Kutsu Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokoukseen

Lännen Tehtaat Oyj  Pörssi-ilmoitus 11.3.2008                 

Kutsu Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokoukseen                   

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 
keskiviikkona 2. päivänä huhtikuuta 2008 klo 14.00 Säkylän Iso-Vimmassa Lännen 
Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä.                

Kokouksessa käsitellään:                            

1) Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi 
kuuluvat asiat.                                 

2) Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön 
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla    
varoilla seuraavin ehdoin:                           

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi  
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa,  
osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen  
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.                       

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään    
250.878 kappaletta. Hankinta tulee suorittaa siten, että yhtiön hallussa olevien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen ylitä viittä (5) prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden    
hankkimisjärjestyksestä.                            

Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa   
kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vastikkeena maksetaan hankintahetken  
käypä hinta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden 
vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa  
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan 
myyjille Arvopaperipörssin ja Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä
maksuajassa.                                  

Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä,   
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.    
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus 
päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa   
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.                 

3) Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
uusien 
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden       
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeantina, yhteensä enintään  
947.635 kappaletta. Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa 
hallituksen esityksen antamispäivänä jo olevat omat osakkeet eli 65.000     
osaketta. Lisäksi valtuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiökokouksessa 2.4.2008  
ehdotettavan hallituksen omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön 
haltuun tulevat osakkeet. Yhtiökokoukselle esitettävän hallituksen omien    
osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia yhteensä 
enintään 250.878 kappaletta.                          

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631.757 kappaletta. Yhtiön hallussa   
olevia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 315.878 kappaletta.         

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)  
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen   
käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa      
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, mutta       
osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa
myös vastikkeetta.                               

Valtuutus käsittää oikeuden                           

- poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen     
kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja       
toteuttaminen tai osakepohjaisen sitouttamisjärjestelmän toteuttaminen     
- tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin  
tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta               
- päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista 
ja seikoista.                                  

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus 
kumoaa aikaisemman 29.3.2007 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä  
annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.              

4) Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen hallituksen
jäsenten 
lukumäärää ja hallituksen jäseneksi valittavan henkilön enimmäisikää koskevan 5 
§:n 1. kappaleen sekä hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää ja hallintoneuvoston
jäseneksi valittavan henkilön enimmäisikää koskevan 8 §:n 1. kappaleen     
muuttamista seuraavasti:                            

Nykyinen 5 § 1. kappale                             
Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja  
enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla 
täyttänyt 65 vuotta.                              

Uusi 5 § 1. kappale                               
Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja  
enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla 
täyttänyt 68 vuotta.                              

Nykyinen 8 § 1. kappale                             
Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua 
jäsentä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 
65 vuotta.                                   

Uusi 8 §:n 1. kappale                              
Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua 
jäsentä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 
68 vuotta.                                   

Osingonmaksu                                  
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007    
maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka   
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että   
osinko maksetaan 15.4.2008.                           

Osallistuminen yhtiökokoukseen                         
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 20.3.2008 on   
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön    
osakasluetteloon.                                

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla, joka on ennen  
20.5.1995 merkitty yhtiön osakerekisteriin. Tällöin osakkeenomistajan on    
esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, ettei     
osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.           

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava 
yhtiölle viimeistään maanantaina 31.3.2008 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti
osoitteella: Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä, faksilla numeroon 010 402
4022, puhelimitse numeroon 010 402 4121/Aila Koivuniemi tai sähköpostilla    
osoitteeseen aila.koivuniemi@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen     
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan  
yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat   
nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, Lännen Tehtaat
Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään    
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.                     
Säkylässä, helmikuun 20. päivänä 2008                      

LÄNNEN TEHTAAT OYJ                               
Hallitus                                    


JAKELU                                     
OMX Nordic Exchange Helsinki                          
www.lannen.fi

Tilaa