Citycon Q3: Hyvä operatiivinen tulos Ruotsissa ja Norjassa

Citycon Oyj      Osavuosikatsaus     19.10.2017 kello 09.00

HEINÄKUU-SYYSKUU 2017
- Nettovuokratuotot nousivat 58,6 miljoonaan euroon (Q3/2016: 56,8) johtuen lähinnä valmistuneista kehityshankkeista (pääasiassa Ison Omenan laajennushanke) ja Norjan Bergenissä kauppakeskus Oasenin viereisen rakennuksen hankinnasta. Lisäksi positiivinen vertailukelpoisten vuokratuottojen kasvu Norjassa ja Ruotsissa nosti nettovuokratuottoja 1,1 miljoonalla eurolla. Vuosina 2016 ja 2017 toteutetut ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnit laskivat nettovuokratuottoja 1,3 miljoonalla eurolla.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) nousi 0,7 miljoonalla eurolla eli 1,9 % 39,3 miljoonaan euroon (38,6) johtuen pääasiassa nettovuokratuottojen kasvusta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) nousi 0,044 euroon (0,043).
- Tulos/osake laski 0,01 euroon (0,04) johtuen pääasiassa kolmannella vuosineljänneksellä kirjatuista käyvän arvon tappioista.

TAMMIKUU-SYYSKUU 2017
- Nettovuokratuotot nousivat 174,6 miljoonaan euroon (Q1-Q3/2016: 169,0) johtuen lähinnä valmistuneista kehityshankkeista (pääasiassa Ison Omenan laajennushanke sekä Buskerudin ja Myyrmannin kehityshankkeet) ja Norjan Bergenissä kauppakeskus Oasenin viereisen rakennuksen hankinnasta. Lisäksi positiivinen vertailukelpoisten vuokratuottojen kasvu nosti nettovuokratuottoja 1,5 miljoonalla eurolla. Vuosina 2016 ja 2017 toteutetut ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnit laskivat nettovuokratuottoja 4,6 miljoonalla eurolla.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) nousi 5,3 miljoonalla eurolla eli 4,7 % 118,5 miljoonaan euroon (113,2) johtuen nettovuokratuottojen kasvusta ja alhaisemmista operatiivisista hallinnon kuluista. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) nousi 0,133 euroon (0,127).
- Tulos/osake laski 0,07 euroon (0,14) johtuen pääasiassa käyvän arvon tappioista kauden aikana.
-Tulevaisuuden näkymät pysyivät muuttumattomina.

AVAINLUVUT

Q3/2017 Q3/2016 %1)  Q1–Q3/2017 Q1–Q3/2016 %1)  2016
Nettovuokratuotto Me 58,6 56,8 3,3 174,6 169,0 3,3 224,9
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) 2) Me  51,7 50,2 2,9 154,7 148,6 4,1 198,5
Tulos/osake euroa 0,01 0,04 -82,8 0,07 0,14 -49,2 0,18
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4 184,2 4 354,8 -3,9 4 184,2 4 354,8 -3,9 4 337,6
Luototusaste (LTV) 2) % 47,5 46,2 2,7 47,5 46,2 2,7 46,6
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me 39,3 38,6 1,9 118,5 113,2 4,7 151,1
Operatiivinentulos/osake (EPRA EPS, basic) euroa 0,044 0,043 1,9 0,133 0,127 4,7 0,170
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) euroa 2,78 2,83 -1,8 2,78 2,83 -1,8 2,82

1) Muutos edeltävästä vuodesta. Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti.
Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.

TOIMITUSJOHTAJA, MARCEL KOKKEEL:
Vuoden 2017 ensimmäisen kolmen kvartaalin operatiivinen tulos on ollut hyvä, vahvan Ruotsin ja vakaan Norjan ansiosta. Yleisesti Suomen liiketoiminta on kääntynyt positiivisempaan suuntaan, vaikka Suomen vertailukelpoinen tulos on edelleen negatiivinen johtuen pääosin käynnissä olleista kehityshankkeista Suomen vahvimmissa kohteissa. Cityconin vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 1,1 %, mukaan lukien Kista Gallerian (50 %).

Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana olemme divestoineet kohteita yhteensä noin 140 miljoonalla eurolla. Lisäksi allekirjoitimme sopimuksen ydinliiketoimintaan kuulumattomien kauppakeskusten myynnistä Suomessa noin 167 miljoonalla eurolla. Myynti saatetaan päätökseen marraskuun puolivälissä ja tästä saadut tuotot käytetään kehitys- ja laajennushankkeisiin sekä taseen vahvistamiseen.

Allekirjoitimme elokuussa aiesopimuksen Klövernin kanssa nykyisen Globen Shopping -kauppakeskuksen laajennus- ja kehityshankkeesta. Kauppakeskus sijaitsee Tukholman eteläpuolella kehitteillä olevalla teurastamoalueella (Slakthusområdet). Suunnitelmana on kaksinkertaistaa kauppakeskuksen pinta-ala nykyisestä 20 000 neliömetristä ja parantaa kauppakeskuksen laatua merkittävästi. Kehityshankkeen odotetaan valmistuvan 2022-2023, ja Cityconin omistusosuus yhteisyrityksestä on 55 %. Yhteishanke sopii hyvin Cityconin strategiaan, jonka tavoitteena on vahvistaa yhtiön asemaa Tukholman dynaamisilla urbaaneilla alueilla, joissa on vahva väestönkasvu.

Syyskuussa Citycon laski onnistuneesti liikkeelle 1 000 miljoonan Norjan kruunun joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainan maturiteetti on kahdeksan vuotta ja sille maksetaan kiinteää 2,75 %:in vuotuista korkoa. Nettotuotot käytetään olemassa olevien lainojen jälleenrahoittamiseen sekä yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS
Yleisesti ottaen Suomessa kuluttajien luottamus talouteen on saavuttanut pitkän aikavälin keskiarvonsa ja myös Suomen talous kasvoi nopeammin ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Rakentaminen ja yksityinen kulutus ovat edelleen talouskasvun päätekijät, mutta yksityisen kulutuksen lisääntyminen on tullut aikana, jolloin palkkataso ei ole noussut. Vienti on tänä vuonna saanut selvän positiivisen käänteen johtuen suotuisammista olosuhteista kansainvälisessä taloudessa sekä tärkeimpien vientimarkkinoiden, kuten Ruotsin ja Saksan, kysynnän kasvusta. Venäjän taantuma on ohi, mutta sanktiot vaikuttavat edelleen vientiin. Työttömyyden ennustetaan vähentyvän yllä mainittujen tekijöiden ansiosta. Kiinteistösektorin investointikysyntä pysyi korkealla ensimmäisen kolmen kvartaalin aikana, mutta kaupankäyntivolyymi kuitenkin laski johtuen vähäisestä tarjonnasta. Tämä on myös aiheuttanut suuremman eron tuottovaateiden välillä prime- ja toissijaisten kohteiden osalta.

Norjan talouden odotetaan jatkavan kasvuaan pääasiassa kotimaisen kulutuksen, asuntokaupan ja vahvan viennin tukemana. Työmarkkinoiden odotetaan paranevan ja inflaatio on vakautumassa viime kesäisen huipun jälkeen, joka johtui heikentyneestä valuuttakurssista, nostaen tuontitavaroiden hintoja. Vähittäiskaupan myynti on kasvanut viimeisen neljänneksen aikana ja kauppakeskusten vuokrat ovat pysyneet vakaina viimeisen 12 kuukauden aikana. Norjan liikekiinteistöjen transaktiovolyymi oli kaikkien aikojen toiseksi suurin vuonna 2016 ja sama kehitys jatkui myös vuoden 2017 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana.

Ruotsin talouden odotetaan jatkavan kasvuaan vahvojen makrotaloudellisten perusteiden, kotimaisen kysynnän ja viennin ansiosta. Kotimaisen kysynnän kasvun odotetaan pysyvän maltillisena vuonna 2017, mutta vienti hyötyy heikosta Ruotsin kruunusta ja vahvemmasta kansainvälisestä taloudesta. Kiinteistömarkkinoilla vahva sijoituskysyntä ja rajoitettu tarjonta, yhdistettynä matalaan korkotasoon, on aiheuttanut painetta prime-kauppakeskusten tuottovaateisiin viimeisen vuoden aikana. Lisäksi prime-kauppakeskusten vuokrat ovat nousseet viimeisen vuoden aikana 2-4 % vahvan vähittäismyynnin kasvun avulla.

Tanskassa ja Virossa talouskasvun ennustetaan olevan positiivista, johtuen yksityisestä kulutuksesta ja asteittain kasvavasta investointiaktiivisuudesta. Virossa vähittäiskaupan myynnin jatkuva kasvu on vaikuttanut positiivisesti liikekiinteistömarkkinaan. Kuitenkin Tallinnassa lisääntyneen kilpailun odotetaan lisäävän painetta jälleenmyyjien tuotoissa ja aiheuttavan vajaakäyttöä toissijaisissa kauppakeskuksissa. Tanskassa prime-kauppakeskusten vuokratasot, vajaakäyttöasteet ja investointikysyntä ovat pysyneet tasaisina viime vuodet ja tulevaisuudessa parhaissa kauppakeskuksissa tämän odotetaan jatkuvan.

(Lähteet: SEB Nordic Outlook, Nordea Economic Outlook, Danske Bank Nordic Outlook, Euroopan komissio, CBRE, Tilastokeskus, Statistics Norway/Sweden/Estonia/Denmark, Eurostat)

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN AVAINLUVUT

% Suomi Norja Ruotsi Viro Tanska Euroalue
BKT:n kasvuennuste, 2017 2,5 1,7 3,2 3,6 2,3 2,1
BKT:n kasvuennuste, 2018 2,2 1,6 2,8 3,2 2,4 2,2
Työttömyys, 8/2017 8,7 4,2 6,6 6,1 5,7 9,1
Inflaatio, 9/2017 0,8 1,6 2,1 3,7 1,6 1,5
Vähittäismyynnin kasvu, 1–8/2017 1,9 2,6 3,2 2,0 0,2 1,2

Lähteet: SEB Nordic Outlook, Euroopan komissio, Eurostat, Tilastokeskus, Statistics Norway/Sweden/ Estonia/ Denmark

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Cityconin liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleiseen talouden ja kuluttajien luottamuksen kehitykseen Pohjoismaissa ja Virossa sekä siihen, miten tämä vaikuttaa kauppakeskusten käypään arvoon, vuokrausasteeseen ja vuokratasoihin ja sitä kautta Cityconin tulokseen. Kovempi kilpailu, paikallisesti tai kasvavan sähköisen kaupankäynnin seurauksena, saattaa vaikuttaa liiketilojen kysyntään, mikä laskee vuokratasoa tai kasvattaa vajaakäyttöastetta, varsinkin pääkaupunkiseutujen ulkopuolella.

Keskeiset riskit, joilla saattaa olla olennaista vaikutusta Cityconin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen, sekä tärkeimmät riskienhallintatoimenpiteet on esitelty laajemmin liitetiedossa 3.5 A) ja sivuilla 73-74 tilinpäätöksessä 2016 sekä Cityconin verkkosivuilla Hallinnointi-osiossa. Esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana olennaista muutosta.

OSINKO JA PÄÄOMAN PALAUTUS
Cityconin osingot sekä pääoman palautukset vuonna 2017:

Maksetut osingot ja pääoman palautukset 30.9.2017 1) Täsmäytyspäivä Maksupäivä euroa/osake
Osinko tilikaudelta 2016 24.3.2017 31.3.2017  0,01
Pääoman palautus Q1 24.3.2017 31.3.2017 0,0225
Pääoman palautus Q2 22.6.2017 30.6.2017 0,0325
Pääoman palautus Q3 22.9.2017 29.9.2017 0,0325
Hallituksen jäljellä oleva valtuutus pääoman palautuksiin 2) Alustavatäsmäytyspäivä Alustavamaksupäivä 0,0325
Pääoman palautus Q4 14.12.2017 29.12.2017

1) Varsinaisen yhtiökokouksen 2017 antamaan valtuutukseen perustuva hallituksen päätös.
2) Varsinainen yhtiökokous 2017 valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,01 euroa osakkeelta ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on enintään 0,12 euroa osakkeelta. Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Tällöin hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat yllä mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Citycon odottaa vuoden 2017 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) muuttuvan -1–9 miljoonalla eurolla ja operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) muuttuvan -4–5 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,165–0,175 euroa.

Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan ja jo allekirjoitettuihin sopimuksiin divestoinneista, jotka on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2017 aikana, sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Vuonna 2018 Citycon Oyj:n taloudellisen raportoinnin kalenteri on:

Vuoden 2017 tilinpäätöstiedote, tilinpäätös ja toimintakertomus torstai 8.2.2018 noin klo 9.00
Vuoden 2018 3 kk:n osavuosikatsaus torstai 19.4.2018 noin klo 9.00
Vuoden 2018 6 kk:n puolivuosikatsaus torstai 12.7.2018 noin klo 9.00
Vuoden 2018 9 kk:n osavuosikatsaus torstai 18.10.2018 noin klo9.00

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 20.3.2018 kello 12.00 alkaen.

Espoo, 18. lokakuuta 2017

Citycon Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa1) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.fi   

Tilaa

Multimedia

Multimedia