KUTSU SYSOPEN OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKO

PÖRSSITIEDOTE SYSOPEN OYJ 2.3.2004 klo 10.30

KUTSU SYSOPEN OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sysopen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24. maaliskuuta 2004
alkaen kello 17.00 osoitteessa Hiomotie 19, 00380 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle 
 yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 50,1 %:ia yhtiön
ulkona olevien osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle
tulevansa esittämään varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka seuraavat viisi tehtävään suostumuksensa antanutta
henkilöä:
     
- Pekka Eloholma, DI, 43 vuotta, toimitusjohtaja Setec
 Oy:ssä;
- Kari Karvinen, FM, 44 vuotta, hallituksen päätoiminen
puheenjohtaja SysOpen Oyj:ssä;
- Reijo Koski-Lammi, LuK, 61 vuotta, eläkkeellä, aiemmin
mm. pääarvioija SFS-Sertifiointi Oy:ssä ja johtaja KT-Tietokeskus
Oy:ssä;
- Risto Linturi, DI, 47 vuotta, itsenäinen konsultti
perheyhtiössään R.Linturi Oyj:ssä; ja
- Matti Mujunen, tietokoneinsinööri, 45 vuotta,
toimitusjohtaja Secgo Group Oy:ssä.

2) Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallintoa koskevaan 6 §:ään
lisätään määräys siitä, että hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 
3) Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että toiminimen kirjoitusoikeutta koskevaa 8
§:ää muutetaan siten, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja
kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä ja että
toiminimenkirjoittajat kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai
kukin erikseen hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
 
4) Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamiseksi
 mitätöimällä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Hallitus ehdottaa, että osakepääomaa alennetaan 10.000 eurolla
mitätöimällä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 100.000
kappaletta.
 
5) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
 päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta,
 optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta
 yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan
valtuudet päättää yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
vaihtovelkakirjalainoja vaihdettaessa, optio-oikeuksien mukaisia
osakkeita merkittäessä ja/tai uusmerkinnässä voidaan antaa
enintään yhteensä 1.852.582 kappaletta yhtiön 0,10 euron
nimellisarvoisia osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään
185.258,20 euroa.

Tämän valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää osakepääoman
korottamisesta kuitenkin vain siten, että osakepääomaa korotetaan
yhteensä enintään viidesosalla hallituksen osakepääoman
korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta.
Hallitus esittää, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus-
tai pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka
henkilöstön kannustaminen.
        
Valtuutuksen esitetään sisältävän myös sen, että hallitus voi
päättää, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan
tai muuten tietyin ehdoin. Hallitukselle annettaisiin oikeus
päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnasta ja niistä
perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien. Varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2003
antama valtuutus vaihtovelkakirjalainan ottamiseen, optio-
oikeuksien antamiseen ja/tai osakepääoman korottamiseen päättyy
20.3.2004.

6) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
 hankkimaan omia osakkeita

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan
valtuudet päättää enintään 463.145 oman nimellisarvoltaan 0,10
euron osakkeen hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla
varoilla.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille
osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen
päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä, jolloin
osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa.
   
Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yritysostoissa,
yhteistoimintajärjestelyissä, rahoitus- tai pääomarakenteen
vahvistamisessa tai kehittämisessä taikka henkilöstön
kannustamisessa sekä muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä
lukien. Varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2003 antama valtuutus
omien osakkeiden hankkimiseen päättyy 20.3.2004.

7) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
 luovuttamaan yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan
valtuudet päättää yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta siten,
että valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 463.145 kappaletta
yhtiölle hankittuja omia osakkeita. Hallitus valtuutettaisiin
päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan, samoin kuin niistä perusteista, joiden mukaan
luovutushinta määritellään.

Ehdotuksen mukaan hallitus voi päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Osakkeita
voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa taikka henkilöstön
kannustamiseen. Osakkeita voidaan luovuttaa apporttiomaisuutta
vastaan. Osakkeiden luovutus voidaan myös toteuttaa Helsingin
Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien. Varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2003
antama valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen päättyy
20.3.2004.


Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 2-7
mainitut ehdotukset ja niihin liittyvät osakeyhtiölain
edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä
17.3.2004 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hiomotie 19,
Helsinki, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiön vuosikertomus on 17.3.2004 alkaen
saatavissa yhtiön pääkonttorista ja se lähetetään pyydettäessä
osakkeenomistajille. Vuosikertomus on lisäksi saatavissa
yhtiökokouspaikalta. Sähköinen vuosikertomus on nähtävissä
internetissä yhtiön kotisivuilla (www.sysopen.fi).

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
12.3.2004 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
lisäksi ilmoittauduttava yhtiölle etukäteen viimeistään 17.3.2004
klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: SysOpen Oyj,
Petra Honkaranta, Hiomotie 19, 00380 Helsinki, tai puhelimitse nro
0424 2020 1, faksilla nro 0424 2020 700, tai sähköpostitse
osoitteeseen: info@sysopen.fi. Kirjeitse, telefaksilla tai
sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen, telefaksin tai
sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä. Sisäänpääsy kokoussaliin,
äänestyslippujen jako ja valtakirjojen tarkastus alkavat
kokouspaikalla 24.3.2004 klo 16.30.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2003 jaetaan
osinkona 0,24 euroa osaketta kohti ja että osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 29.3.2004 ja osingon maksupäivä on 5.4.2004.

Helsingissä 2. maaliskuuta 2004

SYSOPEN OYJ
HallitusLisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Sahla, puh. 0400 442 986, e-mail
arto.sahla@sysopen.fi


Tietoa SysOpenista:

SysOpen Oyj on johtavia integroitujen sähköisten
liiketoimintaratkaisujen, Integrated eSolutions, toimittajia
Suomessa. Yhtiö on perustettu vuonna 1990 ja noteerattu Helsingin
pörssissä vuodesta 1999 alkaen. SysOpen toimittaa asiakkailleen
heidän liiketoimintaansa tehostavia tietotekniikan
asiantuntijapalveluja ja ohjelmistoja. Toiminta-alueita ovat
asiakasratkaisut ja ohjelmistotuotteet sekä näitä tukeva
tietotekniikkalähtöinen konsultointi ja teknologiakehitys.
Keskeisessä asemassa on liiketoimintakriittisten
tietojärjestelmien kehittäminen osaksi uusia mobiili- ja internet-
ratkaisuja. Vuonna 2003 liikevaihto oli 25,2 miljoonaa euroa.
Henkilöstön määrä vuoden 2003 lopussa oli 270 henkilöä.


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa