ORGANISAATIOMUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN

ORGANISAATIOMUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN Tieliikelaitos päivittää organisaatiorakennetta ja vastuunjakoa Tieliikelaitoksen hallitus päätti kokouksessaan 19.8.2004 Tieliikelaitoksen uudesta organisaatiosta ja siihen liittyvistä nimityksistä ja vastuista. Uusi organisaatio ja vastuut astuvat voimaan 1.1.2005. Syksy jatkuu vanhalla rakenteella ja ensi vuotta koskeva toiminnan suunnittelu käynnistyy tämän vuoden puolella uuden vastuujaon pohjalta. Uuden organisaation tarkoituksena on varmistaa Tieliikelaitoksen vision 2010 ja kasvustrategian toteutuminen. Kasvun varmistava uuden liiketoiminnan kehittäminen on organisaatiossa erityisesti huomioitu muodostamalla sille viestinnän ja markkinoinnin kanssa oma yksikkönsä. Kesällä perustetut ympäristöpalveluihin keskittyvä yhteisyritys Salvor Oy ja Viron tytäryhtiö Teekaru AS ovat ensimmäiset avaukset uusien liiketoimintojen alueella. Hankinnat ja kumppanuudet on toinen uusi strateginen panostusalue, joka erottuu organisaatiorakenteesta aikaisempaa selkeämmin. Kumppanuusverkoston avulla täydennetään omaa osaamista innovatiivisten asiakasratkaisujen tarjoamisessa ja asiakkaiden tavoitteita edistävien palvelupakettien kokoamisessa. Tulosyksikkörakenteessa tärkeimmät muutokset ovat Etelä-Suomen palveluryhmän muodostaminen yhdistämällä Helsingin palveluyksikkö ja Länsi-Suomen palveluryhmä sekä kiviainesliiketoiminnan liittäminen päällyste- ja tiemerkintäpalveluihin, joista yhdessä muodostuu Päällyste- ja kiviainespalvelut -palveluryhmä. Valtakunnallinen erikoisrakentaminen jatkaa Helsingin palveluyksikköä lukuun ottamatta entisellään panostaen kehitystyössään erityisesti uusille osaamisalueille. Tieliikelaitos työllistää yli 3000 henkilöä ja sen liikevaihto oli viime vuonna 543 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 vision mukainen liikevaihtoennuste yltää 700 miljoonaan euroon, josta kansainvälisen toiminnan osuus kasvaa 10 prosenttiin. Tieliikelaitos profiloituu palveluyritykseksi, joka panostaa infra-alalla eniten tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä elinympäristön aktiiviseen uudistamiseen. Lisätietoja antavat: Heikki Koivisto, puh. 0400-403 162 www.tieliikelaitos.fi www. liikkujat.com ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 1.1.2005 Vägaffärsverket uppdaterar sin organisation och ansvarsfördelning Styrelsen för Vägaffärsverket beslöt vid sitt möte 19.8.2004 om Vägaffärsverkets nya organisation och om därtill anknutna utnämningar och ansvarsområden. Den nya organisationen och ansvarsfördelningen träder i kraft 1.1.2005. Hösten fortgår med den gamla strukturen och verksamhetsplaneringen för nästa år inleds ännu under detta år på basis av den nya ansvarsfördelningen. Syftet med den nya organisationen är att trygga genomförandet av Vägaffärsverkets vision 2010 och tillväxtstrategi. Utvecklandet av den nya affärsverksamheten som tryggar tillväxten har beaktats inom organisationen särskilt genom att det grundas en separat enhet avsedd för den samt för kommunikation och marknadsföring. Det under sommaren grundade samföretaget Salvor Oy för miljötjänster och dotterbolaget Teekaru AS i Estland utgör de första utspelen inom de nya affärsverksamheterna. Upphandlingar och kompanjonskap bildar ett annat fält för strategiska satsningar och framträder tydligare än förr inom organisationsstrukturen. Ett nätverk av samarbetspartner kompletterar den egna kompetensen då det gäller att erbjuda innovativa kundlösningar och att sammanställa heltäckande tjänster som motsvarar kundernas målsättningar. Inom nätet av resultatenheter är de viktigaste förändringarna bildandet av en servicegrupp för södra Finland genom att förena Helsingfors serviceenhet med servicegruppen för västra Finland samt förenandet av affärsverksamheten för stenmaterial med enheten för beläggnings- och markeringstjänster till den nya servicegruppen Beläggnings- och stenmaterialstjänster. Den riksomfattande enheten för specialbyggande fortsätter som förr med undantag för Helsingfors serviceenhet och satsar i sitt utvecklingsarbete särskilt på de nya kompetensområdena. Vägaffärsverket sysselsätter över 3 000 personer och dess omsättning var i fjol 543 miljoner euro. Enligt vision 2010 uppgår prognosen för omsättningen till 700 miljoner euro, varav den internationella verksamhetens andel växer till 10 procent. Vägaffärsverket profilerar sig som ett serviceföretag, som av alla företag inom infrastrukturen satsar mest på utvecklings- och forskningsverksamhet samt på en aktiv förnyelse av livsmiljön. Tilläggsuppgifter ges av: Heikki Koivisto, tel. 0400 403 162 www.tieliikelaitos.fi www.liikkujat.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT00010/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Haluatko tietää, miten luomme toimivampaa maailmaa pala palalta? Lue lisää: www.destia.fi

Liitteet & linkit