AVIDLY OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS

Report this content

AVIDLY OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS

Avidly Oyj, yhtiötiedote, 10.6.2020 klo 16.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Avidly Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Avidly”) enintään 2 487 502 uuden osakkeen merkintäoikeusannissa (”Osakeanti”) merkittiin merkintäoikeuksilla 2 101 117 uutta tarjottavaa osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”), jotka vastaavat noin 84,47 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Jäljelle jääneet 386 385 Tarjottavaa Osaketta on allokoitu Osakeannin ehtojen mukaisesti ensisijaisesti 264 000 Tarjottavan Osakkeen osalta Avidly-konsernin johtoon kuuluville Yhtiön hallituksen määrittämille avainhenkilöille, joita ovat Jesse Maula, Yhtiön toimitusjohtaja, Hans Parvikoski, talousjohtaja ja Ingunn Bjøru, operatiivinen johtaja, Inbound, ja sen jälkeen Osakeannin ehtojen mukaisesti toissijaisia merkintöjä tehneille tahoille. Näin ollen Osakeannissa on hyväksytysti merkitty yhteensä 2 487 502 Tarjottavaa Osaketta. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 2 487 502 osakkeella 2 487 502 osakkeesta yhteensä 4 975 004 osakkeeseen.

Osakeannissa merkintähinta oli 1,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Osakeannin seurauksena Avidly saa noin 2,5 miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa ennen Osakeantiin liittyvien transaktiokustannusten huomioimista.

”Haluan kiittää kaikkia vanhoja ja uusia osakkeenomistajiamme heidän osoittamastaan sitoutuneisuudesta ja luottamuksesta. Merkintäoikeusannin toteutuminen vahvistaa taloudellista asemaamme ja varmistaa Avidlyn liiketoiminnan kehittämisen pitkällä aikavälillä. Meillä on nyt hyvä perusta hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia ja kasvaa painopistealueillamme”, sanoo Avidly Oyj:n toimitusjohtaja Jesse Maula.

Osakeannissa hyväksytysti merkityt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 15.6.2020. Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on arviolta 15.6.2020. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisten osakkeiden kanssa arviolta 16.6.2020. Kaupankäynnin Tarjottavilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 16.6.2020.

Tarjottavien Osakkeiden antamiseen avainhenkilöille Osakeannin ehtojen mukaisesti toissijaisessa merkinnässä on olemassa painava taloudellinen syy johdon omistuksen yhtenäistäessä Yhtiön osakkeenomistajien ja johdon tavoitteita Yhtiön edun mukaisesti.

Kukin Tarjottava Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.

AVIDLY OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Hans Parvikoski, talousjohtaja puh. + 358 40 586 6154

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Tietoja Avidly Oyj:stä

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Yhdysvaltoihin tai muilla sellaisilla alueilla, joilla jakelu olisi sovellettavan lainsäädännön tai määräysten vastaista. Tiedotteen mukaisten arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tässä tiedotteessa mainittuja osakkeita tai muita arvopapereita. Tiedotteen mukaisia arvopapereita ei myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä tiedotteessa mainittuja Avidlyn liikkeeseen laskemia osakkeita, merkintäoikeuksia tai maksettuja merkittyjä osakkeita (”Arvopaperit”) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön mukaisesti eikä Arvopapereita saa tarjota, merkitä, hyödyntää, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai  yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain soveltuvan rekisteröintipoikkeuksen ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön puitteissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

Avainsanat: