Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2022

Report this content

Digia Oyj, Pörssitiedote
28.10.2022 klo 08:00

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 15,4 % ja EBITA-liikevoittomarginaali oli 8,8 %. Vuosineljänneksen päätös oli vahva.

Heinä–syyskuu 2022

 • Liikevaihto 38,3 (33,2) miljoonaa euroa, kasvua 15,4 %
 • EBITA-liikevoitto 3,4 (4,0) miljoonaa euroa, laskua 16,9 %;
  EBITA-liikevoittomarginaali 8,8 (12,2) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) 2,4 (3,3) miljoonaa euroa,
  liikevoittomarginaali (EBIT) 6,3 (9,9) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,08 (0,10) euroa
 • Productivity Leap Oy:n hankinta 1.7.2022
 • Sopimus Avalon Oy:n koko osakekannan hankkimisesta 20.9.2022

Tammi–syyskuu 2022

 • Liikevaihto 122,0 (111,2) miljoonaa euroa, kasvua 9,7 %
 • EBITA-liikevoitto 10,6 (12,8) miljoonaa euroa, laskua 16,8 %;
  EBITA-liikevoittomarginaali 8,7 (11,5) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) 8,5 (10,5) miljoonaa euroa, laskua 18,7 %; liikevoittomarginaali (EBIT) 7,0 (9,4) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,27 (0,31) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 11,6 (15,6) %
 • Omavaraisuusaste 45,6 (48,5) %
 • MOST Digital Oy:n ja Productivity Leap Oy:n hankinta
 • Digia Business Engine -johtamisjärjestelmän käyttöönotto
 • Tulosohjeistus ennallaan: Digian liikevaihto kasvaa edellisvuodesta ja EBITA-liikevoittomarginaali on yli 10 prosenttia liikevaihdosta.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 7–9/
2022
7–9/
2021
Muutos,
%
1–9/
2022
1–9/
2021
Muutos,
%
2021
Liikevaihto 38 318 33 194 15,4 % 122 019 111 189 9,7 % 155 939
EBITA-liikevoitto 3 354 4 035 -16,9 % 10 630 12 772 -16,8 % 17 739
- suhteessa liikevaihtoon 8,8 % 12,2 % -27,9 % 8,7 % 11,5 % -24,3 % 11,4 %
Liikevoitto (EBIT) 2 418 3 299 -26,7 % 8 505 10 466 -18,7 % 14 680
- suhteessa liikevaihtoon 6,3 % 9,9 %       -36,4 % 7,0 % 9,4 %  -25,5 % 9,4 %
Katsauskauden tulos 2 126 2 749 -22,7 % 7 258 8 296 -12,5 % 11 772
- suhteessa liikevaihtoon 5,5 % 8,3 % 5,9 % 7,5 % 7,5 %
Oman pääoman tuotto, % 14,1 % 17,6 % 18,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,6 % 15,6 % 16,3 %
Liiketoiminnan rahavirta 16 648
Korolliset nettovelat 22 316 19 017 10 663
Nettovelkaantumis-aste, % 32,2 % 29,3 % 15,7 %
Omavaraisuusaste, % 45,6 % 48,5 % 48,0 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 421 1 343       5,8 % 1 339
Henkilöstö keskimäärin 1 427 1 334 7,0 % 1 387 1 329 4,4 % 1 334
Oma pääoma 69 328 64 896 6,8 % 68 072
Taseen loppusumma 155 079 135 358  14,6 % 143 040
Tulos/osake, € 0,08 0,10 -22,2 % 0,27 0,31  -13,5 % 0,44
Tulos/osake, laimennettu, € 0,08 0,10 -22,2 % 0,27 0,31     -11,8 % 0,44

Toimitusjohtajan katsaus:

”Vuosi 2022 on ollut Digialle uudistusten vuosi. Merkittävin uudistuksemme on ollut Digia Business Engine –liiketoiminta-alustan (DBE) käyttöönotto. Alustan hyödyntäminen yhdistettynä uusiin toimintamalleihin tukee tulevaisuuden kasvuamme ja kilpailukykyämme. Hyödyt konkretisoituvat kokonaisuudessaan tulevien vuosien aikana.

Kolmannella vuosineljänneksellä jatkoimme pitkäjänteistä kannattavan kasvun strategiamme toteuttamista, vaikka osalla palvelualueista asiakkaidemme hankintapäätökset viivästyivät ja projektit käynnistyivät ennakoitua hitaammin. Viivästyksistä huolimatta vauhtimme kiihtyi merkittävästi katsauskauden loppua kohden: syyskuu oli sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta erittäin vahva. Liikevaihtomme kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 15,4 prosenttia ja oli 38,3 (33,2) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoittomme oli 3,4 (4,0) miljoonaa euroa. EBITA-marginaali oli 8,8 (12,2) prosenttia. Kannattavuuteen vaikuttivat loma-ajan jälkeinen liiketoiminnan aiempia vuosia hitaampi käynnistyminen.

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi voimakkaasti data-analytiikassa, Digia Hub -alihankintaverkostossa sekä toiminnanohjausjärjestelmien osalta Microsoft Business Central ja Oracle NetSuite -ratkaisuissa. Näillä alueilla liikevaihto kasvoi yli 30 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Myös Digian vahva integraatio- ja API-liiketoiminta jatkoi edelleen hyvällä kasvu-uralla. Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli noin 62 prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus noin 38 prosenttia.

Kolmas vuosineljännes oli myös myynnillisesti vahva ja kirjasimme myyntiä heinä-syyskuussa 27 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Myynti painottui vuosineljänneksen loppuun; syyskuulle kirjattiin 76 prosenttia koko kolmannen vuosineljänneksen myynnistä. Sopimusarvolla mitattuna syyskuu oli yksi Digian historian parhaimmista myyntikuukausista.

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus valitsi katsauskaudella Digian toimittajaksi Digivisio 2030 -hankkeeseen. Vuosille 2022–2026 jakautuvan hankkeen kokonaisarvo on noin 30–35 miljoonaa euroa, josta Digian osuus on noin 10,5–12,5 miljoonaa euroa. Solmimme sopimukset myös Helsingin kaupungin ja DigiFinlandin kanssa. Sopimus Helsingin kaupungin kanssa käsittää asiakkuudenhallintajärjestelmien asiantuntijapalvelut sisältäen Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun ja siihen liittyvät teknologiat. Puitesopimus on neljä vuotta ja hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 12 miljoonaa euroa. DigiFinlandin kanssa solmittu sopimus puolestaan käsittää ratkaisun, jonka avulla asiakas- ja potilastietoja voidaan arkistoida vanhoista, käytöstä poistuneista sote-toimijoiden ja tulevien hyvinvointialueiden järjestelmistä Kanta-palveluun. Kilpailutetun sopimuksen ennakoitu arvo neljälle vuodelle on 2,85 miljoonaa euroa.

Digia Hub -alihankintaverkosto osoitti vahvuutensa katsauskaudella. Hankkeiden resursointi Digia Hubin kautta nostaa alihankintakuluja, mutta strategisesti se tarjoaa joustavan kanavan hankkeiden resursointiin tilanteissa, joissa etsitään tiettyä erityisosaamista tai resursoinnin tarve on nopeaa. Katsauskauden lopussa asiakashankkeissamme työskenteli kaikkiaan 411 alihankkijaa (212 alihankkijaa 31.12.2021). Henkilöstömäärämme oli kauden lopussa 1 421 (1 334).

Tammi–syyskuussa liikevaihtomme kasvoi 9,7 prosenttia ja oli 122,0 (111,2) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoitto oli 10,6 (12,8) miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali 8,7 (11,5) prosenttia. Kannattavuuteen tammi–syyskuussa vaikutti merkittävästi Digia Business Engine -liiketoiminta-alustan käyttöönotto, joka on vaatinut digialaisilta paljon aikaa ja uuden oppimista. Tammi–kesäkuussa hankkeen kuluvaikutus oli –2,2 miljoonaa euroa. Uskomme, että tuottavuutemme ja tehokkuutemme kasvaa keskipitkällä aikavälillä saadessamme liiketoiminta-alustan täyteen käyttöön.  

Erityisen tyytyväinen olen siihen, että olemme onnistuneet skaalaamaan liiketoimintamme kasvua ostamiemme yritysten kanssa. Keväällä 2022 hankkimamme Most Digital Oy:n avoimeen lähdekoodiin perustuvan SaaS-robotiikka-alustan kysyntä on ollut vahvaa, kun palvelua myydään yhdessä muun Digian osaamisen kanssa. Kolmannella vuosineljänneksellä solmittujen uusien sopimusten arvo ylitti Most Digital Oy:n koko vuoden 2021 liikevaihdon. Myös Productivity Leapin liiketoiminta on kehittynyt hyvin. Yrityskaupat ovat vahvistaneet asemaamme 1.1.2023 aloittavien hyvinvointialueiden toimittajana.

Digian strategia on luoda kestävää kasvua. Se tarkoittaa jatkuvaa asiakasdialogia ja oppimista sekä oman toiminnan ja palvelutarjoaman uudistamista. Saimme katsauskaudella päätökseen Intelligent Solutions -palvelualueemme uudistuksen, jonka ansiosta voimme tarjota kattavasti dataohjattavia palveluja.  Syyskuussa yhdistimme voimamme asiakaskokemuksen kehittämiseen ja digitaaliseen markkinointiin keskittyneen Avalonin kanssa. Yritysosto toteutui katsauskauden jälkeen 1.10.2022 ja se täydentää Digian Intelligent Solutions -palvelualueen tarjoamaa.

Digialla on kaikki valmiudet jatkaa kestävää kasvua, vaikka maailmantalouden tilanne tuo markkinoille epävarmuutta. Uskomme, että taustalla vaikuttava digitaalisten ratkaisujen kysyntätrendi jatkuu vahvana ja tarjoamamme vastaa asiakastarpeita. Näemme myös markkinassa viitteitä siitä, että asiakkaat olisivat vähentämässä toimittajien määrää ja keskittämässä hankintojaan vahvimmille toimijoille. Uskomme myös tämän avaavan Digialle uusia mahdollisuuksia.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, Digian ammattilaisia ja kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä tässä haastavassa maailmantilanteessa. Tulevaisuuden älykkäät ratkaisut rakennetaan yhdessä.”


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Syyskuun 20. päivä ilmoitimme ostavamme Avalon Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa toteutettiin 1.10.2022. Avalon tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia digitaalisen markkinoinnin ja asiakaskokemuksen kehittämisen palveluja, perustuen datan ja analytiikan hyödyntämiseen. Yritysosto vahvistaa entisestään Digian markkina-asemaa johtavana kokonaisvaltaisena digitalisaatiokumppanina.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään 28.10.2022 klo 9.00 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/ 28.10.2022 klo 9.00 alkaen.

Vuoden 2023 tulosjulkistukset

Digia julkistaa vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 10.2.2023 klo 15.00. Vuoden 2022 vuosikertomus julkaistaan 1.3.2023. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän torstaina 23.3.2023 klo 10.00.

 • 1-3/2023 liiketoimintakatsaus julkistetaan torstaina 4.5.2023 klo 15.00
 • 1-6/2023 puolivuosikatsaus julkistetaan torstaina 10.8.2023 klo 15.00
 • 1-9/2023 liiketoimintakatsaus julkistetaan perjantaina 27.10.2023 klo 15.00

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 300. Juuremme ovat Suomessa ja toimimme sekä kotona että kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2021 oli 156 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com