -14,7 - -19,0
Förmånsbaserade pensionsplaner - - - -0,3
Totalresultat från poster som inte kan överföras till resultaträkningen - - - -0,3
Periodens totalresultat 91,8 8,6 967 % 6,4
         
Totalresultat hänförligt till:        
Aktieägare i Aktia Bank Abp 90,6 7,7 - 6,0
Innehav utan bestämmande inflytande 1,2 0,9 32 % 0,4
Totalt 91,8 8,6 967 % 6,4
         
Totalresultat per aktie, euro 30 203 043,59 2 560 447,72 - 2 002 733,92
Det finns ingen utspädningseffekt för totalresultat per aktie        

 

 

Bankkoncernens balansräkning  
(mn euro) 30.9.2012 31.12.2011 ∆ % 30.9.2011
Tillgångar        
Kontanta medel 236,1 466,3 -49 % 298,3
Räntebärande värdepapper 2 025,2 1 874,4 8 % 1 904,7
Aktier och andelar 8,0 1,8 344 % 2,0
Finansiella tillgångar som kan säljas 2 033,2 1 876,2 8 % 1 906,6
Finansiella tillgångar som innehas till förfall 10,1 20,0 -50 % 20,0
Derivatinstrument 395,7 300,7 32 % 264,2
Utlåning till Finlands Bank och kreditinstitut 167,8 88,8 89 % 59,8
Utlåning till allmänheten och offentliga samfund 7 301,0 7 117,1 3 % 6 990,5
Lån och övriga fordringar 7 468,8 7 205,8 4 % 7 050,3
Placeringar i ägarintresseföretag 0,8 3,5 -76 % 3,5
Immateriella tillgångar 2,3 2,3 2 % 2,3
Förvaltningsfastigheter 0,7 0,7 0 % 0,0
Övriga materiella tillgångar 4,5 5,3 -15 % 5,8
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 71,6 70,6 1 % 68,8
Övriga tillgångar 6,9 7,6 -9 % 8,2
Övriga tillgångar totalt 78,5 78,2 0 % 77,0
Inkomstskattefordringar 3,8 22,3 -83 % 16,5
Latenta skattefordringar 0,3 11,9 -97 % 11,1
Skattefordringar 4,1 34,2 -88 % 27,6
Tillgångar totalt 10 234,8 9 993,1 2 % 9 655,7
         
Skulder        
Skulder till kreditinstitut 1 097,3 1 112,1 -1 % 945,2
Skulder till allmänheten och offentliga samfund 3 666,1 3 662,2 0 % 3 600,3
Depositioner 4 763,4 4 774,3 0 % 4 545,5
Derivatinstrument 196,6 160,6 22 % 153,1
Emitterade skuldebrev 3 743,7 3 811,5 -2 % 3 707,4
Efterställda skulder 295,4 288,7 2 % 288,5
Övriga skulder till kreditinstitut 395,1 353,5 12 % 395,7
Övriga skulder till allmänheten och offentliga samfund 162,8 51,7 215 % 31,6
Övriga finansiella skulder 4 596,9 4 505,4 2 % 4 423,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 96,4 102,6 -6 % 95,7
Övriga skulder 53,9 44,4 21 % 28,5
Övriga skulder totalt 150,3 147,0 2 % 124,2
Inkomstskatteskulder 0,9 0,0 - 0,6
Latenta skatteskulder 42,2 28,9 46 % 30,6
Skatteskulder 43,0 29,0 49 % 31,2
Skulder totalt 9 750,3 9 616,3 1 % 9 277,2
         

Eget kapital
       
Bundet eget kapital 218,9 153,6 42 % 157,4
Fritt eget kapital 200,8 165,5 21 % 162,9
   Aktieägarnas andel av eget kapital 419,7 319,1 32 % 320,2
   Eget kapital för innehav utan bestämmande inflytande 64,8 57,7 12 % 58,2
Eget kapital 484,5 376,8 29 % 378,5
Skulder och eget kapital totalt 10 234,8 9 993,1 2 % 9 655,7
         

 

 

Förändring av koncernens eget kapital          
                   
                Andel av eget  
                kapital för  
        Fond för     Aktieägarnas innehav utan  
    Övrigt bundet Fond för aktierelaterade Fond för fritt Balanserade andel av bestämmande Totalt
(mn euro) Aktiekapital eget kapital verkligt värde ersättningar eget kapital vinstmedel eget kapital inflytande eget kapital
Eget kapital 1.1.2011 93,9 10,3 22,5 0,8 72,7 253,0 453,0 44,3 497,3
Avyttring av egna aktier           0,2 0,2   0,2
Dividend till aktieägare           -19,9 -19,9   -19,9
   Periodens vinst           27,7 27,7 0,9 28,6
   Finansiella tillgångar som kan säljas   -1,2       -1,2 0,1 -1,1
   Säkring av kassaflöde     0,2       0,2 0,0 0,1
Periodens totalresultat     -1,0     27,7 26,7 0,9 27,6
Övrig förändring i eget kapital     -0,7     -0,7 13,0 12,4
Eget kapital 30.9.2011 93,9 10,3 21,5 0,1 72,7 260,8 459,2 58,2 517,5
                   
                   
Eget kapital 1.1.2012 93,9 10,3 19,1 0,2 72,7 269,9 466,0 57,7 523,8
Avyttring av egna aktier           0,0 0,0   0,0
Dividend till aktieägare           -20,0 -20,0   -20,0
   Periodens vinst           43,1 43,1 0,6 43,7
   Finansiella tillgångar som kan säljas   95,9       95,9 0,2 96,1
   Säkring av kassaflöde     -6,9       -6,9 0,4 -6,5
Periodens totalresultat     89,0     43,1 132,1 1,2 133,3
Övrig förändring i eget kapital     0,7     0,7 5,9 6,6
Eget kapital 30.9.2012 93,9 10,3 108,1 0,9 72,7 293,1 578,9 64,8 643,7

 

 

Bankkoncernens kassaflödesanalys  
(mn euro) 1-9/2012 1-9/2011 ∆  %    2011
Kassaflöde från löpande verksamhet        
Rörelseresultat 35,2 31,6 11 % 37,4
Justering för ej kassaflödespåverkande poster 4,0 16,4 -75 % 20,1
Avvecklad kassaflödessäkring 9,1 - - 17,6
Betalda inkomstskatter 13,6 -29,0 - -36,0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring i fordringar och skulder
från löpande verksamhet
62,0 19,1 225 % 39,0
       
Ökning (-) eller minskning (+) av fordringar från löpande verksamhet -312,4 368,5 - 198,1
Ökning (+) eller minskning (-) av skulder från löpande verksamhet 4,6 -340,3 - -36,3
Kassaflöde från löpande verksamhet totalt -245,9 47,3 - 200,9
Kassaflöde från investeringsverksamhet        
Finansiella tillgångar som innehas till förfall 9,9 1,4 595 % 1,4
Försäljning av dotterbolag och ägarintresseföretag 0,0 0,3 - 0,3
Investering i materiella och immateriella tillgångar -1,9 -2,4 23 % -2,8
Försäljning av materiella och immateriella tillgångar 0,0 0,2 -79 % 0,2
Kassaflöde från investeringsverksamhet totalt 8,1 -0,5 - -1,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet        
Efterställda skulder 5,4 3,3 60 % 3,6
Ökning i fonden för fritt eget kapital 30,0 - - -
Aktia Hypoteksbank Abp:s emission/dividend till innehavare utan bestämmande inflytande 5,9 13,5 -57 % 13,5
Betalda dividender -20,0 -20,0 0 % -20,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet totalt 21,2 -3,1 - -2,9
Förändring i likvida medel  
-216,6
43,6 - 197,0
Likvida medel vid årets början 473,0 275,9 71 % 275,9
Likvida medel vid periodens slut 256,3 319,5 -20 % 473,0
Likvida medel i kassaflödesanalysen består av följande poster:        
Kassa 8,2 8,3 -1 % 9,5
Finlands Banks checkräkning 228,0 290,0 -21 % 456,8
På anfordran betalbara fordringar på kreditinstitut 20,2 21,3 -5 % 6,6
Totalt 256,3 319,5 -20 % 473,0
Justering för ej kassaflödespåverkande poster består av:        
Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar 1,8 - - -
Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden 4,6 6,3 -27 % 10,5
Förändring i verkligt värde 2,4 6,5 -63 % 7,2
Avskrivning och nedskrivning av immateriella och materiella tillgångar 2,4 3,0 -22 % 4,0
Andel av intresseföretagens resultat 0,9 0,3 196 % 0,3
Realisationsvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar 0,2 0,6 -74 % 0,6
Avvecklad kassaflödessäkring -8,2 - - -2,5
Övriga justeringar - -0,4 - 0,0
Totalt 4,0 16,4 -75 % 20,1
         

Segmentens rörelseresultat

 

Bankkoncernen har tre segment, Bankverksamhet, Kapitalförvaltning och Övrigt.

Segmentet Bankverksamhet omfattar Aktia Bank Abp:s kontors- och företagsverksamhet samt treasury och bankkoncernens dotterbolag Aktia Hypoteksbank Abp, Aktia Kort Ab och Aktia Företagsfinans Ab.

Segmentet Kapitalförvaltning innehåller Aktia Bank Abp:s privatbanksverksamhet samt dotterbolagen Aktia Asset Management Ab, Aktia Fondbolag Ab och Aktia Invest Ab.

Segmentet Övrigt omfattar vissa administrativa funktioner i Aktia Bank Abp och avkastning på eget kapital.

Rörelseresultat (mn euro) 7-9/2012 7-9/2011 ∆  %   
Bankverksamhet      9,9 6,2 59 %
Kapitalförvaltning      2,9 1,4 117 %
Övrigt               -2,7 -0,4 -588 %
Elimineringar       -0,3 0,0 -
Totalt 9,8 7,2 36 %

 

Rörelseresultat (mn euro) 1-9/2012 1-9/2011 ∆  %   
Bankverksamhet      33,5 31,4 7 %
Kapitalförvaltning      7,2 4,4 63 %
Övrigt               -4,5 -1,3 -241 %
Elimineringar       -1,1 -2,9 63 %
Totalt 35,2 31,6 11 %

 

Räntenettot

(mn euro) 1-9/2012 1-9/2011 ∆ % 2011
In - och utlåning 43,6 47,1 -7 % 63,0
Skyddsåtgärder, hantering av ränterisk 21,8 27,9 -22 % 34,8
Övrigt 21,9 23,0 -5 % 30,3
Räntenetto 87,4 98,0 -11 % 128,2
         

 

Resultatinverkan av fastränteplaceringarna är fördelade i en ränterisk- och en kreditriskkomponent. Ränteriskkomponentens inverkan beaktas som en del av skyddsåtgärdernas resultat. Kreditriskkomponentens inverkan ingår i Övrigt räntenetto.

Kreditstocken

Tabell 1. Kreditstockens sektorfördelning

(mn euro) 30.9.2012 31.12.2011 ∆  Andel, %
Hushåll 6 224,6 5 965,6 259,0 85,3 %
Företag 754,3 811,6 -57,3 10,3 %
Bostadssamfund 278,3 288,7 -10,4 3,8 %
Icke vinstsyftande samfund 39,0 45,2 -6,2 0,5 %
Offentliga samfund 4,8 6,0 -1,2 0,1 %
Totalt 7 301,0 7 117,1 184,0 100,0 %

 

Tabell 2. Kreditstock före och efter nedskrivningar
(mn euro)
30.9.2012 30.6.2012 31.3.2012 31.12.2011
Kreditstock före nedskrivingar 7 364,7 7 334,0 7 303,2 7 180,3
Individuella nedskrivningar -47,8 -50,2 -49,5 -49,2
       Varav riktad till oreglerade krediter -39,4 -42,0 -42,7 -39,2
       Varav riktad till andra krediter -8,4 -8,2 -6,9 -10,0
Gruppvis riktade nedskrivningar -15,9 -14,2 -14,1 -14,0
Kreditstock, balansvärde 7 301,0 7 269,5 7 239,5 7 117,1
         

De sammanlagda nedskrivningarna av krediter uppgick för perioden till 0,06 (0,09) % av den totala utlåningen. Motsvarande gällande företagskrediter var 0,5 (0,7) % av företagsutlåningen.

 

Tabell 3. Oskötta krediter fördelade enligt dröjsmålets längd i dagar

(mn euro)
Dagar
30.9.2012 % av stocken 30.9.2011 % av stocken 2011
1-30 138 1,88 209 2,97 160
varav hushåll 118 1,61 144 2,05 115
           
31-89 54 0,74 61 0,87 53
varav hushåll 36 0,49 47 0,66 46
           
90- * 53 0,72 56 0,80 60
varav hushåll 38 0,52 39 0,56 36

 * säkerhetens marknadsvärde uppgår till 95 % av kreditens värde i Aktia Bank

 

Specifikation av fonden för verkligt värde

(mn euro)   30.9.2012 31.12.2011
Aktier och andelar 5,0 - 5,0
Direkta räntebärande värdepapper 31,9 -34,9 66,7
Kassaflödessäkring 19,0 25,5 -6,5
Fonden för verkligt värde totalt 55,9 -9,4 65,3

 

Bankkoncernens likviditetsportfölj

Allokering av finansiella tillgångar inom bankkoncernens likviditetsportfölj och övriga räntebärande tillgångar

Aktia Bank-koncern Statsobl. och statsgarant. Covered Bonds (CB)* Finans.inst. exkl. CB  Företagslån Fastigheter Alternativa placeringar Aktier Totalt
  9/12 2011 9/12 2011 9/12 2011 9/12 2011 9/12 2011 9/12 2011 9/12 2011 9/12 2011
EU AAA 136 145 1 269 916 286 309 12 - - - 1 703 1 370
Finland 132 61 233 111 43 37 - - - - - 407 210
Övriga AAA-länder 4 84 1 037 805 243 272 12 - - - 1 296 1 161
EU < AAA - 51 183 352 - 37 - 2 - - - 183 442
Belgien - - - - - - - -
Grekland - - 2 - - - - - - 2
Irland - 30 27 - - - - - 30 27
Italien - 46 60 - - - - - 46 60
Portugal - 22 54 76 - 8 - 1 - - - 54 107
Spanien - 29 52 187 - 29 - 1 - - - 52 246
Övriga - - - - - - - -
Europa exkl. EU - 232 50 12 30 - - - - 244 80
Nordamerika - 23 33 - - - - - 23 33
Övriga OECD - - - - - - - -
Supranationella - - 45 43 - - - - 45 43
Övriga - - - - - - - -
Totalt 136 197 1 706 1 350 343 419 12 2 - - - 2 197 1 968

* säkerställda obligationer

 

Ratingfördelning för bankkoncernens likviditetsportfölj

(mn  euro) 30.9.2012 31.12.2011
  2 197 1 968
Aaa 55,9 % 55,6 %
Aa1-Aa3 26,3 % 21,9 %
A1-A3 9,0 % 11,9 %
Baa1-Baa3 4,5 % 6,3 %
Ba1-Ba3 0,4 % 1,9 %
B1-B3 0,0 % 0,0 %
Caa1 eller sämre 0,0 % 0,0 %
Inhemska kommuner (saknar rating) 3,9 % 2,1 %
Utan rating 0,0 % 0,3 %
Totalt 100,0 % 100,0 %
 

Kapitaltäckning

Kapitaltäckning 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
Bankkoncernen      
Kapitaltäckningsgrad 19,9 % 16,2 % 16,6 %
Primärkapitalrelation 11,8 % 10,6 % 10,8 %
Aktia Bank      
Kapitaltäckningsgrad 27,6 % 22,3 % 22,1 %
Primärkapitalrelation 16,2 % 14,6 % 14,3 %
Aktia Hypoteksbank      
Kapitaltäckningsgrad 10,9 % 10,2 % 10,7 %
Primärkapitalrelation 9,4 % 8,5 % 9,0 %

 

Bankkoncernens riskpositioner
           
Bankkoncernens kapitaltäckning          
Sammandrag (mn euro) 9/2012 6/2012 3/2012 12/2011 9/2011
Primärt kapital 440,4 437,9 427,1 392,6 393,4
Supplementärt kapital 302,1 268,0 254,5 206,4 210,3
Kapitalbas 742,5 705,9 681,6 599,1 603,7
Riskvägt belopp för kredit- och motpartsrisker 3 355,6 3 369,6 3 395,0 3 321,6 3 294,4
Riskvägt belopp för marknadsrisker  1) - - - - -
Riskvägt belopp för operativa risker 372,3 372,3 372,3 372,3 348,6
Riskvägda poster totalt 3 727,9 3 742,0 3 767,3 3 694,0 3 643,1
Kapitaltäckningsgrad, % 19,9 18,9 18,1 16,2 16,6
Primärkapitalrelation, % 11,8 11,7 11,3 10,6 10,8
Minimikapitalkrav 298,2 299,4 301,4 295,5 291,4
Kapitalbuffert (skillnad kapitalbas - minimikravet) 444,3 406,5 380,2 303,5 312,3
1) Inget kapitalkrav på grund av litet handelslager och då summan av nettovalutapositionerna är mindre än 2 % av kapitalbasen.

 

(mn euro) 9/2012 6/2012 3/2012 12/2011 9/2011
Aktiekapital 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0
Fonder 74,6 74,6 74,5 44,6 44,6
Innehav utan bestämmande inflytande 64,8 64,0 58,3 57,7 58,2
Balanserade vinstmedel 100,9 100,9 100,0 96,2 95,9
Periodens vinst 25,3 18,4 8,8 24,7 22,4
 ./. dividendreservering -15,9 -10,6 -5,3 -21,3 -15,8
Kapitallån 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Totalt 442,8 440,3 429,3 394,9 398,3
 ./. immateriella tillgångar -2,3 -2,4 -2,2 -2,3 -4,9
Primärt kapital 440,4 437,9 427,1 392,6 393,4
Fond för verkligt värde 36,9 4,4 2,9 -34,9 -31,5
Lån som hör till övre supplementärt kapital 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Lån som hör till nedre supplementärt kapital 220,2 218,6 206,6 196,3 196,7
Supplementärt kapital 302,1 268,0 254,5 206,4 210,3
Kapitalbas totalt 742,5 705,9 681,6 599,1 603,7

 

Riskvägda förbindelser, kredit- och motpartsrisker  
Totala exponeringar 9/2012            
             
             
Riskvikt Balanstillgångar   Åtaganden utanför balansen Totalt
0 %   944,4   19,1   963,5
10 %   1 335,8   -   1 335,8
20 %   688,7   185,0   873,7
35 %   5 756,6   64,6   5 821,2
50 %   0,5   -   0,5
75 %   555,9   97,2   653,2
100 %   538,6   61,0   599,5
150 %   13,2   0,8   14,0
Totalt   9 833,6   427,7   10 261,4
Derivat  *)   456,9   -   456,9
Totalt   10 290,5   427,7   10 718,3
*) avser derivatavtalens kreditmotvärde        
             
Riskvägda förbindelser           (mn euro)
Riskvikt   9/2012 6/2012 3/2012 12/2011 9/2011
0 %   - - - - -
10 %   133,6 120,8 125,6 105,1 103,8
20 %   145,6 155,5 163,9 146,6 158,9
35 %   2 023,4 2 008,1 1 990,4 1 943,7 1 898,3
50 %   0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
75 %   437,9 439,9 437,2 450,9 458,0
100 %   567,8 590,0 614,5 601,8 616,6
150 %   20,3 28,5 35,3 40,1 30,1
Totalt   3 328,8 3 343,2 3 367,3 3 288,4 3 266,0
Derivat  *)   26,8 26,5 27,7 33,2 28,4
Totalt   3 355,6 3 369,6 3 395,0 3 321,6 3 294,4
*) avser derivatavtalens kreditmotvärde        
             
Vid fastställande av exponeringarnas riskvikt utnyttjas i kapitaltäckningsberäkningen Moody’s Investors Service eller Standard & Poor’s klassificeringar  gällande exponeringar på stater och centralbanker, kreditinstitut och värdepappersföretag, företag samt täckta obligationer. Riskvikten för bankexponeringar eller täckta obligationsexponeringar fixeras beroende på kreditklassen för den stat i vilket ifrågavarande institut har sitt säte.
 

 

Riskvägt belopp för operativa  risker            
  2011 2010 2009   9/2012 6/2012 3/2012 12/2011 9/2011
Bruttointäkter 187,8 208,5 199,4            
- medeltal 3 år 198,6                
Kapitalkrav för operativ risk         29,8 29,8 29,8 29,8 27,9
Riskvägt belopp         372,3 372,3 372,3 372,3 348,6
                   
Kapitalkravet för operativa risker är 15 % av bruttointäkternas tre års medeltal.
Riskvägt belopp för operativa risker har räknats genom att kapitalkravet divideras med 8 %.
 
 
 

 

Derivat och åtaganden utanför balansräkningen  
       
Derivatinstrument 30.9.2012, mn euro   Tillgångar,
verkligt värde
Skulder,
verkligt värde
  Nominellt belopp,
totalt
Skyddande derivatinstrument
       
Säkring av verkligt värde      
     Ränterelaterade 3 757,0 234,4 37,6
Totalt 3 757,0 234,4 37,6
       
Säkring av kassaflöde      
     Ränterelaterade 430,0 9,9 0,0
Totalt 430,0 9,9 0,0
       
Derivatinstrument värderade via resultatet      
     Ränterelaterade *) 4 838,2 149,1 156,7
     Valutarelaterade 77,5 0,1 0,1
     Aktierelaterade **) 104,1 2,0 2,0
     Övriga derivatinstrument **) 21,0 0,1 0,1
Totalt 5 040,8 151,3 158,9
       
Samtliga derivatinstrument      
     Ränterelaterade 9 025,2 393,5 194,4
     Valutarelaterade 77,5 0,1 0,1
     Aktierelaterade 104,1 2,0 2,0
     Övriga derivatinstrument 21,0 0,1 0,1
Totalt 9 227,8 395,7 196,6
       
Derivatinstrument 30.9.2011, mn euro      
  Nominellt belopp,
totalt
Tillgångar,
verkligt värde
Skulder,
verkligt värde
Skyddande derivatinstrument
       
Säkring av verkligt värde      
     Ränterelaterade 3 940,5 127,0 32,5
Totalt 3 940,5 127,0 32,5
       
Säkring av kassaflöde      
     Ränterelaterade 655,0 21,0 0,0
Totalt 655,0 21,0 0,0
       
Derivatinstrument värderade via resultatet      
     Ränterelaterade *) 7 339,2 112,2 116,7
     Valutarelaterade 90,7 0,6 0,5
     Aktierelaterade **) 119,3 2,6 2,6
     Övriga derivatinstrument **) 4,2 0,8 0,8
Totalt 7 553,4 116,2 120,6
       
Samtliga derivatinstrument      
     Ränterelaterade 11 934,7 260,2 149,2
     Valutarelaterade 90,7 0,6 0,5
     Aktierelaterade 119,3 2,6 2,6
     Övriga derivatinstrument 4,2 0,8 0,8
Totalt 12 148,9 264,2 153,1
       
*) Bland ränterelaterade derivatinstrument ingår förmedlade ränteskydd till lokalbanker, vilka efter skyddsåtgärder back-to-back     med tredje motpart uppgick till 4 478,0 (6 947,0) miljoner euro.  
**) Samtliga aktierelaterade och övriga derivatinstrument avser skydd av strukturerade produkter.  

 

Åtaganden utanför balansräkningen      
(mn euro) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part      
     Garantiansvar 40,0 42,2 45,7
     Övriga åtaganden till förmån för tredje part 2,7 3,3 3,7
Oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder      
     Outnyttjade kreditarrangemang 385,0 419,8 586,4
Åtaganden utanför balansräkning 427,7 465,4 635,8

 

Utsikter (förändrade 15.10.2012)

Aktia strävar efter att växa något mer än marknaden inom kundsegmenten privatkunder och mindre företag.

Aktias fokus för 2012 har legat på att öka tillväxten genom att stärka kundrelationerna, öka mer- och korsförsäljningen och utveckla nättjänsterna. Detta samt framgångsrik verksamhet inom segmentet kapitalförvaltning har resulterat i ökade provisionsintäkter för perioden vilket bidragit till de förhöjda utsikterna för helåret 2012.

Lönsamheten har även förbättrats genom kostnadsinbesparingar och genom effektiv riskhantering och kapitaloptimering. 

De ränteskydd som höjt räntenettot till en exceptionellt god nivå har redan förfallit. Den höga nivån på räntenettot under 2009–2011 har inte varit möjlig  att upprätthålla fullt så god i en lågräntemiljö.

Nedskrivningarna av krediter förväntas minska under helåret 2012.

Rörelseresultatet för 2012 kommer att överskrida nivån år 2011. (Tidigare: Rörelseresultatet för 2012 förväntas uppnå motsvarande nivå som under 2011).

Risker

Aktias resultat påverkas av flera faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, fluktuationer i aktie-, ränte-, och valutakurser samt konkurrensläget. Efterfrågan av bank -, försäkrings-, förmögenhetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster kan förändras av dessa faktorer.

Förändringar i räntenivån, avkastningskurvor och kreditmarginaler är svåra att förutspå och kan påverka Aktias räntemarginal och därmed lönsamhet. Aktia idkar en proaktiv hantering av ränterisker.

Eventuella framtida nedskrivningar av krediter i Aktias kreditportfölj kan bero på många faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, räntenivån, arbetslöshetsnivån samt bostadsprisernas utveckling. 

Tillgång till likviditet på penningmarknaden är viktigt för Aktias återfinansiering. Liksom andra banker förlitar sig Aktia på depositioner från hushåll för att tillgodose en del av sitt likviditetsbehov.

Marknadsvärdet på Aktias finansiella och andra tillgångar kan förändras bland annat till följd av ökade krav på avkastning bland investerare. 

Finanskrisen har resulterat i många nya initiativ för reglering av bank- och försäkringsverksamhet, vilket lett till osäkerhet kring framtida kapital och likviditetskrav. Den nya regleringen kommer sannolikt att leda till ökade kapitalkrav, skärpt konkurrens om depositioner, ökade krav på långfristig finansiering, ökade fasta kostnader och på sikt högre utlåningsmarginaler. 

Vid sammanställningen av uppgifterna  i detta meddelande har bankkoncernen följt de redovisningsprinciper som tillämpades till årsbokslutet 31.12.2011. Inga nya eller reviderade IFRS-standarder eller tolkningsuttalanden från IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) har haft någon effekt på bankkoncernens finansiella ställning eller upplysningar för perioden 1.1-30.9.2012.

Sifferuppgifterna som presenteras i detta börsmeddelande är oreviderade.

Helsingfors 8.11.2012

AKTIA BANK ABP

Styrelsen

         Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 6250
         Vice verkställande direktör, CFO Stefan Björkman, tfn 050 63219
         IR chef Anna Gabrán, tfn 010 247 6501, 040 7081807

Dokument & länkar