SYSOPEN HAKEE VUODEN 2003 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA

SYSOPEN OYJ      PÖRSSI-ILMOITUS   11.1.2005 klo 15.10

SYSOPEN HAKEE VUODEN 2003 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN
PÄÄLISTALLE

Sysopen Oyj hakee vuoden 2003 B-optio-oikeuksien ottamista Helsingin Pörssin
päälistalle arviolta 18.1.2005 alkaen.

2003B-optio-oikeuksia on yhteensä 160.000 kappaletta. Kukin 2003B-optio-oikeus
oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden Sysopen Oyj:n osakkeen. Yhteensä 2003B-
optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 160.000 osaketta. Tämänhetkinen
merkintähinta 2003B-optio-oikeuksilla on 2,89 euroa/ osake. Merkintähinnasta
vähennetään vuosittain maksettavat osingot.

Osakkeiden merkintäaika 2003B-optio-oikeuksilla alkoi 1.11.2004 ja päättyy
31.10.2006.


Sysopen Oyj

Tomi Merenheimo
Johtaja, Lakiasiat ja Viestintä


Lisätietoja:

Tomi Merenheimo
puh. 040 560 6101, e-mail tomi.merenheimo@sysopen.fi


JAKELU
Helsingin Pörssi

LIITE
Optio-oikeuksien 2003 ehdotSYSOPEN OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2003 EHDOT

Sysopen Oyj:n yhtiökokous on 20.3.2003 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta
Sysopenin ja sen tytäryhtiöiden (Sysopen-konserni) henkilöstölle ja Sysopenin
hallituksen jäsenille sekä Sysopenin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle seuraavin
ehdoin:

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan 670.000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään
yhteensä 670.000 Sysopenin osaketta.

2. Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista 210.000 merkitään tunnuksella 2003A, 160.000 tunnuksella 2003B,
150.000 tunnuksella 2003C ja 150.000 tunnuksella 2003D. Yhtiö lähettää
optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-
oikeudet katsotaan annetuiksi, kun optionsaajalta on saatu kirjallinen hyväksyntä
yhtiön tekemään tarjoukseen. Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen arvo-
osuusjärjestelmässä.

3. Optioiden suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Sysopen-konsernin henkilöstölle ja Sysopenin hallituksen jäsenille sekä
Sysopenin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Sysopen Partners Oy:lle (Sysopen
Partners). Optio-oikeuksia ei voida kuitenkaan antaa yhtiöstä antohetkellä yli 10
% omistaville henkilöille. Osalla nyt annettavista optio-oikeuksista on tarkoitus
yhdenmukaistaa konsernin kannustusjärjestelmät siten, että hallituksen
nimeämille, vuosien 1999 ja 2000 optio-ohjelmien mukaisia optioita saaneille
henkilöille tarjotaan mahdollisuus vaihtaa omistamansa optiot osaan nyt
annettavista optio-oikeuksista. Sama vaihtomahdollisuus tarjotaan niille
hallituksen jäsenille, joilla on vuosien 1999 ja 2000 optio-ohjelmien mukaisia
optioita. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-
oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.


4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta Sysopen-konsernin henkilöstölle ja
Sysopen Partnersille. Sysopen Partnersille annetaan optio-oikeuksia siltä osin,
kuin niitä ei jaeta Sysopen-konsernin henkilöstölle ja Sysopenin hallituksen
jäsenille. Hallitus päättää Sysopen Partnersille annettavien optio-oikeuksien
jakamisesta myöhemmin Sysopen-konsernin nykyiselle tai rekrytoitavalle
avainhenkilöstölle. Sysopen Partnersille annettavien optio-oikeuksien jakamisesta
hallituksen jäsenille päättää Sysopenin yhtiökokous.

Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet 2003C ja 2003D sekä ne optio-
oikeudet 2003A ja 2003B, joita ei jaeta henkilöstöön kuuluville henkilöille tai
hallituksen jäsenille, annetaan Sysopen Partnersille.

Sysopenin yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille vuosittain jaettavien optio-
oikeuksien määrät päättäessään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.
Mikäli sellainen hallituksen jäsen, jolla on vuosien 1999 ja 2000 optio-ohjelmien
mukaisia optio-oikeuksia, haluaa vaihtaa optio-oikeutensa nyt liikkeeseen
laskettaviin optio-oikeuksiin 2003, annetaan hänelle vaihdossa enintään 7.655
optio-oikeutta 2003A ja enintään 2.000 optio-oikeutta 2003B.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeuksia, joiden osalta kohdan II.2 mukainen osakemerkinnän aika ei ole
alkanut, ei saa luovuttaa kolmannelle tai pantata. Optio-oikeudet ovat vapaasti
siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Optionomistaja
on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti viipymättä yhtiölle, mikäli hän
luovuttaa optio-oikeuksiaan. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin
antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin.

Mikäli optionomistajan työ- tai toimisuhde Sysopen-konserniin päättyy ennen
1.11.2006 muusta syystä kuin työntekijän kuoleman johdosta tai työntekijän
lakisääteiselle työsopimuksen mukaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta tai
yhtiön muuten määrittelemän työntekijän eläkkeelle siirtymisen johdosta, on hänen
viipymättä tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta sellaiset
optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ-
tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Hallitus voi kuitenkin näissä
tapauksissa päättää, että optionomistaja saa pitää tarjoamisvelvollisuuden
kohteena olevat optio-oikeutensa tai osan niistä. Tarjoamisvelvollisuutta ei
kuitenkaan ole niillä hallituksen jäsenillä, jotka eivät ole täysipäiväisessä työ-
 tai toimisuhteessa Sysopen-konserniin.

Yhtiö voi, riippumatta siitä, onko optionomistaja tarjonnut optio-oikeuksia
yhtiölle tai ei, ilmoittaa optionomistajalle kirjallisesti, että edellä mainitun
syyn johdosta optionomistaja on menettänyt optio-oikeutensa. Yhtiöllä on oikeus
riippumatta siitä, onko optio-oikeuksia tarjottu yhtiölle tai ei, hakea ja saada
siirretyksi kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat optio- oikeudet
optionomistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman
optionomistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-
oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset
optionomistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Sysopenin osakkeen. Osakkeen
nimellisarvo on 0,10 euroa. Sysopenin osakepääoma voi merkintöjen seurauksena
nousta enintään 67.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 670.000 uudella
osakkeella.

Sysopen Partners ei voi merkitä optio-oikeuksien nojalla Sysopenin osakkeita.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika on:

  - optio-oikeudella 2003A 02.05.2004 - 31.10.2005,
  - optio-oikeudella 2003B 01.11.2004 - 31.10.2006,
  - optio-oikeudella 2003C 01.11.2005 - 31.10.2007 ja
  - optio-oikeudella 2003D 01.11.2006 - 31.10.2008.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Sysopenin pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa
yhtiön myöhemmin ilmoittamassa paikassa. Osakemerkintään käytetyt optio-oikeudet
kirjataan pois merkitsijän arvo-osuustililtä samalla kun merkityt ja täysin
maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. Osakkeet on maksettava
merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on:

  - optio-oikeudella 2003A 3,28 euroa (Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu
   keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.11. - 30.11.2002),
  - optio-oikeudella 2003B Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
   Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2003 pyöristettynä lähimpään senttiin,
  - optio-oikeudella 2003C Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
   Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2004 pyöristettynä lähimpään senttiin ja
  - optio-oikeudella 2003D Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
   Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2005 pyöristettynä lähimpään senttiin.

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen
osakemerkintää osakekohtaisen osingon määrällä kunkin osingonjaon
täsmäytyspäivänä edellyttäen, että

  1) kyseinen osinko on yhtiökokouksessa päätetty 1.4.2003 jälkeen ja että
  2) kyseinen osinko on yhtiökokouksessa päätetty kyseisen optio-oikeuden
   osakemerkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen.

Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

5. Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat
osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee
liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia, on optio-oikeuden
omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.
Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että
merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan
merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden
suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-
oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä olisi murtoluku,
otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan optio-
oikeuksien ehtojen mukaista merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman
alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-
oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen
asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua, annetaan optio-
oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana
ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.
Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta
vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optiot käyvästä hinnasta.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia osakkeitaan
kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien omistajille
tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen
ei edellytä yhtiöltä optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.

Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 14. luvun
19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % yhtiön osakkeista ja siten
lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeenomistajia kohtaan, tai
arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukainen tilanne, varataan optio-oikeuden
omistajalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana
määräaikana.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan,
muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden
yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta
muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

III MUUT SEIKAT

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet
ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen
mukaisesti.

Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien ehtoihin tehtävistä teknisistä
muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus
päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat
asiakirjat ovat nähtävissä Sysopenin pääkonttorissa.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optionomistajan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään
käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optionomistajalta, mikäli
optionomistaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön näiden ehtojen perusteella
antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Nämä optioehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja
englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä
ehtoja.

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa