Digia Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2018

Report this content

Digia Oyj
Pörssitiedote
27.4.2018 klo 8.00

Digia Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2018
Liikevaihto kasvoi 21,3 prosenttia, liikevoitto parani 1,6 miljoonaa euroa

TAMMI-MAALISKUU 2018 (2017)

  • Liikevaihto 26,9 (22,2) miljoonaa euroa, kasvua 21,3 prosenttia
  • Liikevoitto 1,6 (0,0) miljoonaa euroa, 5,9 (0,1) prosenttia liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,04 (-0,01) euroa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 11,0 (0,5) prosenttia
  • Omavaraisuusaste 51,6 (48,2) prosenttia
  • Analytiikkaratkaisuihin erikoistuneen Avarea Oy:n hankinta
  • Tulosohjeistus vuodelle 2018 ennallaan: Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

DIGIAN TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANNAN KOMMENTIT ENSIMMÄISESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ 2018

"Katsauskauden aikana vahvistimme tarjoamaamme erityisesti Integraatio ja tiedon hyödyntäminen -palvelualueella ostamalla analytiikkayritys Avarea Oy:n koko osakekannan. Yhdistämällä voimamme muodostimme markkinoille yli 200:n asiantuntijan huipputiimin, jonka osaamisen ytimessä on kehittynyt data-analytiikka, integraatio ja analytiikkatulosten visualisointi. Yrityskauppasopimus Avarean kanssa toteutettiin 29.3.2018, joten se ei katsauskaudella kasvattanut vielä Digian liikevaihtoa.

Katsauskauden liikevaihto oli 26,9 (22,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 21,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Kysyntä ja kasvu kohdistuivat useille Digian tarjoama-alueille.

Vahva kasvun ajuri oli integraatio ja datan hyödyntäminen. Modernit integraatioratkaisut luovat asiakkaiden liiketoimintaan joustavuutta ja nopeuttavat digitaalisten palveluiden kehitystä sekä markkinoille lanseeraamista. Hyvin toteutettu integraatioarkkitehtuuri mukaan lukien rajapintojen hallinta mahdollistaa myös liiketoiminnan verkottumisen niin kumppaneiden kuin kehittäjien kanssa. Nämä asiakastarpeet loivat kysyntää erityisesti API-hallinnan ratkaisuille.

Asiakkaiden liiketoiminnan siirtyessä verkkoon myös Digian verkkokaupparatkaisujen kysyntä oli hyvällä tasolla ja kasvussa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Verkkokaupat ovat yhä tärkeämpi osa asiakkaiden liiketoimintaa ja vaatimukset niiden toimintavarmuuteen kasvavat. Hyvän asiakaskokemuksen ja dataohjautuvuuden lisäksi ratkaisujen toteutuksessa korostuu saumaton integraatio toiminnanohjausjärjestelmiin sekä ympärivuorokautinen tuki.

Digian vahva rooli Microsoft 365 -pilvipalvelumarkkinalla kasvatti osaltaan katsauskauden liikevaihtoa. Näissä liiketoiminnan kokonaisratkaisuihin liittyvissä hankkeissa asiakastyön painopiste on siirtynyt projektityöstä jatkuviin palveluihin. Tämän lisäksi Digian oman toiminnanohjausjärjestelmän, Digia Enterprisen, myynti kasvoi laajentuneiden asiakassegmenttien myötä. Omalta osaltaan liikevaihtoa kasvatti myös asiakkaidemme lisäpanostukset järjestelmien edelleen kehittämiseen. Verohallinnon kanssa toteutettava tulorekisterihanke eteni suunnitellusti ja tuki liikevaihdon kasvua.

Projektiliiketoiminnan osuus oli 52,9 (46,9) prosenttia liikevaihdosta. Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta kasvoi 6,0 % ja sen osuus oli 47,1 (53,1) prosenttia liikevaihdosta. Digian pidemmän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa palveluliiketoiminnan osuutta liikevaihdosta projektivaihetta seuraavilla palvelusopimuksilla, jotka kattavat palvelun koko elinkaaren. Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 5,2 (5,5) miljoonaa euroa, eli 19,2 (24,7) prosenttia liikevaihdosta. Tuoteliiketoimintaan sisältyy myös lisenssien ylläpitoa.

Katsauskauden liikevoitto oli 1,6 (0,0) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBIT-%) 5,9 (0,1) prosenttia. Liikevoittoa paransivat sekä liikevaihdon kasvu että parantunut projektinhallinta. Vuoden 2017 lopulla mainitsemaamme kolmeen haasteelliseen projektiin liittyvät riskit pienenivät myös selvästi kauden aikana. Näiden projektien vaikutus muun muassa tappiovarausten purkamisen kautta katsauskauden tulokseen oli 332 tuhatta euroa.

Kasvustrategiamme toteuttamiseksi jatkoimme ammattilaisten rekrytoimista ja kouluttamista. Rekrytoimme noin 60 uutta digialaista katsauskauden aikana. Lisäksi Avarea-yrityskaupan myötä Digiassa aloitti 41 työntekijää. Kasvumme tukemiseksi laajensimme toimintaamme perustamalla toimipisteen Lahteen.

Asiakkaat haluavat jatkossa yhä enemmän koko liiketoiminnan arvoketjun kattavia digitalisaatioratkaisuja pistemäisen ja hajanaisen palvelukehityksen sijaan. Digian tarjoama sisältää palvelut liiketoiminnan digitalisointiin. Yhtiöllä on kyvykkyyttä räätälöityyn tekemiseen sekä osaamista hyödyntää omia ja kolmansien osapuolien alustoja. Digitaaliset palvelumme tuottavat loppuasiakkaille miellyttävän käyttökokemuksen ja elämyksellisyyden. Modernit integraatiopalvelut mahdollistavat asiakkaillemme ketterän liiketoiminnan kehittämisen. Operatiivisten järjestelmien osaamisella varmistamme asiakkaillemme tehokkaat ydinprosessit. Edistyksellistä data-analytiikkaa hyödynnämme kaikilla osa-alueilla. Tämä kokonaisuus on ainutlaatuinen ja jatkuvasti kehittyvä. Oleellinen ja asiakkaiden arvostama osa palveluliiketoimintaamme on myös 24/7-tuki.

Vuonna 2017 panostimme kannattavan kasvun perustan luomiseen. Vuonna 2018 tavoitteenamme on vahvistaa Digian asemaa kotimaisessa IT-palvelumarkkinassa. Selkeytämme ja kehitämme edelleen tarjoamaamme ja hiomme palvelukokonaisuutemme yhtenäiseksi ja entistäkin toimivammaksi. Tavoitteenamme on jatkaa IT-palvelumarkkinaa nopeampaa kasvua kannattavasti."

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2018

Digian tulosohjeistus vuodelle 2018 on ennallaan: Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 euroa 1-3/2018 1-3/2017 Muutos 2017
Liikevaihto 1) 26 882 22 159 21,3 % 94 537
Liikevoitto 2) 1 589 27   1 852
- suhteessa liikevaihtoon 5,9 % 0,1 %   2,0 %
Katsauskauden tulos 1 102 -127   974
- suhteessa liikevaihtoon 4,1 % -0,6 %   1,0 %
         
Oman pääoman tuotto, % 10,0 % -1,6 %   2,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,0 % 0,5 %   3,7 %
Korollinen vieras pääoma 16 231 13 887 16,9 % 16 630
Rahavarat 4 068 2 140 90,1 % 11 858
Nettovelkaantumisaste, % 27,6 % 37,8 %   10,8 %
Omavaraisuusaste, % 51,6 % 48,2 %   51,0 %
         
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 060 912 16,2 % 1 005
Henkilöstö keskimäärin 1 033 896 15,3 % 954
Oma pääoma 44 102 31 114 41,7 % 44 130
Taseen loppusumma 86 196 65 664 31,3 % 86 610
Tulos/osake, euroa  0,04 -0,01   0,04

1) IFRS 15 -oikaisu konsernin liikevaihtoon 1-3/2017 on -357 tuhatta euroa ja koko vuoden 2017 liikevaihtoon -1 685 tuhatta euroa.
2) IFRS 15 -oikaisu konsernin liikevoittoon 1-3/2017 on -39 tuhatta euroa ja koko vuoden 2017 liikevoittoon 6 tuhatta euroa.

IFRS 15 -OIKAISU VUODEN 2017 LIIKEVAIHTOON JA LIIKEVOITTOON

Digia on analysoinut 1.1.2018 voimaan tulleen IFRS 15 -standardin vaikutukset eri tulovirtojen kannalta. Näitä ovat omat lisenssit ja niiden ylläpito, kolmannen osapuolen lisenssit ja niiden ylläpito, työmyynti sekä palveluiden myynti. Suurin vaikutus liikevaihtoon on kolmannen osapuolen lisensseillä ja niiden ylläpidolla. Näiden osalta Digia on arvioinut, minkälainen rooli ja vastuu Digialla on loppuasiakkaaseen nähden. IFRS 15 -standardin käyttöönoton myötä Digia oikaisee vuoden 2017 liikevaihtoaan ja liiketulostaan.

IFRS 15 -tuloutusperiaatteen muutoksella on -1 685 tuhannen euron vaikutus Digia-konsernin vuoden 2017 liikevaihtoon. Liiketulokseen standardimuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta.

1 000 euroa Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 Q4-2017 2017
Liikevaihto, IFRS15 oikaistu 22 159 24 389 20 548 27 441 94 537
Liikevoitto, IFRS15 oikaistu 27 1 399 -751 1 177 1 852
           
Liikevaihto, raportoitu v. 2017 22 516 24 840 20 899 27 966 96 221
Liikevoitto, raportoitu v. 2017 66 1 374 -691 1 097 1 846

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 27.4.2018 klo 11.00 alkaen hotelli Scandic Simonkentän Tapiola-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot sijoittajat-osiossa 27.4.2018 noin klo 11.00.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä uudistajana Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2017 oli 94,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). www.digia.com

Tilaa