DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2013: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT SELVÄSTI

DIGIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 13.08.2013 kello 09.00

 

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2013: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT SELVÄSTI

 

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu

- Liikevaihto 51,5 (50,6) miljoonaa euroa, kasvua 1,9 prosenttia
- Liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa (1-6/2012 ennen kertaluonteisia eriä 2,7 miljoonaa euroa ja kertaluonteisten erien jälkeen 2,1 miljoonaa euroa)
- Kannattavuus (EBIT-%) 2,8 prosenttia (1-6/2012 ennen kertaluonteisia eriä 5,3 prosenttia ja kertaluonteisten erien jälkeen 4,1 prosenttia)
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 42,6 (29,9) prosenttia
- Osakekohtainen tulos 0,02 euroa (1-6/2012 ennen kertaluonteisia eriä 0,08 euroa ja kertaluonteisten erien jälkeen 0,05 euroa)

Huhti-kesäkuu

- Liikevaihto 28,0 (24,5) miljoonaa euroa, kasvua 14,4 prosenttia
- Liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa (Q2/2012 ennen kertaluonteisia eriä 1,3 miljoonaa euroa ja kertaluonteisten erien jälkeen 0,7 miljoonaa euroa)
- Kannattavuus (EBIT-%) 6,9 prosenttia (Q2/2012 ennen kertaluonteisia eriä 5,1 prosenttia ja kertaluonteisten erien jälkeen 2,8 prosenttia)
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 46,9 (33,1) prosenttia
- Osakekohtainen tulos 0,04 euroa (Q2/2012 ennen kertaluonteisia eriä 0,04 euroa ja kertaluonteisten erien jälkeen 0,01 euroa)

Yhtiön liikevaihto kasvoi katsauskaudella hieman ja toisella vuosineljänneksellä selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon positiivinen kehitys johtui etenkin Qt-liiketoiminnasta kertyneen liikevaihdon kasvusta ja toisella vuosineljänneksellä tehdystä 2,4 miljoonan euron matalakatteisesta kolmannen osapuolen ohjelmistotuotteen ylläpitokaupasta. Toisaalta edellisvuoden vertailulukuihin sisältyy 3,4 miljoonaa euroa mobiilialueen sopimustuotekehitystoiminnasta kertynyttä liikevaihtoa, jota yhtiöllä ei enää katsauskaudella ollut kyseisen liiketoiminnan päätyttyä vuoden 2012 lopussa.

Panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat liiketoiminnan kulurakennetta etenkin katsauskauden alussa, minkä johdosta katsauskauden liikevoitto laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kehitys oli kuitenkin positiivista katsauskauden loppua kohti, ja sekä liikevoitto että kannattavuus paranivat selvästi toisella vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Qt-liiketoiminta sujui katsauskaudella hyvin ja sen liikevaihto kasvoi selvästi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kysyntä ja tarjouskanta olivat hyvällä tasolla. Myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien avautuminen suurasiakasmarkkinassa on jatkunut suotuisasti.

Yhtiö arvioi Qt-liiketoiminnasta kertyvän liikevaihdon kasvavan edelleen ja toiminnan kannattavuuden pysyvän hyvänä. Liikevaihdon kasvu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tulee kuitenkin olemaan vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla alkuvuotta maltillisempaa. Tämä johtuu viime vuoden kolmannella neljänneksellä Nokian kanssa tehtyyn liiketoimintakauppaan liittyneestä poikkeuksellisesta lisenssimyynnistä, jonka vaikutus kyseisen neljänneksen liikevaihtoon oli erittäin merkittävä 3,8 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena yhtiö arvioi vuoden 2013 liikevaihtonsa asettuvan edellisvuoden tasolle tai kasvavan siitä hieman. Kannattavuutensa yhtiö arvioi kehittyvän edelleen suotuisasti tilikauden loppua kohti. 

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

  4-6/2013 4-6/2012 Muutos% 1-6/2013 1-6/2012 Muutos% 2012
Liikevaihto 28 011 24 493 14,4 % 51 523 50 558 1,9 % 100 448
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 1 931 1 256 53,8 % 1 458 2 674 -45,5 % 8 196
- suhteessa liikevaihtoon 6,9 % 5,1 %   2,8 % 5,3 %   8,2 %
Liikevoitto 1 931 676 185,5 % 1 458 2 095 -30,4 % 6 884
- suhteessa liikevaihtoon 6,9 % 2,8 %   2,8 % 4,1 %   6,9 %
Tilikauden voitto 1 347 280 381,4 % 875 1 077 -18,8 % 4 024
- suhteessa liikevaihtoon 4,8 % 1,1 %   1,7 % 2,1 %   4,0 %
               
Oman pääoman tuotto % 16,0 % 2,9 %   2,9 % 5,5 %   9,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto % 14,7 % 5,1 %   5,8 % 7,4 %   11,3 %
Korollinen vieras pääoma 19 383 18 407 5,3 % 19 383 18 407 5,3 % 19 849
Rahavarat 6 948 8 375 -17,0 % 6 948 8 375 -17,0 % 8 283
Nettovelkaantumisaste % (Net Gearing) 30,3 % 25,5 %   30,3 % 25,5 %   27,5 %
Omavaraisuusaste % 49,9 % 50,9 %   49,9 % 50,9 %   52,6 %
               
Tulos/osake, eur, laimentamaton 0,04 0,01   0,02 0,05   0,19
Tulos/osake, eur, laimennettu 0,04 0,01   0,02 0,05   0,19

  

MARKKINAT JA DIGIAN LIIKETOIMINTA 

Yleisestä taloustilanteesta johtuva varovaisuus on ajoittain pitkittänyt asiakkaiden päätöksentekoa ja viivästyttänyt uusien hankkeiden käynnistämistä. Lisäksi asiakkaiden jatkuvat kustannuspaineet heijastuivat heidän hankintapäätöksiinsä ja kysyntään etenkin asiakaskohtaisten ratkaisujen liiketoiminnassa. 

Integraation sekä toimipaikan optimoinnin alueen liiketoiminta kehittyi suotuisasti ja kasvoi odotuksia paremmin uusien ja vanhojen avainasiakkuuksien myötä. 

Toiminnanohjausjärjestelmien ja muiden operatiivisten järjestelmien kysyntä oli katsauskaudella hyvä, mutta kysynnässä on selkeitä toimialakohtaisia eroja. Toisaalta asiakkaiden ostokäyttäytyminen on säilynyt varovaisena ja myyntisyklit ovat edelleen pitkiä. Tilaus- ja tarjouskanta on terveellä tasolla.

Qt-liiketoiminta sujui katsauskaudella hyvin ja sen liikevaihto kasvoi selvästi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kysyntä ja tarjouskanta olivat hyvällä tasolla. Myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien avautuminen suurasiakasmarkkinassa on jatkunut suotuisasti. Katsauskaudella solmittiin useita merkittäviä pitkiä lisensointisopimuksia. Kasvua vauhditti etenkin toisella vuosineljänneksellä solmittu 3,0 miljoonan euron viisivuotinen kauppa, jonka vaikutus katsauskauden ja toisen vuosineljänneksen liikevaihtoon oli 1,3 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti kaikilla päämarkkina-alueilla, erityisesti Yhdysvalloissa ja Kiinassa. 

Qt-liiketoiminnan kannattavuus etenkin katsauskauden alussa oli odotetun heikko, sillä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä tehty liiketoimintakauppa kasvatti liiketoiminnan kustannusrakennetta. Liiketoiminnan kannattavuus kuitenkin parani odotetusti katsauskauden edetessä ja oli toisella vuosineljänneksellä jo erittäin hyvä. Liiketoiminnan painopiste on ollut vahvasti lisenssimyynnissä, mistä johtuen tuotepohjaisen liikevaihdon osuus oli selvästi tavoitetason 75 % yläpuolella. Tuoteliiketoiminta on myös kasvanut konsultointia nopeammin. Päättyvien ylläpitosopimusten uusimisprosentti on ollut erittäin hyvä.

Katsauskauden aikana yhtiö on jatkanut aiemmin julkistamiensa suunnitelmien toteuttamista Qt-tuotekehityksessä ja toiminnan painopistealueissa. Katsauskaudella julkaistu Qt 5.1 -tuoteversio mahdollistaa sovellusten kehittämisen myös suosituille Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille. Uudet Qt-julkistukset on otettu markkinoilla vastaan positiivisesti. Myös liiketoiminnan kehittämiseen on panostettu merkittävästi. Hyvän kysyntätilanteen johdosta Yhdysvaltojen, Saksan ja Kiinan myyntiorganisaatiota on vahvistettu ja uudelleenjärjestelty. Kesäkuussa yhtiö järjesti suuren ohjelmistokehittäjille suunnatun tapahtuman Pekingissä. Tapahtuman suosio heijasteli suotuisaa markkinatilannetta ja tapahtuma sai paljon huomiota paikallisessa teknologialehdistössä. Yhtiö on myös avannut Qt-myyntikonttorin Shanghaissa.

Digian Venäjän yksikön liiketoiminnassa keskityttiin erityisesti paikallisille asiakkaille suunnattuihin analytiikkaratkaisuihin kaupan arvoketjussa. Liiketoiminta jäi katsauskaudella sille asetetuista liikevaihto- ja kannattavuustavoitteista. Paikallisen liiketoiminnan lisäksi yksikkö tukee Qt:n myyntiä ja Suomen liiketoimintaa near shore -palveluilla erityisesti toiminnanohjausratkaisujen alueella.  

 

LIIKEVAIHTO 

Digia-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 51,5 (50,6) miljoonaa euroa kasvaen 1,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Liikevaihdon positiiviseen kehittymiseen on vaikuttanut etenkin Qt- liiketoiminnasta kertyneen liikevaihdon kasvu. Lisäksi katsauskauden liikevaihtoa kasvatti toisella vuosineljänneksellä tehty yksittäinen 2,4 miljoonan euron matalakatteinen kolmannen osapuolen ohjelmistotuotteen ylläpitokauppa. Toisaalta edellisvuoden vertailulukuihin sisältyy 3,4 miljoonaa euroa mobiilialueen sopimustuotekehitystoiminnasta kertynyttä liikevaihtoa, jota yhtiöllä ei enää katsauskaudella ollut kyseisen liiketoiminnan päätyttyä vuoden 2012 lopussa.                                    

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 21,9 (15,1) miljoonaa euroa vastaten 42,6 (29,9) prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 10,8 (10,6) miljoonaa euroa vastaten 20,9 (21,0) prosenttia. Qt-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 9,7 (7,0) miljoonaa euroa.

Digia-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 28,0 (24,5) miljoonaa euroa kasvaen 14,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta toisella vuosineljänneksellä oli 13,1 (8,1) miljoonaa euroa vastaten 46,9 (33,1) prosenttia. 

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta toisella vuosineljänneksellä oli 6,4 (5,4) miljoonaa euroa vastaten 22,8 (22,2) prosenttia. Qt-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta toisella vuosineljänneksellä oli 5,9 (3,7) miljoonaa euroa.

  

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 

Digia-konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 1,5 (1-6/2012 ennen kertaluonteisia eriä 2,7) miljoonaa euroa laskien 45,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kannattavuus (EBIT-%) oli 2,8 (5,3) prosenttia. Vuoden 2012 vastaavana ajankohtana liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 2,1 miljoonaa euroa ja kannattavuus (EBIT-%) 4,1 prosenttia. 

Digia-konsernin liikevoitto toisella vuosineljänneksellä oli 1,9 (Q2/2012 ennen kertaluonteisia eriä 1,3) miljoonaa euroa parantuen 53,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kannattavuus (EBIT-%) oli 6,9 (5,1) prosenttia. Vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,7 miljoonaa euroa ja kannattavuus (EBIT-%) 2,8 prosenttia.              

Panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat liiketoiminnan kulurakennetta ja kannattavuutta etenkin katsauskauden alussa. 

Konsernin tulos ennen veroja katsauskaudella oli 1,2 (1,5) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 0,9 (1,1) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja toisella vuosineljänneksellä oli 1,9 (0,4) miljoonaa euroa ja tulosverojen jälkeen oli 1,3 (0,3) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,02 (1-6/2012 ennen kertaluonteisia eriä 0,08 ja kertaluonteisten erien jälkeen 0,05) euroa. Konsernin osakekohtainen tulos toisella vuosineljänneksellä oli 0,04 (Q2/2012 ennen kertaluonteisia eriä 0,04 ja kertaluonteisten erien jälkeen 0,01) euroa.

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 0,3 (0,6) miljoonaa euroa ja toisella vuosineljänneksellä 0,0 (0,3) miljoonaa euroa.

 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT 

Digia-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 95,2 (12/2012: 92,4) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 49,9 (12/2012: 52,6) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 30,3 (12/2012: 27,5) prosenttia. Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 6,9 (12/2012: 8,3) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli katsauskauden lopussa 19,4 (12/2012: 19,8) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 18,5 miljoonan euron lainasta rahoituslaitoksilta ja 0,9 miljoonan euron rahoitusleasingveloista.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 0,9 (6,5) miljoonaa euroa positiivinen, investointien rahavirta 0,1 (1,2) miljoonaa euroa negatiivinen sekä rahoituksen rahavirta 2,1 (5,1) miljoonaa euroa negatiivinen. Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti osinkojen maksu, jonka vaikutus oli katsauskaudella 2,1 miljoonaa euroa. 

Konserni ei ole tehnyt olennaisia investointeja käyttöomaisuuteen katsauskaudella (1-6/2012: 0,3 miljoonaa euroa).  

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli 5,8 (7,4) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 2,9 (5,5) prosenttia.

Arvonalentumistestaus tehdään vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton.

 

Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen katsauskauden lopussa on esitetty seuraavassa taulukossa

1000 EUROA Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet Poistot katsaus-kauden aikana  Liikearvo Muut erät Testattava arvo yhteensä
Digia-konserni yhteensä 9 075 745 51 105 6 930 67 110

 

Nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle käyttämällä seuraavia oletuksia: Liikevaihto ja liikevoitto ennustejakson kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä kahden viimeisimmän neljänneksen toteuman mukaan ja kahdelta sitä seuraavalta neljännekseltä budjetin mukaan. Sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 3,0 prosenttia, liikevoitto 10,0 prosenttia sekä diskonttokorko ennen veroja 9,4 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu ekstrapoloimalla rahavirrat käyttämällä edellä esitettyjä oletuksia. 

Tehdyn herkkyysanalyysin mukaan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoisesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasollaan ja 5,6 prosentin kannattavuutta tai liikevaihdon 3,0 prosentin kasvua ja 3,1 prosentin kannattavuutta. Liikearvoihin ei yhtiön johdon käsityksen mukaan kohdistu alaskirjaamistarvetta.

 

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Digia-konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 936, jossa oli vähennystä 46 henkilöä eli 4,7 prosenttia verrattuna tilikauden 2012 loppuun (12/2012: 982 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 941, jossa oli vähennystä 84 henkilöä eli 8,2 prosenttia verrattuna tilikauden 2012 keskiarvoon (2012: 1 025).

 

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa

 

Liiketoiminnat 95 %
Hallinto ja johto 5 %

 

Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 177 (12/2012: 195) henkilöä.

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12. maaliskuuta 2013 hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Seppo Ruotsalainen, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Pertti Kyttälä valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Robert Ingman hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Digia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius vuoden 2008 alusta alkaen. 

Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka.

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoiminnan lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteessa ja ne ovat pysyneet ennallaan.

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.digia.fi.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö panostaa vahvasti kasvun edellytysten luomiseen. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö pyrkii jatkossakin seuraamaan aktiivisesti mahdollisuuksia tehdä tarkoin valittuja, yhtiön strategiaa tukevia yritysostoja.

Yhtiö arvioi Suomen IT-markkinoiden pysyvän vuonna 2013 suunnilleen edellisvuoden tasolla.  

Yhtiö jatkaa panostuksiaan asiakasymmärryksen syventämiseksi sekä myynnin ja tarjoaman kehittämiseksi tuottaakseen entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja ja palveluita asiakkaiden liiketoiminnan tehostamiseksi.

Yhtiö arvioi toiminnanohjaus- ja operatiivisten järjestelmien sekä integraatiopalveluiden kysynnän pysyvän hyvänä, joskin asiakkaiden lisääntynyt varovaisuus ja pidentyneet myyntisyklit saattavat heijastua tilaus- ja tarjouskannan kehitykseen.

Yhtiö arvioi asiakkaiden kustannuspaineiden ja siitä johtuvan varovaisuuden vaikutusten painottuvan asiakaskohtaisten ratkaisujen ja palveluiden kysyntään erityisesti suuremmissa hankkeissa.

Venäjän liiketoiminnan strategiaa täsmennetään vuoden 2013 toisen vuosipuoliskon aikana. Kiinan yksikön toiminnassa keskitytään Qt-lisenssimyyntiin ja sitä tukeviin palveluihin. 

Yhtiö arvioi Qt-liiketoiminnasta kertyvän liikevaihdon kasvavan edelleen ja toiminnan kannattavuuden pysyvän hyvänä. Liikevaihdon kasvu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tulee kuitenkin olemaan vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla alkuvuotta maltillisempaa. Tämä johtuu viime vuoden kolmannella neljänneksellä Nokian kanssa tehtyyn liiketoimintakauppaan liittyneestä poikkeuksellisesta lisenssimyynnistä, jonka vaikutus kyseisen neljänneksen liikevaihtoon oli erittäin merkittävä 3,8 miljoonaa euroa. 

Yhtiö jatkaa merkittävää investointia Qt-liiketoiminnan ja -teknologian kehittämiseen myös loppuvuoden aikana. Yhtiö pyrkii vahvistamaan myyntiverkostoaan etenkin Aasiassa. Myös uusia, Qt-liiketoimintaa tukevia tuotteita on tarkoitus julkistaa vielä loppuvuoden aikana. Tarjouskanta on ajankohtaan ja yleiseen markkinatilanteeseen nähden hyvällä tasolla ja yhtiö odottaa myös alkuvuonna suurasiakasmarkkinassa havaitun kysynnän kasvun jatkuvan. Sopimusten läpimenoajat ovat tässä markkinassa erittäin pitkiä, tyypillisesti 6–18 kk, mikä saattaa aiheuttaa merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa.

Kokonaisuutena yhtiö arvioi vuoden 2013 liikevaihtonsa asettuvan edellisvuoden tasolle tai kasvavan siitä hieman. Kannattavuutensa yhtiö arvioi kehittyvän edelleen suotuisasti tilikauden loppua kohti.

 

KATSAUSKAUDEN MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12. maaliskuuta 2013. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2012 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) sekä valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle. 

Tilikauden 2012 voitonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,10 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 15.3.2013 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 22.3.2013.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 13.3.2012 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 12.9.2014 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 13.3.2012 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 12.9.2014 saakka.

Saamansa valtuutuksen nojalla yhtiön hallitus päätti 12.3.2013 yhtiön johdolle suunnatusta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisesta, 33 326 osakkeen maksuttomasta suunnatusta osakeannista liittyen johdon voimassaolevan osakepalkkiojärjestelmän mukaisen palkkion maksuunpanoon vuodelta 2012. 

 

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 30.06.2013 oli 20 875 645 osaketta.

Digialla oli 30.06.2013 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 5 377 osakkeenomistajaa. 

Kymmenen suurinta omistajaa olivat

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Group Oy Ab 19,3 %
Jyrki Hallikainen 10,2 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 9,1 %
Kari Karvinen 6,3 %
Matti Savolainen 6,1 %
NASDAQ OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,9 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3,6 %
Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity) 2,3 %
Etola Oy 1,0 %
Juha Varelius 0,9 %

 

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 30.06.2013

Osakkeiden lukumäärä Osuus omistajista Osuus osakkeista ja äänistä
1 – 100 22,4 % 0,4 %
101 – 1 000 59,1 % 6,9 %
1 001 – 10 000 16,9 % 11,6 %
10 001 – 100 000 1,1 % 9,2 %
100 001 – 1 000 000 0,4 % 21,0 %
1 000 001 – 4 000 000 0,1 % 51,0 %

 

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 30.06.2013

  Osuus omistajista Osuus osakkeista
Yritykset 4,2 % 23,7 %
Rahoitus ja vakuutus 0,2 % 1,8 %
Julkisyhteisöt 0,1 % 12,8 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,2 % 0,4 %
Kotitaloudet 94,8 % 53,6 %
Ulkomaat 0,5 % 7,7 %

 

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 20 779 281 kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20 818 273 kpl. 

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 30.6.2013 noin 0,3 prosenttia osakekannasta. 

 

KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA

Digia Oyj:n osake on katsauskaudella noteerattu pohjoismaisessa pörssissä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 2,65 euroa ja ylin 3,40 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 3,00 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,02 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 62 626 935 euroa.

Katsauskauden aikana yhtiö vastaanotti seuraavat liputusilmoitukset:

-    Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti 22.2.2013, että sen omistus yhtiöstä on noussut yli 5 %:n liputusrajan 9,12 %:iin yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

-    Pekka Päiviö Sivonen ilmoitti 25.2.2013, että hänen omistuksensa yhtiöstä on laskenut alle 5 %:n liputusrajan 0,85 %:iin yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

 

OPTIO-OHJELMAT 

Digia Oyj:llä ei ole ulkona olevia optio-oikeuksia.

Helsingissä 13. elokuuta 2013

Digia Oyj

Hallitus

 

VIESTINTÄ

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään tiistaina 13.08.2013 klo 11.00 alkaen WTC Sodexon Marski-salissa, osoitteessa World Trade Center, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855 849, sähköposti: juha.varelius@digia.com

Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla www.digia.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 alkaen.

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma oman pääoman muutoksista
Osavuosikatsauksen liitetiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen standardia IAS 34.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA

1000 EUROA 4-6/2013 4-6/2012 Muutos% 1-6/2013 1-6/2012 Muutos% 2012
LIIKEVAIHTO 28 010,6 24 493,4 14,4 % 51 523,5 50 557,8 1,9 % 100 448,2
Liiketoiminnan muut tuotot 441,0 251,6 75,3 % 732,7 453,8 61,5 % 1 090,4
Materiaalit ja palvelut -4 772,7 -2 184,9 118,4 % -7 084,5 -4 729,2 49,8 % -9 194,4
Poistot ja arvonalentumiset -775,0 -697,5 11,1 % -1 506,6 -1 345,5 12,0 % -3 318,6
Muut liiketoiminnan kulut -20 972,8 -21 186,2 -1,0 % -42 206,8 -42 842,0 -1,5 % -82 141,3
               
Liikevoitto 1 931,0 676,4 185,5 % 1 458,2 2 094,9 -30,4 % 6 884,2
               
Rahoituskulut (netto) -4,3 -289,1 -98,5 % -271,7 -636,8 -57,3 % -1 280,9
               
Voitto ennen veroja 1 926,8 387,3 397,5 % 1 186,5 1 458,1 -18,6 % 5 603,3
               
Tuloverot -580,2 -107,6 439,4 % -311,6 -380,7 -18,1 % -1 579,0
TILIKAUDEN VOITTO 1 346,5 279,7 381,4 % 874,9 1 077,4 -18,8 % 4 024,3
               
Laajan tuloslaskelman erät:              
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:              
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -317,7 192,3   -201,3 317,4   345,4
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1 028,8 472,0 118,0 % 673,5 1 394,8 -51,7 % 4 369,7
               
Tilikauden voiton jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkaille 1 346,5 279,7 381,4 % 874,9 1 077,4 -18,8 % 4 024,3
Vähemmistölle 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0
               
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkaille 1 028,8 472,0 118,0 % 673,5 1 394,8 -51,7 % 4 369,7
Vähemmistölle 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0  
                 
Tulos/osake, EUR 0,04 0,01   0,02 0,05   0,19  
Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,04 0,01   0,02 0,05   0,19  
                             

 KONSERNITASE, 1000 EUROA 

Varat 30.6.2013 31.12.2012 Muutos %
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 60 475,3 61 265,0 -1,3 %
Aineelliset hyödykkeet 1 529,8 2 152,3 -28,9 %
Sijoitukset 627,0 627,0 0,0 %
Vaihto-omaisuus 1,2 25,3 -95,3 %
Pitkäaikaiset saamiset 69,5 69,5 0,0 %
Laskennallinen verosaaminen 430,1 535,0 -19,6 %
       
Pitkäaikaiset varat yhteensä 63 132,9 64 674,0 -2,4 %
       
Lyhytaikaiset varat      
Lyhytaikaiset saamiset 25 099,2 19 418,5 29,3 %
Myytävissä olevat rahoitusvarat 321,3 318,7 0,8 %
Rahavarat 6 626,4 7 964,5 -16,8 %
       
Lyhytaikaiset varat yhteensä 32 046,9 27 701,7 15,7 %
       
Varat yhteensä 95 179,8 92 375,7 3,0 %
 
 
     
Oma pääoma ja velat 30.6.2013 31.12.2012 Muutos %
       
Osakepääoma 2 087,6 2 087,6 0,0 %
Uusmerkintä 0,0 0,0  
Ylikurssirahasto 7 899,5 7 899,5 0,0 %
Muu rahasto 5 203,8 5 203,8 0,0 %
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 33 447,8 33 447,8 0,0 %
Muuntoero 352,5 553,8 -36,4 %
Kertyneet voittovarat -8 845,9 -11 153,7 -20,7 %
Tilikauden voitto 874,9 4 024,3 -78,3 %
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 41 020,2 42 063,1 -2,5 %
Vähemmistöosuus 0,0 0,0  
       
Oma pääoma yhteensä 41 020,2 42 063,1 -2,5 %
       
Velat      
Pitkäaikaiset, korolliset velat 9 767,3 13 026,6 -25,0 %
Saadut pitkäaikaiset ennakkomaksut 4 312,9 4 192,7 2,9 %
Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,0  
Laskennalliset verovelat 696,7 639,4 9,0 %
Pitkäaikaiset velat yhteensä 14 776,9 17 858,7 -17,3 %
       
Lyhytaikaiset, korolliset velat 9 615,4 6 822,5 40,9 %
Muut lyhytaikaiset velat 29 767,3 25 631,4 16,1 %
Lyhytaikaiset velat yhteensä 39 382,7 32 453,9 21,3 %
       
Velat yhteensä 54 159,6 50 312,6 7,6 %
       
Oma pääoma ja velat 95 179,8 92 375,7 3,0 %

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA 

  1.1.2013-30.6.2013 1.1.2012-30.06.2012 1.1.2012-31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirta:      
Tilikauden voitto 875 1 077 4 024
Oikaisut tilikauden tulokseen -297 3 830 8 176
Käyttöpääoman muutos 18 1 226 8 072
Maksetut korot -222 -358 -728
Saadut korot 0 2 7
Maksetut verot 496 713 395
Liiketoiminnan rahavirta 871 6 490 19 946
       
Investointien rahavirta:      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -124 -1 163 -16 210
Investointien rahavirta -124 -1 163 -16 210
       
Rahoituksen rahavirta:      
Maksullinen osakeanti 0 0 0
Omien osakkeiden hankinta 0 0 0
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -3 000 -3 044 -5 544
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 0 0 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 3 000 0 500
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 3 500
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 082 -2 078 -2 078
Rahoituksen rahavirta -2 082 -5 123 -3 623
       
Rahavarojen muutos -1 336 205 113
       
Rahavarat tilikauden alussa 8 283 8 170 8 170
Käyvän arvon muutokset      
Rahavarojen muutos -1 336 205 113
Rahavarat tilikauden lopussa 6 948 8 374 8 283

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA

 

  a b c d e f g h
OMA PÄÄOMA 1.1.2012 2 088 0 7 899 35 525 5 204 208 -11 172 39 753
Tilikauden voitto             1 077 1 077
Laajan tuloslaskelman erät           317   317
Pääoman palautus       -2 077       -2 077
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut             219 219
OMA PÄÄOMA 30.6.2012 2 088 0 7 899 33 448 5 204 526 -9 875 39 289
                 
  a b c d e f g h
OMA PÄÄOMA 1.1.2013 2 088 0 7 899 33 448 5 204 554 -7 129 42 063
Tilikauden voitto             875 875
Laajan tuloslaskelman erät           -201   -201
Osingonjako             -2 082 -2 082
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut             365 365
OMA PÄÄOMA 30.6.2013 2 088 0 7 899 33 448 5 204 353 -7 971 41 020

 

a = osakepääoma
b = uusmerkintä
c = ylikurssirahasto
d = sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
e = muut rahastot
f = muuntoerot
g = kertyneet voittovarat
h = oma pääoma yhteensä

 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2012. 

Liiketoiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat kuukausittainen työpäivien lukumäärä sekä lomakaudet.

Maksetut osingot
Katsauskaudella on maksettu osinkoa yhteensä 2 081 827,30 euroa.

Liiketoimet lähipiirin kanssa
Digia-konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Digia-konsernilla ja lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ollut katsauskaudella olennaisia liiketoimia. 

 

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

1000 EUROA 4-6/2013 1-3/2013 10-12/2012 7-9/2012 4-6/2012
Liikevaihto 28 010,6 23 512,9 25 451,2 24 439,2 24 493,4
Liiketoiminnan muut tuotot 441,0 291,7 380,2 256,4 251,6
Materiaalit ja palvelut -4 772,7 -2 311,8 -2 502,1 -1 963,1 -2 184,9
Poistot ja arvonalentumiset -775,0 -731,5 -886,3 -1 086,8 -697,5
Muut liiketoiminnan kulut -20 972,8 -21 234,0 -22 198,5 -17 100,8 -21 186,2
           
Liikevoitto 1 931,0 -472,8 244,4 4 544,9 676,4
           
Rahoituskulut (netto) -4,3 -267,5 -265,2 -378,9 -289,1
           
Voitto ennen veroja 1 926,8 -740,2 -20,8 4 166,0 387,3
           
Tuloverot -580,2 268,6 -103,9 -1 094,4 -107,6
Tilikauden voitto 1 346,5 -471,7 -124,7 3 071,6 279,7
           
Jakautuminen:          
Emoyhtiön osakkaille 1 346,5 -471,7 -124,7 3 071,6 279,7
Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Tulos/osake, EUR 0,04 -0,02 -0,01 0,15 0,01
Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,04 -0,02 -0,01 0,15 0,01

Konsernin keskeiset tunnusluvut

1000 EUROA 1-6/2013 1-6/2012 2012
Toiminnan laajuus:      
       
Liikevaihto 51 523 50 558 100 448
- muutos edelliseen vuoteen 1,9 % -23,1 % -17,6 %
Sijoitettu pääoma keskimäärin 61 158 59 660 61 768
Henkilöstön määrä 936 997 982
Henkilöstö keskimäärin 941 1 045 1 025
       
Kannattavuus:      
       
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja arvonalentumisia 1 458 2 674 8 196
- suhteessa liikevaihtoon 2,8 % 5,3 % 8,2 %
Liikevoitto 1 458 2 095 6 884
- suhteessa liikevaihtoon 2,8 % 4,1 % 6,9 %
Tulos ennen veroja 1 187 1 458 5 603
- suhteessa liikevaihtoon 2,3 % 2,9 % 5,6 %
Tilikauden voitto 875 1 077 4 024
suhteessa liikevaihtoon 1,7 % 2,1 % 4,0 %
Oman pääoman tuotto 2,9 % 5,5 % 9,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto 5,8 % 7,4 % 11,3 %
       
Rahoitus ja taloudellinen asema:      
       
Korollinen vieras pääoma 19 383 18 407 19 849
Rah.om.arvopaperit+ Rahat ja pankkis. 6 948 8 375 8 283
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 30,3 % 25,5 % 27,5 %
Omavaraisuusaste 49,9 % 50,9 % 52,6 %
Liiketoiminnan rahavirta 871 6 490 19 946
Tulos/osake,eur, laimentamaton 0,02 0,05 0,19
Tulos/osake,eur, laimennettu 0,02 0,05 0,19
Oma pääoma/osake, eur 1,96 1,88 2,01
Osakkeen alin kaupantekokurssi, eur 2,65 2,28 2,28
Osakkeen ylin kaupantekokurssi, eur 3,40 3,30 3,30
Osakkeen keskikurssi, eur 3,02 2,92 2,82
Osakekannan markkina-arvo 62 627 49 058 54 694

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä. Laskentaperiaatteissa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa

Liitteet & linkit