KUTSU SYSOPEN DIGIA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SysOpen Digia Oyj    Pörssitiedote       13.5.2005 klo 10.00

KUTSU SYSOPEN DIGIA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SysOpen Digia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 1. päivänä kesäkuuta 2005 alkaen kello 17.00
osoitteessa Hiomotie 19, 00380 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Hallituksen ehdotukset optio-oikeuksien antamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta
SysOpen Digia -konsernin avainhenkilöille ja SysOpen Digia Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan
poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden
kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Ehdotetut optio-oikeudet jakautuvat kahteen optio-ohjelmaan, Digia Oy:n optio-
oikeudet 2001 korvaaviin optio-oikeuksiin 2005K ja uusiin SysOpen Digia Oyj:n
pitkäjänteiseen osakeomistukseen sitouttaviin optio-oikeuksiin 2005A-C.

I) DIGIA OY:N OPTIO-OIKEUDET 2001 KORVAAVAT OPTIO-OIKEUDET 2005K

Optio-oikeudet 2005K tarjotaan vuonna 2001 liikkeeseen laskettujen Digia Oy:n
optio-oikeuksien omistajille ja SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle.

Sysopen Oyj:n ja Digia Oy:n yhdistymisen jälkeen Digia Oy:n optio-oikeuksien 2001
omistajille tarjotaan optio-oikeuksien 2001 ehtojen mukaisesti vastaavin ja
taloudellisesti kohtuullisin ehdoin mahdollisuus vaihtaa kyseiset optio-oikeudet
nyt annettaviin optio-oikeuksiin vaihtosuhteessa 1:0,36. Jos uusien optio-
oikeuksien lukumäärä olisi murtoluku, pyöristetään uusien optio-oikeuksien
lukumäärä ylöspäin seuraavaan kokonaislukuun. Digia Oy:n optio-oikeuksien
vaihtaminen uusiin optio-oikeuksiin tulee tehdä hallituksen asettamana
määräaikana.

Optio-oikeuksien määrä on 663.049 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-
oikeuksista 105.408 merkitään tunnuksella 2005K1 ja 557.641 tunnuksella 2005K2.
Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 663.049 kappaletta SysOpen Digia
Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta.

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2005K1 1,21 euroa ja optio-oikeudella
2005K2 2,41 euroa. Optio-oikeuksien ehdotetut merkintähinnat perustuvat Digia
Oy:n osakkeesta Sysopen Oyj:n osakevaihtotarjouksessa tarjotun osakevastikkeen
laskennalliseen käteisarvoon ja Sysopen Oyj:n osakkeen arvoon ennen yhtiöiden
yhdistämisen julkistamista. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa
alennetaan 1.6.2005 jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen
määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin
aina vähintään osakkeen nimellisarvo.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005K1 alkaa optio-oikeuksien 2005K
merkinnän kaupparekisteriin merkitsemispäivänä ja päättyy 31.12.2007 ja optio-
oikeudella 2005K2 merkintäaika alkaa 1.1.2006 ja päättyy 31.12.2007. Optio-
oikeuksia 2005K1 voidaan käyttää ainoastaan osakemerkintään.

SysOpen Digia Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005K tehtävien
osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 66.304,90 eurolla ja osakkeiden
lukumäärä enintään 663.049 uudella osakkeella.

II) OSAKEOMISTUKSEEN SITOUTTAVAT OPTIO-OIKEUDET 2005A-C

Optio-oikeuksien määrä on 900.000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-
oikeuksista 300.000 merkitään tunnuksella 2005A, 300.000 tunnuksella 2005B ja
300.000 tunnuksella 2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään
900.000 kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta.

Hallitus voi päättää, että optio-oikeuksien 2005A, 2005B ja/tai 2005C saaminen
edellyttää, että optionsaaja on hankkinut tai omistaa hallituksen ennalta
päättämän määrän SysOpen Digia Oyj:n osakkeita ennen kyseisten optio-oikeuksien
jakamista.

SysOpen Digia -konsernin avainhenkilöitä voidaan velvoittaa hallituksen optio-
oikeuksia koskevan jakopäätöksen yhteydessä päättämällä tavalla ostamaan tai
merkitsemään yhtiön osakkeita osalla optio-oikeuksille kertyneestä edusta.

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2005A SysOpen Digia Oyj:n osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2005
osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä, optio-oikeudella
2005B SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä tammi-maaliskuun 2006 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20
pörssipäivänä ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2007
osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä. Optio-oikeuksilla
merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen merkintähinnan
määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien
osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on
kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005A on 1.11.2007 - 30.11.2009, optio-
oikeudella 2005B 1.11.2008 - 30.11.2010 ja optio-oikeudella 2005C 1.11.2009 -
30.11.2011.

SysOpen Digia Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C
tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 90.000 eurolla ja
osakkeiden lukumäärä enintään 900.000 uudella osakkeella.

2) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan vanhat
valtuutukset peruuttaen valtuudet päättää yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
vaihtovelkakirjalainoja vaihdettaessa, optio-oikeuksien mukaisia osakkeita
merkittäessä ja/tai uusmerkinnässä voidaan antaa enintään yhteensä 3.635.390
kappaletta yhtiön 0,10 euron nimellisarvoisia osakkeita ja siten korottaa
osakepääomaa enintään 363.539,00 euroa.

Tämän valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää osakepääoman korottamisesta
kuitenkin vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla
hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä
osakepääomasta. Hallitus esittää, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen,
yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai
kehittäminen taikka henkilöstön kannustaminen.

Valtuutuksen esitetään sisältävän myös sen, että hallitus voi päättää, että
osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin.
Hallitukselle annettaisiin oikeus päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnasta ja niistä perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien.

Hallituksen edellä kohdissa mainitut ehdotukset ja niihin liittyvät
osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä
25.5.2005 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hiomotie 19, Helsinki, ja
niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.5.2005
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on lisäksi
ilmoittauduttava yhtiölle etukäteen viimeistään 25.5.2005 klo 16.00 mennessä joko
kirjallisesti osoitteella: SysOpen Digia Oyj, Petra Honkaranta, Hiomotie 19,
00380 Helsinki, faksilla nro 0424 2020 725, tai sähköpostitse osoitteeseen:
info@sysopen.fi. Ilmoittauduttaessa kirjeen, telefaksin tai sähköpostin on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä. Sisäänpääsy kokoussaliin,
äänestyslippujen jako ja valtakirjojen tarkastus alkavat kokouspaikalla 1.6.2005
klo 16.30.


Helsingissä 13. toukokuuta 2005

SYSOPEN DIGIA OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Sivonen, puh. 040 759 3601, sähköposti:
pekka.sivonen@digia.com


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa