DIGIAN KASVU JATKUI, MERKITTÄVIÄ ASKELEITA STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

DIGIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 28.10.2016 KLO 8.00

 

DIGIAN KASVU JATKUI, MERKITTÄVIÄ ASKELEITA STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj:n jakautuminen astui voimaan 1.5.2016. Tässä osavuosikatsauksessa raportoidaan Digia Oyj:n liiketoiminta eli entinen kotimaa-liiketoiminta (jatkuvat toiminnot). Qt Groupin liiketoiminta raportoidaan osavuosikatsauksessa lopetettuina toimintoina. Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan Qt:n nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät kustannukset sekä Qt:lle siirtyneen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.


Heinä-syyskuu 2016:

- Liikevaihto 18,9 (17,9) miljoonaa euroa, kasvua 6,0 prosenttia
- Liikevoitto 1,1 (1,9) miljoonaa euroa, eli 6,0 (10,4) prosenttia liikevaihdosta
- Osakekohtainen tulos 0,04 (0,07) euroa


Tammi-syyskuu 2016:

- Liikevaihto 62,8 (57,8) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia
- Liikevoitto 3,8 (3,8) miljoonaa euroa, eli 6,1 (6,6) prosenttia liikevaihdosta
- Osakekohtainen tulos 0,15 (0,15) euroa
- Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos 3,63 euroa

 

Digian liikevaihto jatkoi kasvuaan vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, ja tammi-syyskuussa kasvua oli 8,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon kehitystä tukivat erityisesti asiakaskohtaisten ratkaisujen palveluliiketoiminnan, yhtiön omiin teknologioihin perustuvan ERP-liiketoiminnan sekä integraatioliiketoiminnan kasvu.

Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 6,1 prosenttia liikevaihdosta. Kasvupanostukset strategian mukaiseen henkilöstömäärän kasvuun sekä merkittävät myyntipanostukset kansallisen tulorekisteri –ratkaisukokonaisuuden kilpailutuksessa heikensivät osaltaan kannattavuutta heinä-syyskuussa.

Digian kasvustrategian tarkoituksena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa. Digia on asiakkaiden näkemyksellinen kumppani liiketoimintaprosessien uudistamisessa ja kehittämisessä. Digia haluaa kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelee strategiakaudella keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

Vuoden kolmannella neljänneksellä otettiin merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi.

Digia sopi verkkokauppojen asiantuntijayritys Igence Oy Ab:n ostosta. Yritysostolla Digia laajentaa nykyistä tarjoomaansa ja osaamistaan erityisesti verkkokaupan ja kaupallisen tuotetiedonhallinnan ratkaisuissa. Yrityskauppa toteutettiin 1.7.2016, mistä lähtien se raportoidaan osana Digiaa.

Syyskuussa Digia solmi merkittävän sopimuksen palveluliiketoimintojensa osalta. Sopimuksen myötä Digia ottaa vastuulleen varainhoitoyhtiö FIMin rahastojen arvonlaskennan, osuusrekisterijärjestelmän ylläpidon ja yksilöllisen varainhoidon salkkujen ylläpitotehtäviä. Digialle sopimus merkitsee kokonaan uuden finanssialan back office -palveluihin keskittyvän liiketoiminnan käynnistämistä. Tavoitteena on rakentaa paikalliseen markkinaosaamiseen ja Digia Financial Systems -tuoteperheeseen perustuva palvelukeskus, jossa prosessien digitalisoinnilla ja ohjelmistorobotiikalla tarjotaan asiakkaille tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Jatkossa Digialle ulkoistettavia palveluita voivat olla eri back office -palvelujen lisäksi esimerkiksi johdon analytiikkapalvelut sekä sähköisen asioinnin ratkaisut.

Katsauskauden jälkeen Verohallinto ilmoitti 14.10. valinneensa kansallisen tulorekisteri -ratkaisukokonaisuuden toimittajaksi Digian. Rekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 alussa. Ratkaisukokonaisuus rakennetaan kiinteähintaisena projektina, jonka arvo on 13,7 miljoonaa euroa. Projekti käynnistetään vuoden 2016 loppupuolella, eikä sillä ole vaikutusta vuoden 2016 näkymiin tai ohjeistukseen. Hankinta kattaa myös ylläpidon ja jatkokehityksen. Digian osuus hankinnan kokonaisarvosta 15 vuoden sopimusajalle on noin 60 miljoonaa euroa mukaan lukien projektin kiinteähintainen osuus, edellyttäen että kansallinen tulorekisteri -ratkaisukokonaisuus toteutetaan Verohallinnon tarjouspyynnössä esittämien oletusten mukaisesti.

”Olemme ottaneet merkittäviä askeleita liiketoimintamme kehittämiseksi ja strategiamme toteuttamiseksi kuluneen vuoden aikana. Uuden palveluliiketoiminnan rakentaminen finanssipuolelle on hieno uusi päänavaus. Palveluna ostaminen  yleistyy myös muissa liiketoiminnoissa. Lisäksi Verohallinnon tulorekisterihanke on erittäin merkittävä Digialle. On hienoa, että tämän kokoluokan kansallinen hanke toteutetaan suomalaisin voimin”, toimitusjohtaja Timo Levoranta sanoo.

”Kasvua tukeaksemme uudistamme myös organisaatiotamme. Muutoksen tavoitteena on luoda vahva perusta, joka tukee uuden strategiamme toteuttamista”, hän jatkaa.

1.10. alkaen Digia muodostuu neljästä palvelualueesta, jotka ovat Digitaaliset palvelut, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, Toimialaratkaisut sekä Finanssialan ratkaisut ja palvelut. Organisaatiomuutoksella ei ole vaikutusta yhtiön raportointiin, joka koostuu jatkossakin yhdestä segmentistä.

Digia toistaa aiemman ohjeistuksensa ja arvioi kysynnän pysyvän kohtuullisena ja liikevaihdon kasvun jatkuvan myös loppuvuonna 2016. Liikevoittomarginaalin yhtiö arvioi pysyvän vuonna 2016 suurin piirtein edellisvuoden tasolla.

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 euroa 7-9/2016 7-9/2015 Muutos-% 1-9/2016 1-9/2015 Muutos-% 2015
Jatkuvat toiminnot              
Liikevaihto 18 939 17 874 6,0 % 62 768 57 762 8,7 % 80 946
Liikevoitto 1 132 1 864 -39,3 % 3 819 3 816 0,1 % 5 854
- suhteessa liikevaihtoon 6,0 % 10,4 %   6,1 % 6,6 %   7,1 %
Katsauskauden voitto 818,3 1 526 -46,4 % 3 034 2 962 2,4 % 4 246
- suhteessa liikevaihtoon 4,3 % 8,5 %   4,8 % 5,1 %   4,8 %
               
Katsauskauden voitto, lopetetut toiminnot 51 132   75 821 -1 032   981
Katsauskauden voitto, jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä 869 1 658   78 855 1 930   5 228
               
Oman pääoman tuotto, % 10,1 % 17,9 %   10,3 % 13,3 %   13,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,3 % 18,0 %   11,1 % 15,0 %   15,6 %
Korollinen vieras pääoma 14 709 15 229 -3,4 % 14 709 15 153 -2,9 % 13 513
Rahavarat 1 027 3 397 -69,8 % 1 027 3 397 -69,8 % 6 710
Nettovelkaantumisaste, % (Net Gearing) 43,2 % 27,5 %   43,2 % 29,9 %   16,6 %
Omavaraisuusaste, % 50,1 % 51,8 %   50,1 % 53,8 %   53,7 %
               
Tulos/osake, eur, laimentamaton 0,04 0,07   0,15 0,15   0,20
Tulos/osake, eur, laimennettu 0,04 0,07   0,15 0,15   0,20

 

UUSIEN ESMA-OHJEIDEN SOVELTAMINEN

Digia Oyj on tarkistanut taloudellisessa raportoinnissaan käytettäviä termejä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemien vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusien ohjeiden mukaisesti.

 

KUTSU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 28.10.2016 klo 11.00 alkaen hotelli Scandic Simonkentän Bulsa-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.digia.com Sijoittajat-osiossa 28.10.2016 klo 11.00 alkaen.

 

JAKELU

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com