ALUSTAVAA TIETOA IFRS-TILINPÄÄTÖSSTANDARDEIHIN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSISTA

SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2005 klo 14.15

ALUSTAVAA TIETOA IFRS-TILINPÄÄTÖSSTANDARDEIHIN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSISTA

SysOpen Oyj siirtyy raportoimaan IFRS-standardien (International Financial
Reporting Standards) mukaisesti vuonna 2005 osavuosikatsauksissaan ja
tilinpäätöksessään. Siirtymisaikataulu ei ole muuttunut. SysOpen Oyj esittää nyt
ne keskeiset vaikutukset, jotka aiheutuvat siirtymisestä suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (FAS = Finnish Accounting Standards) IFRS-standardeihin.

Tässä tiedotteessa esitetään alustava IFRS-tase 1.1.2004 ja 31.12.2004 sekä
alustavat vertailutiedot koko tilikaudelta 2004. Vuoden 2004 vertailutiedot
vuosineljänneksittäin sekä IFRS-1 -standardin (ensimmäinen IFRS-standardien
käyttöönotto) edellyttämät lopulliset täsmäytyslaskelmat SysOpen Oyj julkaisee
maaliskuun 2005 aikana.

IFRS-tase 1.1.2004 ja 31.12.2004 sekä koko tilikauden 2004 vertailutiedot on
laadittu viimeisimpiä IFRS-standardeja noudattaen. Viite-sarakkeessa on viitattu
lisätietoihin, jotka on annettu erillisenä osana tiedotetta. Yhteenveto SysOpen
Oyj:n kannalta merkittävimmistä IFRS-raportoinnissa noudatetuista tilinpäätöksen
laatimisperiaatteista on tiedotteen lopussa.

FAS-tuloslaskelman ja -taseen luvut on ryhmitelty uudestaan vastaamaan IFRS:n
mukaista esitystapaa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


Alustava yhteenveto IFRS-standardien vaikutuksista omaan pääomaan 1.1.2004 ja
31.12.2004, 1.000 euroa


                         1.1.2004  31.12.2004 
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma FAS  11.279,6  10.531,1  
 IAS 12 Laskennalliset verosaamiset ja -velat  -20,2   -80,5   
 IAS 17 Vuokrasopimukset             - 12,2   -9,4    
 IAS 19 Työsuhde-etuudet             -214,0   0     
 IAS 38 Aineettomat hyödykkeet          285,9   645,5   
 IAS 39 Rahoitusinstrumentit           0     229,8   
    Muut IFRS-vaikutukset          8,2    -12,1   
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma IFRS  11.327,3  11.304,5  Alustava IFRS-taseen täsmäytyslaskelma 1.1.2004
1.000 euroa


                  Viite  FAS    IFRS    Alustava  
                      31.12.2003 muutos   IFRS    
                                 1.1.2004  
 Varat                                    
                                       
 Pitkäaikaiset varat                             
 Aineettomat hyödykkeet       a    715,0   294,1   1.009,1  
 Aineelliset hyödykkeet       a,f   1.218,5  807,3   2.025,8  
 Sijoitukset            a    1.003,9  -347,1   656,8   
 Laskennallinen verosaaminen    b    130,9   65,7    196,6   
                                       
 Pitkäaikaiset varat yhteensä        3.068,3  819,9   3.888,2  
                                       
 Lyhytaikaiset varat                             
 Lyhytaikaiset saamiset           5.231,3  0,0    5.231,3  
 Sijoitukset                4.014,0  0,0    4.014,0  
 Rahavarat                 3.767,4  0,0    3.767,4  
                                       
 Lyhytaikaiset varat yhteensä        13.012,7  0,0    13.012,7  
                                       
 Varat yhteensä               16.081,0  819,9   16.900,9  
                                       
 Oma pääoma ja velat                             
                                       
 Osakepääoma                936,3   0,0    936,3   
 Ylikurssirahasto              7.092,2  0,0    7.092,2  
 Omat osakkeet           d    0,0    606,2   -606,2   
 Arvonmuutosrahasto         b,c   0,0    -242,1   -242,1   
 Muuntoero             e    32,9    -39,5   -6,6    
 Kertyneet voittovarat       a,b,c, 1.795,9  935,5   2.731,4  
                  d,e,                   
                  f,g                   
 Tilikauden voitto             1.422,3  0,0    1.422,3  
                                       
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma     11.279,6  0,0    11.327,3  
 pääoma                                   
 Vähemmistöosuus              153,3   0,0    153,3   
                                       
 Oma pääoma yhteensä            11.432,9  47,7    11.480,6  
                                       
 Velat                                    
 Pitkäaikaiset, korolliset velat  f,g   0,0    324,1   324,1   
 Laskennalliset verovelat      b    0,0    85,8    85,8    
 Pitkäaikaiset velat yhteensä        0,0    409,9   409,9   
                                       
 Lyhytaikaiset velat        f    4.648,1  362,3   5.010,4  
 Lyhytaikaiset velat yhteensä        4.648,1  362,3   5.010,4  
 Velat yhteensä               4.648,1   772,2   5.420,3  
 Oma pääoma ja velat            16.081,0  819,9   16.900,9  Alustavat IFRS 2004 vertailutiedot

AVAINLUVUT 31.12.2004

                          FAS    IFRS    
 Tulos/osake, euroa                 0,23    0,25    
 Tulos/osake, laimennettu, euroa          0,23    0,25    
 Oma pääoma/osake, euroa              1,14    1,23    
 Oman pääoman tuotto (ROE), %            20     21     
 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %         23     24     
 Omavaraisuusaste, %                70     70     TULOSLASKELMA

1.000 euroa

                Viite FAS 2004  Muutos   Alustava  
                              IFRS 2004 
 Liikevaihto             26.173,7  0,0    26.173,7  
 Liiketoiminnan muut tuotot  a   210,2   -22,7   187,5   
 Materiaalit ja palvelut       -934,2   0,0    -934,2   
 Poistot ja arvonalentumiset  a   -933,7   -252,1   -1.185,8  
 * Muut liiketoiminnan kulut  f,g,h -22.694,3 810,8   -21.883,5 
                                    
 Liikevoitto             1.821,7  536,0   2.357,7  
                                    
 Rahoitustuotot (netto)    c,e,f 595,2   -175,7   419,5   
                                    
 Voitto ennen veroja         2.416,9  360,3   2.777,2  
                                    
 Tuloverot           b   -346,9   -60,3   -407,2   
 Vähemmistön osuus          -29,8   29,8    0,0    
 Tilikauden voitto          2.040,2  329,9   2.370,1  
                                    
 Jakautuminen:                             
 Emoyhtiön osakkaille         2.040,2  300,1   2.340,3  
 Vähemmistölle            29,8    0,0    29,8    
                                    
 Tulos/osake, EUR           0,23    0,02    0,25    
 Tulos/osake, laimennettu, EUR    0,23    0,02    0,25    

*Satunnaiset kulut sisältyvät muihin liiketoiminnan kuluihin.


Alustavat IFRS 2004 vertailutiedot
TASE
1.000 euroa

                 Viite  FAS    IFRS    Alustava  
                     31.12.2004 muutos   IFRS    
                                31.12.2004 
                                     
 Varat                                  
                                     
 Pitkäaikaiset varat                           
 Aineettomat hyödykkeet     a    1.611,4  633,4   2.244,8  
 Aineelliset hyödykkeet     a,f   961,1   736,8   1.697,9  
 Sijoitukset           a    932,7   -347,1   585,6   
 Laskennallinen verosaaminen   b    63,4    -60,7   2,7    
                                     
 Pitkäaikaiset varat yhteensä      3.568,6  962,4   4.531,0  
                                     
 Lyhytaikaiset varat                           
 Lyhytaikaiset saamiset         10.149,0  0,0    10.149,0  
 Sijoitukset           c    2.541,8  358,6   2.900,4  
 Rahavarat                3.008,4  0,0    3.008,4  
                                     
 Lyhytaikaiset varat yhteensä      15.699,2  358,6   16.057,8  
                                     
 Varat yhteensä             19.267,8  1.321,0  20.588,8  
                                     
 Oma pääoma ja velat                           
                                     
 Osakepääoma               926,3   0,0    926,3   
 Ylikurssirahasto            7.102,2  0,0    7.102,2  
 Omat osakkeet          d    0,0    0,0    0,0    
 Arvonmuutosrahasto       b,c   0,0    84,9    84,9    
 Muuntoero                -1,0    0,0    -1,0    
 Kertyneet voittovarat      d,h   439,3   388,4   827,7   
 Tilikauden voitto        a,b,c, 2.040,2  300,1   2.340,3  
                 e,f,g                  
 Muuntoero                24,1    0,0    24,1    
                                     
 Emoyhtiön omistajille kuuluva      10.531,1  773,4   11.304,5  
 oma pääoma                                
 Vähemmistöosuus             121,7   0,0    121,7   
                                     
 Oma pääoma yhteensä           10.652,8  773,4   11.426,2  
                                     
 Velat                                  
 Pitkäaikaiset.,korolliset velat f    0,0    133,5   133,5   
 Laskennalliset verovelat    b    0,0    148,5   148,5   
 Pitkäaikaiset velat yhteensä      0,0    282,0   282,0   
                                     
 Lyhytaikaiset velat       f    8.615,0  265,6   8.880,6  
 Lyhytaikaiset velat yhteensä      8.615,0  265,6   8.880,6  
                                     
 Velat yhteensä             8.615,0  547,6   9.162,6  
                                     
 Oma pääoma ja velat           19.267,8  1.321,0  20.588,8  

Alustava laskelma oman pääoman muutoksista

1.000 euroa


       Osakep Ylikurss Muunto Arvonm Omat  Kertyne Vähem- Oma   
       ääoma irahasto erot  uutosr osakke et   mistö- pääoma  
                  ahasto et   voittov osuus yhteensä 
                         arat          
 FAS oma   936,3 7.092,2 32,9         3.218,2 153,3 11.432,9 
 pääoma                                  
 31.12.2003                                
 IFRS oma  936,3 7.092,2 -6,7  -242,1 -606,2 4.153,8 153,3 11.480,6 
 pääoma                                  
 1.1.2004                                 
                                     
 Osakepääoma -10,0 10,0                     0,0   
 Osingonjako                   -2.778, -10,1 -2.789  
                         9            
 Omien                   606,2 -606,2     0,0   
 osakkeiden                                
 mitätöinti                                
 Rahoitusarv            327,1            327,1  
 opaperit                                 
 Muut            29,8         59,0  -51,3 37,4   
 Tilikauden                    2.340,3 29,8  2.370,1 
 tulos                                  
 Kaudella  -10,0 10,0   29,8  327,1 606,2 -985,8 -31,6 -54,4  
 kirjatut                                 
 tuotot ja                                
 kulut yht.                                
                                     
 IFRS Oma  926,3 7.102,2 23,1  85,0  0,0  3.167,9 121,7 11.426,2 
 pääoma                                  
 31.12.2004                                


RAHAVIRTALASKELMAT


Rahavirtalaskelmia ei esitetä, koska IFRS- periaatteiden ja suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaan laaditun rahavirtalaskelman välillä ei arvioida
olevan olennaisia eroja.

Viitteet avaavan IFRS-taseen täsmäytyslaskelmaan sekä tilikauden 2004
vertailutietoihin.

a) Aineettomat hyödykkeet on kirjattu ja arvostettu IAS 38 ja IFRS 3 -standardien
mukaisesti. Aineelliset hyödykkeet ja pitkäaikaiset sijoitukset on käsitelty IAS
31 -standardin mukaisesti.
b) Laskennalliset verot IAS 12 Tuloverot -standardi.
c) Lyhytaikaisten varojen sijoitukset on arvostettu IAS 39 -standardin
mukaisesti.
d) Omat osakkeet on vähennetty omasta pääomasta IAS 32 -standardi.
e) Kurssierot IAS 21 -standardi.
f) Rahoitusleasing IAS 17 -standardi.
g) TEL-etuuspohjainen eläke IAS 19 -standardi.
h) Optiot IFRS 2 -standardi.


YHTEENVETO SYSOPEN OYJ:N KANNALTA MERKITTÄVIMMISTÄ IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN
LAATIMISPERIAATTEISTA

SysOpenin tilinpäätös vuodelta 2005 tullaan laatimaan IFRS (International
Financal Reporting Standards) -tilinpäätösperiaatteita noudattaen. Suomen
tilinpäätöskäytännön mukaiset vertailutiedot vuodelta 2004 oikaistaan IFRS:n
mukaisiksi.AINEELLISET HYÖDYKKEET


Aineelliset hyödykkeet arvostetaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman
mukaisilla poistoilla. Hyödykkeet poistetaan niiden arvioitujen taloudellisten
pitoaikojen mukaisesti.AINEETTOMAT HYÖDYKKEET


Aineettomat hyödykkeet sisältävät tietokoneohjelmien käyttöoikeuksia, jotka
kirjataan hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin 5 vuoden aikana.

Aineettomat hyödykkeet sisältävät tuotekehitysprojektit, jotka täyttävät
aineettoman hyödykkeen tunnusmerkit, ja joissa poistoaikaa on vielä jäljellä
1.1.2004. Kehitysvaiheen kuluiksi on kirjattu menot materiaaleista ja palveluista
sekä palkat sivukuluineen. Kun hyödyke on valmis käytettäväksi, se poistetaan
taloudellisena vaikutusaikanaan. Tuotekehitysprojektien arvo 1.1.2004 oli 286
tuhatta euroa.

Konserniliikearvo sisältyy aineettomiin hyödykkeisiin. Konserniliikearvoja ei
poisteta, vaan niistä tehdään tilinpäätöspäivänä arvonalentumistestaus.ARVONALENTUMINEN


Jokaisena tilinpäätöspäivänä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden osalta
arvioidaan, onko arvonalentumisesta viitteitä. Mikäli arvon alentumisesta on
viitteitä, omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan. Mikäli
kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän, arvonalentumistappio
kirjataan tuloslaskelmaan.


RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu käypään arvoon.MYYNNIN TULOUTUS


Henkilötyö tuloutetaan suoritteen etenemisen mukaan sekä ylläpitomaksut
sopimusajalle. Pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmiusasteen perusteella.
Valmiusaste on laskettu toteutuneiden menojen ja kokonaiskustannusarvion
perusteella.ELÄKE-ETUUDET


Eläkejärjestelyt on hoidettu eläkevakuutusyhtiön kautta. Maksuperusteisiin
järjestelyihin liittyvät maksut kirjataan tuloslaskelmaan niille kausille, jota
ne koskevat. Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt kirjataan aktuaarilaskelmien
perusteella.
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen arvo 1.1.2004 oli 214 tuhatta euroa.

Suomalaisten viranomaisten joulukuussa 2004 hyväkymien muutosten vuoksi TEL:n
työkyvyttömyyseläkkeen osuus käsitellään kirjanpidollisesti maksuperusteisena
järjestelynä IFRS-taseessa 31.12.2004, kun se IFRS-standardeihin siirtymispäivän
taseessa on käsitelty etuuspohjaisena järjestelynä. Tämän muutoksen vaikutus on
214 tuhatta euroa tilikauden tuloksessa ennen veroja.OSAKEOPTIOT


IFRS 2 Osakeperusteiset maksut-standardia on sovellettu optioihin, jotka on
myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joiden merkintäaika ei ole alkanut ennen 1.1.2005.
Tällaiset optiot arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämispäivänä ja kirjataan
tuloslaskelmaan kuluksi optioiden ansainta-aikana.VARAUKSET


Varaus kirjataan, kun SysOpenilla on laillinen tai tosiasiallinen velvoite
aikaisempien tapahtumien perusteella, kun maksuvelvoitteen toteutuminen on
todennäköistä ja kun velvoitteen määrä voidaan arvioida luotettavasti.VEROT


Tuloverot sisältävät tilikauden veronalaiseen voittoon perustuvat verot,
edellisten kausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutokset.
Laskennalliset verosaamiset ja -velat lasketaan verotuksellisten arvojen ja
niiden IFRS:n mukaisten kirjanpitoarvojen välisistä eroista. Laskennallisten
verojen määrittämisessä käytetään tilinpäätöspäivään mennessä säädettyä
verokantaa.

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Arto Sahla, puh. 0424 2020 339, gsm 0400 442 986,
arto.sahla@sysopen.fi

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetYrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa