SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

PÖRSSITIEDOTE         8.5.2003 klo 9.00

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 
TAMMI - MAALISKUU 2003

- Konsernin toiminnallinen kannattavuus parani viime vuoden
vastaavasta katsauskaudesta ja oli edelleen
tietotekniikkatoimialan parhaita
- Liikevaihto 7,0 miljoona euroa, laskua viime vuoden
vastaavasta katsauskaudesta 8 %
- Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 12,1 %
liikevaihdosta eli 0,8 miljoonaa euroa, kasvua 0,2 miljoonaa
euroa
- Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 0,7 miljoonaa
euroa, kasvua 1,2 miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos 0,06 euroa, kasvua 0,13 euroa
- Henkilöstön määrä kauden lopussa 305 henkilöä, laskua 8 %
- Yleinen taloudellinen tilanne ja tietotekniikkapalveluiden
kysynnän yhä jatkuva vaimentuminen luovat jonkin verran
aiempaa suurempaa epävarmuutta SysOpenin lähiajan kysyntä-
ja tulosnäkymiin.

MARKKINAT JA SYSOPENIN LIIKETOIMINTA

Yleinen taloudellinen ja maailmanpoliittinen tilanne jatkui
katsauskaudella epävarmana. Yritysten investointihalukkuus
väheni edelleen katsauskauden loppua kohden ja samalla
tietotekniikkapalveluiden kysyntä vaimeni entisestään.
Erityisesti tämä korostui ohjelmistotuotteiden sektorilla.

SysOpen tarjoaa asiakkailleen heidän sähköistä
liiketoimintaansa tehostavia asiantuntijapalveluja ja
sovellusohjelmistoja. Liiketoiminta jakaantuu
asiakasratkaisuihin, ohjelmistotuotteisiin sekä näitä
tukevaan konsultointiin ja teknologiakehitykseen.

Katsauskaudella SysOpen jatkoi vahvaa toimintaansa suurten
ja keskisuurten asiakkaiden korkeaa lisäarvoa tuovien
sähköisten liiketoimintaratkaisujen integraattorina.
Asiakasratkaisujen ja konsultointipalveluiden kysyntä
pääkaupunkiseudulla jatkui vakaalla tasolla ja kannattavuus
säilyi hyvänä. Sen sijaan markkinoiden lisääntyvä epävarmuus
heikensi kysyntää osassa kotimaan alueyksiköitä ja
ohjelmistotuotteissa. Heikentyneestä markkinatilanteesta ja
liikevaihdon laskusta huolimatta SysOpen onnistui edellisen
vuoden vastaavasta katsauskaudesta parantamaan
kannattavuuttaan merkittävästi.

Katsauskaudella uusia asiakkuuksia ja sopimuksia solmittiin
muun muassa Fortumin, Patrian, Keskuskauppakamarin ja Telia
Mobile AB:n Suomen sivuliikkeen kanssa. Katsauskauden aikana
tehtiin muun muassa sopimus Alli-jäsenrekisterijärjestelmän
toimittamisesta Keskuskauppakamarille syksyn 2003 aikana.
Kauppa on erinomainen osoitus Alli-järjestelmän
soveltuvuudesta hyvin erilaisille järjestöille ja
organisaatioille. Katsauskaudella sovittiin myös useista
jatkokehityshankkeita olemassa oleville asiakkaille.

LIIKEVAIHTO VERRATTUNA EDELLISEEN VASTAAVAAN 
KATSAUSKAUTEEN

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 7,0 miljoonaa
euroa (1-3 kk/2002: 7,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski
vuoden 2002 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna 8 %. Tähän
vaikuttivat pääosin Tavoitettavuus -liiketoimintaryhmän
(CallCom Oy) myynti kuluvan vuoden alussa sekä edellisenä
vuonna tehdyt muut kannattamattomien liiketoimintojen
myynnit. Osaltaan liikevaihdon lasku johtui myös yleisen
taloudellisen epävarmuuden aiheuttamista asiakasprojektien
aloitusten viivästymisistä.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 3,0 %
(1-3/2002: 3 ,5 %).

Pääkaupunkiseudun asiakasratkaisuihin keskittyneissä
liiketoimintayksiköissä liikevaihto kasvoi hieman tai pysyi
lähes ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen. Sen sijaan
osassa kotimaan alueyksiköitä ja ohjelmistotuotteissa
liikevaihto jäi viime vuoden vastaavan ajanjakson tasosta.

Liikevaihdon jakautuminen liiketoiminta-alueittain 1-3/2003:

Asiakasratkaisut          93,6 %
Ohjelmistotuotteet         6,4 %
                              
LIIKEVAIHTO VERRATTUNA EDELLISEEN 
VUOSINELJÄNNEKSEEN

Liikevaihto konsernissa vuosineljänneksellä 10-12/2002 oli
7,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisestä
vuosineljänneksestä 9 %. Lasku johtui kausivaihtelun lisäksi
edellä mainitusta Tavoitettavuus-liiketoimintaryhmän
myynnistä ja yleisesti heikentyneestä
tietotekniikkapalveluiden kysyntätilanteesta.

LIIKEVOITTO JA TULOSKEHITYS VERRATTUNA 
EDELLISEEN VASTAAVAAN KATSAUSKAUTEEN

SysOpen on viimeisen vuoden aikana suunnitelmallisesti
keskittynyt omaan ydinliiketoimintaansa eli korkeaa
lisäarvoa tuoviin asiakasratkaisuihin ja konsultointiin.
Suoritettujen toimien johdosta konsernin toiminnallinen
kannattavuus on tietotekniikkatoimialan parhaita.

Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli
0,8 miljoonaa euroa (1-3/2002: 0,6 miljoonaa euroa, muutos
39 %), joka vastasi 12,1 % katsauskauden liikevaihdosta (1-
3/2002: 8,0 %). Merkittävästi parantunut toiminnallinen
tulos johtui liiketoiminnan keskittämisen lisäksi
tehostuneen toiminnan myötä kuluissa aikaan saaduista
säästöistä.

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 0,7 miljoonaa
euroa (1-3/2002: -0,5 miljoonaa euroa) ja konsernin
osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (1-3/2002: -0,07 euroa).
Viime vuoden tulosta rasittivat kertaluontoiset
tappiollisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakepääomien,
pääomaehtoisten lainojen ja myyntisaamisten alaskirjaukset.

LIIKEVOITTO JA TULOSKEHITYS VERRATTUNA EDELLISEEN
VUOSINELJÄNNEKSEEN

Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA)
edellisellä vuosineljänneksellä 10-12/2002 oli 1,1 miljoonaa
euroa. Katsauskauden liikevoitto ennen liikearvopoistoja
muuttui edellisestä vuosineljänneksestä -24 %. Lasku johtui
liikevaihdon pienenemisestä.

Katsauskauden liikevoitto ennen liikearvopoistoja vastasi
12,1 % katsauskauden liikevaihdosta (10-12/2002: 14,5 %).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä ja liiketoiminnan
rahavirta oli positiivinen.

Taseen loppusumma oli 14,9 miljoonaa euroa (1-3/2002: 18,2
miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 73 % (1-3/2002: 62
%). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli -
56 % (1-3/2002: -57 %). Konsernin likvidit varat olivat 5,9
miljoonaa euroa (1-3/2002: 6,3 miljoonaa euroa).
Yhtiökokouksen päättämä vuoden 2002 osinko 3,5 miljoonaa
euroa maksettiin osakkeenomistajille yhtiön tililtä
31.3.2003, ja se on huomioitu kauden tunnusluvuissa (sen
sijaan vuodelta 2001 päätetty osinko 2,0 miljoonaa euroa
maksettiin vasta vuoden 2002 toisella vuosineljänneksellä).

Konsernin bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin
olivat 20 tuhatta euroa (2002: 150 tuhatta euroa). Konserni
on jatkanut panostuksia palveluiden ja omien
ohjelmistokomponenttien tuotekehitykseen. Nämä kehityskulut
on kirjattu kaikki suoraan kuluksi.

PÄÄOMAN TUOTTO

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 24 % (1-
3/2002: -17 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 20 % (1-
3/2002: -19 %).

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 305, jossa
laskua 8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-
3/2002: 331). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella
306, jossa laskua 12 % edellisen vuoden vastaavaan
katsauskauteen (1-3/2002: 348). Henkilöstömäärän lasku
edellisestä vuosineljänneksestä (10-12/2002: 323) johtuu
suurelta osin SysOpenin IT-tuen ulkoistamisesta ja
Tavoitettavuus -liiketoimintaryhmän myynnistä.

Henkilöstön lähtövaihtuvuus oli katsauskaudella 3,9 % (1-
3/2002: 2,9 %).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain:

Asiakasratkaisut		72 %
Ohjelmistotuotteet		9 %
Hallinto ja johto		15 %
Kansainväliset toiminnot	4 %

SysOpenin perustajiin kuuluvien Kari Karvisen ja Jorma
Kylätien työsuhteet yhtiöön päättyivät varsinaisessa
yhtiökokouksessa 20.3.2003. Kari Karvinen jatkaa edelleen
päätoimisena luottamustoimessaan SysOpenin hallituksen
puheenjohtajana. Myös Jorma Kylätie jatkaa
luottamustoimessaan hallituksen jäsenenä.

KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE

SysOpen Oyj myi tammikuussa 2003 puhelinvaihteisiin
tavoitettavuusohjelmistoja kehittävän tytäryhtiönsä CallCom
Oy:n noin 85 % osake-enemmistön. Ostajina toimivat viisi
kyseisen tytäryhtiön työntekijöihin ja johtoon kuuluvaa
henkilöä. Kaupan jälkeen SysOpen Oyj:n omistusosuus CallCom
Oy:stä on vielä 10 %, mutta kaupan ehtojen mukaan loputkin
osakkeet siirtyvät ostajille vuoden 2004 loppuun mennessä.

SysOpen-konsernissa emoyhtiö on SysOpen Oyj. Katsauskauden 1-
3/2003 päättyessä emoyhtiöllä oli kolme toiminnallista
tytäryhtiötä: SysOpen Object Team Oy (emon omistusosuus
31.3.2003 oli 90 %), SysOpen Limited (100 %) ja SysOpen UK
Limited (51 %).

SysOpen-konsernin liiketoimintayksiköt ovat vuoden 2003
alusta: Kauppa- ja palvelut, Telekommunikaatio ja
teollisuus, Finanssi, Järjestöt ja liiketoiminnan
kehittäminen, Kotimaan alueet sekä SysOpen Object Team Oy.
Organisaatiorakenteen tavoitteena on hyödyntää entistä
tehokkaammin asiakaslähtöisyyttä ja suunnata markkinointi ja
myynti toimialapohjaisesti.

YHTIÖKOKOUKSET

SysOpen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2003.

Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2002 tilinpäätös
ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus. Yhtiökokous
vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2002
voitonjaon, jonka mukaan osinkoa maksettiin yhtiön
ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,38 euroa
osaketta kohden eli yhteensä 3.519.907,32 euroa. Osinko
maksettiin 1.4.2003 yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä
25.3.2003 merkityille osakkaille.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset:

- Yhtiökokous päätti uusien optio-oikeuksien 2003A-2003D
antamisesta.
- Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Tätä valtuutusta ei
ole käytetty.
- Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan omia
osakkeita. Tätä valtuutusta ei ole käytetty.
- Yhtiökokous valtuutti hallituksen luovuttamaan yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet. Tätä valtuutusta ei ole
käytetty.

Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan
palkkiona hallituksen jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajalle 6.500 euroa kuukaudessa,
kuitenkin niin, että jos henkilö on vakituisessa
työsuhteessa yhtiöön, hänelle ei työsuhteen ajalta makseta
hallitustyöskentelystä erillistä rahapalkkiota. Lisäksi
päätettiin, että yhtiökokouksen hyväksymästä uudesta optio-
ohjelmasta annetaan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti
optioihin oikeutetuille hallituksen jäsenille Risto
Linturille ja Timo Tiihoselle kullekin 6.000 kpl optio-
oikeuksia 2003B.

Hallituksen jäseniksi valittiin yhtiökokouksessa uudelleen
Kari Karvinen, Jorma Kylätie, Risto Linturi, Matti
Savolainen ja Timo Tiihonen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa edelleen
hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi Kari Karvisen ja
varapuheenjohtajaksi Matti Savolaisen.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä on
9.362.914 osaketta. SysOpen Oyj omistaa itse 100.000
kappaletta omia osakkeitaan.

Osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla
Tietoliikenne ja elektroniikka -toimialaryhmässä.
Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä on 50 osaketta.
Alin kaupankäyntikurssi Helsingin Pörssissä katsauskaudella
1-3/2003 oli 2,95 euroa ja ylin 3,79 euroa. Osakkeen
päätöskurssi kauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 2,95
euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,44 euroa.
Yhtiön markkina-arvo kauden päättyessä oli 27.620.596 euroa.
SysOpenilla oli 16.4.2003 yhteensä 2.879 osakkeenomistajaa.

OPTIO-OHJELMAT

Sysopen Oyj:n optio-ohjelman 1999-2004 mukaisia optioita on
annettu 369.000 kappaletta, jotka kaikki on merkitty.
Osakkeiden merkintäaika kaikilla optiotodistuksilla päättyy
31.10.2004. Osakkeiden merkintähinta A-optioilla on 6,40
euroa osakkeelta, B-optioilla 9,30 euroa, C-optioilla 6,55
euroa ja D-optioilla 4,43 euroa osakkeelta. Sysopen Oyj:n
kokonaan omistaman tytäryhtiön, Sysopen Partners Oy:n,
hallussa oli 31.3.2003 yhteensä 57.017 optio-ohjelman 1999-
2004 mukaista optiota.

Sysopen Oyj:n optio-ohjelman 2000-2005 mukaisia optioita on
annettu 400.000 kappaletta, jotka kaikki on merkitty.
Osakkeiden merkintäaika kaikilla optiotodistuksilla päättyy
31.5.2005. Osakkeiden merkintähinta E-optioilla on 8,30
euroa osakkeelta, F-optioilla 5,36 euroa ja G-optioilla 3,28
euroa osakkeelta. Sysopen Oyj:n kokonaan omistaman
tytäryhtiön, Sysopen Partners Oy:n, hallussa oli 31.3.2003
yhteensä 59.590optio-ohjelman 2000-2005 mukaista optiota.

Sysopen Oyj:n hallitus on tarjonnut uudesta optio-ohjelmasta
2003 optio-oikeuksia sellaisille vuosina 1999 ja 2000
liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien haltijoille, jotka
ovat vielä Sysopen Oyj -konsernin palveluksessa tai jotka
ovat vielä Sysopen Oyj:n hallituksessa. Optiot tarjottiin
optio-oikeuksien haltijoille hallituksen päättämien
vaihtosuhteiden mukaisesti ja valtaosa vaihtoon
oikeutetuista on hyväksynyt vaihtotarjouksen. Uusien
optioiden jakamisen edellytyksenä oli, että optionhaltija
vaihtaa kaikki omistamansa vuosina 1999 ja 2000 liikkeeseen
lasketut optiot nyt liikkeeseen laskettuihin optioihin 2003A
ja 2003B. Vaihdon seurauksena muiden kuin SysOpenin hallussa
olevien optioiden määrä tulee olennaisesti laskemaan ja
Sysopenin optiojärjestelmien kokonaislaimennus siten
olennaisesti pienenemään.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

SysOpen Oyj on käyttänyt syksyllä 2001 solmitun
kauppasopimuksen mukaista optiotaan kasvattaen
omistusosuuttaan SysOpen UK Limited –tytäryhtiössä 51 %:sta
83,11 %:iin.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus ja useiden
liiketoimintayksiköiden asiakkaiden omien tuotteiden ja
palveluiden heikentynyt kysyntä vaikuttavat laskevasti myös
SysOpenin odotuksiin tietotekniikkapalveluiden ja -
tuotteiden lähiajan kysynnästä. Monella toimialalla ja
asiakkaalla on käynnissä liiketoimintojen
uudelleenjärjestelyjä. Taloudellinen epävarmuus ja yleinen
markkinatilanne pitkittävät investointipäätösten tekoa ja
hidastavat siten liiketoiminnan kasvua.

SysOpen on säilyttänyt suhteellisen asemansa
asiakaskunnassaan sekä saanut uusia potentiaaliltaan
merkittäviä asiakkuuksia. Asiakasratkaisut-liiketoiminnan
odotamme olevan kannattavaa lisääntyvästä hintapaineesta
huolimatta ja ohjelmistotuoteliiketoiminnassa arvioimme koti-
ja ulkomaisen liiketoiminnan toimitusvolyymien kasvavan
vuoden loppua kohti. Konsultointi- ja teknologiakehityksen
kysyntä on jatkossakin vakaata erityisesti haastavien
olioteknologiahankkeiden ja
tietojärjestelmäarkkitehtuurihankkeiden osalta.

Konsernissa kiinnitetään erityistä huomiota kustannusten
hallintaan. Strategian toteutuksessa keskitytään
kannattavien ja kasvavien liiketoiminta-alueiden
vahvistamiseen. Mikäli markkinatilanne edelleen heikkenee,
tulee SysOpen reagoimaan tähän nopeasti.

Ennustamme SysOpenin palvelujen ja tuotteiden kysynnän
toisella vuosineljänneksellä olevan jonkin verran heikomman
kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Katsauskauden 1-
6/2003 osalta arvioidaan konsernin liikevoiton ennen
liikearvopoistoja olevan viime vuoden vastaavan
katsauskauden tasolla (EBITA 10 %).

Koko vuoden 2003 osalle SysOpen on asettanut tavoitteekseen
kasvattaa sekä liikevaihtoaan että kannattavuuttaan vuodesta
2002. Yleisen markkinatilanteen heikentymisestä johtuen
näiden tavoitteiden saavuttaminen ilman yritysostoja
edellyttää, että yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus
väistyy nopeasti antaen tilaa tietotekniikkainvestointien
käynnistämiselle. Mahdollisissa yritysosto- ja
liittoumajärjestelyissä painotetaan liiketoimintojen
strategista yhteensopivuutta ja omistaja-arvoon keskeisesti
vaikuttavien tekijöiden edistämistä.

VIESTINTÄ

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja
lehdistölle pidetään torstaina 8.5.2003 klo 12.00 World
Trade Centerissä, Marskinsali 2. kerros, Aleksanterinkatu
17, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

Kauden 1-6/2003 tulostiedot julkaistaan torstaina 7.8.2003.Helsingissä 8.5.2003

Sysopen Oyj

HallitusLISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Arto Sahla,
puh. 0424 2020 339, gsm 0400 442 986, email:
arto.sahla@sysopen.fi

Osavuosikatsaus ja kalvoesitys ovat nähtävissä myös
konsernin internet-sivuilla: www.sysopen.fi klo 13.00
jälkeen.


JAKELU
Helsingin Pörssi

Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.3.2003, 1000 €
              	1.1.-  1.1.-   1.1.-
1000 €         	31.3.  31.3.   31.12.
               	2003   2002    2002
                           
LIIKEVAIHTO			6 991	7 635	28 997
Liiketoiminnan muut                 
tuotot 				57	59	166
Materiaalit ja palvelut		- 145	-248	-902
Henkilöstökulut			- 4 124	-4 615	-16 863
Poistot ja                      
arvonalennukset			- 162	- 191	-882
Liiketoiminnan muut                 
kulut				- 1 769	- 2 031	-7 278
LIIKEVOITTO ENNEN                  
LIIKEARVOPOISTOJA		848	609	3 237
Poistot liikearvosta		- 68	- 88	-342
LIIKEVOITTO			780	521	2 895
Rahoitustuotot ja kulut		-47	-1 027	-699
Voitto ennen                     
satunnaisia eriä ja		733	-506	2 196
veroja
Välittömät verot		-127	-81	-284
Vähemmistön osuus		-20     18 	-26
TILIKAUDEN VOITTO		586	-569	1886

Konsernin tase 31.3.2003, 1000 €

VASTAAVAA     	31.3.  31.3.   31.12.
            2003   2002    2002

PYSYVÄT VASTAAVAT                  
Kehittämismenot		0	112	37
                
Aineettomat oikeudet	475	538	517
                           
Muut pitkävaikutteiset                
menot			130	195	147
Konserniliikearvo	552	1 047	620
Aineettomat hyödykkeet                
yhteensä		1 157	1 892	1 321
Aineelliset hyödykkeet	1 419	1 854	1 548
Sijoitukset		1 191	1 198	1 191
                           
VAIHTUVAT VASTAAVAT                 
                           
Lyhytaikaiset saamiset	5 273	6 976	5 205
Rahoitusarvopaperit	1 456	1 827	1 524
Rahat ja pankkisaamiset	4 435	4 481  6 894
VASTAAVAA		14 930	18 227	17 683

VASTATTAVAA 		31.3.	31.3.	31.12.
			2003	2002	2002
OMA PÄÄOMA                      
Osakepääoma		936	787	936
Osakeanti		0	149	0
Ylikurssirahasto	7 091	7 092 	7 091
Edellisten tilikausien                
voitto			1 797	3 430	3 430
Tilikauden voitto	586	-569	1 886
Muuntoero, vapaa oma	11		11
pääoma
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	10 421	10 890	13 355
VÄHEMMISTÖOSUUS	178	142	192
VIERAS PÄÄOMA                    
Lyhytaikainen vieras                 
pääoma			4 331	7 195	4 136
VASTATTAVAA		14 930	18 227	17 683

Konsernin rahavirtalaskelma 1.1-31.3.2003
vertailutietoineen, 1000 €

             	1.1. -   	 1.1.-     1.1.-
            		31.3.2003 	31.3.2002 31.12.2002
Liiketoiminnan			995    1 108     5 466
rahavirta              
Investointien			-4    - 103      -307
rahavirta
Rahoituksen                     
rahavirta:
maksetut osingot		- 3 516		- 2 038
vieraan pääoman		   - 3    - 2       - 7
muutos
Rahoituksen rahavirta		- 3 519    -2    - 2 045
Rahavarojen muutos  		- 2 527	1 003	 3 114
                           
Rahavarat kauden    	8 418   5 305     5 305  
alussa                     
Rahavarat kauden                
lopussa				5 890	6 308	 8 418
Erotus				- 2 527 	1 003	 3 114

Konsernin tunnuslukujen kehitys vertailutietoineen

          	1.1-   1.1-   2002
          	31.3.  31.3.
          	2003   2002
Toiminnan                 
laajuus
                     
Liikevaihto      6 991  7 635  28 997
- muutos         -8%    2%   -6 %
edelliseen
vuoteen
Sijoitettu        8 028  8 028  8 028
pääoma
Sidottu pääoma   8 028  8 028  8 028
Bruttoinvestoin      20    146   477
nit taseen
pysyviin
vastaaviin
- suhteessa        0%    2%   2 %
liikevaihtoon
                     
Henkilöstön       305   331   323
määrä
Henkilöstö        306   348   328
keskimäärin
                     
Kannattavuus               
                     
Liikevoitto         849   609  3 237
ennen
liikearvopoisto
ja
- suhteessa       12%    8%   11 %
liikevaihtoon
Liikevoitto         781   521   2 895
- suhteessa       11%    7%   10 %
liikevaihtoon
Tulos ennen       733   -506   2 196
satunn.er ja
veroja
- suhteessa       10%   -7%    8 %
liikevaihtoon        
Tilikauden        586   -569    1 886
voitto
suhteessa        8%   -7%     7 %
liikevaihtoon
Oman pääoman     20%  -19 %   14 %
tuotto
Sijoitetun         24%  -17 %   16 %
pääoman tuotto
                     
Rahoitus ja                
taloudellinen
asema
                     
Korollinen           0     8      2
vieras pääoma
Rah.om.arvopape  5 891  6 308  8 418
rit+Rahat ja
pankkis.
Nettovelkaantum   -56%   -57%  -62 %
isaste (Net
Gearing)
Omavaraisuus-     73%   62%   77 %
aste
Liiketoiminnan     995   1 108  5 463
rahavirta      
Tulos/osake,      0,06   -0,07   0,20
eur (konserni)
Oma           1,13    1,18    1,44
pääoma/osake
Hinta/voitto-      46,6    -74     17,2
suhde (P/E)          
Osakkeen alin     2,95   5,11    2,52
kaupanteko-
kurssi
Osakkeen ylin     3,79   6,35     6,35
kaupanteko-
kurssi
Osakkeen        3,44   5,8      4,51
keskikurssi
Osakekannan    27 621  54 305  29 868
markkina-arvo
kauden lopussa


Konsernin tunnuslukujen kehitys vertailutietoineen

           1-    1-    1-   1-    1-
         3/2003 12/2002  9/2002 6/2002  3/2002
Toiminnan                         
laajuus
                              
Liikevaihto   6 991  28 997  21 298 15 122  7 635
- muutos     -8%    -6%    -3%   0,8%   2 %
edelliseen
vuoteen
Sijoitettu     8 028  8 028   8028  8028  8 028
pääoma
Sidottu pääoma8 028  8 028   8028  8028  8 028
Bruttoinvestoin   20    477    300   264    146
nit taseen          
pysyviin
vastaaviin
- suhteessa      0%    2%    1%   2%   2 %
liikevaihtoon
                              
Henkilöstön     305   323    317   319   331
määrä
Henkilöstö      306   328    330   336   348
keskimäärin
                              
Kannattavuus                        
                              
Liikevoitto       849  3 237   2 122 1 515   609
ennen            
liikearvopoisto
ja
- suhteessa     12%   11%   10%   10%    8%
liikevaihtoon
Liikevoitto       781   2 895   1 865  1 340   521
              
- suhteessa     11%   10%    9%   9%    7%
liikevaihtoon
Tulos ennen     734  2 196  1 334   140    -506
satunn.er ja
veroja
- suhteessa     10%    8%   6%   1%    -7%
liikevaihtoon        
Tilikauden       586  1 886  1 291    25    -569
voitto
suhteessa       8%    7%    6%   0%    -7 %
liikevaihtoon
Oman pääoman   20%   14%   13%   0%   -19%
tuotto        
Sijoitetun       24%   16%   14%   2%   -17%
pääoman tuotto
                              
Rahoitus ja                        
taloudellinen
asema
                              
Korollinen        0      2      4     6     8
vieras pääoma
Rah.om.arvopape 5 891  8 418  6 456  5 263  6 308
rit+Rahat ja
pankkis.
Nettovelkaantu-  -56%   -62%   -50%  -45%   -57%
misaste (Net
Gearing)
Omavaraisuusas-  73%   77%   80%   73%   62%
te
Liiketoiminnan     995  5 463  3 356  2 121  1 108
rahavirta
Tulos/osake,     0,06   0,20    0,14  0,00   -0,07
eur (konserni)                    
Oma           1,13   1,44   1,38   1,24   1,18
pääoma/osake
Hinta/voitto-      46,6   17,2   28,6  3568    -74
suhde (P/E)
Osakkeen alin     2,95   2,52   2,52  3,50    5,11
kaupantekokurs-       
si
Osakkeen ylin     3,79    6,35   6,35  6,35   6,35
kaupantekokurs-
si
Osakkeen        3,44    4,51   4,71  5,24   5,8
keskikurssi

Osakekannan    27 326  29 868  25 280 32 770  54 305
markkina-arvo
kauden lopussa

Tunnusluvut osavuosilta on laskettu 3 kk:n jaksolle.

Vuoden 2002 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa
kerroimme muuttavamme lomapalkkavarausten purkukäytäntöä
vuoden 2003 alusta vastaamaan paremmin todellisia
loma-aikoja. Kauden 1-6/2002 tunnusluvut on taulukossa
muutettu vastaamaan nykykäytäntöä.
Taulukon muihin kausiin toimintatavan muutoksella ei ole
vaikutusta.

Tulos/osake on laskettu tilikauden keskimääräisen
osakeantioikaistun osakkeiden lukumäärän (9.262.914 kpl)
mukaan. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden
lopussa oli 9.262.914 kpl.

Oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit on
muutettu vastaamaan vuositasoa.
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 100.000 kpl
omia osakkeitaan.
Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Helsingissä, 8. toukokuuta 2003

SysOpen Oyj
Hallitus

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa