SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - SY

PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 klo 8.45

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - SYYSKUU 2003

- Konsernin toiminnallinen kannattavuus ennusteen
mukaisella tasolla ollen edelleen yksi
tietotekniikkatoimialan parhaista
- Liikevaihto 18,7 miljoona euroa; laskua viime vuoden
vastaavasta katsauskaudesta 12 %
- Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) 8 %
liikevaihdosta eli 1,5 miljoonaa euroa; laskua 0,6
miljoonaa euroa
- Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 2,0 miljoonaa
euroa; kasvua 0,7 miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos 0,19 euroa; kasvua 0,05 euroa
- Henkilöstön määrä kauden lopussa 278 henkilöä; laskua
12 %
- Mikäli markkinoilla ei tapahdu loppuvuonna
heikkenemistä, SysOpen odottaa vuoden 2003 liikevaihdon
jäävän arviolta 10-15 % vuoden 2002 tasosta ja vuoden
2003 tuloksen parantuvan vuoden 2002 tasosta
- Novo Group Oyj:n osakkeista tehdyn ostotarjouksen
tuloksesta ja sen vaikutuksesta konsernin tulevaisuuden
näkymiin tullaan tiedottamaan erikseen

MARKKINAT JA SYSOPENIN LIIKETOIMINTA

Yleinen taloudellisen tilanteen epävarmuus jatkui
katsauskaudella eikä yritysten investointihalukkuus
osoittanut vielä selviä kääntymisen merkkejä.
Kilpailukykyään turvatakseen useat yritykset joutuivat
toteuttamaan henkilöstöleikkauksia ja etsimään nopeita
säästöjä muun muassa ulkoisten tietotekniikkapalveluiden
ostoista.

Kustannuksia karsiakseen monet SysOpenin asiakasyritykset
ilmoittivat omista henkilöstöleikkauksiin johtavista YT-
neuvotteluistaan ja useissa tapauksissa lykkäsivät jo
suunnittelemiaan tietotekniikkaprojekteja toistaiseksi.
Tämä piti myös SysOpenin tietotekniikkapalveluiden
kysynnän tavanomaista matalammalla tasolla, minkä
seurauksena SysOpen toteutti sopeuttamistoimia
lomautuksin ja pääasiassa hallintoon kohdistunein
henkilöstöleikkauksin. Vaikeassa markkinatilanteessa
SysOpen säilytti kilpailukykynsä pitäen toiminnallisen
kannattavuutensa yhtenä toimialan parhaimmista.

Vuoden 2003 kolmannella neljänneksellä SysOpen sopi
jatkokehityshankkeita olemassa oleville asiakkailleen.
Esimerkiksi Tieto- Tapiolan kanssa yhteistyö syvenee
edelleen, ja kattaa laaja-alaisesti erilaisia
sovelluskehitykseen ja arkkitehtuurikonsultointiin
liittyviä asiantuntija- ja konsultointipalveluja sekä
mentorointia. Merkittävänä uutena sopimuksena Tieto-
Tapiolan kanssa sovittiin jälleenvakuutusohjelmiston
uusimisesta.

LIIKEVAIHTO VERRATTUNA EDELLISEEN VASTAAVAAN
KATSAUSKAUTEEN

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 18,7 miljoonaa
euroa (1-9 kk/2002: 21,3 miljoonaa euroa). Liikevaihto
laski vuoden 2002 vastaavaan katsauskauteen verrattuna
12,3 %. Pääosa liikevaihdon laskusta johtui yleisen
taloudellisen epävarmuuden aiheuttamista
tietotekniikkainvestointien siirtämisistä. Myös vuoden
2003 alussa sekä edellisenä vuonna tehdyt
kannattamattomien liiketoimintojen myynnit vaikuttivat
liikevaihtoa alentavasti.

Liikevaihdon lasku tapahtui pääosin tietyissä kotimaan
alueyksiköissä ja ohjelmistotuotteissa. Sen sijaan
pääkaupunkiseudun asiakasratkaisuihin keskittyneissä
liiketoimintayksiköissä liikevaihto pysyi lähes ennallaan
verrattuna edelliseen vuoteen.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli
2,7 % (1-9/2002: 3,6 %).

Liikevaihdon jakautuminen liiketoiminta-alueittain 1-
9/2003:

Asiakasratkaisut         93,9 %
Ohjelmistotuotteet         6,1 %

LIIKEVAIHTO VERRATTUNA EDELLISEEN VUOSINELJÄNNEKSEEN

Liikevaihto konsernissa vuosineljänneksellä 4-6/2003 oli
6,6 miljoonaa euroa ja 7-9/2003 5,1 miljoonaa euroa,
joten liikevaihto laski edellisestä vuosineljänneksestä
23,2 %. Lasku johtui yleisesti vaikean markkinatilanteen
lisäksi pääosin kesälomakauden normaalista
kausivaihtelusta.

LIIKEVOITTO JA TULOSKEHITYS VERRATTUNA EDELLISEEN
VASTAAVAAN KATSAUSKAUTEEN

Haasteellisessa markkinatilanteessa konsernin
toiminnallinen kannattavuus heikkeni edellisen vuoden
vastaavasta katsauskaudesta, mutta oli ennusteen mukainen
ja kuului edelleen toimialan parhaimmistoon.

Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli
1,5 miljoonaa euroa (1-9/2002: 2,1 miljoonaa euroa,
muutos (28,5 %), joka on 8,1 % katsauskauden
liikevaihdosta
(1-9/2002: 10,0 %). Heikentyneeseen toiminnalliseen
tulokseen vaikutti pääasiassa markkinatilanteesta johtuva
liikevaihdon lasku.

Konserni on kiinnittänyt erityistä huomiota
kulurakenteeseen. Henkilöstökulut ovat 12,3 % pienemmät
verrattuna viime vuoden vastaavaan katsauskauteen
huolimatta siitä, että niitä rasittavat kertaluontoiset
pääasiassa hallintohenkilöstön vähentämiseen liittyneet
0,17 miljoonan euron irtisanomiskulut. Tehostuneen
toiminnan avulla on saatu myös liiketoiminnan muut kulut
pienenemään 9,3 % verrattuna viime vuoden vastaavaan
katsauskauteen.

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 2,0 miljoonaa
euroa (1-9/2002: 1,3 miljoonaa euroa) ja konsernin
osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (1-9/2002: 0,14
euroa).

SysOpen myi katsauskaudella omistamansa 15,5 % osuuden
yhdysvaltalaisesta Create!form International Inc -
yhtiöstä. Osakekauppa paransi katsauskauden tulosta yli
400 000 eurolla eli 0,05 euroa osaketta kohti.

LIIKEVOITTO JA TULOSKEHITYS VERRATTUNA EDELLISEEN
VUOSINELJÄNNEKSEEN

Huolimatta liikevaihdon pienenemisestä konsernin
liikevoitto ja tulos parani verrattuna edelliseen
vuosineljännekseen. Konsernin liikevoitto ennen
liikearvopoistoja (EBITA) vuosineljänneksellä 4-6/2003
oli 0,2 miljoonaa euroa ja tulos 0,3 miljoonaa euroa.
Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA)
vuosineljänneksellä 7-9/2003 oli 0,4 miljoonaa euroa ja
tulos 0,8 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kannattavuuden
parantuminen oli pääasiassa seurausta henkilöstökuluissa
toteutetuista säästötoimista. Vuosineljänneksen tulosta
paransi osaltaan myös Create!form International Inc:in
osakkeiden myynti.

Vuosineljänneksen 7-9/2003 liikevoitto ennen
liikearvopoistoja (EBITA) vastasi 8,5 % vuosineljänneksen
liikevaihdosta (4-6/2003: 3,6 %).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä ja liiketoiminnan
rahavirta oli positiivinen.

Taseen loppusumma oli 15,1 miljoonaa euroa (9/2002: 16,5
miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 80 % (9/2002: 80
%). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli
-58 % (9/2002: -50 %). Konsernin likvidit varat olivat
6,8 miljoonaa euroa (9/2002: 6,5 miljoonaa euroa).
Konsernilla ei ole korollista vierasta pääomaa.

Konsernin bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin
olivat 128 tuhatta euroa (2002: 300 tuhatta euroa).
Konserni on jatkanut panostuksia palveluiden ja omien
ohjelmistokomponenttien tuotekehitykseen. Nämä
kehityskulut on kirjattu kaikki suoraan kuluksi.

PÄÄOMAN TUOTTO

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 22 %
(1-9/2002: 14 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 18 % (1-
9/2002: 13 %).

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 278, jossa
laskua 12 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-
9/2002: 317). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella
296, jossa laskua 10 % edellisen vuoden vastaavaan
katsauskauteen (1-9/2002: 330). Henkilöstömäärän lasku
edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta johtuu suurelta
osin kannattamattomien liiketoimintaryhmien myynnistä,
SysOpenin sisäisen IT-tuen ulkoistuksesta sekä kesäkuussa
2003 YT-neuvottelujen jälkeen toteutetuista henkilöstön
vähennyksistä.

Henkilöstön lähtövaihtuvuus oli katsauskaudella 12,6 % (1-
9/2002: 7,6 %).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain:

Asiakasratkaisut          79 %
Ohjelmistotuotteet          9 %
Hallinto ja johto          8 %
Kansainväliset toiminnot       4 %

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

SysOpen ilmoitti koko konsernia koskevista työn
tilapäisestä vähenemisestä johtuvista YT-neuvotteluista
19.5.2003. Neuvottelut päättyivät 9.6.2003. Loppukeväällä
2003 toteutuneen tietotekniikkapalveluiden kysynnän
nopean laskun vuoksi SysOpen päätti sopeuttaa toimintansa
vallitsevaan markkinatilanteeseen irtisanomalla pääosin
hallinnosta 9 henkilöä ja lomauttamalla enintään 90
päivän määräajaksi 89 henkilöä (30 % henkilöstöstä).

YT-neuvottelujen päättymisen jälkeen SysOpenin
palveluiden kysyntä parantui, minkä ansiosta lomautukset
koskivat lopulta alun perin päätettyä määrää pienempää
osaa henkilöstöstä eli 57 henkilöä (19 % henkilöstöstä).

KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE

SysOpen-konserniin kuuluu emoyhtiö SysOpen Oyj sekä kolme
toiminnallista tytäryhtiötä: SysOpen Object Team Oy
(emoyhtiön omistusosuus 30.9.2003 oli 90 %), SysOpen
Limited (100 %) ja SysOpen UK Limited (83 %).

SysOpen-konsernin liiketoimintayksiköt ovat: Kauppa- ja
palvelut, Telekommunikaatio ja teollisuus, Finanssi,
Järjestöt ja liiketoiminnan kehittäminen, Kotimaan alueet
sekä SysOpen Object Team Oy.

YHTIÖKOKOUKSET

SysOpen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin
20.3.2003. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2002
tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus
ja vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden
2002 voitonjako.

Lisäksi yhtiökokous:

- Päätti uusien optio-oikeuksien 2003A-2003D antamisesta;
- Valtuutti hallituksen päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien
antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä
tai useammalla uusmerkinnällä. Tätä valtuutusta ei
toistaiseksi ole käytetty;
- Valtuutti hallituksen hankkimaan omia osakkeita. Tätä
valtuutusta ei toistaiseksi ole käytetty; ja
- Valtuutti hallituksen luovuttamaan yhtiön hallussa
olevat omat osakkeet. Tätä valtuutusta ei toistaiseksi
ole käytetty;
- Päätti hallitustyöskentelystä maksettavista palkkioista
sekä optioiden antamisesta;
- Valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Kari Karvisen,
Jorma Kylätien, Risto Linturin, Matti Savolaisen ja Timo
Tiihosen.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa edelleen hallituksen
päätoimiseksi puheenjohtajaksi Kari Karvisen ja
varapuheenjohtajaksi Matti Savolaisen.

Timo Tiihonen erosi omasta pyynnöstään SysOpenin
hallituksesta 30.5.2003.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

SysOpenin osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Konsernin
omistuksessa oli 30.9.2003 100.000 kappaletta omia
osakkeita, joiden nimellisarvo oli yhteensä 10 000 euroa
ja ne edustivat noin 1,1 % yhtiön osakekannasta ja
kaikista äänistä. SysOpenin osakkeiden kokonaismäärä on
9.362.914 osaketta.

Osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla
Tietoliikenne ja elektroniikka -toimialaryhmässä.
Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä on 50 osaketta.
Alin kaupankäyntikurssi Helsingin Pörssissä
katsauskaudella 1-9/2003 oli 2,83 euroa ja ylin 3,79
euroa. Osakkeen päätöskurssi kauden viimeisenä
kaupankäyntipäivänä oli 3,46 euroa. Vaihdolla painotettu
keskikurssi oli 3,36 euroa. Yhtiön markkina-arvo kauden
päättyessä oli 32.049.682 euroa. SysOpenilla oli
30.9.2003 yhteensä 3165 osakkeenomistajaa.

OPTIO-OHJELMAT

Optio-ohjelman 1999-2004 mukaisia optioita on 49.185
kappaletta, jotka jakaantuvat seuraavasti: 23.700
kappaletta 1999A-optioita, 10.485 kappaletta 1999B-
optioita, 7.500 kappaletta 1999C-optioita ja 7.500
kappaletta 1999D-optioita. Optiot on kaikki merkitty.
Osakkeiden merkintäaika näillä kaikilla
optiotodistuksilla päättyy 31.10.2004. Osakkeiden
merkintähinta A-optioilla on 6,40 euroa osakkeelta, B-
optioilla 9,30 euroa, C-optioilla 6,55 euroa ja D-
optioilla 4,43 euroa osakkeelta. SysOpenin hallussa ei
ole yhtään optio-ohjelman 1999-2004 mukaista optiota.

Optio-ohjelman 2000-2005 mukaisia optioita on 21.060
kappaletta, jotka jakaantuvat seuraavasti: 19.960
kappaletta 2000E-optioita, 850 kappaletta 2000F-optioita
ja 250 kappaletta 2000G-optioita. Optiot on kaikki
merkitty. Osakkeiden merkintäaika kaikilla näillä
optiotodistuksilla päättyy 31.5.2005. Osakkeiden
merkintähinta E-optioilla on 8,30 euroa osakkeelta, F-
optioilla 5,36 euroa ja G-optioilla 3,28 euroa
osakkeelta. SysOpenin hallussa ei ole yhtään optio-
ohjelman 2000-2005 mukaista optiota.

Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on 670.000
kappaletta, jotka jakaantuvat seuraavasti: 210.000
kappaletta 2003A-optioita, 160.000 kappaletta 2003B-
optioita, 150.000 kappaletta 2003C-optioita ja 150.000
kappaletta 2003D-optioita. Optiot on kaikki merkitty.
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2003A on
2.5.2004-31.10.2005, optio-oikeudella 2003B 1.11.2004-
31.10.2006, optio-oikeudella 2003C 1.11.2005-31.10.2007
ja optio-oikeudella 2003D 1.11.2006 - 31.10.2008.
Osakkeiden merkintähinta 2003A-optioilla on 3,28 euroa
osakkeelta ja 2003B-optioilla 3,19 euroa osakkeelta.
Muiden optioiden osalta merkintähinta määräytyy myöhemmin
tulevaisuudessa SysOpenin osakkeiden kaupankäyntihintojen
perusteella. SysOpen Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön
SysOpen Partners Oy:n hallussa oli 30.9.2003 optio-
ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä 307.801
kappaletta.

SysOpenin kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksien
on yhteensä 740.245 kappaletta. Optio-oikeuksien
perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 7,3
% yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä
mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista
optio-oikeuksista SysOpen Partnersin hallussa on vielä
307.801 kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien
laimennusvaikutus on tällä hetkellä enimmillään 4,3 %.

JULKINEN OSTOTARJOUS NOVO GROUP OYJ:N OSAKKEISTA

SysOpen Oyj ja Novo Group Oyj solmivat 25.9.2003
yhdistymissopimuksen. Sopimuksen mukaan yhdistyminen
toteutetaan siten, että SysOpen tarjoutuu julkisella
ostotarjouksella ostamaan kaikki Novo Groupin osakkeet.
Tarjouksen hyväksynyt Novo Groupin osakkeenomistaja saa
yhdellä (1) Novo Groupin osakkeella käteisvastikkeena
1,90 euroa sekä 0,545 SysOpenin uutta osaketta.

Alkuperäinen tarjous on voimassa 6.10.-7.11.2003, ellei
tarjousaikaa jatketa.

Novo Group Oyj:n hallitus on irtisanonut
yhdistymissopimuksen yksipuolisesti 29.10.2003. SysOpen
on pörssitiedotteessaan 29.10.2003 ilmoittanut
arvioivansa Novo Groupin toimenpiteiden johdosta
syntynyttä tilannetta ja mahdollisia omia toimenpiteitään
asiassa, mukaan lukien mahdolliset muutokset
ostotarjouksen ehtoihin.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen solmittiin uusia asiakkuuksia ja
sopimuksia muun muassa Ratahallintokeskuksen ja Amadeus
Finland Oy:n kanssa.

SysOpen toimittaa Ratahallintokeskukselle Junien seuranta
-järjestelmän, joka kerää ja tuottaa kaikkien junien
kulkutiedot reaaliaikaisesti osana Ratahallintokeskuksen
perusinfraan kuuluvaa palvelua. Järjestelmä tarjoaa
tietoa suunniteltavan standardirajapinnan kautta myös
muille tiedon tarvitsijoille sekä tehostaa
liikenteenohjauksen toimintaa ja palvelua muun muassa
vähentämällä manuaalista junien kulkutiedon käsittelyä.

SysOpen Oyj toimittaa Amadeus Finland Oy:lle
järjestelmän, joka hoitaa palvelutuottajien
lipunkirjoituksen ja sanomanvälityksen suomalaisissa
matkatoimistoissa. Järjestelmän käyttöönotto myös
standardoi ja tehostaa suomalaisen matkailualan
viestintää ja kumppani-integraatiota.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus sekä eri
toimialojen asiakkaiden omien tuotteiden ja palveluiden
kysynnän vaimeus pitävät myös SysOpenin odotuksia
tietotekniikkapalveluiden ja -tuotteiden lähiajan
kysynnästä varovaisina. Uusien asiakkuuksien ja
julkisuudessa esillä olleiden tutkimuslaitosten
ennusteiden perusteella on taloudessa kuitenkin
nähtävissä lieviä myönteisiä merkkejä. Talouden elpyessä
odotetaan yritysten tietotekniikkainvestointien
vähitellen lisääntyvän vuoden 2004 aikana.

SysOpen jatkaa edelleen ponnistelujaan myynnin
kasvattamiseksi ja kiinnittää jatkossakin erityistä
huomiota kustannusten hallintaan kilpailukykynsä
säilyttämiseksi. Strategian toteutuksessa keskitytään
kannattavien ja kasvavien liiketoiminta-alueiden
vahvistamiseen.

Mikäli markkinoilla ei tapahdu loppuvuonna heikkenemistä,
SysOpen odottaa vuoden 2003 liikevaihdon jäävän arviolta
10-15 % vuoden 2002 tasosta ja vuoden 2003 tuloksen
parantuvan vuoden 2002 tasosta.

Edellä mainitussa nykyistä SysOpen-konsernia koskevassa
ennusteessa on Novo Group Oyj:n osakkeista tehtyyn
ostotarjoukseen liittyvät kulut aktivoitu taseeseen
oletuksella, että tarjous toteutuu. SysOpenin hallitus
tulee aikanaan tiedottamaan ostotarjouksen tuloksesta ja
sen vaikutuksesta konsernin tulevaisuuden näkymiin.

VIESTINTÄ

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja
lehdistölle pidetään torstaina 30.10.2003 klo 12.00
Hotelli Tornissa 12. kerros, Torni-näköalakabinetti,
Kalevankatu 5, 00100 Helsinki. Tervetuloa.


Helsingissä 30.10.2003

Sysopen Oyj

HallitusLISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Arto Sahla,
puh. 0424 2020 339, gsm 0400 442 986, email:
arto.sahla@sysopen.fi

Osavuosikatsaus ja kalvoesitys ovat nähtävissä myös
konsernin internet-sivuilla: www.sysopen.fi klo 13.00
jälkeen.


JAKELU

Helsingin PörssiKonsernin tuloslaskelma 1.1.-30.9.2003, 1000 eur


              1.1.-   1.1.-    1.1.-
1000 eur        30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002
                            
LIIKEVAIHTO        18 671  21 298   28 997
Liiketoiminnan muut                  
tuotot            156    121     166
Materiaalit ja       - 796   -604    -902
palvelut
Henkilöstökulut     - 10 987  -12 526   -16 863
Poistot ja                       
arvonalennukset       - 493   - 621    -882
Liiketoiminnan muut                  
kulut           - 5 033  - 5 546   -7 278
LIIKEVOITTO ENNEN                   
LIIKEARVOPOISTOJA      1 518   2 122    3 237
Poistot liikearvosta    - 202   - 257    -342
LIIKEVOITTO         1 316   1 865    2 895
Rahoitustuotot ja       725   -531    -699
kulut
Voitto ennen                      
satunnaisia eriä ja     2 040   1 334    2 196
veroja
Välittömät verot       -331    -44    -284
Vähemmistön osuus       -35     1     -26
TILIKAUDEN VOITTO      1 675   1 291    1886

Konsernin tase 30.9.2003, 1000 eur

VASTAAVAA        30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002
PYSYVÄT VASTAAVAT                   
Kehittämismenot         0    57     37
Aineettomat oikeudet     421    489     517
                            
Muut pitkävaikutteiset     98    164     147
menot
Konserniliikearvo       377    852     620
Aineettomat hyödykkeet                 
yhteensä           896   1 562    1 321
Aineelliset hyödykkeet   1 227   1 646    1 548
Sijoitukset          987   1 191    1 191
                            
VAIHTUVAT VASTAAVAT                  
                            
Lyhytaikaiset saamiset   5 229   5 608    5 205
Rahoitusarvopaperit     1 953   1 549    1 524
Rahat ja          4 802   4 907    6 894
pankkisaamiset
VASTAAVAA         15 094  16 463   17 683

VASTATTAVAA       30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002
OMA PÄÄOMA                       
Osakepääoma          936    936    936
Ylikurssirahasto      7 091   7 092   7 091
Edellisten tilikausien   1 807   3 430   3 441
voitto
Tilikauden voitto      1 675   1 291   1 886
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ    11 509   12 749   13 355
VÄHEMMISTÖOSUUS        152    152    192
VIERAS PÄÄOMA                     
Lyhytaikainen vieras    3 433   3 562   4 136
pääoma
VASTATTAVAA        15 094   16 463   17 683

Konsernin rahavirtalaskelma 1.1-30.9.2003
vertailutietoineen, 1000 eur

              1.1. - 1.1.-   1.1.-
            30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002
Liiketoiminnan       1 399   3 527   5 466
rahavirta:
Investointien         456   - 332    -307
rahavirta:
Rahoituksen                      
rahavirta:
maksetut osingot      -3 516  -2 038   -2 038
vieraan pääoman        - 3    -5     -7
muutos
Rahoituksen rahavirta   - 3 519  -2 042  - 2 045
Rahavarojen muutos     -1 663   1 152   3 114
                           
Rahavarat kauden      8 418   5 304   5 305
alussa
Rahavarat kauden      6 755   6 456   8 418
lopussa
Erotus           -1 663   1 152   3 114

Konsernin tunnuslukujen kehitys vertailutietoineen

          1.1-   1.1-   2002
          30.9.  30.9.
          2003   2002
Toiminnan                 
laajuus
                     
Liikevaihto    18 670  21 298  28 997
- muutos      -12%   -3%   -6 %
edelliseen
vuoteen
Sijoitettu    11 661  12 902  13 546
pääoma
Bruttoinvestoin   128   300   477
nit taseen
pysyviin
vastaaviin
- suhteessa      1%    1%   2 %
liikevaihtoon
                     
Henkilöstön     278   317   323
määrä
Henkilöstö      296   330   328
keskimäärin
                     
Kannattavuus               
                     
Liikevoitto    1 518  2 122  3 237
ennen
liikearvopoisto
ja
- suhteessa      8%   10%   11 %
liikevaihtoon
Liikevoitto    1 316  1 865  2 895
- suhteessa      7%    9%   10 %
liikevaihtoon
Tulos ennen    2 040  1 334  2 196
satunn.er ja
veroja
- suhteessa     11%    6%   8 %
liikevaihtoon
Tilikauden     1 675  1 291  1 886
voitto
suhteessa       9%    6%   7 %
liikevaihtoon
Oman pääoman     18%   13%   14 %
tuotto
Sijoitetun      22%   14%   16 %
pääoman tuotto
                     
Rahoitus ja                
taloudellinen
asema
                     
Korollinen       0    4    2
vieras pääoma
Rah.om.arvopape  6 755  6 456  8 418
rit+Rahat ja
pankkis.
Nettovelkaantum   -58%   -50%  -62 %
isaste (Net
Gearing)
Omavaraisuusast   80%   80%   77 %
e
Liiketoiminnan   1 399  3 527  5 463
rahavirta
Tulos/osake,    0,19   0,14   0,20
eur (konserni)
Oma         1,24   1,38   1,44
pääoma/osake
Hinta/voitto-    19,1   28,6   17,2
suhde (P/E)
Osakkeen alin    2,83   2,52   2,52
kaupantekokurss
i
Osakkeen ylin    3,79   6,35   6,35
kaupantekokurss
i
Osakkeen      3,36   4,71   4,51
keskikurssi
Osakekannan    32 050  25 280  29 868
markkina-arvo
kauden lopussa

Konsernin tunnuslukujen kehitys vertailutietoineen

          1-  1-6/2003 1-3/2003 1-12  1-9/2002
         9/2003          /2002
Toiminnan                          
laajuus
                              
Liikevaihto    18 670  13 596  6 991  28 997  21 298
- muutos      -12%   -10%   -8%   -6%   -3%
edelliseen
vuoteen
Sijoitettu    11 661  10 851  10 599  13 546  12 902
pääoma
Bruttoinvestoin   128    88    20   477   300
nit taseen
pysyviin
vastaaviin
- suhteessa      1%    1%    0%    2%    1%
liikevaihtoon
                              
Henkilöstön     278   294   305   323   317
määrä
Henkilöstö      296   302   306   328   330
keskimäärin
                              
Kannattavuus                        
                              
Liikevoitto    1 518  1 087   849  3 237  2 122
ennen
liikearvopoisto
ja
- suhteessa      8%    8%   12%   11%   10%
liikevaihtoon
Liikevoitto    1 316   951   781  2 895  1 865
- suhteessa      7%    7%   11%   10%    9%
liikevaihtoon
Tulos ennen    2 040  1 041   734  2 196  1 334
satunn.er ja
veroja
- suhteessa     11%    8%   10%    8%    6%
liikevaihtoon
Tilikauden     1 675   879   586  1 886  1 291
voitto
suhteessa       9%    6%    8%    7%    6%
liikevaihtoon
Oman pääoman     18%   15%   20%   14%   13%
tuotto
Sijoitetun      22%   17%   24%   16%   14%
pääoman tuotto
                              
Rahoitus ja                         
taloudellinen
asema
                              
Korollinen       0    0    0    2    4
vieras pääoma
Rah.om.arvopape  6 755  6 530  5 891  8 418  6 456
rit+
Rahat ja
pankkis.
Nettovelkaantum   -58%   -60%   -56%   -62%   -50%
isaste (Net
Gearing)
Omavaraisuusast   80%   74%   73%   77%   80%
e
Liiketoiminnan   1 399  1 602   995  5 463  3 527
rahavirta
Tulos/osake,    0,19   0,09   0,06   0,20   0,14
eur (konserni)
Oma         1,24   1,16   1,13   1,44   1,38
pääoma/osake
Hinta/voitto-    19,1   31,2   46,6   17,2   28,6
suhde (P/E)
Osakkeen alin    2,83   2,83   2,95   2,52   2,52
kaupantekokurss
i
Osakkeen ylin    3,79   3,79   3,79   6,35   6,35
kaupantekokurss
i
Osakkeen      3,36   3,27   3,44   4,51   4,71
keskikurssi
Osakekannan    32 050  27 511  27 326  29 868  25 280
markkina-arvo
kauden lopussaVuoden 2002 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa
kerroimme muuttavamme lomapalkkavarausten purkukäytäntöä
vuoden 2003 alusta vastaamaan paremmin todellisia loma-
aikoja. Kauden 1-6/2002 tuloslaskelma ja tunnusluvut sekä
tase 6/2002 on taulukossa muutettu vastaamaan
nykykäytäntöä. Taulukon muihin kausiin toimintatavan
muutoksella ei ole vaikutusta.

Tulos/osake on laskettu tilikauden keskimääräisen
osakeantioikaistun osakkeiden lukumäärän (9.262.914 kpl)
mukaan. Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden
lukumäärä on 9.269.055 kpl. Tällä ei ole vaikutusta
osakekohtaiseen tulokseen.
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden
lopussa oli 9.262.914 kpl.

Oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit on
muutettu vastaamaan vuositasoa.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 100.000 kpl
omia osakkeitaan.
Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia
vastuita.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Helsingissä, 30. lokakuuta 2003

Sysopen Oyj
Hallitus


Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa