SysOpen Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen

SysOpen Digia Oyj    PÖRSSITIEDOTE       9.3.2006 klo 18:15

SysOpen Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen
järjestäytyminen 9.3.2006

SysOpen Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9. maaliskuuta 2006 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2005 sekä myönsi
vastuuvapauden hallitusten jäsenille ja toimitusjohtajille.


Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2005
jaetaan osinkona 0,05 euroa osaketta kohti eli yhteensä 920.142,55 euroa. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2006 merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä
on 21.3.2006.


Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin Pekka Sivonen, Kari Karvinen,
Pekka Eloholma, Matti Mujunen, Pertti Kyttälä ja Mikko Terho. Hallitus valitsi
yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa edelleen hallituksen
päätoimiseksi puheenjohtajaksi Pekka Sivosen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi
Kari Karvisen.


Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen
jäsenille 1500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2500 euroa
kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 4500 euroa kuukaudessa sekä lisäksi
kaikille maksetaan kokouspalkkioina 200 euroa kokoukselta mukaanluettuna
hallituksen asettamien valiokuntien kokoukset. Yhtiön hallituksen päätoimiselle
puheenjohtajalle ei makseta edellä mainittuja palkkioita.


Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle annetaan vanhat valtuutukset peruuttaen
valtuudet päättää yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjalainoja vaihdettaessa, optio-
oikeuksien mukaisia osakkeita merkittäessä ja/tai uusmerkinnässä voidaan antaa
enintään yhteensä 3.679.069 kappaletta yhtiön 0,10 euron nimellisarvoisia
osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään 367.906,90 euroa.

Tämän valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osakepääoman korottamisesta
kuitenkin vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla
hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä
osakepääomasta. Yhtiökokous päätti, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen,
yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai
kehittäminen taikka henkilöstön kannustaminen.

Valtuutus sisältää myös sen, että hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Hallitukselle
annettiin oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnasta ja niistä
perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään. Valtuutus on voimassa yhden
vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.


Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamiseksi

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että ylikurssirahastossa
olevat varat kokonaisuudessaan, 39.735.545,65, siirretään vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvaan käyttörahastoon, jota hallinnoi yhtiökokous. Ylikurssirahaston
alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään,
osakkeiden tuottamiin oikeuksiin, yhtiön liikkeelle laskemien optio-oikeuksien
ehtoihin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen yhtiössä.

Ylikurssirahaston alentamisen jälkeen yhtiön koko sidottu oma pääoma on
1.840.285,10 euroa ja vapaa oma pääoma 41.087.099,17 euroa. Ylikurssirahaston
alentamisen tarkoituksena on tasapainottaa vapaan ja sidotun oman pääoman
suhdetta konsernitasolla. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää
rekisteriviranomaisen lupaa.


Helsingissä, 9. maaliskuuta 2006

SYSOPEN DIGIA OYJ

HallitusLISÄTIETOJA


Johtaja Tomi Merenheimo,
gsm 040 5606 101,
sähköposti: tomi.merenheimo@sysopendigia.fi


JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa