DIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Digia Oyj     Pörssitiedote 10.3.2009  klo 15.30

DIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10. maaliskuuta 2009 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 sekä
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osinko 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitus voi
harkintansa mukaan yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa päättää
osingonjaosta vuodelta 2008 siten, että jaettavan osingon maksimimäärä on 0,05
euroa osaketta kohti ja että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen alkamiseen saakka. Valtuutuksen nojalla jaettava osinko
maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päätöksessä määrättynä
osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää
osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän, joka voi olla
aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Tilikauden 2008
voitto kirjataan kertyneisiin voittovaroihin. 

Hallituksen kokoonpano 
 
Yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin Pekka Sivonen, Kari Karvinen, 
Jari Pasanen, Heikki Mäkijärvi, Pertti Kyttälä ja Martti Mehtälä. Hallitus
valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa edelleen
hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi Pekka Sivosen ja 
hallituksen varapuheenjohtajaksi Pertti Kyttälän. 

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta: Pertti Kyttälä (pj), Martti Mehtälä, Heikki Mäkijärvi
Palkitsemisvaliokunta: Martti Mehtälä (pj), Pertti Kyttälä, Jari Pasanen
Nimitysvaliokunta: Pekka Sivonen (pj), Kari Karvinen.

Hallituksen jäsenten palkkiot 
 
Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen
jäsenille 2000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3000 euroa
kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi
kaikille maksetaan kokouspalkkioina 400 euroa kokoukselta mukaan luettuna
hallituksen asettamien valiokuntien kokoukset. Yhtiön hallituksen päätoimiselle
puheenjohtajalle ei makseta edellä mainittuja palkkioita, vaan kuten aiemmin,
erillisen yhtiön ja Sivosen välisen toimisopimuksen mukaista palkkaa 17.000
euroa/kk. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta
siten, että annettavien uusien tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 4.000.000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla
hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja
mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.
Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 11.3.2008 antaman valtuutuksen ja on voimassa
18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 10.9.2010 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa
kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai
osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeiden hankinnan tulee
perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa
yhtiökokouksen 11.3.2008 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan
valtuutuspäätöksestä eli 10.9.2010 saakka. 

Digia Oyj

Hallitus
	

Lisätietoja
toimitusjohtaja Juha Varelius,
gsm +358 400 855849, sähköposti: juha.varelius@digia.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa