KUTSU LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N         Pörssitiedote    11.3.2009       

Kutsu Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokoukseen                   

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 
torstaina 2. päivänä huhtikuuta 2009 alkaen klo 14.00 Säkylän Iso-Vimmassa   
Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen       
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 
12.00.                                     

A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                   

1.  Kokouksen avaaminen                            

2.  Kokouksen puheenjohtajan valinta                      

3.  Kokouksen sihteerin valinta                        

4.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen          

5.  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta           

6.  Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö                   

7.  Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo                  

8.  Vuoden 2008 tilinpäätöksen esittäminen                   

9.  Tilintarkastuskertomuksen esittäminen                   

10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen ja          
tilintarkastuskertomuksen johdosta                       

11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen           

12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2008 vahvistettavan taseen perusteella     
maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka   
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n (ent.
Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa 
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 17.4.2009.               

13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle                               

14. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen     

15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen                   

16. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen          

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa.  
Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön   
hyväksymän laskun mukaan.                            

17. Tilintarkastajien valitseminen                       

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat Hannu Pellinen, KHT ja 
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tomi  
Moisio, KHT, JHTT valitaan jatkamaan tilintarkastajina seuraavan varsinaisen  
yhtiökokouksen loppuun asti.                          

18. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen             

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen                

a. toimialaa koskeva 2 § muutetaan siten, että siitä poistetaan rehu- ja    
taimiteknologialiiketoiminnan harjoittaminen sekä                

b. yhtiökokouskutsua koskeva 10 §:n 1. kappale muutetaan siten, että      
yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 
päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin     
päättäessä vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa     
sanomalehdessä.                                 

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 
185 878 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla 
varoilla. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,    
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai   
toteuttamisessa, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai   
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.              

Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti sekä myös sen ulkopuolella.      
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin      
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen)   
laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa     
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.                 

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja   
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)      

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään      
osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän enintään 947 635   
osaketta, joista uusia osakkeita voi olla enintään 631 757 kappaletta ja yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita 315 878 kappaletta.               

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)  
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen   
käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa  
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on  
oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten 
kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös       
vastikkeetta.                                  

Valtuutus käsittä oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu 
osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten   
yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen    
rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustinjärjestelmän     
toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen saakka.                             

21. Kokouksen päättäminen                            


B. Yhtiökokousasiakirjat                            

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla   
osoitteessa www.lannen.fi. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön      
tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 
viimeistään 25.3.2009. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset    
osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.        
Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla    
16.4.2009 alkaen.                                


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                      

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                     

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 23.3.2009 on   
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön       
osakasluetteloon.                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava 
yhtiölle viimeistään tiistaina 31.3.2009 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti 
osoitteella: Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä, faksilla numeroon 010 402
4022, puhelimitse numeroon 010 402 4002/Arja Antikainen tai sähköpostilla    
osoitteeseen arja.antikainen@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen     
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan  
yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    


Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                      

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty  
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa   
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.                    

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen   
ilmoittautumisajan päättymistä 31.3.2009 klo 16.00.               


Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                     

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa    
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen       
täsmäytyspäivänä 23.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.         
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään          
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 


Muut ohjeet ja tiedot                              

Lännen Tehtaat Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta ja  
ääntä.                                     

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan 16.3.2009 alkavalla viikolla suomeksi ja   
englanniksi. Yhtiön vuosikertomuksen voi tilata puhelimitse numerosta 010 402  
4002 arkisin klo 8-16 tai sähköpostitse osoitteesta arja.antikanen@lannen.fi.  
Samalla voi ilmoittautua vuosikertomuksen postituslistalle. Vuosikertomuksen saa
sen ilmestyttyä myös internetistä.                       

Säkylässä, helmikuun 18. päivänä 2009                      

LÄNNEN TEHTAAT OYJ                               
Hallitus                                    


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
www.lannen.fi

Tilaa