• news.cision.com/
  • Delete Group Oyj/
  • Delete Group Oyj harkitsee velkakirjojen lisäerän liikkeeseenlaskua 2021 erääntyvän enimmillään 130 Meur senior-ehtoisen vakuudellisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan puitteissa

Delete Group Oyj harkitsee velkakirjojen lisäerän liikkeeseenlaskua 2021 erääntyvän enimmillään 130 Meur senior-ehtoisen vakuudellisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan puitteissa

Report this content

DELETE GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 25.3.2019 KLO 11:01

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Delete Group Oyj harkitsee velkakirjojen lisäerän liikkeeseenlaskua 2021 erääntyvän enimmillään 130 Meur senior-ehtoisen vakuudellisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan puitteissa

Delete Group Oyj ("Yhtiö") harkitsee vaihtuvakorkoisten vakuudellisten senior-ehtoisten velkakirjojen lisäerän liikkeeseenlaskua 25 miljoonan euron nimellisarvossa ("Uudet Velkakirjat"). Uudet Velkakirjat laskettaisiin liikkeelle samoin ehdoin (lukuun ottamatta liikkeeseenlaskupäivää, koron laskemisen alkamispäivää sekä liikkeeseenlaskuhintaa) kuin Yhtiön vuonna 2021 erääntyvät 85 miljoonan euron senior-ehtoiset vakuudelliset vaihtuvakorkoiset velkakirjat (ISIN: FI4000252119), jotka laskettiin liikkeeseen 19.4.2017 ja jotka otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 19.4.2018 kaupankäyntitunnuksella "DELJVAIH21".

Suunnitellusta liikkeellelaskusta saatavat varat käytettäisiin ensisijaisesti Yhtiön 25 miljoonan euron super senior -luottolimiitin puitteissa nostamien erien takaisinmaksuun sekä muiden olemassa olevien velkojen maksuun.

Nordea Bank Abp ("Pääjärjestäjä") toimii mahdollisen uuden liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä, ja Yhtiö on valtuuttanut Pääjärjestäjän järjestämään tapaamisia sijoittajien kanssa 26.3.2019 alkaen. Markkinaolosuhteista sekä Yhtiön lopullisesta päätöksestä riippuen tapaamisia saattaa seurata uusien velkakirjojen liikkeeseenlasku.

Lisätietoja:

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja

puhelin: +358 400 357 767

sähköposti: ville.mannola@delete.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group Oyj on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kolmella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa, Purkupalveluissa ja Kierrätyspalveluissa. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pohjoismainen pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuodesta 2011 alkaen 34 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 1 000 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Huomautus              

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Tämän transaktion yhteydessä ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä Uusien Velkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle. Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei saa levittää tai julkaista kokonaan tai osittain Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa valtiossa tai muutoin olosuhteissa, joissa tiedon julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Henkilöillä, joiden haltuun tämä tiedote voi tulla, on velvollisuus ottaa selvää kaikista tällaisista rajoituksista ja noudattaa niitä. Yhtiöllä, Pääjärjestäjällä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta mistään rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten Uusiin Velkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta Uusien Velkakirjojen tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Uusia Velkakirjoja tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”). Uusiin Velkakirjoihin liittyvää tarjousta yleisölle Relevantissa Jäsenvaltiossa ei voida tehdä, ellei Uusiin Velkakirjoihin liittyvää ostotarjousta voida tehdä yleisölle relevantissa Jäsenvaltiossa Esitedirektiivin seuraavien poikkeusten nojalla, jos nämä on implementoitu Relevantissa Jäsenvaltiossa: (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneille sijoittajille; (b) alle 150 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (jotka ovat muita kuin Esitedirektiivissä määriteltyjä kokeneita sijoittajia) tai (c) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat Esitedirekiivin artiklan 3(2) soveltamisalaan, edellyttäen että sellainen tarjoaminen ei edellytä, että Yhtiö tai Pääjärjestäjä julkaisisivat esitteen Esitedirektiivin artiklan 3 mukaisesti tai täydentäisivät esitettä Esitedirektiivin artiklan 16 mukaisesti. Ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” suhteessa Uusiin Velkakirjoihin missä tahansa Relevantissa Jäsenvaltiossa tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti eikä Uusia Velkakirjoja saa tarjota, myydä tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktioissa, joihin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Pääjärjestäjä toimii liikkeeseenlaskun yhteydessä ainoastaan Yhtiön puolesta eikä vastaa asiakkaille tarjottavasta suojasta eikä Uusiin Velkakirjoihin tai muihin transaktioihin tai mihin tahansa muuhun tässä tekstissä mainittuun asiaan liittyen annettavista sijoitus- tai muista neuvoista kenellekään muulle kuin Yhtiölle.

MIFID II TUOTEVALVONTA / VAIN HYVÄKSYTTÄVÄT VASTAPUOLET JA AMMATTIMAISET SIJOITTAJAT – Valmistajan kohdemarkkinoita ovat vain hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat).

MYYNTIKIELTO YKSITYISSIJOITTAJILLE EUROOPAN TALOUSALUEELLA – Uusia Velkakirjoja ei ole tarkoitettu tarjottavaksi, myytäväksi tai muutoin saataville asetettavaksi yksityissijoittajille Euroopan talousalueella eikä niitä pitäisi tarjota, myydä tai muutoin asettaa saataville yksityissijoittajille Euroopan talousalueella. Tässä yhteydessä "yksityissijoittaja" tarkoittaa henkilöä, joka on (yksi tai useampi seuraavista): (i) direktiivin 2014/65/EU (muutoksineen, "MiFID II") artiklan 4(1) kohdassa (11) määritelty yksityisasiakas; (ii) direktiivissä 2002/92/EY (muutoksineen) tarkoitettu asiakas, jos asiakas ei ole MiFID II:n artiklan 4(1) kohdassa (10) määritelty ammattimainen asiakas; tai (iii) ei direktiivissä 2003/71/EY (muutoksineen) määritelty kokenut sijoittaja. Tämän seurauksena asetuksen (EU) No 1286/2014 (muutoksineen, "PRIIPs-asetus") edellyttämää avaintietoasiakirjaa Uusien Velkakirjojen tarjoamiseksi tai myymiseksi tai muutoin saataville asettamiseksi yksityissijoittajille Euroopan talousalueella ei ole laadittu tai laadita, ja siksi Uusien Velkakirjojen tarjoaminen tai myyminen tai niiden muu saataville asettaminen yksityissijoittajille Euroopan talousalueella voi olla PRIIPs-asetuksen mukaan lainvastaista.

Tilaa

Liitteet & linkit