KUTSU SYSOPEN DIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SYSOPEN DIGIA OYJ    PÖRSSITIEDOTE       14.2.2006 KLO 11.55

KUTSU SYSOPEN DIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


SysOpen Digia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 9. maaliskuuta 2006 alkaen kello 16.30 osoitteessa
Hiomotie 19, 00380 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 35,4 %:ia yhtiön osakkeiden
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa esittämään varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat kuusi tehtävään suostumuksensa antanutta
henkilöä:
 . Pekka Sivonen, SysOpen Digian nykyisen hallituksen päätoiminen puheenjohtaja;
 . Kari Karvinen, SysOpen Digian nykyisen hallituksen varapuheenjohtaja;
 . Pekka Eloholma, Setec Oy:n toimitusjohtaja;
 . Pertti Kyttälä, Peranit Oy:n toimitusjohtaja;
 . Matti Mujunen, Secgo Software Oy:n toimitusjohtaja; ja
 . Mikko Terho, Vice President, Nokia Oyj

2) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhden tai useamman
   vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
   osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan vanhat
valtuutukset peruuttaen valtuudet päättää yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
vaihtovelkakirjalainoja vaihdettaessa, optio-oikeuksien mukaisia osakkeita
merkittäessä ja/tai uusmerkinnässä voidaan antaa enintään yhteensä 3.679.069
kappaletta yhtiön 0,10 euron nimellisarvoisia osakkeita ja siten korottaa
osakepääomaa enintään 367.906,90 euroa.

Tämän valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää osakepääoman korottamisesta
kuitenkin vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla
hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä
osakepääomasta. Hallitus esittää, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen,
yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai
kehittäminen taikka henkilöstön kannustaminen.

Valtuutuksen esitetään sisältävän myös sen, että hallitus voi päättää, että
osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin.
Hallitukselle annettaisiin oikeus päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnasta ja niistä perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien. Ylimääräisen yhtiökokouksen 1.6.2005 antama
valtuutus vaihtovelkakirjalainan ottamiseen, optio-oikeuksien antamiseen ja / tai
osakepääoman korottamiseen päättyy viimeistään 1.6.2006.

3) Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että ylikurssirahastossa olevat varat
kokonaisuudessaan, 39.718.029,55 euroa, siirretään vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvaan käyttörahastoon, jota hallinnoi yhtiökokous. Ylikurssirahaston
alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään,
osakkeiden tuottamiin oikeuksiin, yhtiön liikkeelle laskemien optio-oikeuksien
ehtoihin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen yhtiössä.

Ylikurssirahaston alentamisen jälkeen yhtiön koko sidottu oma pääoma tulee
olemaan 1.839.534,90 euroa ja vapaa oma pääoma 41.069.583,07 euroa.

Ylikurssirahaston alentamisen tarkoituksena on tasapainottaa vapaan ja sidotun
oman pääoman suhdetta konsernitasolla. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää
rekisteriviranomaisen lupaa.

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 2-3 mainitut ehdotukset ja
niihin liittyvät osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä 2.3.2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hiomotie 19,
Helsinki, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiön vuosikertomus on 2.3.2006 alkaen saatavissa yhtiön pääkonttorista ja se on
saatavissa myös yhtiökokouspaikalta. Vuosikertomus on lisäksi nähtävissä
internetissä yhtiön kotisivuilla (www.sysopendigia.fi) ja se lähetetään
pyydettäessä osakkeenomistajille.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.2.2006
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on lisäksi
ilmoittauduttava yhtiölle etukäteen viimeistään 2.3.2006 klo 16.00 mennessä joko
kirjallisesti osoitteella: SysOpen Digia Oyj, Petra Honkaranta, Hiomotie 19,
00380 Helsinki, tai faksilla 0424 2020 725, tai sähköpostitse osoitteeseen:
info@sysopendigia.fi. Ilmoituksen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle
ilmoittautumisen yhteydessä. Sisäänpääsy kokoussaliin, äänestyslippujen jako ja
valtakirjojen tarkastus alkavat kokouspaikalla 9.3.2006 klo 16.00.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2005 jaetaan osinkona 0,05
euroa osaketta kohti ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.3.2006 ja osingon
maksupäivä on 21.3.2006.

Helsingissä 14. helmikuuta 2006

SYSOPEN DIGIA OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA

Johtaja Tomi Merenheimo,
gsm 040 560 6101, email: tomi.merenheimo@sysopendigia.fi


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa