Deleten CE-merkitty murske DeleKivi® soveltuu maarakentamiseen

Delete tuottaa DeleKivi®-mursketta hyötykäytettäväksi maarakennuskohteissa. DeleKivi®on Deleten oma uusiokiviaines, jonka raaka-aine on rakennusten purkamisessa tai betoniteollisuudessa syntyvä betoni- ja tiilijäte. Jäte syntyy pääosin Deleten purkutyömailla rakennusten purussa syntyvästä betonista ja tiilestä. DeleKivi® on raekooltaan 0/90 ja se sopii maarakennukseen sekä tierakentamiseen.

DeleKivi® soveltuu käytettäväksi muun muassa seuraavissa kohteissa:

  • yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet (ei meluesteet)
  • pysäköintialueet
  • urheilukentät, virkistys- ja urheilualueiden reitit
  • ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden
  • varastokentät ja tiet.

DeleKivi®-murskeen hyödyntäminen on luvanvaraista ja siitä on tehtävä ilmoitus paikalliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Autamme asiakkaitamme tarvittaessa ilmoituksen tekemisessä paikalliselle ELY-keskukselle.

DeleKivi® on tarkasti laatuvalvottu uusiokiviaines

Valvomme tuotteemme laatua harmonisoidun SFS-EN 13242+A1 -tuotestandardin mukaan. Valvontaa tehdään sekä purkutyökohteessa että myös kierrätysasemallamme Tampereella. Laadunvalvonnan ensimmäisenä vaiheena on aina silmämääräinen tarkastelu ja sen perusteella voidaan tehdä päätös esimerkiksi suunniteltua useamman testin tekemisestä. Testaukset suoritetaan alihankintana kiviainesten testaukseen erikoistuneessa laboratoriossa.

Purkutyömaalla syntyvän murskeen ympäristökelpoisuuden laadunvalvonta tehdään pääasiassa Vna 591/2006 (muutos 403/2009) mukaisin perustutkimuksin. Jokaisesta uudesta purkukohteesta tehdään murskeelle perustutkimukset, jolla osoitetaan jätteen kuuluvan Valtioneuvoston asetuksen 591/2006 soveltamisalaan. Perustutkimuksiin lähetettävät näytteet voidaan ottaa joko pystyssä olevan rakennuksen rakenteista tai purkamisessa syntyneestä murskekasasta. Asetuksen mukaisilla perustutkimuksilla varmistetaan, ettei yhdenkään haitta-aineen pitoisuus ylitä kiviaineksen käyttöpaikalla voimassa olevia raja-arvoja.

Lajitteleva purku työmaallamme varmistaa murskeen laadunvalvontaa

Raaka-aineesta otetaan ennen purkuvaihetta näytteet hyötykäyttökelpoisuuden varmistamiseksi. Tämän jälkeen rakennus puretaan purkusuunnitelman mukaisesti lajittelevana purkuna. Ennen rakenteiden purkamista varmistetaan, että purkukohde on siivottu muista purkujätteistä. Rakenteet puretaan omiin kasoihinsa pitäen ne erossa muusta purkujätteestä.

Rakenteiden purkamisen jälkeen syntynyt aines pulveroidaan pienemmiksi paloiksi, jonka yhteydessä betonin ja tiilen seasta saadaan eroteltua suurimmat metallit pois. Tämän jälkeen tuote murskataan joko mobiili- tai kauhamurskaimella. Murskaimissa olevien magneettien avulla aineksen seasta saadaan eroteltua vielä tarkemmin jäljelle jääneitä metalleja. Murskaimesta syntyy lopputuotteena rakeisuudeltaan 0/90 mm:stä uusiokiviainesta, DeleKiveä.

Lisätietoja DeleKivi®-murskeesta

Tommi Järvinen

p. 040 522 2750 tai tommi,jarvinen@delete.fi

Sauli Juhani Saarinen

p. 0443240475 tai sauli.j.saarinen@delete.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia