SYSOPEN DIGIAN STRATEGIA 2006 - 2010

SYSOPEN DIGIA OYJ  PÖRSSITIEDOTE    11.11.2005      klo 08:00


SYSOPEN DIGIAN STRATEGIA 2006 - 2010

SysOpen Digia Oyj on saanut päätökseen kevään 2005 yritysjärjestelyiden
yhteydessä käynnistetyn strategiatyön ensimmäisen vaiheen. Tässä
strategiaprosessissa yhtiö on määritellyt uuden mission, vision, strategiset
tavoitteet sekä niiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet.


STRATEGIAN YDINKOHDAT


Ketterä ja moderni toimija

SysOpen Digia näkee markkinoilla selkeän tilauksen modernille, tehokkaalle,
ketterälle ja kokonaisvaltaiselle ICT-kumppaniyritykselle. SysOpen Digia tarjoaa
asiakkailleen moderneja tieto- ja viestintäjärjestelmäratkaisuja sekä ulkoistus-
ja ohjelmistokehityspalveluja. SysOpen Digia pystyy huolehtimaan asiakkaidensa
strategisten ja operatiivisten järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta,
ohjelmistointensiivisten tuotteiden sopimuskehityksestä sekä langattomien
ratkaisujen integroinnista saumattomaksi osaksi näitä järjestelmiä ja tuotteita.

Yhtiön keskeiset asiakassegmentit ovat teleoperaattorit, matkapuhelinvalmistajat
ja yritykset (mukaan lukien julkishallinto ja järjestöt). Kokonaisvaltaisena
systeemi-integraattorina SysOpen Digia pystyy tarjoamaan asiakkailleen
poikkeuksellisen laajan osaamiskentän älypuhelin-, tietoliikenne- ja
ohjelmistoarkkitehtuuriosaamista yhdistettynä vankkaan toimialaosaamiseen sekä
kokemukseen operatiivisten tietojärjestelmien rakentamisessa kaikilla
asiakassegmenteillä.


Teknologiaosaaja ja ulkoistuskumppani muuttuvilla markkinoilla

ICT-markkinoiden kysynnän ennakoidaan kohdentuvan entistä selkeämmin vallitsevien
trendien mukaisesti ulkoistukseen, sopimustuotekehitykseen ja valmistuotteiden
integrointiin. Kasvava osa tarkastelujakson aikana käynnistyvistä asiakkaiden
strategisista kehityshankkeista sisältää arkkitehtuurinäkökulmasta myös
mobiiliteknologioita. Suurin osa näistä hankkeista perustuu moderneihin
ohjelmistoarkkitehtuureihin ja käyttöliittymiin. Keskeisiä elementtejä
lähitulevaisuuden tietojärjestelmäprojekteissa ovat liiketoimintalähtöisyys ja
käyttäjätarpeet, käytettävyys ja käyttöliittymä, laajennettavuus ja järjestelmän
elinkaari sekä tuottavuus ja laatu. Älypuhelimien määrän voimakas kasvu ja
yleistyminen osaksi yritysten IT-infrastruktuuria avaa uusia
liiketoimintamahdollisuuksia. Myös älypuhelinten tuotekehitysmarkkina kehittyy
konsolidoinnin, uusien erilaisten toimintamallien ja liittoumien kautta.

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2010 mennessä nykyistä selkeästi
merkittävämpi asema tietojärjestelmätoimittajana ja suuryritysten
ulkoistuskumppanina Suomessa sekä laajentaa kotimarkkinansa kattamaan Pohjois-
Eurooppa. Älypuhelinten sopimustuotekehityksessä pyritään edelleen vahvistamaan
asemaa johtavana globaalina toimijana. Tarkastelujakson aikana yhtiön tavoitteena
on luoda merkittävää liiketoimintaa yritysten mobiili-integraation alueella.


Kannattava kasvuyhtiö

SysOpen Digian ensisijainen tavoite on jatkaa yhtiön liiketoiminnan kasvattamista
kannattavasti. Yhtiön tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin.
Kasvun rinnalla kannattavuus pyritään pitämään hyvällä tasolla.

Tavoitteeksi asetettu merkittävä kasvu tullaan saavuttamaan kehittämällä uusia
palveluja ja tuotteita, aktiivisella yritysostostrategialla sekä toimimalla
aktiivisesti ICT-järjestelmien ja tuotekehityksen ulkoistusmarkkinoilla. Yhtiö
pyrkii asemoitumaan selkeästi suurten kansainvälisten ja alueellisten ICT-
yritysten verrokkiryhmään ollen tässä vertailussa moderni ja ketterä toimija.

Kansainvälisen kasvun pohjana on hyvä asema kotimarkkinoilla. Riittävä koko ja
vakaa liiketoiminta mahdollistavat vahvan kasvun kansainvälisesti siten, että
yksittäisten hankkeiden riskit säilyvät hallittavalla tasolla.


KESKEISET TALOUDELLISET TAVOITTEET

SysOpen Digian pitkän aikavälin tavoite on keskimäärin 25 prosentin liikevaihdon
vuotuinen kasvu. Osa kasvusta pyritään saavuttamaan orgaanisesti, mutta
suunnitelman mukaan yli puolet absoluuttisesta kasvutavoitteesta toteutetaan
aktiivisella yritysostostrategialla.

Kannattavuus pyritään säilyttämään hyvällä tasolla tarkastelujakson aikana.
Pitkän aikavälin keskimääräinen kannattavuustavoite (EBIT-%) on 10-12 prosenttia.
Kannattavuustavoite on asetettu realistiselle tasolle ottaen huomioon nopea
kasvu, joka toteutetaan merkittävin osin yritysjärjestelyjen tai muiden
liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävien mittavien investointien kautta.


KESKEISET LIIKETOIMINTA-ALUEET

Konsernin keskeiset liiketoiminta-alueet - integraatioliiketoiminta ja
älypuhelinohjelmistoliiketoiminta - ovat molemmat keskeisiä kasvun lähteitä
tulevaisuudessa. Tämä heijastuu myös SysOpen Digian molemmille
liiketoimintadivisioonille asetettuihin yhtä suuriin kasvutavoitteisiin.

Tarkastelujakson aikana tapahtuva uuden liiketoiminnan kehittäminen yritysten ja
yhteisöjen mobiili-integraation alueella perustuu kummankin yllämainitun
liiketoiminta-alueen osaamisen ja voimavarojen synergiseen yhdistämiseen.

Älypuhelindivisioona

Älypuhelindivisioonan kasvua tukee liiketoiminta-alueella saavutettu merkittävä
markkina-asema. SysOpen Digia on Symbian-älypuhelinohjelmistojen
sopimustuotekehityksessä globaali markkinajohtaja. Liiketoiminta-alueella
vallitsevan konsolidointitrendin odotetaan jatkuvan ja tässä SysOpen Digia aikoo
olla aktiivinen toimija. Saavutetun aseman edelleen vahvistamiseksi divisioonan
tarjoamia palveluja, tuotteita ja toimintamalleja tullaan edelleen kehittämään.
Kokonaistarjontaa vahvistetaan sisäisin palvelu- ja tuotekehitysinvestoinnein,
syventämällä nykyisiä ja solmimalla uusia liittoumia, sekä yritysostoin.

Älypuhelindivisioonan strategiset tavoitteet liiketoiminta-alueittain voidaan
jaotella seuraavasti:
- Symbian ohjelmistokehitysliiketoiminnan kasvattaminen orgaanisesti ja
yritysostoin
- Mobile Linux ohjelmistokehitysliiketoiminnan kasvattaminen orgaanisesti ja
yritysostoin
- Mobiili-integraatioratkaisujen ja teknologioiden kehittäminen yhteistyössä
integraatiodivisioonan kanssa
- Kokonaisvaltaisten älypuhelintuotteiden ja -palveluiden tarjonnan kehittäminen
yhteistyössä kumppaneiden kanssa (Original Design Engineering)
- Projektitoimintaa tukevien liiketoiminta-alueiden (koulutus, konsultointi,
käytettävyyssuunnittelu) kasvu orgaanisesti ja yritysostoin

Divisioonan kilpailukyvyn varmistamiseen tähtäävät sisäiset kehityshankkeet
kohdistuvat tehokkuuden parantamiseen (prosessikehitys, testausautomaatio,
osaamisen kehittäminen), nykyisten ja uusien palvelumallien kehittämiseen sekä
sopimustuotekehitykseen ja puhelinratkaisujen tarjoamaan liittyvien tuotteiden
kehittämiseen (puhelinintegraatioratkaisut, testaustyökalut, päätelaitehallinnan
ratkaisut).

Integraatiodivisioona

Integraatiodivisioonan kasvu perustuu nykyisen liiketoiminnan syventämiseen sekä
uusien kasvualueiden kehittämiseen. Divisioonan kasvua tukee nykyisen
liiketoiminnan hyvä asiakastyytyväisyys, korkeatasoinen osaaminen ja kokemus
laajoista asiakashankkeista. Kasvutavoitteiden täyttäminen vaatii
kehitysinvestointeja palvelu- ja tuotekehitykseen, laajentumista uusille
liiketoiminta-alueille sekä yritysostoja ja -liittoumia. Divisioonan nykyistä
palvelu- ja tuotetarjontaa kehitetään vastaamaan laajemman asiakaskunnan
vaatimuksia.

Integraatiodivisioonan strategiset tavoitteet voidaan jaotella seuraavasti:

- Kasvu nykyisessä liiketoiminnassa: markkinaosuuden nosto, keskittyminen
avainasiakassegmenttien syventämiseen ja laajentamiseen, tuoteliiketoiminnan
uusien tuotteiden lanseeraus sekä panostuksen lisääminen määrätietoiseen palvelu-
ja menetelmäkehitykseen
- Kasvu uusien palveluiden avulla: uudet integraatiopalvelut (mm. integraatio-
osaamiskeskus), arkkitehtuuripalvelut (mm. yritystason arkkitehtuuri ja
palveluarkkitehtuuri), portaaliratkaisut sekä Business Intelligence- ja
dokumentinhallintaratkaisut
- Mobiili-integraatioratkaisujen ja -teknologian kehittäminen yhteistyössä
älypuhelindivisioonan kanssa ja näiden laajenevien palveluiden tarjoaminen
yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille
- Laajentuminen uuteen liiketoimintaan nykyisen osaamisen avulla:
sovellusulkoistusliiketoiminta, ERP-liiketoiminta ja valikoidut uudet
tuoteliiketoiminnat sekä seuraavan sukupolven operaattoripalvelut
- Kaikilla osa-alueilla kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että
yritysjärjestelyillä

Divisioonan kilpailukyvyn varmistamiseen tähtäävät kehityshankkeet kohdistuvat
nykyisiin ja uusiin toimintamalleihin ja liiketoimintakonsepteihin. Erityisesti
panostetaan asiakkuudenhallinnan kehittämiseen, palvelu- ja menetelmäkehitykseen,
projektinhallintaan sekä henkilöstön osaamiseen.


KASVU JA YRITYSOSTOT

SysOpen Digia on asettanut selvästi toimialan keskimääräistä kasvua nopeamman
kasvutavoitteen. Asetetut kasvutavoitteet perustuvat pääasiallisesti nykyisen
liiketoiminnan kehittämiseen, uuden liiketoiminnan kehittämiseen nykyisen
liiketoiminnan rinnalle hyödyntäen ydinosaamisalueita, sekä laajenemiseen uusille
liiketoiminta-alueille. Kaikilla näillä kolmella alueella kasvu voi perustua myös
yritysostoihin.

Yritysostostrategia perustuu tarkkaan suunnitteluun, kohteiden proaktiiviseen
valintaan ja arviointiin erityisesti liiketoiminnan synergian näkökulmasta sekä
huolelliseen osto- ja integraatioprosessiin. Arviointikriteerit perustuvat aina
ensisijaisesti konsernin liiketoimintastrategian tarpeisiin sekä omistaja-arvon
lisäämiseen. Arvonmäärityksessä noudatetaan maltillisia periaatteita ja
maksuvälineenä käytetään kulloinkin parhaiten tilanteeseen sopivaa instrumenttia.
Riskienhallinnan näkökulmasta kohteita arvioidaan muun muassa kokoluokan,
kansainvälisyyden, liiketoimintaympäristön ja markkinan haasteellisuuden
näkökulmista.


RAHOITUS

Rahoitusstrategian tavoitteena on varmistaa konsernin rahoitusasema, kyvykkyys
tehdä suunnitelmien mukaiset investoinnit ja osingonmaksukyky. Konsernin pitkän
tähtäimen rahoitussuunnitelman mukaisesti tarvittavat strategiset investoinnit
pyritään toteuttamaan suunnittelujaksolla siten, että omavaraisuusaste säilyy
vähintään nykyisellä tasolla. Rahoitusjärjestelyissä käytetään erilaisia
instrumentteja tavoitteena löytää paras ratkaisu omistaja-arvo huomioiden.


OSINGONJAKOPOLITIIKKA

SysOpen Digia noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin
vuosituloksesta 30 prosenttia osinkoina. Osingonjaossa otetaan kuitenkin huomioon
kannattavan kasvun vaatima rahoitus ja yhtiön tulevaisuuden näkymät.


VIESTINTÄ

SysOpen Digia Oyj järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille ja
lehdistölle torstaina 17.11.2005 klo 13 - 18 SysOpen Digia Towerissa, Hiomotie
19, 00380 Helsinki. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse
osoitteeseen invest@sysopendigia.com 14.11.2005 mennessä.


Helsingissä 11. päivänä marraskuuta 2005SysOpen Digia Oyj

Hallitus

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Jari Mielonen, puh. 040 703 8383 sähköposti:
jari.mielonen@sysopendigia.com

Strategiajohtaja Tommi Laitinen, puh. 040 505 1324 sähköposti:
tommi.laitinen@sysopendigia.com

www.sysopendigia.com


SysOpen Digia lyhyesti

SysOpen Digia on johtava tietojärjestelmä- ja viestintäratkaisujen integraattori,
joka tarjoaa sopimustuotekehityspalveluja, ohjelmistoratkaisuja sekä koulutusta
ja konsultointia yrityksille, älypuhelinvalmistajille, operaattoreille,
julkishallinnolle ja järjestöille. SysOpen Digian palvelut ja tuotteet kattavat
älypuhelimien ja tietojärjestelmien kehittämisen kokonaisvaltaisesti. Yhtiön
kotipaikka on Suomi ja se toimii kansainvälisesti yli 800 ammattilaisen voimin.
Yhtiön osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla.


Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa