ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004 VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.3.2005 klo 12.30

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004 VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

SysOpen Digia Oyj esittää tässä tiedotteessa alustavat IFRS-vertailutiedot
(IFRS= International Financial Reporting Standards) vuoden 2004 ensimmäiseltä,
toiselta ja kolmannelta vuosineljännekseltä. Yhtiö on esittänyt 11.2.2005
julkaistussa tiedotteessa alustavan IFRS taseen 1.1.2004 ja 31.12.2004, alustavat
vertailutiedot koko tilikaudelta 2004 sekä ne keskeiset vaikutukset, jotka
aiheutuvat siirtymisestä suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS = Finnish
Accounting Standards) IFRS-standardeihin.

SysOpen Oyj siirtyy raportoimaan IFRS-standardien (International Financial
Reporting Standards) mukaisesti vuonna 2005 osavuosikatsauksissaan ja
tilinpäätöksessään. IAS 14 segmenttitiedot tullaan esittämään 2005 ensimmäisestä
vuosineljänneksestä alkaen.

Tässä tiedotteessa esitetään vuodelta 2004 alustavat vertailutiedot
vuosineljänneksittäin sekä IFRS-1 -standardin (ensimmäinen IFRS-standardien
käyttöönotto) edellyttämät lopulliset täsmäytyslaskelmat.

IFRS:ään siirtymisessä on sovellettu IFRS 1 - siirtymästandardia ja sen sallimia
yritysten yhteenliittymiä, työsuhde-etuuksia ja kertyneitä muuntoeroja koskevia
helpotuksia. Vertailutiedot on laadittu viimeisimpiä IFRS-standardeja noudattaen.
Viite-sarakkeessa on viitattu lisätietoihin, jotka on annettu erillisenä osana
tiedotetta. Yhteenveto SysOpen Digia Oyj:n kannalta merkittävimmistä IFRS-
raportoinnissa noudatetuista tilinpäätöksen laatimisperiaatteista on tiedotteen
lopussa.

FAS-tuloslaskelman ja -taseen luvut on ryhmitelty uudestaan vastaamaan IFRS:n
mukaista esitystapaa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.Alustava yhteenveto IFRS-standardien vaikutuksista omaan pääomaan, 1.000 euroa              1.1.   31.3.  30.6.  31.9.  31.12.  
              2004   2004  2004   2004   2004   
 Emoyhtiön omistajille   11.279,6 9.315,3 9.722,9 9.902,8 10.531,1 
 kuuluva oma pääoma FAS                        
 IAS 12 Laskennalliset   -20,2  -6,2  -1,0   -5,4   -80,5  
 verosaamiset ja -velat                        
 IAS 17 Vuokrasopimukset  - 12,2  5,7   10,9   16,3   -9,4   
 IAS 19 Työsuhde-etuudet  -214,0  -229,8 245,5  -261,3  0    
 IAS 38 Aineettomat    285,9  336,7  401,6  548,2  645,5  
 hyödykkeet                              
 IAS 39          0    7,4   36,4   -5,4   229,8  
 Rahoitusinstrumentit                         
 Muut IFRS-vaikutukset   8,2   -7,1  -3,4   -28,8  -12,1  
 Emoyhtiön omistajille   11.327,3 9.422,1 9.921,9 10.166,5 11.304,5 
 kuuluva oma pääoma IFRS                        
 Vähemmistöosuus       153,3 112,6  105,7  110,6  121,7  
 Oma pääoma yhteensä    11.480,6 9.534,7 10.027,6 10.277,1 11.426,2 


Alustavat IFRS 2004 vertailutiedot vuosineljänneksittäin

AVAINLUVUT Q1/2004

                          FAS    IFRS    
 Tulos/osake, euroa                 0,03    0,03    
 Tulos/osake, laimennettu, euroa          0,03    0,03    
 Oma pääoma/osake, euroa              1,01    1,02    
 Oman pääoman tuotto (ROE), %            10     11     
 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %         13     13     
 Omavaraisuusaste, %                61     58     TULOSLASKELMA Q1/2004

1.000 euroa

                Viite FAS    Muutos   Alustava  
                   Q1/2004        IFRS Q1/  
                              2004    
 Liikevaihto             6.459,7  0,0    6.459,7  
 Liiketoiminnan muut tuotot      24,7    0,0    24,7    
 Materiaalit ja palvelut       -250,3   0,0    -250,3   
 Poistot ja arvonalentumiset  a   -203,5   -75,1   -278,6   
 Muut liiketoiminnan kulut   f,g,h -5.678,2  115,8   -5.562,4  
                                    
 Liikevoitto             352,4   40,8    393,2   
                                    
 Rahoitustuotot (netto)    c,e,f -25,0   -8,3    -33,3   
                                    
 Voitto ennen veroja         327,3   6,8    334,1   
                                    
 Tuloverot           b   -55,4   15,6    -39,8   
 Vähemmistön osuus          -13,1   13,1    0,0    
 Tilikauden voitto          258,8   35,5    294,3   
                                    
 Jakautuminen:                             
 Emoyhtiön osakkaille         245,7   35,5    281,2   
 Vähemmistölle            13,1    0,0    13,1    
                                    
 Tulos/osake, EUR           0,03    0,0    0,03    
 Tulos/osake, laimennettu, EUR    0,03    0,0    0,03    

TASE Q1/2004
1.000 euroa

                 Viite  FAS    IFRS    Alustava  
                     31.3.2004 muutos   IFRS    
                                31.3.2004 
                                     
 Varat                                  
                                     
 Pitkäaikaiset varat                           
 Aineettomat hyödykkeet     a    669,6   336,8   1.006,4  
 Aineelliset hyödykkeet     a,f   1.164,9  739,7   1.904,6  
 Sijoitukset           a    916,0   -347,1   568,9   
 Laskennallinen verosaaminen   b    116,1   61,0    177,1   
                                     
 Pitkäaikaiset varat yhteensä      2.866,6  790,4   3.657,0  
                                     
 Lyhytaikaiset varat                           
 Lyhytaikaiset saamiset         5.935,0  0,0    5.935,0  
 Ennakkomaksut              239,8   0,0    239,8   
 Sijoitukset           c    2.035,1  30,7    2.065,8  
 Rahavarat                6.142,3  0,0    6.142,3  
                                     
 Lyhytaikaiset varat yhteensä      14.352,2  30,7    14.382,9  
                                     
 Varat yhteensä             17.218,9  821,0   18.039,9  
                                     
 Oma pääoma ja velat                           
                                     
 Osakepääoma               936,3   0,0    936,3   
 Ylikurssirahasto            7.092,2  0,0    7.092,2  
 Omat osakkeet          d    0,0    -606,2   -606,2   
 Arvonmuutosrahasto       b,c   0,0    -205,4   -205,4   
 Muuntoero                -1,1    -39,6   -40,7   
 Kertyneet voittovarat      d,h   995,1   935,6   1.930,7  
 Tilikauden voitto        a,b,c, 258,8   22,4    281,2   
                 e,f,g                  
 Muuntoero                34,0    0,0    34,0    
                                     
 Emoyhtiön omistajille kuuluva      9.315,3  106,8   9.422,1  
 oma pääoma                                
 Vähemmistöosuus             112,6   0,0    112,6   
                                     
 Oma pääoma yhteensä           9.427,9  106,8   9.534,7  
                                     
 Velat                                  
 Pitkäaikaiset.,korolliset velat f    0,0    329,2   329,2   
 Laskennalliset verovelat    b    0,0    80,6    80,6    
 Pitkäaikaiset velat yhteensä      0,0    409,8   409,8   
                                     
 Lyhytaikaiset velat       f    7.791,0  304,4   8.095,4  
 Lyhytaikaiset velat yhteensä      7.791,0  304,4   8.095,4  
                                     
 Velat yhteensä             7.791,0  714,2   8.505,2  
                                     
 Oma pääoma ja velat           17.218,9  821,0   18.039,9  AVAINLUVUT Q1-Q2/2004

                          FAS    IFRS    
 Tulos/osake, euroa                 0,07    0,08    
 Tulos/osake, laimennettu, euroa          0,07    0,08    
 Oma pääoma/osake, euroa              1,05    1,07    
 Oman pääoman tuotto (ROE), %            13     14     
 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %         13     14     
 Omavaraisuusaste, %                73     70     TULOSLASKELMA Q1-Q2/2004

1.000 euroa

        Viite FAS   Muutos Alustava FAS    Muutos Alustava 
           Q2/2004    IFRS Q2/ Q1-Q2/2004     IFRS   
                   2004            Q1-Q2/  
                                 2004   
 Liikevaihto     6.551,5 0,0  6.551,5 13.011,2  0,0   13.011,2 
 Liiketoimin-n a   53,2  0,0  53,2   77,9    0,0   77,9   
 an muut                                 
 tuotot                                  
 Materiaalit     -262,9 0,0  -262,9  -513,2   0,0   -513,2  
 ja palvelut                               
 Poistot ja  a   -246,0 -45,8 -291,8  -449,6   -120,8 -570,4  
 arvonalentu-m                              
 iset                                   
 Muut     f,g,h -5.738, 85,0  -5.653,0 -11.416,2 200,8  -11.215, 
 liiketoimin-n    0                     4    
 an kulut                                 
                                     
 Liikevoitto     357,7  39,2  396,9  710,1   80,0  790.2  
                                     
 Rahoitustuo-t c,e,f 23,4  -27,2 22,0   -1,7    -35,3  -37,0  
 ot (netto)                                
                                     
 Voitto ennen     381,1  37,9  419,0  708,4   44,7  753,1  
 veroja                                  
                                     
 Tuloverot   b   29,6  4,3  33,9   -25,9   20,0  -5,9   
 Vähemmistön     -0,7  0,7  0,0   -13,8   13,8  0,0   
 osuus                                  
 Tilikauden      410,0  42,9  452,9  668,7   78,5  747,2  
 voitto                                  
                                     
 Jakautuminen:                              
 Emoyhtiön      410,0  42,2  452,2  668,7   64,7  733,4  
 osakkaille                                
 Vähemmistölle    0,7   0,0  0,7   13,8    0,0   13,8   
                                     
 Tulos/osake,     0,04  0,1  0,5   0,07    0,1   0,08   
 EUR                                   
 Tulos/osake,     0,04  0,1  0,5   0,07    0,1   0,08   
 laimennettu,                               
 EUR                                   


TASE Q2/2004
1.000 euroa

                 Viite  FAS    IFRS    Alustava  
                     30.6.2004 muutos   IFRS    
                                30.6.2004 
                                     
 Varat                                  
                                     
 Pitkäaikaiset varat                           
 Aineettomat hyödykkeet     a    1.400,4  393,0   1.793,4  
 Aineelliset hyödykkeet     a,f   1.110,5  689,2   1.799,7  
 Sijoitukset           a    966,3   -347,1   619,2   
 Laskennallinen verosaaminen   b    108,2   31,6    139,8   
                                     
 Pitkäaikaiset varat yhteensä      3.585,3  766,8   4.352,1  
                                     
 Lyhytaikaiset varat                           
 Lyhytaikaiset saamiset         7.061,5  0,0    7.061,5  
 Ennakkomaksut              261,4   0,0    261,4   
 Sijoitukset           c    2.032,2  1.692,6  3.724,8  
 Rahavarat                3.209,5  -1.600,0  1.609,5  
                                     
 Lyhytaikaiset varat yhteensä      12.564,6  92,6    12.657,2  
                                     
 Varat yhteensä             16.150,0  859,3   17.009,3  
                                     
 Oma pääoma ja velat                           
                                     
 Osakepääoma               926,3   0,0    926,3   
 Ylikurssirahasto            7.102,2  0,0    7.102,2  
 Omat osakkeet          d    0,0    0,0    0,0    
 Arvonmuutosrahasto       b,c   0,0    -170,4   -170,4   
 Muuntoero                -1,1    -39,6   -40,7   
 Kertyneet voittovarat      d,h   995,1   344,4   1.339,5  
 Tilikauden voitto        a,b,c, 668,7   64,6    733,3   
                 e,f,g                  
 Muuntoero                31,7    0,0    31,7    
                                     
 Emoyhtiön omistajille kuuluva      9.722,9  199,0   9.921,9  
 oma pääoma                                
 Vähemmistöosuus             105,7   0,0    105,7   
                                     
 Oma pääoma yhteensä           9.828,6  199,0   10.027,6  
                                     
 Velat                                  
 Pitkäaikaiset,korolliset velat f    0,0    316,3   316,3   
 Laskennalliset verovelat    b    0,0    83,2    83,2    
 Pitkäaikaiset velat yhteensä      0,0    399,5   399,5   
                                     
 Lyhytaikaiset velat       f    6.321,4  260,8   6.582,2  
 Lyhytaikaiset velat yhteensä      6.321,4  260,8   6.582,2  
                                     
 Velat yhteensä             6.321,4  660,3   6.981,7  
                                     
 Oma pääoma ja velat           16.150,0  859,3   17.009,3  


AVAINLUVUT Q1-Q3/2004

                          FAS    IFRS    
 Tulos/osake, euroa                 0,10    0,11    
 Tulos/osake, laimennettu, euroa          0,10    0,10    
 Oma pääoma/osake, euroa              1,07    1,10    
 Oman pääoman tuotto (ROE), %            11     13     
 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %         12     13     
 Omavaraisuusaste, %                74     71     TULOSLASKELMA Q1-Q3/2004

1.000 euroa

       Viite FAS   Muutos Alustava FAS    Muutos Alustava  
          Q3/2004     IFRS Q3/ Q1-Q3/2004     IFRS    
                  2004            Q1-Q3/   
                                2004    
 Liikevaihto    5.415,4 0,0  5.415,4 18.426,5  0,0   18.426,5  
 Liiketoimin a   40,3   -22,8 17,5   118,2   -22,8  95,4    
 nan muut                                 
 tuotot                                  
 Materiaalit    -221,6  0,0  -221,6  -734,8   0,0   -734,8   
 ja palvelut                                
 Poistot ja a   -235,5  -70,9 -306,4  -685,1   -191,7 -876,8   
 arvonalentu                                
 miset                                   
 Muut    f,g,h -5.004,4 139,6 -4.864,8 -16.420,7 340,5  -16.080,2 
 liiketoimin                                
 nan kulut                                 
                                      
 Liikevoitto    -5,9   45,9  40,0   704,2   126,0  830,2   
                                      
 Rahoitustuo c,e,f 285,3  -9,8  275,5  283,6   -45,1  238,5   
 tot (netto)                                
 Satunnaiset    -46,4  46,4  0,0   -46,4   46,4  0,0    
 erät                                   
                                      
 Voitto       233,0  82,6  315,6  941,4   80,8  1.068,6  
 ennen                                   
 veroja                                  
                                      
 Tuloverot  b   -48,1  -7,9  -56,0  -74,0   12,0  -62,0   
 Vähemmistön    -4,9   4,9  0,0   -18,7   46,4  0,0    
 osuus                                   
 Tilikauden     180,0  79,6  259,5  848,7   139,3  1.006,7  
 voitto                                  
                                      
 Jakautumine                                
 n:                                    
 Emoyhtiön     180,0  88,5  254,6  867,4   120,6  988,0   
 osakkaille                                
 Vähemmistöl    4,9   0,0  4,9   18,7    0,0   18,7    
 le                                    
                                      
 Tulos/osake    0,02   0,1  0,3   0,09    0,2   0,11    
 , EUR                                   
 Tulos/osake    0,02   0,0  0,2   0,09    0,1   0,10    
 ,                                     
 laimennettu                                
 , EUR                                   

* satunnaiset kulut sisältyvät muihin liiketoiminnan kuluihin

TASE Q3/2004
1.000 euroa

                 Viite  FAS    IFRS    Alustava  
                     30.9.2004 muutos   IFRS    
                                30.9.2004 
                                     
 Varat                                  
                                     
 Pitkäaikaiset varat                           
 Aineettomat hyödykkeet     a    1.717,4  526,3   2.243,7  
 Aineelliset hyödykkeet     a,f   1.056,4  748,6   1.805,0  
 Sijoitukset           a    934,7   -347,1   587,6   
 Laskennallinen verosaaminen   b    87,9    59,3    147,2   
                                     
 Pitkäaikaiset varat yhteensä      3.796,5  987,0   4.783,5  
                                     
 Lyhytaikaiset varat                           
 Lyhytaikaiset saamiset         7.472,5  0,0    7.472,5  
 Ennakkomaksut              386,9   0,0    386,9   
 Sijoitukset           c    2.319,8  44,6    2.364,4  
 Rahavarat                2.353,2  0,0    2.353,2  
                                     
 Lyhytaikaiset varat yhteensä      12.532,5  44,6    12.577,0  
                                     
 Varat yhteensä             16.328,9  1.031,6  17.360,5  
                                     
 Oma pääoma ja velat                           
                                     
 Osakepääoma               926,3   0,0    926,3   
 Ylikurssirahasto            7.102,2  0,0    7.102,2  
 Omat osakkeet          d    0,0    0,0    0,0    
 Arvonmuutosrahasto       b,c   0,0    -202,4   -202,4   
 Muuntoero                -1,1    -39,6   -40,7   
 Kertyneet voittovarat      d,h   995,1   366,4   1.361,5  
 Tilikauden voitto        a,b,c, 848,6   139,4   988,0   
                 e,f,g                  
 Muuntoero                31,7    0,0    31,7    
                                     
 Emoyhtiön omistajille kuuluva      9.902,8  263,7   10.166,5  
 oma pääoma                                
 Vähemmistöosuus             110,6   0,0    110,6   
                                     
 Oma pääoma yhteensä           10.013,4  263,7   10.277,1  
                                     
 Velat                                  
 Pitkäaikaiset,korolliset velat f    0,0    402,2   402,2   
 Laskennalliset verovelat    b    0,0    95,2    95,2    
 Pitkäaikaiset velat yhteensä      0,0    497,4   497,4   
                                     
 Lyhytaikaiset velat       f    6.315,5  270,5   6.586,0  
 Lyhytaikaiset velat yhteensä      6.315,5  270,5   6.586,0  
                                     
 Velat yhteensä             6.315,5  767,9   7.083.4  
                                     
 Oma pääoma ja velat           16.328,9  1.031.6,0 17.360,5  


AVAINLUVUT 31.12.2004

                          FAS    IFRS    
 Tulos/osake, euroa                 0,23    0,25    
 Tulos/osake, laimennettu, euroa          0,23    0,25    
 Oma pääoma/osake, euroa              1,14    1,23    
 Oman pääoman tuotto (ROE), %            20     21     
 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %         23     24     
 Omavaraisuusaste, %                70     70     TULOSLASKELMA

1.000 euroa

                Viite FAS 2004  Muutos   Alustava  
                              IFRS 2004 
 Liikevaihto             26.173,7  0,0    26.173,7  
 Liiketoiminnan muut tuotot  a   210,2   -22,7   187,5   
 Materiaalit ja palvelut       -934,2   0,0    -934,2   
 Poistot ja arvonalentumiset  a   -933,7   -252,1   -1.185,8  
 * Muut liiketoiminnan kulut  f,g,h -22.694,3 810,8   -21.883,5 
                                    
 Liikevoitto             1.821,7  536,0   2.357,7  
                                    
 Rahoitustuotot (netto)    c,e,f 595,2   -175,7   419,5   
                                    
 Voitto ennen veroja         2.416,9  360,3   2.777,2  
                                    
 Tuloverot           b   -346,9   -60,3   -407,2   
 Vähemmistön osuus          -29,8   29,8    0,0    
 Tilikauden voitto          2.040,2  329,9   2.370,1  
                                    
 Jakautuminen:                             
 Emoyhtiön osakkaille         2.040,2  300,1   2.340,3  
 Vähemmistölle            29,8    0,0    29,8    
                                    
 Tulos/osake, EUR           0,23    0,02    0,25    
 Tulos/osake, laimennettu, EUR    0,23    0,02    0,25    

*Satunnaiset kulut sisältyvät muihin liiketoiminnan kuluihin.


Alustavat IFRS 2004 vertailutiedot
TASE
1.000 euroa

                 Viite  FAS    IFRS    Alustava  
                     31.12.2004 muutos   IFRS    
                                31.12.2004 
                                     
 Varat                                  
                                     
 Pitkäaikaiset varat                           
 Aineettomat hyödykkeet     a    1.611,4  633,4   2.244,8  
 Aineelliset hyödykkeet     a,f   961,1   736,8   1.697,9  
 Sijoitukset           a    932,7   -347,1   585,6   
 Laskennallinen verosaaminen   b    63,4    -60,7   2,7    
                                     
 Pitkäaikaiset varat yhteensä      3.568,6  962,4   4.531,0  
                                     
 Lyhytaikaiset varat                           
 Lyhytaikaiset saamiset         10.149,0  0,0    10.149,0  
 Sijoitukset           c    2.541,8  358,6   2.900,4  
 Rahavarat                3.008,4  0,0    3.008,4  
                                     
 Lyhytaikaiset varat yhteensä      15.699,2  358,6   16.057,8  
                                     
 Varat yhteensä             19.267,8  1.321,0  20.588,8  
                                     
 Oma pääoma ja velat                           
                                     
 Osakepääoma               926,3   0,0    926,3   
 Ylikurssirahasto            7.102,2  0,0    7.102,2  
 Omat osakkeet          d    0,0    0,0    0,0    
 Arvonmuutosrahasto       b,c   0,0    84,9    84,9    
 Muuntoero                -1,0    0,0    -1,0    
 Kertyneet voittovarat      d,h   439,3   388,4   827,7   
 Tilikauden voitto        a,b,c, 2.040,2  300,1   2.340,3  
                 e,f,g                  
 Muuntoero                24,1    0,0    24,1    
                                     
 Emoyhtiön omistajille kuuluva      10.531,1  773,4   11.304,5  
 oma pääoma                                
 Vähemmistöosuus             121,7   0,0    121,7   
                                     
 Oma pääoma yhteensä           10.652,8  773,4   11.426,2  
                                     
 Velat                                  
 Pitkäaikaiset,korolliset velat f    0,0    133,5   133,5   
 Laskennalliset verovelat    b    0,0    148,5   148,5   
 Pitkäaikaiset velat yhteensä      0,0    282,0   282,0   
                                     
 Lyhytaikaiset velat       f    8.615,0  265,6   8.880,6  
 Lyhytaikaiset velat yhteensä      8.615,0  265,6   8.880,6  
                                     
 Velat yhteensä             8.615,0  547,6   9.162,6  
                                     
 Oma pääoma ja velat           19.267,8  1.321,0  20.588,8  Alustava laskelma oman pääoman muutoksista


1.000 euroa


       Osakep Ylikurss Muunto Arvonm Omat Kertynee Vähem- Oma   
       ääoma irahasto erot  uutosr osakk t    mistö- pääoma  
                  ahasto eet  voittova osuus yhteensä 
                         rat           
 FAS oma   936,3 7.092,2 32,9  0,0  0,0  3.218,2 153,3 11.432,9 
 pääoma                                  
 31.12.2003                                
 Osingonjako                   -2.223,1    -2.223,1 
 Omien                   606,2 -606,2     0,0   
 osakkeiden                                
 mitätöinti                                
 Rahoitusarv            36,7             36,7   
 opaperit                                 
 Muut                           -44,7 -44,7  
 Tilikauden                   281,2  13,1  294,3  
 tulos                                  
 Kaudella  -10,0 10,0   0,0  36,7  606,2 2.548,2 -31,6 1.936,8 
 kirjatut                                 
 tuotot ja                                
 kulut yht.                                
 IFRS Oma  926,3 7.102,2 -6,7  -205,4 0,0  1.605,7 121,7 9.543,8 
 pääoma                                  
 31.3.2004                                
 Osingonjako                           0,0   
 Omien                              0,0   
 osakkeiden                                
 mitätöinti                                
 Rahoitusarv            35,0             35,0   
 opaperit                                 
 Muut            -2,4        15,0   -16,7 -4,1   
 Tilikauden                   452,2  0,7  452,9  
 tulos                                  
 Kaudella  0,0  0,0   -2,4  35,0  0,0  467,2  -16,0 483,8  
 kirjatut                                 
 tuotot ja                                
 kulut yht.                                
                                     
 IFRS Oma  926,3 7.102,2 -9,0  -170,4 0,0  2.072,8 105,7 10.027,6 
 pääoma                                  
 30.6.2004                                
 Osingonjako                               
 Omien                              0,0   
 osakkeiden                                
 mitätöinti                                
 Rahoitusarv            -32,0            -32,0  
 opaperit                                 
 Muut                      22,0      22,0   
 Tilikauden                   254,6  4,9  259,5  
 tulos                                  
 Kaudella  0,0  0,0   0,0  -32,0 0,0  276,6  4,9  249,5  
 kirjatut                                 
 tuotot ja                                
 kulut yht.                                
                                     
 IFRS Oma  926,3 7.102,2 -9,0  -202,4 0,0  2.349,4 110,6 10.277,1 
 pääoma                                  
 30.9.2004                                
 Osingonjako                   -555,8     -555,8  
 Omien                              0,0   
 osakkeiden                                
 mitätöinti                                
 Rahoitusarv            287,4            287,4  
 opaperit                                 
 Muut            32,1        22,0      54,1   
 Tilikauden                   1.352,3 11,1  1.363,4 
 tulos                                  
 Kaudella  0,0  0,0   32,1  287,4 0,0  818,5  11,1  1.149,1 
 kirjatut                                 
 tuotot ja                                
 kulut yht.                                
                                     
 IFRS Oma  926,3 7.102,2 23,1  85,0  0,0  3.167,9 121,7 11.426,2 
 pääoma                                  
 31.12.2004                                


RAHAVIRTALASKELMAT

Rahavirtalaskelmia ei esitetä, koska IFRS- periaatteiden ja suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaan laaditun rahavirtalaskelman välillä ei arvioida
olevan olennaisia eroja.

Viitteet avaavan IFRS-taseen täsmäytyslaskelmaan sekä tilikauden 2004
vertailutietoihin.

a) Aineettomat hyödykkeet on kirjattu ja arvostettu IAS 38 ja IFRS 3 -standardien
mukaisesti. Aineelliset hyödykkeet ja pitkäaikaiset sijoitukset on käsitelty IAS
16 -standardin mukaisesti. Pitkäaikaisissa sijoituksissa oleva keskinäisen
kiinteistöyhtiön osakkeet on arvostettu IAS 31:n mukaan.
b) Laskennalliset verot IAS 12 Tuloverot -standardi.
c) Lyhytaikaisten varojen sijoitukset on arvostettu IAS 39 -standardin mukaisesti
käypään arvoon.
d) Omat osakkeet on vähennetty omasta pääomasta IAS 32 -standardi.
e) Kurssierot IAS 21 -standardi.
f) Rahoitusleasing IAS 17 -standardi.
g) TEL-etuuspohjainen eläke IAS 19 -standardi.
h) Optiot IFRS 2 -standardi.

YHTEENVETO SYSOPEN OYJ:N KANNALTA MERKITTÄVIMMISTÄ IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN
LAATIMISPERIAATTEISTA

SysOpenin tilinpäätös vuodelta 2005 tullaan laatimaan IFRS (International
Financal Reporting Standards) -tilinpäätösperiaatteita noudattaen. Suomen
tilinpäätöskäytännön mukaiset vertailutiedot vuodelta 2004 oikaistaan IFRS:n
mukaisiksi.

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Aineelliset hyödykkeet arvostetaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman
mukaisilla poistoilla. Hyödykkeet poistetaan niiden arvioitujen taloudellisten
pitoaikojen mukaisesti.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat hyödykkeet sisältävät tietokoneohjelmien käyttöoikeuksia, jotka
kirjataan hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin 5 vuoden aikana.

Aineettomat hyödykkeet sisältävät tuotekehitysprojektit, jotka täyttävät
aineettoman hyödykkeen tunnusmerkit, ja joissa poistoaikaa on vielä jäljellä
1.1.2004. Kehitysvaiheen kuluiksi on kirjattu menot materiaaleista ja palveluista
sekä palkat sivukuluineen. Kun hyödyke on valmis käytettäväksi, se poistetaan
taloudellisena vaikutusaikanaan. Tuotekehitysprojektien arvo 1.1.2004 oli 286
tuhatta euroa.

Konserniliikearvo sisältyy aineettomiin hyödykkeisiin. Konserniliikearvoja ei
poisteta, vaan niistä tehdään tilinpäätöspäivänä arvonalentumistestaus.

ARVONALENTUMINEN

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden osalta arvioidaan vuosittain, onko
arvonalentumisesta viitteitä. Mikäli arvon alentumisesta on viitteitä,
omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan. Mikäli kirjanpitoarvo
ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän, arvonalentumistappio kirjataan
tuloslaskelmaan. Avaavan taseen ja vuoden 2004 osalta ei arvonalentumista
syntynyt.

RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutokset
kirjataan omaan pääomaan

MYYNNIN TULOUTUS

Henkilötyö tuloutetaan suoritteen etenemisen mukaan sekä ylläpitomaksut
sopimusajalle. Pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmiusasteen perusteella.
Valmiusaste on laskettu toteutuneiden menojen ja kokonaiskustannusarvion
perusteella.

ELÄKE-ETUUDET

Eläkejärjestelyt on hoidettu eläkevakuutusyhtiön kautta. Maksuperusteisiin
järjestelyihin liittyvät maksut kirjataan tuloslaskelmaan niille kausille, jota
ne koskevat. Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt kirjataan aktuaarilaskelmien
perusteella.

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen arvo 1.1.2004 oli 214 tuhatta euroa.

Suomalaisten viranomaisten joulukuussa 2004 hyväkymien muutosten vuoksi TEL:n
työkyvyttömyyseläkkeen osuus käsitellään kirjanpidollisesti maksuperusteisena
järjestelynä IFRS-taseessa 31.12.2004, kun se IFRS-standardeihin siirtymispäivän
taseessa on käsitelty etuuspohjaisena järjestelynä. Tämän muutoksen vaikutus on
214 tuhatta euroa tilikauden tuloksessa ennen veroja.

OSAKEOPTIOT

IFRS 2 Osakeperusteiset maksut-standardia on sovellettu optioihin, jotka on
myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joiden merkintäaika ei ole alkanut ennen 1.1.2005.
Tällaiset optiot arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämispäivänä ja kirjataan
tuloslaskelmaan kuluksi optioiden ansainta-aikana.

VARAUKSET

Varaus kirjataan, kun SysOpenilla on laillinen tai tosiasiallinen velvoite
aikaisempien tapahtumien perusteella, kun maksuvelvoitteen toteutuminen on
todennäköistä ja kun velvoitteen määrä voidaan arvioida luotettavasti.

VEROT

Tuloverot sisältävät tilikauden veronalaiseen voittoon perustuvat verot,
edellisten kausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutokset.
Laskennalliset verosaamiset ja -velat lasketaan verotuksellisten arvojen ja
niiden IFRS:n mukaisten kirjanpitoarvojen välisistä eroista. Laskennallisten
verojen määrittämisessä käytetään tilinpäätöspäivään mennessä säädettyä
verokantaa. Verokannan muutos on huomioitu kesäkuusta 2004 alkaen.

LISÄTIETOJA

Finance Director Kristiina Simola, puh. 0424 2020 583,
kristiina.simola@sysopen.fi.

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa