SYSOPEN DIGIAN VUODEN 2005 TOISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTOTAVOITE YLITTYI

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.08.2005 klo 8.00

SYSOPEN DIGIAN VUODEN 2005 TOISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTOTAVOITE YLITTYI

SysOpen Digia Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005

- SysOpen Digia -konsernin liikevaihto katsauskaudella 27,2 miljoonaa euroa (13,0
miljoonaa euroa H1/2004) ja toisen vuosineljänneksen liikevaihto 18,9 miljoonaa
euroa (6,6 miljoonaa euroa Q2/2004)
- Proforma liikevaihto katsauskaudella on kasvanut 9,6 prosenttia verrattuna
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta on kasvanut merkittävästi
- Entisen Yomi Software Oy:n tervehdyttämistoimenpiteiden aiheuttamat
kertaluonteiset strukturointikulut toiselle vuosineljännekselle olivat yhteensä
1,9 miljoonaa euroa ja tämä liiketoimintojen integraatiovaihe saatiin päätökseen
- Liikevoitto (EBIT) ennen strukturointikuluja katsauskaudella 2,5 miljoonaa
euroa (0,8 miljoonaa euroa H1/2004) ja toisella vuosineljänneksellä 1,6 miljoonaa
euroa (0,4 miljoonaa euroa Q2/2004)
- Kannattavuus (EBIT-%) ennen strukturointikuluja katsauskaudella 9,2 prosenttia
(6,1 prosenttia H1/2004) ja toisella vuosineljänneksellä 8,5 prosenttia (6,1
prosenttia Q2/2004)
- Liikevoitto (EBIT) katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa
H1/2004) ja toisella vuosineljänneksellä -0,3 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa
euroa Q2/2004)
- Osakekohtainen tulos strukturointikulujen jälkeen katsauskaudella 0,02 euroa
(0,08 euroa H1/2004) ja toisella vuosineljänneksellä -0,02 euroa (0,05 Q2/2004)
- Koko vuoden 2005 liikevaihdon odotetaan olevan 58-60 miljoonaa euroa ja toisen
vuosipuoliskon tuloksen odotetaan olevan ensimmäistä vuosipuoliskoa parempi.


Osavuosikatsauksen vertailut on tehty vuoden 2004 Sysopen Oyj:n lukuihin. SysOpen
Digia Smartphone Oy (entinen Digia Oy) on yhdistelty maaliskuun 2005 alusta
alkaen. SysOpen Digia Integration Oy:n (entinen Yomi Software Oy) ja SysOpen
Digia Service Oy:n (entinen Yomi Service Oy) luvut on yhdistelty huhtikuun 2005
alusta alkaen.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

            4-6/  4-6/  Muutos 1-6/  1-6/  Muutos 1-12/ 
            2005  2004  %   2005  2004  %   2004  
 Liikevaihto      18 901 6 552 188 % 27 241 13 011 109 % 26 174 
 Liikevoitto ennen   1 614 397  307 % 2 516 790  218 % 2 358 
 strukturointikuluja                          
 - suhteessa      9 %  6 %      9 %  6 %      9 %  
 liikevaihtoon                             
 Liikevoitto      -264  397  -166 % 638  790  -19 % 2 358 
 - suhteessa      -1 %  6 %      2 %  6 %      9 %  
 liikevaihtoon                             
 Tilikauden voitto   -414  452  -192 % 296  733  -60 % 2 340 
 - suhteessa      -2 %  7 %      1 %  6 %      9 %  
 liikevaihtoon                             
                                    
 Oman pääoman tuotto, -3 %  18 %     2 %  14 %     21 %  
 %                                   
 Sijoitetun pääoman  -1 %  17 %     2 %  14 %     23 %  
 tuotto, %                               
 Korollinen vieras   41 183 316      41 183 316      134  
 pääoma                                 
 Rahavarat       25 554 5 334 379 % 25 554 5 334 379 % 5909  
 Nettovelkaantumisaste 32 %  -52 %     32 %  -52 %     -51 % 
 , % (net gearing)                           
 Omavaraisuusaste, %  44 %  70 %     44 %  70 %     70 %  
                                    
 Tulos/osake, eur   -0,02 0,05  -140 % 0,02  0,08  -75 % 0,25  
 ,laimentamaton                             
 Tulos/osake, eur   -0,02 0,05  -140 % 0,02  0,08  -75 % 0,25  
 ,laimennettu                              
 Oma pääoma/osake   2,71  1,07  153 % 2,71  1,07  153 % 1,23  


SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SysOpen Digia Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen
tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). Vuoden
2005 toinen osavuosikatsaus on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden
mukaisesti. SysOpen Digia Oyj julkisti 31.3.2005 pörssitiedotteen, johon sisältyi
IFRS-siirtymähetken oman pääoman ja tuloksen täsmäytyslaskelmat sekä vuoden 2004
keskeiset IFRS-vertailuluvut.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

SysOpen Digian toisen vuosineljänneksen aikana saatettiin päätökseen
suunnitelmien mukaisesti liiketoimintojen integraatiotyö. Raskaasta
integraatiovaiheesta huolimatta yhtiö kykeni toisella vuosineljänneksellä
kasvattamaan liikevaihtoaan. Toisen vuosineljänneksen kannattavuuteen vaikutti
odotusten mukaisesti tervehdyttämistoimenpiteistä aiheutuneet kertaluontoiset
kuluerät. Konsernin kaikkien liiketoimintojen odotetaan olevan kannnattavia
tilivuoden loppuun mennessä.

SysOpen Digialle Yomi Software Oy:n yrityskaupan myötä tullutta
hallintohenkilöstöä ja kahta yksikköä koskenut yhteistoimintamenettely päättyi
17.6.2005. Yhteistoimintamenettelyssä käytyjen neuvottelujen tuloksena SysOpen
Digia päätti, ettei henkilöstöä irtisanota eikä lomauteta. Neuvottelujen
aikana vapaaehtoiseen sopimukseen työsuhteen päättämisestä päästiin kuitenkin 30
henkilön osalta.

SysOpen Digia on aloittanut konsernin liiketoiminta- ja kasvustrategian
laatimisen, joita työstetään edelleen kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tämän
lisäksi yhtiö pyrkii keskittymään ydinliiketoiminnoissaan yhä suurempien ja
kokonaisvaltaisempien asiakasratkaisujen aikaansaamiseksi. Yhtiön sisäisen
kehittämisen keskeisimpiä asioita loppuvuonna tulevat olemaan yhteisen
yrityskulttuurin perusteiden luominen, työtyytyväisyyden ja sitoutuneisuuden
ylläpitäminen ja lisääminen sekä johtamisjärjestelmien edelleen kehittäminen.


LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN VUODEN 2005 TOISEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT

Integraatioliiketoiminta

Vuoden 2005 toisella vuosineljänneksellä toteutettiin SysOpenin, Digian ja Yomi
Softwaren liiketoimintojen yhdistämisprojekti. Integraatioliiketoiminnan osalta
merkittävimmät muutokset olivat teleoperaattoreille kohdistuvan liiketoiminnan
yhdistäminen, SysOpenin ja Yomi Softwaren Jyväskylän liiketoimintojen
yhdistäminen sekä koko toiminnan uudelleenorganisointi.

Asiakkaiden ja asiakashankkeiden haltuunottoon ja henkilöstön yhteistoimintaan
panostettiin voimakkaasti toisen vuosineljänneksen aikana.

Yhdistämishanke valmistui pääosin asetetussa aikataulussa kesäkuun puoliväliin
mennessä.

Asiakkaiden aktiivisuus uusien tietojärjestelmien hankinnan ja
hankintavalmistelujen osalta säilyi ensimmäisen vuosineljänneksen tasolla.


Älypuhelinliiketoiminta

Älypuhelinliiketoiminta koostuu matkapuhelimiin liittyvistä ohjelmistojen
suunnittelu- ja koulutuspalveluista sekä näitä tukevasta tuoteliiketoiminnasta.
Näistä suunnittelupalveluiden osuus liikevaihdosta on merkittävin.
Älypuhelinliiketoiminnan teknologiapainopiste on Symbian-pohjaisessa
kehityksessä. SysOpen Digian arvioidaan olevan tällä hetkellä markkinoiden
johtavia sopimuskehittäjiä maailman suurimmille matkapuhelinvalmistajille yli 450
älypuhelinosaajallaan.

Katsauskauden aikana SysOpen Digian älypuhelinliiketoiminta saattoi loppuun
ostetun Yomi Software Oy:n integroimisen yhdenmukaistamalla organisaatiot ja
kokoamalla yhteen SysOpen Digian ja Yomi Softwaren tarjonnan
älypuhelinliiketoiminta-alueella. Operatiivinen tehokkuus katsauskaudella oli
hyvä huolimatta intensiivisestä integrointityöstä.

Yhdistetty tarjonta mahdollistaa SysOpen Digian asiakkaille lisääntyviä
synergiaetuja ja sitä kautta kasvanutta tehokkuutta.
Älypuhelinliiketoiminnalle kehitys mahdollistaa kokonaisvaltaisempien toimitusten
tekemisen yhtiön strategian mukaisesti.

Voimakas ja pitkäjänteinen panostaminen Nokian Series 60 -ohjelmistoalustaan ja
siihen liittyviin palveluihin on tuonut älypuhelinliiketoiminnalle vahvan ja
luotetun aseman asiakkuuksissa.


MARKKINAT

Tieto- ja -viestintäteknologiaratkaisujen kysyntä vaihtelee edelleen.
Investoinnit kohdistuvat asiakkaan keskeisiin välitöntä liiketoimintahyötyä
tuoviin ratkaisuihin ja myyntisyklit ovat varsin pitkiä. Toimialan kilpailu
jatkuu kireänä ja asiakkaiden kustannuspaineet ylläpitävät hintakilpailua.

European Information Technology Observatory (EITO) (maaliskuu 2005) arvioi, että
Euroopan ICT-markkina kasvaa vuonna 2005 nopeammin kuin USA:n ja Japanin ICT-
markkinat. EITO toteaa, että ICT-markkinan kasvua maailmanlaajuisesti selittää
uudet näkymät ja mahdollisuudet IT:n, telekommunikaation, kuluttajaelektroniikan
ja uusmedian yhdistämisessä. Lisäksi EITO toteaa, että ICT-markkinan kasvua
kaikilla avainsegmenteillä johtaa lisääntynyt kysyntä, joka syntyy
eurooppalaisten yhtiöiden muuttaessa käsitystään IT:n roolista kustannussäästöjen
kohteena kilpailuedun tekijäksi.

EITO arvioi ICT-markkinan läntisessä Euroopassa jatkavan hiljaista kasvua viime
vuodesta, jolloin ICT-menot kasvoivat 2,7 prosentilla edelliseen vuoteen nähden.
EITO ja Market Visio ennustavat tällä hetkellä, että ICT-markkina kasvaisi 3,7-
3,8 prosenttia vuonna 2005, ja ohjelmisto- ja ICT-palvelumarkkinat kasvavat
nopeiten (ohjelmistot 4,4-5,4 prosenttia ja ICT-palvelut 4,6-5,0 prosenttia).
EITO arvioi Länsi-Euroopan ICT-markkinan olevan noin 616 miljardia euroa ja
ennustaa markkinan kasvavan vuonna 2006 3,7 prosenttia 639 miljardiin euroon.

Maailman matkapuhelinmyynnin arvioidaan nousevan 775 miljoonaan kappaleeseen tänä
vuonna, koska myynti sujui vahvasti huhti-kesäkuussa (tutkimusyhtiö Strategy
Analytics). Tutkimusyhtiö Canalys osoittaa Symbian-pohjaisten älypuhelimien
markkinaosuuden nousseen 62,8 prosenttiin. Maailmanlaajuisesti älypuhelimien
toimitukset kasvoivat 105 prosenttia vuoden 2005 toisen neljänneksen aikana
verratttuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna.

Kehittyvillä markkinoilla matkapuhelinvolyymit kasvavat nopeasti, mutta tämä
kehitys painaa matkapuhelinten keskimääräistä myyntihintaa. Tämän johdosta
sopimuskehitysmarkkinan arvioidaan pysyvän hintapaineessa, joka aiheutuu
matkapuhelinvalmistajien yhä kiristyvästä kilpailutilanteesta ja
kannattavuustavoitteista.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Johtavien älypuhelinvalmistajien arvioidaan kohtaavan yhä kiristyvän
markkinaosuuskilpailun. Suurimpien valmistajien arvioidaan keskittyvän valitun
tuotealustastrategian toteuttamiseen ja asteittaiseen laajentamiseen koskemaan
myös ns. massapuhelimia. Globaalien operaattoreiden kiinnostus älypuhelimien
muokkaamiseksi vastaamaan palvelu- ja brandivaatimuksia on hitaasti
lisääntymässä. Puolijohdevalmistajat kohtaavat lisääntyvän kilpailun ja hakevat
yhteenliittymiä, joilla voivat kokonaisvaltaisemmin palvella
matkapuhelinvalmistajia.

Älypuhelinliiketoiminta-alueen painopisteen arvioidaan kehittyvän pitkällä
aikavälillä ohjelmistointegraatiossa kokonaistoimittajan suuntaan ja antavan näin
SysOpen Digialle mahdollisuuden laajentaa toimintaansa erityisesti vaativissa
sopimuskehityshankkeissa ja tuotealustoihin liittyvissä toimeksiannoissa yhdessä
valittujen avainkumppanien kanssa sekä Euroopassa että Aasiassa. SysOpen Digia
panostaa lisäksi valittuihin operaattori- ja puolijohdeasiakkuuksiin.

ICT-markkinassa SysOpen Digia pyrkii lisäarvoa tuoviin, asiakaslähtöisiin
ratkaisuihin, joissa yhtiöllä on yhä kokonaisvaltaisempi rooli
integraatioarkkitehtuurin kehittäjänä ja koordinaattorina.
Integraatioliiketoiminta-alueen painopisteitä pyritään kehittämään seuraavissa
segmenteissä: kansallinen turvallisuus, julkishallinto, finanssi- ja
työeläkejärjestelmämarkkina, operaattoripalvelut, isot arkkitehtuuripohjaiset
integrointihankkeet sekä ulkoistetut palvelukokonaisuudet.
Avainteknologiapohjaiset osaamiskeskukset vahvistavat SysOpen Digian kykyä
palvella asiakkuuksiaan ja rakentaa näiden kanssa yhdessä uusia
liiketoimintakonsepteja.

Konsernin integraation ensimmäinen vaihe on toisen vuosineljänneksen aikana
saatettu päätökseen. Toisen vuosipuoliskon aikana on tarkoitus edelleen kehittää
ja tehostaa liiketoimintaa ja keskittyä kannattavuuden säilyttämiseen ja sen
edelleen parantamiseen. Koko vuoden 2005 liikevaihdon odotetaan olevan 58-60
miljoonaa euroa ja toisen vuosipuoliskon tuloksen odotetaan olevan ensimmäistä
vuosipuoliskoa parempi.


LIIKEVAIHTO

SysOpen Digian liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvoi edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 109,4 prosenttia ja oli 27,2 miljoonaa euroa
(H1/2004: 13,0 miljoonaa euroa). Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli
18,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 188,5 prosenttia verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan (Q2/2004: 6,6 miljoonaa euroa) ja kasvua 126,6
prosenttia verrattuna edelliseen vuosineljännekseen (Q1/2005: 8,3 miljoonaa
euroa). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana 7 prosenttia (H1/2004: 1 prosentti) ja toisen
vuosineljänneksen osalta 8 prosenttia (Q2/2004: 1 prosentti).

Määrätietoinen asiakkuuksien ja palvelutarjooman kehittäminen vaikuttivat
katsauskauden liikevaihdon myönteiseen kehittymiseen.

SysOpen Digia -konsernin proforma liikevaihto oli ensimmäisen vuosipuoliskon
osalta 35,4 miljoonaa euroa, missä on 9,6 prosentin kasvu verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

SysOpen Digian liikevoitto (EBIT) ennen 1,9 miljoonan euron kertaluonteisia
strukturointikuluja oli katsauskaudella 2,5 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua
218,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (H1/2004: 0,8
miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen toiminnallinen tulos ennen
kertaluonteisia strukturointikuluja oli 1,6 miljoonaa euroa kasvaen 306,8
prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (Q2/2004: 0,4
miljoonaa euroa).

Tulos strukturointikulujen jälkeen (EBIT) oli katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa
(H1/2004: 0,8 miljoonaa euroa) ja toisen vuosineljänneksen osalta -0,3 miljoonaa
euroa (Q2/2004: 0,4 miljoonaa euroa).

Tulos ennen veroja oli ensimmäisen vuosipuoliskon osalta 0,2 miljoonaa euroa
(H1/2004: 0,8 miljoonaa euroa) ja toisen vuosineljänneksen osalta -0,7 miljoonaa
euroa (Q2/2004: 0,4 miljoonaa euroa).

Voitto verojen jälkeen oli katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa (H1/2004: 0,7
miljoonaa euroa) ja toisella vuosineljänneksellä -0,4 miljoonaa euroa (Q2/2004:
0,5 miljoonaa euroa).

Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,02 euroa (H1/2004: 0,08
euroa) ja toisen vuosineljänneksen osalta -0,02 euroa (Q2/2004: 0,05 euroa).

Integraatioliiketoiminnan kannattavuus (EBIT-%) on katsauskaudella parantunut
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja oli 8,1 prosenttia
(H1/2004: 4,9 prosenttia). Älypuhelinliiketoiminnan kannattavuus (EBIT-%) on
heikentynyt verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ollen 10,6
prosenttia (H1/2004: 15,0 prosenttia).

Liiketoimintojen käyttöasteet ovat olleet hyvällä tasolla, mikä näkyy myös
liikevaihdon myönteisenä kehityksenä. Operatiivisen liiketoiminnan kulurakenne on
toteutunut ennakoidun mukaisesti.

Konsernin netto-rahoituskulut olivat katsauskaudella 0,5 miljoonaa euroa.
Rahoituskuluihin on Helsingin käräjäoikeuden antaman päätöksen perusteella
varauksena kirjattu SysOpen Digia Oyj:n velvollisuus suorittaa Sampo Pankki
Oyj:lle noin 0,1 miljoonaa euroa sitoutumispalkkiona liittyen vuoden 2003 Novo
Group -ostohankkeeseen.

SysOpen Digia -konsernin proforma tulos oli katsauskaudella 3,3 miljoonaa euroa
tappiollinen (H1/2004: 2,0 miljoonaa euroa). Proforma tuloksen heikkeneminen
johtuu ostetun Yomi Software -liiketoiminnan taseaktivointien alaskirjauksista,
tehdyistä kuluvarauksista ja syntyneistä kertaluonteisista strukturointikuluista.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

SysOpen Digia -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 113,2
miljoonaa euroa (Q2/2004: 17,0 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 44
prosenttia (H1/2004: 70 prosenttia). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (net
gearing) olivat 32 prosenttia (H1/2004: -52 prosenttia). Konsernin likvidit varat
olivat 25,6 miljoonaa euroa (Q2/2004: 5,3 miljoonaa euroa). Konsernilla on 41,2
miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa, jota tullaan lyhentämään likvideillä
varoilla vuoden 2005 loppuun mennessä.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 3,3 miljoonaa euroa
positiivinen ja toisella vuosineljänneksellä 2,3 miljoonaa positiivinen.

Konsernin investoinnit toisella vuosineljänneksellä olivat yhteensä 1,1 miljoonaa
euroa (Q2/2004: 1,0 miljoonaa euroa). Konsernin kohdistamaton liikearvo on
katsauskauden lopussa yhteensä 51,4 miljoonaa euroa ja asiakkuuksille kohdistettu
osuus 12,0 miljoonaa euroa. Kohdistamaton osuus liikearvosta tullaan tarkistamaan
Impairment-laskelmilla vuosittain. Säännöllisistä liikearvopoistoista on luovuttu
IFRS:n myötä. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 2 prosenttia (H1/2004: 14
prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 2 prosenttia (H1/2004: 14 prosenttia).
Kertaluonteiset strukturointikulut 1,9 miljoonaa euroa vaikuttavat heikentävästi
sekä sijoitetun pääoman että oman pääoman tuottoon katsauskaudella.

RISKIEN ARVIOIMINEN

SysOpen Digian riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit ovat
asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva- ja integraatioriskit. Asiakasriskiä
pyritään hallitsemaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja
seurannalla. Katsauskauden aikana asiakasrakenne on yritysjärjestelyiden myötä
kehittynyt suotuisasti ja asiakassegmenttikohtainen riskienhallinnan seuranta on
käynnistetty. Henkilöriskiä hallinnoidaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa
käytävällä kehityskeskustelu- ja tavoiteasetantaprosessilla, jonka osalta
integrointivaiheen jälkeinen konsernin tavoiteasetanta on toteutettu vuodelle
2005. Henkilöstön mielipide- työtyytyväisyyskysely toteutetaan kolmannen
vuosineljänneksen aikana. Edellisen katsauskauden aikana käynnistetyn keskeisten
projektien auditoinnin avulla tunnistettiin riskiprojektit ja varmistettiin
niiden menestyksellinen toimittaminen. Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-
auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen
ja prosessien kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen liittyviä riskejä
ollaan hallinnoitu konsernin johtoryhmän tasolla, jonka alaisuudessa on toiminut
integraatiotoimisto. Integraatiotoimiston tehtävänä oli valmistella, koordinoida
ja johtaa integrointiprosessia hyväksytyn integraatiosuunnitelman ja -aikataulun
mukaisesti sekä tunnistaa ennalta mahdolliset poikkeamat ja reagoida näihin
muutoksenhallinnalla. Liiketoimintojen integraation valmistuttua
integraatiotoimisto on lakkautettu ja operatiivinen liiketoiminta on ottanut
vastatakseen sen kaikista toiminnoista.


HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO


Henkilöstön ja keskijohdon kehittämiseen ja kouluttamiseen panostettiin
suunnitelmien mukaisesti sisältäen yhtiön oman OpenCollege-koulutustoiminnan,
induktiovaiheen koulutustoiminnan älypuhelinintegraatioon liittyen sekä
älypuhelinliiketoiminnan avainhenkilöiden Business Academy -koulutusohjelman
opintojaksot. Henkilöstön työtyytyväisyyteen ja yrityskulttuurin rakentamiseen
liittyviä osa-alueita tullaan kehittämään konsernitasolla loppuvuoden aikana.

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 821, jossa nousua oli 533 henkilöä
eli 185,1 prosenttia edellisen vuoden loppuun (2004: 288 henkilöä). Keskimäärin
henkilöstöä oli katsauskaudella 655, jossa kasvua oli 369 henkilöä eli 129,0
prosenttia (2004: 286).

Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 3,0 prosenttia (1-
6/2004: 6,4 prosenttia).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa:

 Integraatiodivisioona             39 %  
 Älypuhelindivisioona              57 %  
 Hallinto ja johto               4 %   

Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yksi prosentti SysOpen Digian
henkilökunnasta.

Sysopen Oyj:n hallituksen muodostivat varsinaiseen yhtiökokoukseen 1.3.2005
saakka Kari Karvinen (puheenjohtaja), Risto Linturi (varapuheenjohtaja), Pekka
Eloholma, Reijo Koski-Lammi ja Matti Mujunen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa
valittiin ehdollisena Sysopen Oyj:n ja Digian Oy:n yhdistymiselle uuteen SysOpen
Digia Oyj:n hallitukseen Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen
(varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Matti Mujunen, Mikko Terho ja Pertti
Kyttälä. Väliaikaisena hallituksena toimi 1.3-4.3.2005 Sysopen Oyj:n vanha
hallitus. SysOpen Digia Oyj:n toimitusjohtajana toimi 4.3.2005 asti Arto Sahla ja
4.3.2005 alkaen Jari Mielonen.

Konsernin tilintarkastajana toimi koko katsauskauden tilintarkastusyhteisö KPMG
Oy Ab vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti.


YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT

Sysopen Oyj ja Digia Oy sopivat yhdistymisestä 11.2.2005 ja solmivat
yhdistymissopimuksen. Yhdistyminen varmistui 4.3.2005 ja yhdistynyt yhtiö jatkoi
toimintaansa nimellä SysOpen Digia Oyj.

SysOpen Digia Oyj ja Elisa Oyj allekirjoittivat 21.3.2005 kauppakirjan, jolla
SysOpen Digia osti Yomi Software Oy:n koko osakekannan.

Yomi Softwaren hankinnan kauppahinta oli 12,1 miljoonaa euroa. Kauppahinta
maksettiin käteisellä ja SysOpen Digia rahoitti sen kassavaroillaan.

SysOpen Digian vuoden 2004 proforma luvut (FAS) yhtiöittäin:

 Miljoonaa euroa   Sysopen Oyj  Digia Oy    Yomi Software Yhtiöt   
                          Oy       yhteensä  
 Liikevaihto     26,2      21,1      16,8      64,1    
 EBITA        2,3      3,1      0,4      5,8    

SysOpen Digian 2004 proforma nettovelkaantumisaste oli 38 prosenttia ja
omavaraisuusaste 44 prosenttia.


KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE

SysOpen Digia -konserniin kuuluvat katsauskauden lopussa emoyhtiö SysOpen Digia
Oyj sekä toiminnalliset tytäryhtiöt: SysOpen Digia Integration Oy (emoyhtiön
omistusosuus 100 %), SysOpen Digia Smartphone Oy (100 %), Sysopen Object Team Oy
(94,2 %) ja Sysopen Limited (100 %). Lisäksi SysOpen Digia Integration Oy:llä on
kokonaan omistettu toiminnallinen tytäryhtiö SysOpen Digia Service Oy.

SysOpen Digian organisaatiorakennetta uudistettiin siten, että konsernihallinto
on yhteinen ja 4.3.2005 alkaen liiketoiminta on keskitetty kahteen liiketoiminta-
divisioonaan, jotka ovat integraatiodivisioona ja älypuhelindivisioona. Yomi
Software Oy:n toiminimi muutettiin SysOpen Digia Integration Oy:ksi, johon
siirrettiin kokonaisuudessaan SysOpen Digian Integraatio-liiketoiminta. Digia
Oy:n toiminimi on muutettiin SysOpen Digia Smartphone Oy:ksi. SysOpen Digian
älypuhelinliiketoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan SysOpen Digia Smartphone
Oy:hyn.

SysOpen Digia Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö Eomer Holding Oy päätettiin
sulauttaa SysOpen Digia Smartphone Oy:hyn. Sulautuminen pyritään saamaan voimaan
niin pian kuin mahdollista, arviolta 31.12.2005 mennessä. Eomer Holding Oy ei
harjoita liiketoimintaa.


OSAVUOSIKATSAUKSEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

SysOpen Digian hallitus päätti 5.8.2005 yhtiökokouksen 1.6.2005 liikkeeseen
laskemien optio-oikeuksien 2005 jakamisesta SysOpen Digia -konsernin
avainhenkilöille ja SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-
oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-
arvon kasvattamiseksi ja pyritään sitouttamaan heidät työnantajaan. Lisäksi
kannustusjärjestelmällä yhdistetään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet
sekä saadaan avainhenkilöistä yhtiön pitkäaikaisia osakkeenomistajia.


YHTIÖKOKOUKSET

1. Varsinainen yhtiökokous 1.3.2005

Konsernin emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.3.2005. Yhtiökokouksessa
vahvistettiin tilivuoden 2004 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille
vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2004
voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiölle uusi hallitus.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti:

1) Muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä niin, että hallitukseen kuuluu 5-8 jäsentä.

2) Ehdollisena yhdistymisen toteutumiselle Digia Oy:n kanssa muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestystä niin, että yhtiön toiminimi on SysOpen Digia Oyj, englanniksi
SysOpen Digia Plc.

3) Ehdollisena yhdistymisen toteutumiselle Digia Oy:n kanssa muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestystä niin, yhtiön vähimmäispääoma on miljoonakaksisataatuhatta
(1.200.000) euroa ja enimmäispääoma neljämiljoonaakahdeksansataatuhatta
(4.800.000) euroa, joissa rajoissa yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa tai
alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Tämä
valtuutus on korvattu ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.6.2005 annetulla
valtuutuksella. Tätä valtuutusta ei ollut käytetty.


2. Ylimääräinen yhtiökokous 1.6.2005

Konsernin emoyhtiössä pidettiin 1.6.2005 ylimääräinen yhtiökokous, jossa
päätettiin optio-oikeuksien 2005K ja 2005 A-C antamisesta sekä hallituksen
valtuuttamisesta vanhat valtuudet peruuttaen tietyin edellytyksin päättämään
yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien
antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole käytetty.OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
oli 18.177.800 osaketta.

SysOpen Digialla oli 30.6.2005 yhteensä 3.335 osakkeenomistajaa. Kymmenen
suurinta omistajaa olivat:

 Osakkeenomistaja               Osuus osakkeista ja äänistä  
 Pekka Sivonen                20,5 %            
 Kari Karvinen                8,7 %             
 Matti Savolainen               8,0 %             
 Jorma Kylätie                5,3 %             
 Telia Sonera Finland Oyj           4,3 %             
 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   4,1 %             
 Eqvitec Teknologiarahasto I Ky        3,3 %             
 Mika Malin                  2,7 %             
 Umo Capital Oy                1,8 %             
 Pohjola Finland Value sijoitusrahasto    1,5 %             


Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 30.6.2005


 Osakkeiden lukumäärä         Osuus       Osuus osakkeista  
                   omistuksista   ja äänistä     
 1 - 100               26,8 %      0,4 %       
 101 - 1.000             53,2 %      4,5 %       
 1.001 - 10.000            17,0%       8,9 %       
 10.001 - 100.000           2,2 %       14,9 %       
 100.001 - 1.000.000         0,6 %       34,2 %       
 1.000.001 - 3.000.000        0,1 %       37,1 %       
                                      
 Osakkeita yhteensä 18.177.800 kpl                     


Osakkeenomistuksen sektorijakauma 30.6.2005

                   Osuus       Osuus osakkeista  
                   omistuksista             
 Yritykset              6,9 %       15,3 %       
 Rahoitus ja vakuutus         0,7 %       8,8 %       
 Julkisyhteisöt            0,0 %       4,1 %       
 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,5 %       1,9 %       
 Kotitaloudet             91,4 %      69,8 %       
 Ulkomaat               0,5 %       0,1 %       KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA 1-6/2005

SysOpen Digia Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla
Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V
ja pörssierä on 50 osaketta. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella 2005 oli
3,43 euroa ja ylin 4,89 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden
viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 4,37 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi
oli 4,32 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 79.436.986
euroa.

Katsauskaudella yhtiön tietoon annettiin kolme arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9
pykälän mukaista ilmoitusta:

1. SysOpen Digia Oyj:n (SysOpen Digia) suurin omistaja Pekka Sivonen on Sysopen
Oyj:n ja Digia Oy:n yhdistymiseen liittyen myöntänyt tietyille entisille Digian B-
sarjan osakkeenomistajille oikeuden 12 kuukauden aikana alkaen 4.3.2005 ostaa
yhteensä 765.011 SysOpen Digian osaketta vastaten noin 4,2 prosenttia SysOpen
Digian osakkeista tietyllä ennakkoon määritellyllä hinnalla (Osto-optio). Mikäli
osto-optio käytetään täysimääräisesti, Pekka Sivosen omistus SysOpen Digian
osakepääomasta ja äänimäärästä pienenee alle viidesosan (1/5).

2. Eqvitec Teknologiarahasto I Ky:n 22.3.2005 tekemillä kaupoilla SysOpen Digia
Oyj:n osakkeella on Eqvitec Teknologiarahasto I Ky:n omistus SysOpen Digia Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

3. TeliaSonera Finland Oyj:n 23.3.2005 tekemillä kaupoilla SysOpen Digia Oyj:n
osakkeella on TeliaSonera Finlandin omistus SysOpen Digia Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20).


OPTIO-OHJELMAT

SysOpen Digia Oyj:n optio-ohjelma 2000-2005 on päättynyt 31.5.2005. Optio-
ohjelman perusteella ei tehty osakemerkintöjä. Optiot 2000-2005 on poistettu arvo-
osuusjärjestelmästä.

Optio-ohjelma 2003

Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on alun perin annettu 670.000 kappaletta,
jotka jakaantuvat seuraavasti: 210.000 kappaletta 2003A-optioita, 160.000
kappaletta 2003B-optioita, 150.000 kappaletta 2003C-optioita ja 150.000
kappaletta 2003D-optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika
optio-oikeudella 2003A on 2.5.2004-31.10.2005, optio-oikeudella 2003B 1.11.2004-
31.10.2006, optio-oikeudella 2003C 1.11.2005-31.10.2007 ja optio-oikeudella 2003D
1.11.2006-31.10.2008. Osinko-oikaistu osakkeiden merkintähinta 2003A-optioilla on
tällä hetkellä 2,87 euroa osakkeelta, 2003B-optioilla 2,78 euroa osakkeelta,
2003C-optioilla 3,75 euroa osakkeelta ja 2003D-optioilla 4,32 euroa osakkeelta.
Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.
SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Sysopen Partners Oy:n hallussa
oli 16.8.2005 optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä 47.741 kappaletta.
Optiot 2003A on noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla 25.5.2004 lukien ja
optiot 2003B 18.1.2005 lukien.

SysOpen Digia ilmoitti tiedotteilla 22.4.2005, 23.6.2005 ja 12.8.2005, että optio-
ohjelman 2003 perusteella on merkitty 97.746 uutta osaketta. Osakemerkintöihin
käytettiin 63.396 kpl 2003A-optiota ja 34.350 kpl 2003B-optiota.


Optio-ohjelma 2005K

Optio-ohjelman 2005K mukaisia optioita on 663.049 kappaletta, joista 105.408
merkitään tunnuksella 2005K1 ja 557.641 tunnuksella 2005K2. Optiot on kaikki
merkitty. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 663.049 kappaletta
SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta.

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2005K1 1,21 euroa ja optio-oikeudella
2005K2 2,41 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa
alennetaan 1.6.2005 jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen
määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin
aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella
2005K1 on alkanut optio-oikeuksien 2005K merkinnän kaupparekisteriin
merkitsemispäivänä 12.8.2005 ja päättyy 31.12.2007, ja optio-oikeudella 2005K2
merkintäaika alkaa 1.1.2006 ja päättyy 31.12.2007. Optio-oikeuksia 2005K1 voidaan
käyttää ainoastaan osakemerkintään. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman
tytäryhtiön Sysopen Partners Oy:n hallussa oli 16.8.2005 optio-ohjelman 2005K
mukaisia optiota yhteensä 1.405 kappaletta.


Optio-ohjelma 2005

Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on 900.000 kappaletta, joista 300.000
merkitään tunnuksella 2005A, 300.000 tunnuksella 2005B ja 300.000 tunnuksella
2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 900.000 kappaletta SysOpen
Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 4,33 euroa, optio-oikeudella
2005B SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä tammi-maaliskuun 2006 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20
pörssipäivänä ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2007
osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä. Optio-oikeuksilla
merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen merkintähinnan
määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien
osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on
kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-
oikeudella 2005A on 1.11.2007 - 30.11.2009, optio-oikeudella 2005B 1.11.2008 -
30.11.2010 ja optio-oikeudella 2005C 1.11.2009 - 30.11.2011. SysOpen Digia Oyj:n
osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C tehtävien
osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 90.000 eurolla ja osakkeiden
lukumäärä enintään 900.000 uudella osakkeella. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan
omistaman tytäryhtiön Sysopen Partners Oy:n hallussa oli 16.8.2005 optio-ohjelman
2005 mukaisia optiota yhteensä 660.000 kappaletta.


SysOpen Digian kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on 16.8.2005 jäljellä
yhteensä 2.135.303 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien
osakkeiden osuus on enintään 10,5 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista optio-oikeuksista
SysOpen Partnersin hallussa oli 16.8.2005 vielä 709.146 kappaletta. Ulos
jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 16.8.2005 enimmillään 7,3 %.


VIESTINTÄ

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään
keskiviikkona 17.8.2005 klo 11.00 Scandic hotelli Simonkentän Paviljon-
terassikabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9. Tervetuloa.


Helsingissä 17. elokuuta 2005

SYSOPEN DIGIA OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Jari Mielonen,
puh. 0424 2020 370, gsm 040 703 8383, email: jari.mielonen@sysopendigia.com


Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla
www.sysopendigia.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 jälkeen.


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


LIITTEENÄ
Konsernituloslaskelma, IFRS
Liikevaihto ja liikevoitto toimialaryhmittäin, IFRS
Konsernitase, IFRS
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS
Konsernin tunnusluvut, IFRS
Proforma tuloslaskelma, IFRS
Laskelma oman pääoman muutoksista
Yhteenveto IFRS-standardien vaikutuksesta omaan pääomaan
Tuloslaskelma 1-6/2004, FAS - IFRS


Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA


          4-6/   4-6/   Muutos 1-6/   1-6/   Muutos 1-12/  
          2005   2004   %   2005   2004   %   2004   
 Liikevaihto    18 901,0 6 551,5 188 % 27 241,3 13 011,2 109 % 26 173,7 
 Liiketoiminnan   48,2   53,2   -9 %  81,6   77,9   5 %  187,5  
 muut tuotot                                  
 Materiaalit ja   -1 230,0 -262,9  368 % -1 424,6 -513,2  178 % -934,2  
 palvelut                                   
 Poistot ja     -870,9  -291,8  198 % -1 285,8 -570,4  125 % -1 185,8 
 arvonalentumiset                               
 Muut        -17   -5 653,0 203 % -23   -11   114 % -21   
 liiketoiminnan   111,9          974,9  215,4      883,5  
 kulut                                     
                                        
 Liikevoitto    -263,5  396,9  -166 % 637,6  790,2  -19 % 2 357,7 
                                        
 Rahoitustuotot   -450,4  22,0   -2147 -451,6  -37,0  1120 % 419,5  
 (netto)               %                    
                                        
 Voitto ennen    -713,9  419,0  -270 % 186,0  753,1  -75 % 2 777,2 
 veroja                                    
                                        
 Tuloverot     304,2  33,9   797 % 119,8  -5,9   -2130 -407,2  
                                %        
 Tilikauden voitto -409,7  452,9  -190 % 305,8  747,2  -59 % 2 370,1 
                                        
 Jakautuminen:                                 
 Emoyhtiön     -414,2  452,2  -192 % 296,2  733,4  -60 % 2 340,3 
 osakkaille                                  
 Vähemmistölle   4,5   0,7   539 % 9,6   13,8   -31 % 29,8   
                                        
 Tulos/osake, EUR  -0,02  0,05   -140 % 0,02   0,08   -74 % 0,25   
 Tulos/osake,    -0,02  0,05   -140 % 0,02   0,08   -75 % 0,25   
 laimennettu, EUR                               LIIKEVAIHTO TOIMIALARYHMITTÄIN, 1000 EUROA

             4-6/  4-6/  Muutos 1-6/  1-6/  Muutos 1-12/  
             2005  2004  %   2005  2004  %   2004  
 Integraatio-divisioona  9 133  5 737  59 %  14 819 11 529 29 %  22 962 
 Älypuhelin-divisioona  9 768  815   1098 % 12 422 1 482  738 % 3 212  
 SysOpen Digia -konserni 18 901 6 552  189 % 27 241 13 011 109 % 26 174 
 yhteensä                                    


LIIKEVOITTO TOIMIALARYHMITTÄIN, 1000 EUROA

             4-6/  4-6/  Muutos 1-6/  1-6/  Muutos 1-12  
             2005  2004  %   2005  2004  %   /2004  
 Integraatio-divisioona  581   331   76 %  1 194  568   110 % 1 876  
 Älypuhelin-divisioona  1 033  122   745 % 1 322  222   495 % 482   
 Strukturointikulut    -1 878 0       -1 878 0           
 SysOpen Digia -konserni -264  453   -158 % 638   790   -19 % 2 358  
 yhteensä                                    KONSERNIN TASE, 1000 EUROA

 Varat          30.6.2005  30.6.2004  Muutos % 31.12.2004 
                                    
 Pitkäaikaiset varat                          
 Aineettomat hyödykkeet 65 935,1   1 793,4   3577 %  2 244,8   
 Aineelliset hyödykkeet 2 880,7   1 799,7   60 %   1 697,9   
 Sijoitukset       595,1    619,2    -4 %   585,6    
 Laskennallinen     1 708,9   139,8    1097 %  2,7     
 verosaaminen                              
                                    
 Pitkäaikaiset varat   71 119,8   4 352,1   1533 %  4 531,0   
 yhteensä                                
                                    
 Lyhytaikaiset varat                          
 Vaihto-omaisuus     26,4     0,0          0,0     
 Lyhytaikaiset saamiset 16 524,0   7 322,9   126 %   10 149,0  
 Myytävissä olevat    17 516,2   3 724,8   370 %   2 900,4   
 rahoitusvarat                             
 Rahavarat        8 038,1   1 609,5   399 %   3 008,4   
                                    
 Lyhytaikaiset varat   42 104,8   12 657,2  233 %   16 057,8  
 yhteensä                                
                                    
 Varat yhteensä     113 224,6  17 009,3  565 %   20 588,8   Oma pääoma ja velat   30.6.2005  30.6.2004   Muutos % 31.12.2004 
                                     
 Osakepääoma       1 817,8   926,3     96 %   926,3    
 Ylikurssirahasto    39 290,4   7 102,2    453 %   7 102,2   
 Omat osakkeet      0,0     0,0           0,0     
 Arvonmuutosrahasto   224,6    -170,4    -232 %  84,9    
 Muuntoero        23,1     -9,0     -356 %  23,1    
 Muu rahasto       5 203,8   0,0           0,0     
 Kertyneet voittovarat  2 419,3   1 339,5    81 %   827,7    
 Tilikauden voitto    296,2    733,3     -26 %   2 340,3   
 Emoyhtiön omistajille  49 275,1   9 921,9    399 %   11 304,5  
 kuuluva oma pääoma                            
 Vähemmistöosuus     97,4     105,7     -8 %   121,7    
                                     
 Oma pääoma yhteensä   49 372,5   10 027,6   395 %   11 426,2  
                                     
 Velat                                  
 Pitkäaikaiset,korollise 41 183,3   316,3     12920 %  133,5    
 t velat                                 
 Varaukset        704,8    0,0           0,0     
 Laskennalliset     3 356,5   83,2     3934 %  148,5    
 verovelat                                
 Pitkäaikaiset velat   45 244,6   399,5     11225 %  282,0    
 yhteensä                                 
                                     
 Lyhytaikaiset velat   18 607,4   6 582,2    178 %   8 880,6   
 Lyhytaikaiset velat   18 607,4   6 582,2    178 %   8 880,6   
 yhteensä                                 
                                     
 Velat yhteensä     63 852,1   6 981,7    810 %   9 162,6   
                                     
 Oma pääoma ja velat   113 224,6  17 009,3   565 %   20 588,8  


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 2005-2004, 1000 EUROA

 Liiketoiminnan rahavirta:        1.1.2005 - 1.1.2004 - 1.1.2004 - 
                     30.6.2005  30.6.2004  31.12.2004 
 Myynnistä saadut maksut         29 034   10 976   24 066   
 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut 82     78     210     
 maksut                                   
 Maksut liiketoiminnan kuluista     -25 773   -10 188   -22 495   
 Liiketoiminnan rahavirta ennen     3 342    867     1782    
 rahoituseriä ja veroja                           
 Maksetut korot ja maksut muista     2      -14     -9     
 liiketoiminnan rahoituskuluista                       
 Saadut korot liiketoiminnasta      2      1      1      
 Maksetut välittömät verot        -79     -122    -137    
 Rahavirta ennen satunnaisia eriä    3 267    732     1 636    
 Liiketoiminnan satunnaisista eristä   0      0      -185    
 johtuva rahavirta                              
 Liiketoiminnan rahavirta        3 267    732     1 451    
                                       
 Investointien rahavirta:                          
 Investoinnit aineellisiin ja      -627    -1 091   -1 580   
 aineettomiin hyödykkeisiin                         
 Aineellisten ja aineettomien      1      0      11     
 hyödykkeiden luovutustulot                         
 Investoinnit muihin sijoituksiin    -12 396         -55     
 Luovutustulot muista sijoituksista   167     30     572     
 Lainasaamisten takaisinmaksut      0            11     
 Saadut osingot investoinneista     5      24     24     
 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet      0            60     
 Saadut korot investoinneista      145     10     53,6    
 Investointien rahavirta         -12 705   -1 027   -903,4   
                                       
 Rahoituksen rahavirta:                           
 Maksullinen osakeanti          269     0      0      
 Lyhytaikaisten lainojen nostot     0      0      0      
 Pitkäaikaisten lainojen nostot     0      0      0      
 Maksetut osingot ja muu voitonjako   -1 019   -2 223   -2 779   
 Rahoituksen rahavirta          -750    -2 223   -2 779   
                                       
 Rahavarojen muutos           -10 187   -2 519   -2 231   
                                       
 Rahavarat tilikauden alussa       5 909    7 781    7 781    
 Yhdistymisissä tulleet rahavarat    29 694         0      
 Käyvän arvon muutokset         140     72     359     
 Rahavarat tilikauden lopussa      25 554   5 334    5 909    
 Erotus                 -10 187   -2 519   -2 231   


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

            4-6/   1-3/   10-12/  7-9/   4-6/   1-3/   
            2005   2005   2004   2004   2004   2004   
 Liikevaihto      18 901,0 8 340,3 7 747,2 5 415,3 6 551,5 6 459,7 
 Liiketoiminnan muut  48,2   33,3   92,1   17,5   53,2   24,7   
 tuotot                                   
 Materiaalit ja    -1 230,0 -194,5  -199,4  -221,6  -262,9  -250,3  
 palvelut                                  
 Poistot ja      -870,9  -414,9  -309,0  -306,4  -291,8  -278,6  
 arvonalentumiset                              
 Muut liiketoiminnan  -17   -6 862,9 -5 803,3 -4 864,8 -5 653,0 -5 562,4 
 kulut         111,9                         
                                       
 Liikevoitto      -263,5  901,1  1 527,5 40,0   397,0  393,2  
                                       
 Rahoitustuotot    -450,4  -1,2   181,0  275,5  -3,7   -33,3  
 (netto)                                   
                                       
 Voitto ennen veroja  -713,9  899,9  1 708,6 315,5  393,2  359,9  
                                       
 Tuloverot       304,2  -184,4  -345,2  -56,1  33,9   -39,8  
 Tilikauden voitto   -409,7  715,5  1 363,4 259,5  427,1  320,1  
                                       
 Jakautuminen:                                
 Emoyhtiön osakkaille -414,2  710,4  1 352,3 254,6  426,4  307,0  
 Vähemmistölle     4,5   5,1   11,1   4,9   0,7   13,1   
                                       
 Tulos/osake, EUR   -0,02  0,06   0,14   0,03   0,05   0,03   
 Tulos/osake,     -0,02  0,06   0,15   0,02   0,05   0,03   
 laimennettu, EUR                              


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

                    1-6/2005  1-6/2004  1-12/2004  
 Toiminnan laajuus                             
                                      
 Liikevaihto              27 241   13 011   26 174   
 - muutos edelliseen vuoteen      109 %    -4 %    4 %     
 Sijoitettu pääoma keskimäärin     36 673 524 10 451   11 548   
 Henkilöstön määrä           821     298     288     
 Henkilöstö keskimäärin         655     274     286     
                                      
 Kannattavuus                                
                                      
 Liikevoitto              638     790     2 358    
 - suhteessa liikevaihtoon       2 %     6 %     11 %    
 Tulos ennen veroja           186     753     2 777    
 - suhteessa liikevaihtoon       1 %     6 %     11 %    
 Tilikauden voitto           296     733     2 340    
 - suhteessa liikevaihtoon       1 %     6 %     9 %     
 Oman pääoman tuotto          2 %     14 %    21 %    
 Sijoitetun pääoman tuotto       2 %     14 %    23 %    
                                      
 Rahoitus ja taloudellinen asema                      
                                      
 Korollinen vieras pääoma        41 183   316     134     
 Rah.om.arvopaperit+ rahat ja pankkis. 25 554   5 334    5 909    
 Nettovelkaantumisaste (net gearing)  32 %    -52 %    -51 %    
 Omavaraisuusaste            44 %    70 %    70 %    
 Liiketoiminnan rahavirta        3 267    732     1 451    
 Tulos/osake,eur, laimentamaton     0,02    0,08    0,25    
 Tulos/osake,eur, laimennettu      0,02    0,08    0,25    
 Oma pääoma/osake            2,71    1,07    1,23    
 Hinta/voitto-suhde (P/E)        227,40   50,46    13,81    
 Osakkeen alin kaupantekokurssi     3,43    3,20    2,90    
 Osakkeen ylin kaupantekokurssi     4,89    5,35    5,35    
 Osakkeen keskikurssi          4,32    4,11    3,66    
 Osakekannan markkina-arvo       79 437   33 902   31 679   PRO FORMA- TULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2005 1000 euroa        1.1.-30.6.2005 1.1.-30.6.2004 
                              
                              
 LIIKEVAIHTO        35 379,4    32 292,9    
 Liiketoiminnan muut    283,4      120,2      
 tuotot                          
 Materiaalit ja palvelut  -2 051,7    -998,2     
 Poistot ja        -4 016,3    -2 102,8    
 arvonalennukset                      
 Muut liiketoiminnan kulut -32 527,5    -26 789,9    
 LIIKEVOITTO        -2 932,7    2 522,2     
 Rahoitustuotot(netto)   -326,3     262,8      
 Voitto ennen veroja    -3 259,0    2 785,0     
 Tuloverot         -41,1      -771,2     
 TILIKAUDEN VOITTO     -3 300,1    2 013,8     
                              
 Jakautuminen:                       
 Emoyhtiön osakkaille   -3 309,7    2 000,0     
 Vähemmistölle       9,6       13,8      LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA


       Osake-p Ylikurs- Muunto- Arvon Omat Kerty-ne Vähem-m Oma   
       ääoma  sirahas-     muutos osak- et    istö-os pääoma  
           to    erot  rahast keet voitto-v uus   yhteensä 
                   o      arat           
 FAS oma   936,3  7 092,2 32,9  0,0  0,0  3 218,2 153,3  11 432,9 
 pääoma                                   
 31.12.2003                                 
 IFRS oma  936,3  7 092,2 -6,7  -242,1 -606, 4 153,8 153,3  11 480,6 
 pääoma                   2                
 1.1.2004                                  
 Osakepääoma -10,0  10,0                      0,0   
 Osingonjako                    -2 223,1     -2 223,1 
 Omien                    606,2 -606,2      0,0   
 osakkeiden                                 
 mitätöinti                                 
 Rahoitusarv             36,7             36,7   
 opaperit                                  
 Muut                            -44,7  -44,7  
 Tilikauden                    281,2  13,1  294,3  
 tulos                                    
 Kaudella  -10,0  10,0   0,0   36,7  606,2 -2 548,1 -31,6  -1 936,8 
 kirjatut                                  
 tuotot ja                                  
 kulut yht.                                 
 IFRS Oma  926,3  7 102,2 -6,7  -205,4 0,0  1 605,7 121,7  9 543,8 
 pääoma                                   
 31.3.2004                                  
                                       
 Osingonjako                            0,0   
 Omien                               0,0   
 osakkeiden                                 
 mitätöinti                                 
 Rahoitusarv             35,0             35,0   
 opaperit                                  
 Muut             -2,4         15,0   -16,7  -4,1   
 Tilikauden                    452,2  0,7   452,9  
 tulos                                    
 Kaudella  0,0   0,0   -2,4  35,0  0,0  467,2  -16,0  483,8  
 kirjatut                                  
 tuotot ja                                  
 kulut yht.                                 
 IFRS Oma  926,3  7 102,2 -9,1  -170,4 0,0  2 072,9 105,7  10 027,6 
 pääoma                                   
 30.6.2004                                  
                                       
 Osingonjako                            0,0   
 Omien                               0,0   
 osakkeiden                                 
 mitätöinti                                 
 Rahoitusarv             -32,0             -32,0  
 opaperit                                  
 Muut                       22,0       22,0   
 Tilikauden                    254,6  4,9   259,5  
 tulos                                    
 Kaudella  0,0   0,0   0,0   -32,0 0,0  276,6  4,9   249,5  
 kirjatut                                  
 tuotot ja                                  
 kulut yht.                                 
 IFRS Oma  926,3  7 102,2 -9,1  -202,4 0,0  2 349,5 110,6  10 277,1 
 pääoma                                   
 30.9.2004                                  
                                       
 Osingonjako                    -555,8      -555,8  
 Omien                               0,0   
 osakkeiden                                 
 mitätöinti                                 
 Rahoitusarv             287,4             287,4  
 opaperit                                  
 Muut             32,1         22,0       54,1   
 Tilikauden                    1 352,3 11,1  1 363,4 
 tulos                                    
 Kaudella  0,0   0,0   32,1  287,4 0,0  818,5  11,1  1 149,1 
 kirjatut                                  
 tuotot ja                                  
 kulut yht.                                 
 IFRS Oma  926,3  7 102,2 23,1  85,0  0,0  3 167,9 121,7  11 426,2 
 pääoma                                   
 31.12.2004                                 
                                       
 Osingonjako                    -1 018,9     -1 018,9 
 Osakepääoma 882,0  31 928,5                    32 810,5 
 n korotus                                  
 Rahoitusarv             -60,7             -60,7  
 opaperit                                  
 Muu rahasto                    5 110,4     5 110,4 
 Muut                       18,3       18,3   
 Tilikauden                    710,5  -28,8  681,7  
 tulos                                    
 Kaudella  882,0  31 928,5 0,0   -60,7 0,0  4 820,3 -28,8  37 541,3 
 kirjatut                                  
 tuotot ja                                  
 kulut yht.                                 
 IFRS Oma  1 808,3 39 030,7 23,0  24,3  0,0  7 988,3 92,9  48 967,5 
 pääoma                                   
 31.3.2005                                  
                                       
 Osingonjako                            0,0   
 Osakepääoma 9,5   259,7                     269,2  
 n korotus                                  
 Rahoitusarv             200,3             200,3  
 opaperit                                  
 Muu rahasto                    93,4       93,4   
 Muut                       251,9      251,9  
 Tilikauden                    -414,2  4,5   -409,7  
 tulos                                    
 Kaudella  9,5   259,7  0,0   200,3 0,0  -68,9  4,5   405,1  
 kirjatut                                  
 tuotot ja                                  
 kulut yht.                                 
 IFRS Oma  1 817,8 39 290,4 23,0  224,6 0,0  7 919,4 97,4  49 372,6 
 pääoma                                   
 30.6.2005                                  


OMAN PÄÄOMAN JA TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMAT 2004

YHTEENVETO IFRS-STANDARDIEN VAIKUTUKSISTA OMAAN PÄÄOMAAN, 1.000 EUROA

              1.1.   31.3.  30.6.  30.9.  31.12.  
              2004   2004  2004   2004   2004   
 Emoyhtiön omistajille   11.279,6 9.315,3 9.722,9 9.902,8 10.531,1 
 kuuluva oma pääoma FAS                        
 IAS 12 Laskennalliset   -20,2  -6,2  -1,0   -5,4   -80,5  
 verosaamiset ja -velat                        
 IAS 17 Vuokrasopimukset  - 12,2  5,7   10,9   16,3   -9,4   
 IAS 19 Työsuhde-etuudet  -214,0  -229,8 245,5  -261,3  0    
 IAS 38 Aineettomat    285,9  336,7  401,6  548,2  645,5  
 hyödykkeet                              
 IAS 39          0    7,4   36,4   -5,4   229,8  
 Rahoitusinstrumentit                         
 Muut IFRS-vaikutukset   8,2   -7,1  -3,4   -28,8  -12,1  
 Emoyhtiön omistajille   11.327,3 9.422,1 9.921,9 10.166,5 11.304,5 
 kuuluva oma pääoma IFRS                        
 Vähemmistöosuus       153,3 112,6  105,7  110,6  121,7  
 Oma pääoma yhteensä    11.480,6 9.534,7 10.027,6 10.277,1 11.426,2 TULOSLASKELMA 1-6/2004, 1000 EUROA                FAS 1-6  Muutos   IFRS 1-6/ 
                /2004         2004    
 Liikevaihto          13.011,2  0,0    13.011,2  
 Liiketoiminnan muut tuotot  77,9    0,0    77,9    
 Materiaalit ja palvelut    -513,2   0,0    -513,2   
 Poistot ja arvonalentumiset  -449,6   -120,8   -570,4   
 Muut liiketoiminnan kulut   -11.416,2 200,8   -11.215,4 
                                
 Liikevoitto          710,1   80,0    790,2   
                                
 Rahoitustuotot (netto)    -1,7    -35,3   -37,0   
                                
 Voitto ennen veroja      708,4   44,7    753,1   
                                
 Tuloverot           -25,9   20,0    -5,9    
 Vähemmistön osuus       -13,8   13,8    0,0    
 Tilikauden voitto       668,7   78,5    747,2   
                                
 Jakautuminen:                         
 Emoyhtiön osakkaille     668,7   64,7    733,4   
 Vähemmistölle         13,8    0,0    13,8    
                                
 Tulos/osake, EUR       0,07    0,01    0,08    
 Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,07    0,01    0,08    

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden
aikana on 14.833.661 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän
painotettu keskiarvo katsauskauden aikana on 15.016.857 kpl. Ulkona olevien
osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 18.177.800 kpl.

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.


Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa