SysOpen Digia Oyj:n neljäs vuosineljännes ja tilinpäätös 2005

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 klo 09:30

SysOpen Digia Oyj:n neljäs vuosineljännes ja tilinpäätös 2005

SYSOPEN DIGIAN POSITIIVINEN KEHITYS JATKUU

SysOpen Digia -konsernin luvut vuonna 2005:
- Liikevaihto 60,5 miljoonaa euroa (2004: 26,2 miljoonaa euroa)
- Proforma liikevaihto 68,7 miljoonaa euroa kasvoi 8,2 prosenttia verrattuna
vuoteen 2004
- Liikevoitto (EBIT) ennen toisen vuosineljänneksen kertaluonteisia
strukturointikuluja 6,0 miljoonaa euroa (2004: 2,4 miljoonaa euroa), ja
strukturointikulujen jälkeen 4,2 miljoonaa euroa (2004: 2,4 miljoonaa euroa)
- Kannattavuus (EBIT-%) ennen toisen vuosineljänneksen kertaluonteisia
strukturointikuluja 10,0 prosenttia (2004: 9,0 prosenttia)
- Osakekohtainen tulos strukturointikulujen jälkeen 0,14 euroa (2004: 0,25 euroa)
- Liiketoiminnan rahavirta 5,7 miljoonaa euroa positiivinen


SysOpen Digia -konsernin neljäs vuosineljännes 2005:
- Liikevaihto 17,9 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa euroa 10-12/2004)
- Liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa 10-12/2004)
- Kannattavuus (EBIT-%) 9,9 prosenttia (19,7 prosenttia 10-12/2004)
- Osakekohtainen tulos 0,07 euroa (0,15 euroa 10-12/2004)
- Liiketoiminnan rahavirta 3,7 miljoonaa euroa positiivinen.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Uuden kokoluokan ja toimituskyvyn vahvistumisen uskotaan vaikuttavan
positiivisesti SysOpen Digian kykyyn kilpailla suurista asiakashankkeista
valituilla markkina-alueilla vuonna 2006. SysOpen Digia hakee vuoden 2006 aikana
strategian mukaisesti voimakasta kasvua, joka pääosin perustuu yritysostoihin.
Kannattavuus pyritään pitämään vuonna 2006 noin 10 prosentin tasolla.

SysOpen Digia Oyj:n toimitusjohtaja Jari Mielonen:
"SysOpen Digian neljäs vuosineljännes 2005 toteutui suunnitelmiemme mukaisesti.
Viimeisen vuosineljänneksen aikana ryhdyimme jalkauttamaan marraskuussa
julkistettua strategiaa konsernissa. Jatkoimme liiketoimintojen kehittämistä ja
yhtenäistimme toimintatapojamme. Vahvan kassavirran ansiosta yhtiön
nettovelkaantumisaste parani merkittävästi.

Vuoden 2006 aikana tavoitteemme on kasvattaa liiketoimintaamme strategian
mukaisesti, jatkaa sisäistä kehitystämme tavoitteena selkeästi yksi yhtenäinen
yhtiö, huolehtia henkilöstön työtyytyväisyydestä ja osaamisen kehittämisestä sekä
edelleen vahvistaa yhtiön johtamisjärjestelmiä."

OSINKOEHDOTUS
SysOpen Digia Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle  yhtiökokoukselle, että
vuodelta 2005 jaetaan osinkoa 0,05 euroa osaketta kohti (2004: 0,11 euroa)

VIESTINTÄ
Tilinpäätöksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään
perjantaina 10.2.2006 klo 11.00 Scandic hotelli Simonkentän Paviljonki-
kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tervetuloa.


SysOpen Digia Oyj:n tilinpäätös 2005

Tilinpäätöksen vertailut on tehty vuoden 2004 Sysopen Oyj:n lukuihin. SysOpen
Digia Smartphone Oy (entinen Digia Oy) on yhdistelty maaliskuun 2005 alusta
alkaen. SysOpen Digia Integration Oy:n (entinen Yomi Software Oy) ja SysOpen
Digia Service Oy:n (entinen Yomi Service Oy) luvut on yhdistelty huhtikuun 2005
alusta alkaen.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

           10-12/200 10-12/2004 Muutos% 1-12/200 1-12/200 Muutos% 
           5              5    4        
 Liikevaihto     17 927  7 747   131 %  60 526  26 174  131 %  
 Liikevoitto ennen  1 778   1 528   16 %  6 024  2 358  155 %  
 strukturointikuluja                             
 - suhteessa     10 %   20 %        10 %   9 %       
 liikevaihtoon                                
 Liikevoitto     1 861   1 528   22 %  4 229  2 358  79 %  
 - suhteessa     10 %   20 %        7 %   9 %       
 liikevaihtoon                                
 Tilikauden voitto  1 208   1 363   -11 %  2 355  2 340  1 %   
 - suhteessa     7 %    18 %        4 %   9 %       
 liikevaihtoon                                
                                       
 Oman pääoman tuotto, 9 %    49 %        5 %   21 %       
 %                                      
 Sijoitetun pääoman  10 %   65 %        6 %   23 %       
 tuotto, %                                  
 Korollinen vieras  26 055  134        26 055  134       
 pääoma                                   
 Rahavarat      12 326  5 909   109 %  12 326  5 909  109 %  
 Nettovelkaantumisast 26 %   -51 %       26 %   -51 %      
 e, % (net gearing)                             
 Omavaraisuusaste, % 56 %   70 %        56 %   70 %       
                                       
 Tulos/osake, eur   0,07   0,15    -53 %  0,14   0,25   -44 %  
 ,laimentamaton                               
 Tulos/osake, eur   0,07   0,14    -57 %  0,14   0,25   -44 %  
 ,laimennettu                                
 Oma pääoma/osake   2,83   1,23    130 %  2,83   1,23   130 %  


SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SysOpen Digia Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen
tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). Vuoden
2005 toinen ja kolmas osavuosikatsaus on laadittu IFRS kirjaamis- ja
arvostusperiaatteiden mukaisesti. SysOpen Digia Oyj julkisti 31.3.2005
pörssitiedotteen, johon sisältyi IFRS-siirtymähetken oman pääoman ja tuloksen
täsmäytyslaskelmat, vuoden 2004 keskeiset IFRS-vertailuluvut sekä selvitys
laskentaperiaatteista.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2005 oli SysOpen Digia -konsernille integraatiovuosi. Rakensimme kolmesta
erillisestä yhtiöstä yhtenäisen konsernin, joka on nykyaikainen ja ketterä,
kattavia ratkaisuja tuottava ohjelmistotalo. Vuoden 2005 loppupuolella
julkistimme strategiamme, jonka mukaan SysOpen Digia erikoistuu integroituihin
liiketoimintaratkaisuihin, älypuhelimien ja mobiiliratkaisujen tuotekehitykseen,
ulkoistuksiin ja televiestintäpalveluihin.

Mittavasta integraatiotyöstä huolimatta säilytimme kannattavuutemme hyvällä
tasolla.

SysOpen Digian neljäs vuosineljännes 2005 toteutui suunnitelmiemme mukaisesti.
Viimeisen vuosineljänneksen aikana ryhdyimme jalkauttamaan marraskuussa
julkistettua strategiaa konsernissa. Jatkoimme liiketoimintojen kehittämistä ja
yhtenäistimme toimintatapojamme. Vahvan kassavirran ansiosta yhtiön
nettovelkaantumisaste parani merkittävästi.

Vuoden 2006 aikana tavoitteemme on kasvattaa liiketoimintaamme strategian
mukaisesti, jatkaa sisäistä kehitystämme tavoitteena selkeästi yksi yhtenäinen
yhtiö, huolehtia henkilöstön työtyytyväisyydestä ja osaamisen kehittämisestä sekä
edelleen vahvistaa yhtiön johtamisjärjestelmiä.


LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN PÄÄKOHDAT VUODEN 2005 VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

Älypuhelinliiketoiminta

Älypuhelinliiketoiminta koostuu matkapuhelimien ja niiden hyödyntämiseen
liittyvien ohjelmistojen ja teknologioiden suunnittelu- ja koulutuspalveluista
sekä näitä tukevasta tuoteliiketoiminnasta. Näistä suunnittelupalveluiden osuus
liikevaihdosta on merkittävin. Älypuhelinliiketoiminnan teknologiapainopiste on
Symbian-pohjaisessa kehityksessä Java- ja Linux-pohjaisten ratkaisujen ja
tarjonnan tukiessa tätä toimintaa. Myös vahvaa käyttöliittymäsuunnitteluun
kohdentuvaa tarjontaa kehitetään pitkäjänteisesti. SysOpen Digian arvioidaan
olevan tällä hetkellä markkinoiden johtavia sopimuskehittäjiä maailman
suurimmille matkapuhelinvalmistajille yli 470 älypuhelinosaajallaan.

Voimakas ja pitkäjänteinen panostaminen Nokian S60 -ohjelmistoalustaan ja siihen
liittyviin palveluihin on tuonut älypuhelinliiketoiminnalle vahvan ja luotetun
aseman globaalissa älypuhelinmarkkinassa.

Integraatioliiketoiminta

Integraatioliiketoiminnan palvelut kattavat yritysten ja organisaatioiden
tietojärjestelmähankkeiden koko elinkaaren. Liikevaihdosta merkittävimmän osan
muodostavat sovellus- ja integraatiopalvelut, ratkaisutoimitukset sekä ylläpito-
ja tukipalvelut. Näitä tukevat arkkitehtuuri-, menetelmä-, sovellusulkoistus- ja
johdon ICT-konsultointipalvelut. Keskeisimmät asiakkuudet edustavat seuraavia
toimialoja: pankki-, vakuutus- ja työeläkesektori, julkishallinto, järjestöt,
kansallinen turvallisuus, kuljetus, logistiikka, matkailu, tele- ja
palveluoperaattorit sekä teollisuus ja kauppa.

SysOpen Digia kehittää määrätietoisesti palvelutarjontaansa integraatioliike-
toiminta-alueella ja on markkinoiden johtavia uuden teknologian ICT-
ratkaisutoimittajia Suomessa. Vuoden 2005 viimeisen neljänneksen aikana
integraatioliiketoiminta vahvisti edelleen pääliiketoimintaansa eli
asiakaskohtaisten tietojärjestelmäpalveluiden tarjontaa. Tarjoomaa kehitettiin
mm. seuraavilla alueilla: johdon ICT-konsultointipalvelut, sovellusten elinkaaren
aikaiset ja korkean käytettävyyden mahdollistavat palvelut, uudet integraatio-
palvelut (mm. integraation osaamiskeskus -toimintamalli), uudet
arkkitehtuuripalvelut (mm. yritystason arkkitehtuuri ja palveluarkkitehtuuri)
sekä kasvavat teknologia-alustat (J2EE ja .NET).

Pitkäaikainen panostaminen ratkaisu- ja teknologiapohjaiseen edelläkävijyyteen on
tuonut SysOpen Digialle luotetun avainkumppanin roolin kaikissa merkittävissä
asiakkuuksissaan.


MARKKINAT

Tieto- ja -viestintäteknologiaratkaisujen kysyntä vaihtelee
asiakassegmenteittäin. Investoinnit kohdistuvat asiakkaan keskeisiin välitöntä
liiketoimintahyötyä tuoviin ratkaisuihin ja myyntisyklit ovat varsin pitkiä.
Toimialan kilpailu jatkuu kireänä ja asiakkaiden kustannuspaineet ylläpitävät
hintakilpailua.

Myös markkina-analyytikoiden ennusteet heijastelevat kysynnän volatiliteettia.
IDC arvioi että Länsi-Euroopan ICT-markkina kasvaa vuotuisesti noin 5 prosenttia
2004-2009. Pohjoismaat ovat voimakkaimmin kasvava alue Euroopassa 6 prosentin
kasvulla. Ulkoistaminen on volyymiltaan voimakkaimmin kasvava segmentti. EITO
arvioi Länsi-Euroopan ICT-markkinan olevan noin 616 miljardia euroa ja ennustaa
markkinan kasvavan vuonna 2006 3,7 prosenttia 639 miljardiin euroon. Suomen ICT-
markkinan EITO arvioi kasvavan 8 prosenttia vuonna 2006. Markkinaennuste ei
sisällä sopimustuotekehitysmarkkinaa. Market-Visio arvioi puolestaan Suomen ICT-
markkinan olevan 5,1 mijardia euroa ja kasvavan vuonna 2006 3,2 prosenttia 5,2
miljardiin euroon.

Yankee Group arvioi älypuhelinten kumulatiivisen volyymin ylittävän 300 miljoonan
laitteen määrän vuonna 2007. Gartnerin mukaan Symbian-pohjaisia älypuhelimia
myydään vuonna 2006 yhteensä 72 miljoonaa kappaletta ja että älypuhelinmarkkina
kaksinkertaistuu vuosittain. IDC taas ennustaa, että vuonna 2008 myydään yli 130
miljoonaa älypuhelinta ja että Symbian jatkaa hallitsevaa rooliaan
älypuhelinmarkkinassa. Gartnerin ennusteen mukaisesti vuonna 2010 noin 80
prosenttia kaikista yritysratkaisuista voidaan käyttää langattomien laitteiden
avulla. Langaton integraatiomarkkina alkaa muotoutua vähitellen vuonna 2006,
mutta vaatii edelleen muutamia vuosia toteutuakseen täysimääräisesti.

Sopimuskehitysmarkkinan arvioidaan pysyvän hinta- ja tehokkuuspaineessa, joka
aiheutuu matkapuhelinvalmistajien yhä kiristyvästä kilpailutilanteesta ja
kannattavuustavoitteista.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Johtavien älypuhelinvalmistajien arvioidaan kohtaavan yhä kiristyvän
markkinaosuuskilpailun ja markkinoiden osittaisen polarisoitumisen odotetaan
jatkuvan. Suurimpien valmistajien arvioidaan keskittyvän valitun
tuotealustastrategian toteuttamiseen ja asteittaiseen laajentamiseen koskemaan
keskipitkällä aikavälillä myös ns. massapuhelimia. Globaalien operaattoreiden
kiinnostus älypuhelimien muokkaamiseksi vastaamaan palvelu- ja brandivaatimuksia
on hitaasti lisääntymässä ja tämä saattaa johtaa uusiin teknologialiittoutumiin.
Puolijohdevalmistajat kohtaavat lisääntyvän kilpailun ja hakevat yhteenliittymiä,
joilla voivat kokonaisvaltaisemmin palvella matkapuhelinvalmistajia ja vahvistaa
omaa asemaansa.

Älypuhelinliiketoiminta-alueen painopisteen arvioidaan kehittyvän pitkällä
aikavälillä ohjelmistointegraatiossa kokonaistoimittajan suuntaan ja antavan näin
SysOpen Digialle mahdollisuuden laajentaa toimintaansa erityisesti vaativissa
sopimuskehityshankkeissa ja tuotealustoihin liittyvissä toimeksiannoissa yhdessä
valittujen avainkumppanien kanssa sekä Euroopassa että Aasiassa. SysOpen Digia
panostaa lisäksi valittuihin operaattori- ja puolijohdeasiakkuuksiin,
differoiviin teknologiaratkaisuihin ja käyttöliittymien suunnitteluun.

ICT-palvelumarkkinoiden ja integraatioliiketoiminta-alueen kasvun arvioidaan
jatkuvan. Painopiste tietotekniikan hyödyntämisessä on muuttunut yhä enemmän
toiminnan tehostamisesta uusien toimintamahdollisuuksien etsimiseen ja
löytämiseen. Osaltaan tätä trendiä selittävät IT:n, telekommunikaation,
kuluttajaelektroniikan ja sisällöntuotannon yhdistäminen osaksi toiminnalle
hyötyjä tuottavia uusia ratkaisuja. Asiakkaat etsivät yhä useammin itselleen
luotettua kumppania, jolla on kyky toimittaa vaativia ratkaisutoimituksia ja
integraatiohankkeita sekä huolehtia asiakkaan sovelluksista, niitä tukevista
palveluista ja digitaalisen sisällön jakamiseen liittyvistä ratkaisuista.

SysOpen Digia keskittyy asiakkaan liiketoiminnalle lisäarvoa tuoviin
ratkaisuihin, joissa yhtiöllä on yhä kokonaisvaltaisempi rooli
ratkaisutoimittajana. Tavoitteena on tehostaa asiakkaiden toimintaa ja tuoda
heille kilpailuetua edistyksellisten integroitujen ICT-ratkaisujen toimittajana.
Integraatioliiketoimintaa kehitetään sekä nykyisissä että uusissa asiakkuuksissa
valittujen asiakasstrategioiden mukaisesti.

Uuden kokoluokan ja toimituskyvyn vahvistumisen uskotaan vaikuttavan
positiivisesti SysOpen Digian kykyyn kilpailla suurista asiakashankkeista
valituilla markkina-alueilla vuonna 2006. SysOpen Digia hakee vuoden 2006 aikana
strategian mukaisesti voimakasta kasvua, joka pääosin perustuu yritysostoihin.
Kannattavuus pyritään pitämään vuonna 2006 noin 10 prosentin tasolla.


LIIKEVAIHTO

SysOpen Digian liikevaihto tilikaudella 2005 kasvoi edellisen tilikauteen 2004
verrattuna 131,2 prosenttia ja oli 60,5 miljoonaa euroa (1-12/2004: 26,2
miljoonaa euroa). Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 17,9 miljoonaa
euroa, jossa oli kasvua 131,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan (10-12/2004: 7,7 miljoonaa euroa). Kansainvälisen liiketoiminnan
osuus liikevaihdosta oli tilikaudella 2005 7,5 prosenttia (1-12/2004: 0,6
prosenttia) ja neljännen vuosineljänneksen osalta 8,2 prosenttia (10-12/2004: 0,2
prosenttia).

Integraatioliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella 2005 kasvoi 34,9 % ja oli 31,0
miljoonaa euroa (1-12/2004 23,0 miljoonaa euroa). Neljännellä vuosineljänneksellä
integraatioliiketoiminnan liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa (10-12/2004: 6,7
miljoonaa euroa) ja kasvoi 27,1 % verrattuna edelliseen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon. Alypuhelinliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella 2005 kasvoi
merkittävästi (820,1 %) ja oli 29,6 miljoonaa euroa (1-12/2004 3,2 miljoonaa
euroa). Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 9,4 miljoonaa euroa (10-
12/2004: 1,1 miljoonaa euroa) ja kasvoi merkittävästi (793,5 %) verrattuna
edelliseen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

SysOpen Digia -konsernin proforma liikevaihto oli tilikaudella 68,7 miljoonaa
euroa, jossa on kasvua 8,2 prosenttia verrattuna vuoden 2004 proforma
liikevaihtoon.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

SysOpen Digian liikevoitto (EBIT) ennen toisen vuosineljänneksen 1,8 miljoonan
kertaluontoisia strukturointikuluja oli tilikaudella 2005 6,0 miljoonaa euroa,
jossa oli kasvua 155,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2004(1-12/2004: 2,4
miljoonaa euroa). Neljännen vuosineljänneksen vastaava liikevoitto oli 1,8
miljoonaa euroa kasvaen 16,4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
(10-12/2004: 1,5 miljoonaa euroa).

Liikevoitto toisen vuosineljänneksen strukturointikulujen jälkeen (EBIT) oli
tilikaudella 2005 4,2 miljoonaa euroa (1-12/2004: 2,4 miljoonaa euroa) ja
neljännen vuosineljänneksen osalta 1,9 miljoonaa euroa (10-12/2004: 1,5 miljoonaa
euroa).

Tulos ennen veroja oli tilikaudella 2005 3,3 miljoonaa euroa (1-12/2004: 2,8
miljoonaa euroa) ja neljännen vuosineljänneksen osalta 1,7 miljoonaa euroa (10-
12/2004: 1,7 miljoonaa euroa).

Katsauskauden tuloverot ovat 29,3 prosenttia ja neljännen vuosineljänneksen 27,1
prosenttia voitosta ennen veroja. Eomer Holding Oy:n verotuksessa
vähennyskelvoton tappio vaikuttaa merkittävästi konsernin tuloveroihin. Eomer
Holding Oy on fuusioitunut SysOpen Digia Smartphone Oy:hyn 10.11.2005.

Voitto verojen jälkeen oli tilikaudella 2005 2,4 miljoonaa euroa (1-12/2004: 2,4
miljoonaa euroa) ja neljännellä vuosineljänneksellä 1,2 miljoonaa euroa (10-
12/2004: 1,4 miljoonaa euroa).

Konsernin osakekohtainen tulos tilikaudella 2005 oli 0,14 euroa (1-12/2004: 0,25
euroa) ja neljännellä vuosineljänneksen osalta 0,07 euroa (10-12/2004: 0,15
euroa).

Integraatioliiketoiminnan kannattavuus (EBIT-%) ennen strukturointikuluja on
tilikaudella 2005 pysynyt samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja oli 8,0
prosenttia (1-12/2004: 8,2 prosenttia). Älypuhelinliiketoiminnan kannattavuus
(EBIT-%) on heikentynyt verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ollen
12,0 prosenttia (1-12/2004: 15,0 prosenttia). Älypuhelinliiketoiminnan
kannattavuutta heikensi tilikaudella 2005 SysOpen Oyj:n ja Digia Oy:n
yhdistymisessä syntynyt kohdistettu liikearvo, jota poistettiin vuonna 2005 1,2
miljoonaa euroa.

Konsernin netto-rahoituskulut olivat tilikaudella 2005 0,9 miljoonaa euroa (1-
12/2004 rahoitustuotto 0,4 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n, Digia Oy:n ja Yomi Software Oy:n yhdistymiseen liittyneiden
rakennejärjestelyiden aiheuttamat kertaluonteiset erät vaikuttavat proforma-
tuloslaskelmaan. Eniten proforma tulosta viime vuodesta heikentäviä
kertaluontoisia eriä ovat ostetun Yomi Software-liiketoiminnan taseaktivointien
alaskirjaukset (2,6 miljoonaa euroa), tehdyt kuluvaraukset (0,9 miljoonaa euroa)
ja toisella vuosineljänneksellä syntyneet strukturointikulut (1,8 miljoonaa
euroa). Neljännen vuosineljänneksen aikana strukturointikulujen määrä tarkentui
1,9 miljoonasta eurosta 1,8 miljoonaan euron toimitilavarauksen purun vuoksi.
Lisäksi konsernin muuttunut rahoitusrakenne ja yhdistymisessä syntynyt vuosittain
poistettava osuus kohdistetusta liikearvosta vaikuttavat tilikauden tulokseen
heikentävästi. Näistä suurimmalta osiltaan kertaluontoisista syistä SysOpen Digia
- konsernin proforma tulos oli tilikaudella 2005 1,3 miljoonaa euroa tappiollinen
(1-12/2004 3,6 miljoonaa euroa).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

SysOpen Digia -konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 96,0 miljoonaa
euroa (1-12/2004: 20,6 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 56 prosenttia (1-
12/2004: 70 prosenttia). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (net gearing) olivat
26 prosenttia (1-12/2004: -51 prosenttia). Konsernin likvidit varat olivat 12,3
miljoonaa euroa (1-12/2004: 5,9 miljoonaa euroa). Konsernilla on 26,1 miljoonaa
euroa korollista vierasta pääomaa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 2005 5,7 miljoonaa euroa
positiivinen ja neljännellä vuosineljänneksellä 3,7 miljoonaa euroa positiivinen.

Konsernin investoinnit neljännellä vuosineljänneksellä olivat yhteensä 0,3
miljoonaa euroa (10-12/2004: 0,2 miljoonaa euroa). Konsernin kohdistamaton
liikearvo on tilikauden lopussa yhteensä 50,4 miljoonaa euroa ja asiakkuuksille
kohdistettu osuus 10,8 miljoonaa euroa. Kohdistamaton osuus liikearvosta
tarkistetaan tuleviin liiketoiminnan kassavirtoihin perustuvalla Impairment-
laskelmilla vuosittain. Säännöllisistä liikearvopoistoista on luovuttu IFRS:n
myötä. Mikäli tulevat kassavirrat ovat laskelman perusteella vähäisemmät kuin
liikearvon edellyttämä määrä, suoritetaan liikearvon alaskirjaus tarvittavilta
osin. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei tällä hetkellä ole.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli tilikaudella 2005 6 prosenttia (1-12/2004: 23
prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 5 prosenttia (1-12/2004: 21
prosenttia). Toisen vuosineljänneksen kertaluonteiset strukturointikulut 1,8
miljoonaa euroa vaikuttavat heikentävästi sekä sijoitetun pääoman että oman
pääoman tuottoon tilikaudella 2005.

RISKIEN ARVIOIMINEN

SysOpen Digian riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit ovat
asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva- ja integraatioriskit. Asiakasriskiä
pyritään hallitsemaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja
seurannalla. Asiakasrakenne on yritysjärjestelyiden myötä kehittynyt suotuisasti
ja asiakassegmenttikohtainen riskienhallinta on käytössä liiketoiminnoissa.
Henkilöriskiä hallinnoidaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä
kehityskeskustelu- ja tavoiteasetantaprosessilla. Tämän lisäksi liiketoiminnot
ovat tehostaneet sisäistä viestintää ja pyrkivät rakentamaan vuorovaikutteisia
kommunikointikanavia henkilöstötyytyväisyyden ja sitoutuneisuuden tukemiseksi.
Henkilöstön mielipide- työtyytyväisyyskysely toteutettiin marraskuussa 2005,
jonka tulosten perusteella konsernin sisäisiä toimintatapoja kehitetään
työolosuhteiden ja työssä viihtymisen edelleen parantamiseksi. Tilikauden 2005
aikana käynnistetyn keskeisten projektien auditoinnin avulla tunnistettiin
riskiprojektit ja varmistettiin niiden menestyksellinen toimittaminen. Tämän
lisäksi projektitoimitusten raportointikäytäntöjä on tehostettu. Tietoturvariskiä
hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien,
tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä. Liiketoimintojen
integroimiseen liittyviä riskejä on hallinnoitu konsernin johtoryhmän tasolla.
Epäorgaanisen kasvun aiheuttamat liikearvopoistot ja niiden Impairment-testaus on
nostetttu seurattaviin riskeihin osana normaalia liiketoiminnan
riskijohtamiskäytäntöä. Yrityskulttuurien integrointityö käynnistettiin
tilikauden aikana ja sen rakentaminen edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista
panostusta kaikilla tasoilla.


HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön ja keskijohdon kehittämiseen ja kouluttamiseen panostettiin
suunnitelmien mukaisesti sisältäen yhtiön oman OpenCollege-koulutustoiminnan,
induktiovaiheen koulutustoiminnan älypuhelinintegraatioon liittyen sekä
älypuhelinliiketoiminnan avainhenkilöiden Business Academy -koulutusohjelman
opintojaksot. Henkilöstön työtyytyväisyyteen ja yrityskulttuurin rakentamiseen
liittyviä osa-alueita kehitettiin konsernitasolla koko tilikauden ajan.

Henkilöstön määrä oli tilikauden 2005 lopussa 793, jossa nousua oli 505 henkilöä
eli 175,3 prosenttia edellisen vuoden loppuun (2004: 288 henkilöä). Keskimäärin
henkilöstöä vuonna 2005 oli 731, jossa kasvua oli 445 henkilöä eli 155,6
prosenttia (1-12/2004: 286).

Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus tilikaudella 2005 oli 10,6 prosenttia
(1-12/2004: 10,5 prosenttia).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain tilikauden lopussa:

 Integraatiodivisioona             37 %  
 Älypuhelindivisioona              59 %  
 Hallinto ja johto               4 %   

Ulkomailla työskenteli tilikauden lopussa yksi prosentti SysOpen Digian
henkilökunnasta.

Sysopen Oyj:n hallituksen muodostivat varsinaiseen yhtiökokoukseen 1.3.2005
saakka Kari Karvinen (puheenjohtaja), Risto Linturi (varapuheenjohtaja), Pekka
Eloholma, Reijo Koski-Lammi ja Matti Mujunen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa
valittiin ehdollisena Sysopen Oyj:n ja Digian Oy:n yhdistymiselle uuteen SysOpen
Digia Oyj:n hallitukseen Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen
(varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Matti Mujunen, Mikko Terho ja Pertti
Kyttälä. Väliaikaisena hallituksena toimi 1.3-4.3.2005 Sysopen Oyj:n vanha
hallitus. SysOpen Digia Oyj:n toimitusjohtajana toimi 4.3.2005 asti Arto Sahla ja
4.3.2005 alkaen Jari Mielonen. Toimitusjohtajan sijaiseksi nimitettiin 23.11.2005
älypuhelinliiketoiminnan johtaja Seppo Laaksonen.

Konsernin tilintarkastajana toimi koko tilikauden 2005 tilintarkastusyhteisö KPMG
Oy Ab vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti.


YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT

Sysopen Oyj ja Digia Oy sopivat yhdistymisestä 11.2.2005 ja solmivat
yhdistymissopimuksen. Yhdistyminen varmistui 4.3.2005 ja yhdistynyt yhtiö jatkoi
toimintaansa nimellä SysOpen Digia Oyj.

SysOpen Digia Oyj ja Elisa Oyj allekirjoittivat 21.3.2005 kauppakirjan, jolla
SysOpen Digia osti Yomi Software Oy:n koko osakekannan.

Yomi Softwaren hankinnan kauppahinta oli 12,1 miljoonaa euroa. Kauppahinta
maksettiin käteisellä ja SysOpen Digia rahoitti sen kassavaroillaan.

SysOpen Digian vuoden 2004 proforma luvut (FAS) yhtiöittäin:

 Miljoonaa euroa   Sysopen Oyj  Digia Oy    Yomi Software Yhtiöt   
                          Oy       yhteensä  
 Liikevaihto     26,2      21,1      16,8      64,1    
 EBITA        2,3      3,1      0,4      5,8    

SysOpen Digian 2004 proforma nettovelkaantumisaste oli 38 prosenttia ja
omavaraisuusaste 44 prosenttia.


KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE

SysOpen Digia -konserniin kuuluivat tilikauden lopussa emoyhtiö SysOpen Digia Oyj
sekä toiminnalliset tytäryhtiöt: SysOpen Digia Integration Oy (emoyhtiön
omistusosuus 100 %), SysOpen Digia Smartphone Oy (100 %) ja Sysopen Digia Object
Team Oy (94,2 %). Lisäksi SysOpen Digia Integration Oy:llä on kokonaan omistettu
toiminnallinen tytäryhtiö SysOpen Digia Service Oy.

SysOpen Digian organisaatiorakennetta uudistettiin siten, että konsernihallinto
on yhteinen ja 4.3.2005 alkaen liiketoiminta on keskitetty kahteen liiketoiminta-
divisioonaan, jotka ovat integraatiodivisioona ja älypuhelindivisioona. Yomi
Software Oy:n toiminimi muutettiin SysOpen Digia Integration Oy:ksi, johon
siirrettiin kokonaisuudessaan SysOpen Digian Integraatio-liiketoiminta. Digia
Oy:n toiminimi muutettiin SysOpen Digia Smartphone Oy:ksi. SysOpen Digian
älypuhelinliiketoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan SysOpen Digia Smartphone
Oy:hyn.

SysOpen Digia Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö Eomer Holding Oy sulautui SysOpen
Digia Smartphone Oy:hyn 10.11.2005. Eomer Holding Oy ei harjoittanut
liiketoimintaa.

SysOpen Digia myi 14.10.2005 Sysopen Limitedin koko osakekannan. Myynnillä ei
ollut merkittävää vaikutusta yhtiön liikevaihtoon tai kannattavuuteen.


TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

Ei olennaisia tapahtumia.


YHTIÖKOKOUKSET

1. Varsinainen yhtiökokous 1.3.2005

Konsernin emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.3.2005. Yhtiökokouksessa
vahvistettiin tilivuoden 2004 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille
vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2004
voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiölle uusi hallitus.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti:

1) Muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä niin, että hallitukseen kuuluu 5-8 jäsentä.

2) Ehdollisena yhdistymisen toteutumiselle Digia Oy:n kanssa muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestystä niin, että yhtiön toiminimi on SysOpen Digia Oyj, englanniksi
SysOpen Digia Plc.

3) Ehdollisena yhdistymisen toteutumiselle Digia Oy:n kanssa muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestystä niin, yhtiön vähimmäispääoma on miljoonakaksisataatuhatta
(1.200.000) euroa ja enimmäispääoma neljämiljoonaakahdeksansataatuhatta
(4.800.000) euroa, joissa rajoissa yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa tai
alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Tämä
valtuutus on korvattu ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.6.2005 annetulla
valtuutuksella. Tätä valtuutusta ei ollut käytetty.


2. Ylimääräinen yhtiökokous 1.6.2005

Konsernin emoyhtiössä pidettiin 1.6.2005 ylimääräinen yhtiökokous, jossa
päätettiin optio-oikeuksien 2005K ja 2005 A-C antamisesta sekä hallituksen
valtuuttamisesta vanhat valtuudet peruuttaen tietyin edellytyksin päättämään
yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien
antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole käytetty.OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden 2005
päättyessä oli 18.395.349 osaketta.

SysOpen Digialla oli 31.12.2005 yhteensä 3.321 osakkeenomistajaa. Kymmenen
suurinta omistajaa olivat:

 Osakkeenomistaja               Osuus osakkeista ja äänistä  
 Pekka Sivonen                19,6 %            
 Kari Karvinen                8,6 %             
 Nordea Pankki Suomi Oyj,           8,1 %             
 hallintarekisteröity                            
 Matti Savolainen               7,2 %             
 Jorma Kylätien kuolinpesä          5,2 %             
 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   4,0 %             
 Veikko Laine Oy               2,3 %             
 Mika Malin                  2,1 %             
 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke Fennia    2,0 %             
 Pohjola Finland Value sijoitusrahasto    1,9 %             


Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2005


 Osakkeiden lukumäärä         Osuus       Osuus osakkeista  
                   omistuksista   ja äänistä     
 1 - 100               26,4 %      0,4 %       
 101 - 1.000             52,9 %      4,4 %       
 1.001 - 10.000            17,8 %      8,9 %       
 10.001 - 100.000           2,2 %       13,7 %       
 100.001 - 1.000.000         0,6 %       29,0 %       
 1.000.001 - 3.000.000        0,1 %       43,6 %       
                                      
 Osakkeita yhteensä 18.395.349 kpl                     


Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2005

                   Osuus       Osuus osakkeista  
                   omistuksista             
 Yritykset              6,7 %       10,2 %       
 Rahoitus ja vakuutus         0,5 %       14,1 %       
 Julkisyhteisöt            0,1 %       6,2 %       
 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,5 %       2,1 %       
 Kotitaloudet             91,7 %      67,3 %       
 Ulkomaat               0,5 %       0,1 %       KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ TILIKAUDELLA 2005

SysOpen Digia Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla
Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V
ja pörssierä on 50 osaketta. Alin kaupankäyntikurssi tilikaudella 2005 oli 3,43
euroa ja ylin 4,93 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi tilikauden 2005
viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 4,63 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi
oli 4,36 euroa. Yhtiön markkina-arvo tilikauden päättyessä oli 85.170.466 euroa.

Tilikaudella 2005 yhtiön tietoon annettiin neljä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9
pykälän mukaista ilmoitusta:

1. SysOpen Digia Oyj:n (SysOpen Digia) suurin omistaja Pekka Sivonen on Sysopen
Oyj:n ja Digia Oy:n yhdistymiseen liittyen myöntänyt tietyille entisille Digian B-
sarjan osakkeenomistajille oikeuden 12 kuukauden aikana alkaen 4.3.2005 ostaa
yhteensä 765.011 SysOpen Digian osaketta vastaten noin 4,2 prosenttia SysOpen
Digian osakkeista tietyllä ennakkoon määritellyllä hinnalla (Osto-optio). Mikäli
osto-optio käytetään täysimääräisesti, Pekka Sivosen omistus SysOpen Digian
osakepääomasta ja äänimäärästä pienenee alle viidesosan (1/5).

2. Eqvitec Teknologiarahasto I Ky:n 22.3.2005 tekemillä kaupoilla SysOpen Digia
Oyj:n osakkeella on Eqvitec Teknologiarahasto I Ky:n omistus SysOpen Digia Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

3. TeliaSonera Finland Oyj:n 23.3.2005 tekemillä kaupoilla SysOpen Digia Oyj:n
osakkeella on TeliaSonera Finlandin omistus SysOpen Digia Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

4. Pekka Sivosen 8.7.2005 tekemillä kaupoilla SysOpen Digia Oyj:n osakkeella on
Pekka Sivosen omistus SysOpen Digia Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
alittanut yhden viidesosan (1/5).OPTIO-OHJELMAT

Optio-ohjelma 2003

Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on alun perin annettu 670.000 kappaletta,
jotka jakaantuvat seuraavasti: 210.000 kappaletta 2003A-optioita, 160.000
kappaletta 2003B-optioita, 150.000 kappaletta 2003C-optioita ja 150.000
kappaletta 2003D-optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika
optio-oikeudella 2003A on 2.5.2004-31.10.2005 (ja on siten päättynyt), optio-
oikeudella 2003B 1.11.2004-31.10.2006, optio-oikeudella 2003C 1.11.2005-
31.10.2007 ja optio-oikeudella 2003D 1.11.2006-31.10.2008. Osinko-oikaistu
osakkeiden merkintähinta 2003B-optioilla on tällä hetkellä 2,78 euroa osakkeelta,
2003C-optioilla 3,75 euroa osakkeelta ja 2003D-optioilla 4,32 euroa osakkeelta.
Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.
SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n
hallussa oli 31.12.2005 optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä 11.544
kappaletta. Optiot 2003B on noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla
25.5.2004 lukien ja optiot 2003C 1.11.2005 lukien.

Optio-ohjelman 2003 perusteella on 31.12.2005 mennessä merkitty 206.991 uutta
osaketta. Osakemerkintöihin käytettiin 172.515 kpl jo päättyneitä 2003A-optiota
ja lisäksi 34.476 kpl 2003B-optiota.


Optio-ohjelma 2005K

Optio-ohjelman 2005K mukaisia optioita on alun perin annettu 663.049 kappaletta,
joista 105.408 merkittiin tunnuksella 2005K1 ja 557.641 merkitään tunnuksella
2005K2. Optiot on kaikki merkitty. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä
enintään 663.049 kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista
osaketta.

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2005K1 oli 1,21 euroa ja optio-
oikeudella 2005K2 on 2,41 euroa. Merkintähinnasta vähennetään jaetut osingot
optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen
merkintähintaa alennetaan 1.6.2005 jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien
osinkojenmäärällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on
kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-
oikeudella 2005K1 alkoi optio-oikeuksien 2005K merkinnän kaupparekisteriin
merkitsemispäivänä 12.8.2005 ja päättyy 31.12.2007, ja optio-oikeudella 2005K2
merkintäaika alkoi 1.1.2006 ja päättyy 31.12.2007. Optio-oikeuksia 2005K1 voitiin
käyttää ainoastaan osakemerkintään. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman
tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli 31.12.2005 optio-ohjelman
2005K2 mukaisia optiota yhteensä 5.657 kappaletta.

Optiot 2005K1 (105.408 kpl) on kaikki jo käytetty osakemerkintään.


Optio-ohjelma 2005

Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on 900.000 kappaletta, joista 300.000
merkitään tunnuksella 2005A, 300.000 tunnuksella 2005B ja 300.000 tunnuksella
2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 900.000 kappaletta SysOpen
Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 4,33 euroa, optio-oikeudella
2005B SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä tammi-maaliskuun 2006 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20
pörssipäivänä ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2007
osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä. Optio-oikeuksilla
merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen merkintähinnan
määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien
osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on
kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-
oikeudella 2005A on 1.11.2007 - 30.11.2009, optio-oikeudella 2005B 1.11.2008 -
30.11.2010 ja optio-oikeudella 2005C 1.11.2009 - 30.11.2011. SysOpen Digia Oyj:n
osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C tehtävien
osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 90.000 eurolla ja osakkeiden
lukumäärä enintään 900.000 uudella osakkeella. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan
omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli 31.12.2005 optio-
ohjelman 2005 mukaisia optiota yhteensä 716.000 kappaletta.

SysOpen Digian kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on 31.12.2005
jäljellä yhteensä 1.883.165 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien
osakkeiden osuus on enintään 9,29 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista
optio-oikeuksista SysOpen Digia Partnersin hallussa oli 31.12.2005 vielä 773.361
kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.12.2005
enimmillään 5,7 %.OSINKOEHDOTUS

SysOpen Digian voitonjakokelpoiset varat konsernitaseen 31.12.2005 mukaan ovat
5.317.542,84 euroa. Vastaavasti emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat
1.351.553,52 euroa. Konsernin osakekohtainen tulos vuodelta 2005 oli 0,14 euroa
(2004: 0,25 euroa). SysOpen Digia Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 jaetaan osinkoa 0,05 euroa osaketta kohti
(2004: 0,11 euroa). Helmikuun 10. päivänä 2005 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa
on 18.395.349 osaketta, jota vastaava hallituksen esittämä osinko on noin 0,92
miljoonaa euroa (2004: 1,0 miljoonaa euroa).


Helsingissä 10. helmikuuta 2006

SYSOPEN DIGIA OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Jari Mielonen,
puh. 0424 2020 370, gsm 040 703 8383, email: jari.mielonen@sysopendigia.fi


Tilinpäätös ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla
www.sysopendigia.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 jälkeen.


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


LIITTEENÄ
Konsernituloslaskelma, IFRS
Segmenttitiedot, IFRS
Konsernitase, IFRS
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS
Konsernin tunnusluvut, IFRS
Proforma tuloslaskelma, IFRS
Yhteenveto IFRS-standardien vaikutuksesta omaan pääomaan
Tuloslaskelma 1-12/2004, FAS - IFRS


Tilinpäätöksen luvut ovat tilintarkastamattomia.KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA


          10-12/2005 10-12/2004 Muutos 1-12/2005 1-12/200 Muutos 
                     %         4    %   
 Liikevaihto    17 927,2  7 747,2  131 %  60 525,5  26 173,7 131 % 
 Liiketoiminnan   32,8    92,1    -64 %  230,1   187,5  23 %  
 muut tuotot                                 
 Materiaalit ja   -989,0   -199,4   396 %  -3 320,6  -934,2  255 % 
 palvelut                                  
 Poistot ja     -1 033,9  -309,0   235 %  -3 318,0  -1 185,8 180 % 
 arvonalentumiset                              
 Muut        -14 076,0 -5 803,3  143 %  -49 887,8 -21   128 % 
 liiketoiminnan                       883,5      
 kulut                                    
                                       
 Liikevoitto    1 861,2  1 527,5  22 %  4 229,2  2 357,7 79 %  
                                       
 Rahoitustuotot   -203,8   181,0   -213 % -897,1   419,5  -314 % 
 (netto)                                   
                                       
 Voitto ennen    1 657,4  1 708,5  -3 %  3 332,1  2 777,2 20 %  
 veroja                                   
                                       
 Tuloverot     -449,9   -345,2   30 %  -977,5   -407,2  140 % 
 Tilikauden voitto 1 207,5  1 363,4  -11 %  2 354,6  2 370,1 -1 %  
                                       
 Jakautuminen:                                
 Emoyhtiön     1 199,5  1 352,3  -11 %  2 331,7  2 340,3 0 %  
 osakkaille                                 
 Vähemmistölle   8,0    11,1    -28 %  22,9    29,8   -23 % 
                                       
 Tulos/osake, EUR  0,07    0,15    -53 %  0,14    0,25   -44 % 
 Tulos/osake,    0,07    0,14    -57 %  0,14    0,25   -44 % 
 laimennettu, EUR                              SEGMENTTITIEDOT, 1000 EUROA

 LIIKEVAIHTO      10-12/20 10-12/2 Muutos 1-12/20 1-12/20 Muutos 
            05    004   %   05   04   %   
 Integraatio-divisioona 8 510  6 693  27 %  30 972 22 962 35 %  
 Älypuhelin-divisioona 9 417  1 054  793 % 29 553 3 212  820 % 
 SysOpen Digia     17 927  7 747  131 % 60 526 26 174 131 % 
 -konserni yhteensä                           LIIKEVOITTO       10-12/2 10-12/2 Muutos 1-12/20 1-12/20 Muutos 
             005   004   %   05   04   %   
 Integraatio-divisioona  475   1 311  -64 % 2 477  1 876  32 %  
 Älypuhelin-divisioona  1 302  217   500 % 3 546  482   636 % 
 Strukturointikulut    83   0       -1 795 0       
 SysOpen Digia -konserni 1 861  1 528  22 %  4 229  2 358  79 %  
 yhteensä                                KONSERNITASE, 1000 EUROA

 Varat          31.12.2005  31.12.2004 Muutos % 
                              
 Pitkäaikaiset varat                    
 Aineettomat hyödykkeet 63 569,4   2 244,8   2761 %  
 Aineelliset hyödykkeet 3 116,8   1 697,9   84 %   
 Sijoitukset       589,3    585,6    1 %    
 Laskennallinen     1 621,1   2,7     59940 %  
 verosaaminen                        
                              
 Pitkäaikaiset varat   68 896,6   4 531,0   1435 %  
 yhteensä                          
                              
 Lyhytaikaiset varat                    
 Lyhytaikaiset saamiset 14 745,8   10 149,0  45 %   
 Myytävissä olevat    1 720,5   2 900,4   -41 %   
 rahoitusvarat                       
 Rahavarat        10 605,4   3 008,4   253 %   
                              
 Lyhytaikaiset varat   27 071,7   16 057,8  69 %   
 yhteensä                          
                              
 Varat yhteensä     95 968,4   20 588,8  369 %    Oma pääoma ja velat   31.12.2005  31.12.2004  Muutos % 
                               
 Osakepääoma       1 839,5   926,3     99 %   
 Ylikurssirahasto    39 718,0   7 102,2    459 %   
 Omat osakkeet      0,0     0,0           
 Arvonmuutosrahasto   166,2    84,9     96 %   
 Muuntoero        23,1     23,1     0 %    
 Muu rahasto       5 203,8   0,0           
 Kertyneet voittovarat  2 796,6   827,7     238 %   
 Tilikauden voitto    2 331,7   2 340,3    0 %    
 Emoyhtiön omistajille  52 078,9   11 304,5   361 %   
 kuuluva oma pääoma                      
 Vähemmistöosuus     110,7    121,7     -9 %   
                               
 Oma pääoma yhteensä   52 189,6   11 426,2   357 %   
                               
 Velat                            
 Pitkäaikaiset,korollise 21 296,2   133,5     15852 %  
 t velat                           
 Laskennalliset     3 211,8   148,5     2063 %  
 verovelat                          
 Pitkäaikaiset velat   24 508,0   282,0     8714 %  
 yhteensä                           
                               
 Lyhytaikaiset velat   19 270,7   8 880,6    120 %   
 Lyhytaikaiset velat   19 270,7   8 880,6    120 %   
 yhteensä                           
                               
 Velat yhteensä     43 778,7   9 162,6    385 %   
                               
 Oma pääoma ja velat   95 968,4   20 588,8   369 %   


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 2005-2004, 1000 EUROA

 Liiketoiminnan rahavirta:        1.1.2005 -  1.1.2004 -  
                     30.12.2005  31.12.2004  
 Myynnistä saadut maksut         63 747    24 066    
 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut 230      210      
 maksut                               
 Maksut liiketoiminnan kuluista     -57 871    -22 680    
 Liiketoiminnan rahavirta ennen     6 106     1 596     
 rahoituseriä ja veroja                       
 Maksetut korot ja maksut muista     -264     -9      
 liiketoiminnan rahoituskuluista                   
 Saadut korot liiketoiminnasta      2       1       
 Maksetut välittömät verot        -153     -137     
 Liiketoiminnan rahavirta        5 691     1 451     
                                   
 Investointien rahavirta:                      
 Investoinnit aineellisiin ja      -2 288    -1 580    
 aineettomiin hyödykkeisiin                     
 Aineellisten ja aineettomien      1       11      
 hyödykkeiden luovutustulot                     
 Investoinnit muihin sijoituksiin    -4      -55      
 Tytäryhtiöhankinnat           18 448           
 Luovutustulot muista sijoituksista   214      572      
 Lainasaamisten takaisinmaksut      0       11      
 Saadut osingot investoinneista     5       24      
 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet      0       60      
 Saadut korot investoinneista      381      53,6     
 Investointien rahavirta         16 757    -903     
                                   
 Rahoituksen rahavirta:                       
 Maksullinen osakeanti          719      0       
 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset   -40 810    0       
 Pitkäaikaisten lainojen nostot     25 000    0       
 Maksetut osingot ja muu voitonjako   -1 020    -2 779    
 Rahoituksen rahavirta          -16 112    -2 779    
                                   
 Rahavarojen muutos           6 336     -2 231    
                                   
 Rahavarat tilikauden alussa       5 909     7 781     
 Käyvän arvon muutokset         81      359      
 Rahavarojen muutos           6 336     -2 231    
 Rahavarat tilikauden lopussa      12 326    5 909     


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 1000 EUROA

            10-12/20 7-9/2005 4-6/2005 1-3/2005 10-12/20 7-9/2005 
            05                 04        
 Liikevaihto      17 927,2 15 357,0 18 901,0 8 340,3 7 747,2 15 357,0 
 Liiketoiminnan muut  32,8   115,7  48,2   33,3   92,1   115,7  
 tuotot                                   
 Materiaalit ja    -989,0  -907,1  -1 230,0 -194,5  -199,4  -907,1  
 palvelut                                  
 Poistot ja      -1 033,9 -998,3  -870,9  -414,9  -309,0  -998,3  
 arvonalentumiset                              
 Muut liiketoiminnan  -14   -11   -17   -6 862,9 -5 803,3 -11   
 kulut         076,0  836,9  111,9           836,9  
                                       
 Liikevoitto      1 861,2 1 730,5 -263,5  901,1  1 527,5 1 730,5 
                                       
 Rahoitustuotot    -203,8  -241,7  -450,4  -1,2   181,0  -241,7  
 (netto)                                   
                                       
 Voitto ennen veroja  1 657,4 1 488,8 -713,9  899,9  1 708,6 1 488,8 
                                       
 Tuloverot       -449,9  -647,4  304,2  -184,4  -345,2  -647,4  
 Tilikauden voitto   1 207,5 841,4  -409,7  715,5  1 363,4 841,4  
                                       
 Jakautuminen:                                
 Emoyhtiön osakkaille 1 199,5 836,1  -414,2  710,4  1 352,3 836,1  
 Vähemmistölle     8,0   5,3   4,5   5,1   11,1   5,3   
                                       
 Tulos/osake, EUR   0,07   0,05   -0,02  0,06   0,15   0,05   
 Tulos/osake,     0,07   0,05   -0,02  0,06   0,14   0,05   
 laimennettu, EUR                              


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

                    1-12/2005  1-12/2004  
 Toiminnan laajuus                       
                                
 Liikevaihto              60 526   26 174   
 - muutos edelliseen vuoteen      131 %    4 %     
 Sijoitettu pääoma keskimäärin     78 245   11 548   
 Henkilöstön määrä vuoden lopussa    793     288     
 Henkilöstö keskimäärin         731     286     
                                
 Kannattavuus                          
                                
 Liikevoitto              4 229    2 358    
 - suhteessa liikevaihtoon       7 %     9 %     
 Tulos ennen veroja           3 332    2 777    
 - suhteessa liikevaihtoon       6 %     11 %    
 Tilikauden voitto           2 332    2 340    
 suhteessa liikevaihtoon        4 %     9 %     
 Oman pääoman tuotto          5 %     21 %    
 Sijoitetun pääoman tuotto       6 %     23 %    
                                
 Rahoitus ja taloudellinen asema                
                                
 Korollinen vieras pääoma        26 055   134     
 Rah.om.arvopaperit+ rahat ja pankkis. 12 326   5 909    
 Nettovelkaantumisaste (net gearing)  26 %    -51 %    
 Omavaraisuusaste            56 %    70 %    
 Liiketoiminnan rahavirta        5 691    1 451    
 Tulos/osake,eur, laimentamaton     0,14    0,25    
 Tulos/osake,eur, laimennettu      0,14    0,25    
 Oma pääoma/osake            2,83    1,23    
 Osakkeen alin kaupantekokurssi     3,43    2,90    
 Osakkeen ylin kaupantekokurssi     4,93    5,35    
 Osakkeen keskikurssi          4,36    3,66    
 Osakekannan markkina-arvo       85 170   31 679   PRO FORMA- TULOSLASKELMA, 1000 EUROA              1.1.-31.12.2005 1.1.-31.12.2004 
                              
                              
 LIIKEVAIHTO        68 663,6    63 468,0    
 Liiketoiminnan muut    431,9      570,9      
 tuotot                          
 Materiaalit ja palvelut  -3 947,8    -2 212,4    
 Poistot ja        -6 048,5    -4 268,2    
 arvonalennukset                      
 Muut liiketoiminnan kulut -58 440,4    -53 833,0    
 LIIKEVOITTO        658,9      3 725,3     
 Rahoitustuotot(netto)   -771,8     1 107,0     
 Voitto ennen veroja    -112,9     4 832,3     
 Tuloverot         -1 138,4    -1 245,0    
 TILIKAUDEN VOITTO     -1 251,3    3 587,3     
                              
 Jakautuminen:                       
 Emoyhtiön osakkaille   -1 274,1    3 557,5     
 Vähemmistölle       22,9      29,8      


YHTEENVETO IFRS-STANDARDIEN VAIKUTUKSESTA OMAAN PÄÄOMAAN

 Emoyhtiön omistajille   11.279,6 9.315,3 9.722,9 9.902,8 10.531,1 
 kuuluva oma pääoma FAS                        
 IAS 12 Laskennalliset   -20,2  -6,2  -1,0   -5,4   -80,5  
 verosaamiset ja -velat                        
 IAS 17 Vuokrasopimukset  - 12,2  5,7   10,9   16,3   -9,4   
 IAS 19 Työsuhde-etuudet  -214,0  -229,8 245,5  -261,3  0    
 IAS 38 Aineettomat    285,9  336,7  401,6  548,2  645,5  
 hyödykkeet                              
 IAS 39          0    7,4   36,4   -5,4   229,8  
 Rahoitusinstrumentit                         
 Muut IFRS-vaikutukset   8,2   -7,1  -3,4   -28,8  -12,1  
 Emoyhtiön omistajille   11.327,3 9.422,1 9.921,9 10.166,5 11.304,5 
 kuuluva oma pääoma IFRS                        
 Vähemmistöosuus       153,3 112,6  105,7  110,6  121,7  
 Oma pääoma yhteensä    11.480,6 9.534,7 10.027,6 10.277,1 11.426,2 TULOSLASKELMA 1-12/2004, 1000 EUROA                FAS    Muutos   IFRS    
                1-12/2004       1-12/2004 
 Liikevaihto          26 173,7  0,0    26 173,7  
 Liiketoiminnan muut tuotot  210,2   -22,7   187,5   
 Materiaalit ja palvelut    -934,2   0,0    -934,2   
 Poistot ja arvonalentumiset  -933,7   -252,1   -1 185,8  
 Muut liiketoiminnan kulut   -22 694,3 810,8   -21 883,5 
                                
 Liikevoitto          1 821,7  536,0   2 357,7  
                                
 Rahoitustuotot (netto)    595,2   -175,7   419,5   
                                
 Satunnaiset erät       0,0    0,0    0,0    
                                
 Voitto ennen veroja      2 416,9  360,3   2 777,2  
                                
 Tuloverot           -346,9   -60,3   -407,2   
 Vähemmistön osuus       -29,8   29,8    0,0    
 Tilikauden voitto       2 040,2  329,8   2 370,0  
                                
 Jakautuminen:                         
 Emoyhtiön osakkaille     2 040,2  300,1   2 340,3  
 Vähemmistölle         29,8    0,0    29,8    


Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana
on 16.551.207 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän
painotettu keskiarvo tilikauden aikana on 16.754.151 kpl. Ulkona olevien
osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli 18.395.349 kpl.

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.


Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa