SYSOPEN HAKEE VUODEN 2003 A-OPTIO-OIKEUK

SYSOPEN OYJ        PÖRSSI-ILMOITUS   19.5.2004 klo 13.30

SYSOPEN HAKEE VUODEN 2003 A-OPTIO-OIKEUKSIEN 
LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

Sysopen Oyj hakee vuoden 2003 A-optio-oikeuksien ottamista
Helsingin Pörssin päälistalle 25.5.2004 alkaen.

A-optio-oikeuksia on yhteensä 210.000 kappaletta. Kukin A-optio-
oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden Sysopen Oyj:n
osakkeen. Yhteensä A-optio-oikeuksilla voi merkitä enintään
210.000 osaketta. Tämänhetkinen merkintähinta A-optio-oikeuksilla
on 3,04 euroa/ osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain
maksettavat osingot.

Osakkeiden merkintäaika 2003A-optio-oikeuksilla alkoi 2.5.2004 ja
päättyy 31.10.2005.


Sysopen Oyj

Tomi Merenheimo
Johtaja

Lisätietoja:
Johtaja Tomi Merenheimo,
puh. 040 5606 101, e-mail tomi.merenheimo@sysopen.fi.

JAKELU
Helsingin Pörssi

LIITE
Optio-oikeuksien 2003 ehdot


SYSOPEN OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2003 EHDOT

Sysopen Oyj:n yhtiökokous on 20.3.2003 päättänyt optio-oikeuksien
antamisesta Sysopenin ja sen tytäryhtiöiden (Sysopen–konserni)
henkilöstölle ja Sysopenin hallituksen jäsenille sekä Sysopenin
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle seuraavin ehdoin:

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä
Optio-oikeuksia annetaan 670.000 kappaletta, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä 670.000 Sysopenin osaketta.

2. Optio-oikeudet
Optio-oikeuksista 210.000 merkitään tunnuksella 2003A,160.000
tunnuksella 2003B, 150.000 tunnuksella 2003C ja 150.000
tunnuksella 2003D. Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen
ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet
katsotaan annetuiksi, kun optionsaajalta on saatu kirjallinen
hyväksyntä yhtiön tekemään tarjoukseen. Optio-oikeudet lasketaan
liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.

3. Optioiden suuntaaminen
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen Sysopen-konsernin henkilöstölle ja
Sysopenin hallituksen jäsenille sekä Sysopenin kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle, Sysopen Partners Oy:lle (Sysopen
Partners). Optio-oikeuksia ei voida kuitenkaan antaa yhtiöstä
antohetkellä yli 10 % omistaville henkilöille. Osalla nyt
annettavista optio-oikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa
konsernin kannustusjärjestelmät siten, että hallituksen
nimeämille, vuosien 1999 ja 2000 optio-ohjelmien mukaisia optioita
saaneille henkilöille tarjotaan mahdollisuus vaihtaa omistamansa
optiot osaan nyt annettavista optio-oikeuksista. Sama
vaihtomahdollisuus tarjotaan niille hallituksen jäsenille, joilla
on vuosien 1999 ja 2000 optio-ohjelmien mukaisia optioita.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-
oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää.

4. Optio-oikeuksien jakaminen
Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta Sysopen-konsernin
henkilöstölle ja Sysopen Partnersille. Sysopen Partnersille
annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta Sysopen-
konsernin henkilöstölle ja Sysopenin hallituksen jäsenille.
Hallitus päättää Sysopen Partnersille annettavien optio-oikeuksien
jakamisesta myöhemmin Sysopen-konsernin nykyiselle tai
rekrytoitavalle avainhenkilöstölle. Sysopen Partnersille
annettavien optio-oikeuksien jakamisesta hallituksen jäsenille
päättää Sysopenin yhtiökokous.

Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet 2003C ja 2003D
sekä ne optio-oikeudet 2003A ja 2003B, joita ei jaeta henkilöstöön
kuuluville henkilöille tai hallituksen jäsenille, annetaan Sysopen
Partnersille.

Sysopenin yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille vuosittain
jaettavien optio-oikeuksien määrät päättäessään hallituksen
jäsenille maksettavista palkkioista. Mikäli sellainen hallituksen
jäsen, jolla on vuosien 1999 ja 2000 optio-ohjelmien mukaisia
optio-oikeuksia, haluaa vaihtaa optio-oikeutensa nyt liikkeeseen
laskettaviin optio-oikeuksiin 2003, annetaan hänelle vaihdossa
enintään 7.655 optio-oikeutta 2003A ja enintään 2.000 optio-
oikeutta 2003B.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus
Optio-oikeuksia, joiden osalta kohdan II.2 mukainen osakemerkinnän
aika ei ole alkanut, ei saa luovuttaa kolmannelle tai pantata.
Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän
aika niiden osalta on alkanut. Optionomistaja on velvollinen
ilmoittamaan kirjallisesti viipymättä yhtiölle, mikäli hän
luovuttaa optio-oikeuksiaan. Hallitus voi edellä sanotusta
poiketen kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen
aikaisemminkin.

Mikäli optionomistajan työ- tai toimisuhde Sysopen-konserniin
päättyy ennen 1.11.2006 muusta syystä kuin työntekijän kuoleman
johdosta tai työntekijän lakisääteiselle työsopimuksen mukaiselle
eläkkeelle siirtymisen johdosta tai yhtiön muuten määrittelemän
työntekijän eläkkeelle siirtymisen johdosta, on hänen viipymättä
tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta sellaiset
optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän
aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut.
Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että
optionomistaja saa pitää tarjoamisvelvollisuuden kohteena olevat
optio-oikeutensa tai osan niistä. Tarjoamisvelvollisuutta ei
kuitenkaan ole niillä hallituksen jäsenillä, jotka eivät ole
täysipäiväisessä työ- tai toimisuhteessa Sysopen-konserniin.

Yhtiö voi, riippumatta siitä, onko optionomistaja tarjonnut optio-
oikeuksia yhtiölle tai ei, ilmoittaa optionomistajalle
kirjallisesti, että edellä mainitun syyn johdosta optionomistaja
on menettänyt optio-oikeutensa. Yhtiöllä on oikeus riippumatta
siitä, onko optio-oikeuksia tarjottu yhtiölle tai ei, hakea ja
saada siirretyksi kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat
optio- oikeudet optionomistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen
arvo-osuustilille ilman optionomistajan suostumusta. Yhtiöllä on
lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat
luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optionomistajan
arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Sysopenin
osakkeen. Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Sysopenin
osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 67.000
eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 670.000 uudella
osakkeella.

Sysopen Partners ei voi merkitä optio-oikeuksien nojalla Sysopenin
osakkeita.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu
Osakkeiden merkintäaika on:
- optio-oikeudella 2003A 02.05.2004 - 31.10.2005
- optio-oikeudella 2003B 01.11.2004 - 31.10.2006
- optio-oikeudella 2003C 01.11.2005 - 31.10.2007
- optio-oikeudella 2003D 01.11.2006 - 31.10.2008

Osakkeiden merkintä tapahtuu Sysopenin pääkonttorissa tai
mahdollisesti muussa yhtiön myöhemmin ilmoittamassa paikassa.
Osakemerkintään käytetyt optio-oikeudet kirjataan pois merkitsijän
arvo-osuustililtä samalla kun merkityt ja täysin maksetut osakkeet
kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. Osakkeet on maksettava
merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille.

3. Osakkeiden merkintähinta
Osakkeen merkintähinta on:
- optio-oikeudella 2003A 3,28 euroa (Sysopenin osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.11. - 30.11.2002),
- optio-oikeudella 2003B Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2003 pyöristettynä
lähimpään senttiin,
- optio-oikeudella 2003C Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2004 pyöristettynä
lähimpään senttiin, ja
- optio-oikeudella 2003D Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2005 pyöristettynä
lähimpään senttiin.
Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan
ennen osakemerkintää osakekohtaisen osingon määrällä kunkin
osingonjaon täsmäytyspäivänä edellyttäen, että 1) kyseinen osinko
on yhtiökokouksessa päätetty 1.4.2003 jälkeen ja että 2) kyseinen
osinko on yhtiökokouksessa päätetty kyseisen optio-oikeuden
osakemerkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen.

Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen
nimellisarvo.

4. Osakkeiden kirjaus
Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille.

5. Osakkeenomistajan oikeudet
Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet
alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi
kaupparekisteriin.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen
osakemerkintää Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa
osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia
vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia, on optio-oikeuden
omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan
kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä
tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä,
merkintähintoja tai
molempia muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-
oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus
osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-
oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä olisi
murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa
alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa,
muutetaan optio-oikeuksien ehtojen mukaista merkintäoikeutta
vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla
tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan,
varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää
merkintäoikeuttaan hallituksen
asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön
tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää
jakautua, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä
osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai
jakautumista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Edellä
mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole
oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optiot käyvästä
hinnasta.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia
osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-
oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa
tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä
optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.

Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy
osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin
on yli 90 % yhtiön osakkeista ja siten lunastusoikeus ja -
velvollisuus loppuja osakkeenomistajia kohtaan, tai
arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukainen tilanne, varataan
optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy
ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin,
että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja
yhteenlaskettu merkintähinta
säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi
osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

III  MUUT SEIKAT
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat
riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin
välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien ehtoihin tehtävistä
teknisistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä
olennaisina. Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä
seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä
Sysopenin pääkonttorissa.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optionomistajan luovuttamatta olevat tai
osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois
optionomistajalta, mikäli optionomistaja toimii näiden ehtojen tai
yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai
soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Nämä optioehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli
suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa,
noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa