• news.cision.com/
 • Digia Oyj/
 • Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2017: Digian kasvu kiihtyi - neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 18 %

Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2017: Digian kasvu kiihtyi - neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 18 %

Report this content

Digia Oyj
Tilinpäätöstiedote
6.2.2018 klo 8.00

Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2017
Digian kasvu kiihtyi - neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 18 %.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj:n jakautuminen astui voimaan 1.5.2016. Tässä tilinpäätöstiedotteessa raportoidaan Digia Oyj:n liiketoiminta eli entinen kotimaa-liiketoiminta (jatkuvat toiminnot).

Loka-joulukuu

 • Liikevaihto 28,0 (23,7) miljoonaa euroa, kasvua 18,0 prosenttia
 • Liikevoitto 1,1 (1,6) miljoonaa euroa, 3,9 (6,6) prosenttia liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,03 (0,05) euroa

Tammi-joulukuu

 • Liikevaihto 96,2 (86,5) miljoonaa euroa, kasvua 11,3 prosenttia
 • Liikevoitto 1,8 (5,4) miljoonaa euroa, 1,9 (6,3) prosenttia liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,04 (0,20) euroa
 • Yhtiö keräsi merkintäetuoikeusannilla noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat
 • Digian hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,04 euroa osakkeelta (0,08 euroa osakkeelta vuonna 2016)
 • Tulosohjeistus vuodelle 2018: Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 euroa 10-12/
2017
10-12/
2016
Muutos
%
1-12/
2017
1-12/
2016
Muutos
%
Liikevaihto 27 966 23 694 18,0 % 96 221 86 463 11,3 %
Liikevoitto 1 097 1 573 -30,2 % 1 846 5 419 -65,9 %
- suhteessa liikevaihtoon 3,9 % 6,6 %   1,9 % 6,3 %  
Katsauskauden tulos 812 1 002 -19,0 % 968 4 064 -76,2 %
- suhteessa liikevaihtoon 2,9 % 4,2 %   1,0 % 4,7 %  
             
Oman pääoman tuotto %       2,5 % 11,0 %  
Sijoitetun pääoman tuotto %       3,7 % 11,0 %  
Korollinen vieras pääoma       16 630 13 686 21,5 %
Rahavarat       11 858 1 994 494,6 %
Nettovelkaantumisaste %       10,8 % 35,6 %  
Omavaraisuusaste %       51,0% 49,8 %  
             
Henkilöstön määrä kauden lopussa       1 005 872 15,3 %
Henkilöstö keskimäärin 988 870 13,5 % 954 810 17,7 %
Oma pääoma       44 130 32 814 34,5 %
Taseen loppusumma       86 610 66 390 30,5 %
Tulos/osake  0,03 0,05 -39,6 % 0,04 0,20 -79,2 %

DIGIAN TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA

"Digian neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Voimakasta liikevaihdon kasvua tukivat erityisesti verkkokaupparatkaisujen, räätälöityjen digitaalisten ratkaisujen, palveluvalvontaratkaisujen sekä Microsoft Dynamics -järjestelmien hyvä kysyntä. Myös Verohallinnon kanssa toteutettavan tulorekisterihankkeen eteneminen kasvatti liikevaihtoa.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvussa näkyivät pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä laajempien projekti- ja palvelukokonaisuuksien toimittaminen. Entistä useammin Digian asiakkaat näkevät palvelujen kehittämisen ja teknologian hyödyntämisen osana laajempaa liiketoiminnan kehittämistä yksittäisen palvelun tai prosessin kehittämisen sijaan. Kyse on kokonaisvaltaisemmasta liiketoiminnan uudistamisesta, jossa muotoillaan uudestaan liiketoiminnan toimintatapoja paremman asiakaskokemuksen luomiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Suurimmat hyödyt saavutetaan kokonaisuuden järjestelmällisellä kehittämisellä, ei irrallisilla kehityshankkeilla.

Kokonaisvaltaisempi näkemys digitalisaatiosta luo IT-palveluyrityksille vaatimuksen laajempien palvelukokonaisuuksien ymmärtämiseen ja toimittamiseen, sekä niiden jatkuvaan kehitykseen ja ylläpitoon. Tämä trendi tukee Digian liiketoiminnan kasvua. Digian tarjoaman monipuolisuus, yhteensopivuus sekä moderni, jatkuvasti kehittyvä osaaminen ovat erottavia kilpailukykytekijöitämme. Voimme tarjota asiakkaillemme luotettavan ja kehittyvän kumppanuuden, jossa asiakkaan liiketoimintaa tuetaan jatkuvasti palveluja ylläpitäen ja niitä ketterästi kehittäen.

Digitaalisten palvelujen, mm. verkkokauppojen, oikeanlainen integroiminen yritysten taustajärjestelmiin on kriittinen osa palvelun laatua sekä jatkokehityksen joustavuutta. Älykäs integraatio on yksi yritysten teknologisen muutoskyvyn avaimista. Olemme suunnannäyttäjä integraatioratkaisuissa ja meillä on tunnustettu asema integraatiomarkkinassa. Neljännellä neljänneksellä vahvistimme edelleen osaamistamme modernien integraatioratkaisujen (mm. API-ratkaisut) toimittajana ostamalla Integration House Oy:n osakekannan. Kyvykkyytemme palvella asiakkaita liiketoiminnan sujuvoittamiseksi on meille kilpailuetu.

Vuoden 2017 liikevaihto kasvoi 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Strategiamme mukaisesti haemme kasvua muun muassa kokonaisvaltaisten digitaalisten palveluiden toimittamisesta. Kokonaisratkaisujen osuus liikevaihdosta kasvoi yhtiön liikevaihtoa selvästi nopeammin.

Kolmannella vuosineljänneksellä käynnistimme tehostetut laadunparannustoimenpiteet ja toimintatavan muutokset kannattavuuden parantamiseksi. Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto jäi edelleen tavoitellusta, mutta parani kolmannesta neljänneksestä selvästi ja oli 1,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 Digian liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa, mikä oli 1,9 % liikevaihdosta. Liikevoitto kehittyi suotuisasti kaikilla merkittävillä palvelualueilla. Liikevoittoa rasittivat merkittävästi toiselle vuosipuoliskolle ajoittuneet kolmen projektin toimitushaasteet (-3,5 miljoonaa euroa tappiota vuonna 2017). Myös voimakkaat panostukset digitaalisten ja finanssiliiketoiminnan palveluiden kehittämiseen sekä henkilöstön osaamiseen vaikuttivat tulokseen.

Vuonna 2017 jatkoimme epäorgaanisia investointeja Digitaalisten palveluiden ja Integraatio ja tiedon hyödyntäminen -palvelualueille. Omni Partners Oy:n yritysostolla vahvistimme asemaamme digitaalisten palveluiden markkinassa, ja Integration House Oy:n yritysostolla vahvistimme osaamistamme integraatio- ja API-ratkaisuissa. Uudistimme ja yksinkertaistimme Digian toimintamallia kasvun varmistamiseksi. Osana tätä muutosta uudistimme organisaatiota ja johtoryhmän kokoonpanoa.

Digia on kasvuun panostava, luotettava ja ketterästi toimiva kotimainen IT-alan ammattilainen. Vuonna 2017 panostimme kannattavan kasvun perustusten luomiseen. Vuonna 2018 tavoitteenamme on edelleen vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa ja palveluliiketoiminnassa. Etsimme myös aktiivisesti sopivia yritysostokohteita kasvumme kiihdyttämiseksi. Odotamme liikevoiton paranevan merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna."

OSINKOPOLITIIKAN MUUTOS

Digian hallitus on 5.2.2018 päättänyt muuttaa yhtiön osinkopolitiikkaa. Uudistetun osinkopolitiikan mukaan Digian tavoitteena on jakaa konsernin vuosituloksesta vähintään 30 prosenttia osinkoina.

OSINKOEHDOTUS

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2017 päivätyn taseen mukaan 44 593 144 euroa, josta tilikauden voittoa 142 318 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2018 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2018.

KUTSU TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään tiistaina 6.2.2018 klo 11.00 alkaen hotelli Scandic Simonkentän Roba-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla Sijoittajat-osiossa osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot sijoittajat-osiossa 6.2.2018 klo 11.00 alkaen.

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2017

Digia Oyj:n sähköinen vuosikertomus tilikaudelta 2017 julkaistaan 22.2.2018 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com sekä osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot.

Hallituksen toimintakertomus sekä vuoden 2017 tilinpäätös julkaistaan osana vuosikertomusta.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme noin 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2017 oli 96,2 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). www.digia.com