SysOpen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.20


SysOpen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2003

SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2004 klo 8.00


- Konsernin toiminnallinen kannattavuus edelleen
tietotekniikkatoimialan parhaimmistoa
- Liikevaihto 25,2 miljoonaa euroa; laskua 13 % vuodesta
2002
- Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) 7,6%
liikevaihdosta eli 1,9 miljoonaa euroa; laskua 1,3 miljoonaa
euroa
- Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 2,4
miljoonaa euroa; kasvua 0,2 miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa; kasvua 0,03 euroa
- Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 270 henkilöä;
laskua 16 %
- Hallitus ehdottaa vuodelta 2003 maksettavaksi osinkoa
0,24 euroa osakkeelta
- Vuoden 2004 osalta arvioidaan konsernin liikevaihdon ja
kannattavuuden kasvavan vuoden 2003 tasosta
 
  
Markkinat
Vuotta 2003 leimasivat Suomessa kansallinen pysähtyneisyys
ja näköalattomuus sekä yleisen taloudellisen ja
maailmanpoliittisen tilanteen epävarmuustekijät, kuten SARS-
epidemia ja Irakin konflikti. Taantuman aiheuttama
sisäänpäinkääntyneisyys, riskien kaihtaminen ja varovaisuus
sekä vanhaan turvautuminen jatkuivat. Vallinneessa
epävarmuuden ilmapiirissä yritysten investointihalukkuus ei
osoittanut vielä selviä kääntymisen merkkejä. Sen sijaan
useat yritykset turvasivat kilpailukykyään toteuttamalla
henkilöstöleikkauksia ja etsivät nopeita säästöjä muun
muassa ulkoisten tietotekniikkapalveluiden ostoista.

Vuoden 2003 markkinatilanne olikin tietotekniikkatoimialalla
vaikeampi kuin jo vaimea vuosi 2002. Kustannuksia
karsiakseen monet SysOpenin asiakasyritykset ilmoittivat
omista henkilöstöleikkauksiin johtavista
yhteistoimintaneuvotteluistaan ja useissa tapauksissa
lykkäsivät jo suunnittelemiaan tietotekniikkaprojekteja
toistaiseksi. Tämä piti myös SysOpenin
tietotekniikkapalveluiden kysynnän tavanomaista matalammalla
tasolla, minkä seurauksena SysOpen toteutti
sopeuttamistoimia lomautuksin ja pääasiassa hallintoon
kohdistunein henkilöstöleikkauksin.

  
SysOpenin liiketoiminta
Vaikeassa markkinatilanteessa SysOpen säilytti liikevaihdon
laskusta huolimatta kilpailukykynsä pitäen toiminnallisen
kannattavuutensa ennusteen mukaisesti yhtenä toimialan
parhaimmista. Konsernin omavaraisuus ja rahoitusasema
säilyivät hyvinä koko tilikauden ajan. Kilpailukyvystään
huolehtimalla SysOpen on turvannut perustaa tulevalle
kasvulle.

SysOpen tarjoaa asiakkailleen heidän sähköistä
liiketoimintaansa tehostavia asiantuntijapalveluja ja
sovellusohjelmistoja. Liiketoiminta jakaantuu
asiakaskohtaisiin tietojärjestelmäpalveluihin ja
ohjelmistotuotteisiin sekä näitä tukevaan konsultointiin ja
teknologiakehitykseen. Vuonna 2003 uusia sopimuksia
solmittiin muun muassa puolustusvoimien, Amadeus Finlandin,
Ratahallintokeskuksen, Keskuskauppakamarin ja Patria
Industriesin kanssa. Lisäksi lukuisten vanhojen asiakkaiden
kanssa sovittiin jatkokehityshankkeita.

  
  Liikevaihto verrattuna edelliseen tilikauteen
Konsernin liikevaihto tilikaudella 2003 oli 25,2 miljoonaa
euroa (2002: 29,0 miljoonaa euroa, muutos –13,1 %).
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 2,6 %
(2002: 4,0 %).

Pääosa liikevaihdon laskusta johtui yleisen taloudellisen
epävarmuuden aiheuttamista tietotekniikkainvestointien
siirtämisistä. Myös vuonna 2002 ja vuoden 2003 alussa tehdyt
kannattamattomien liiketoimintojen myynnit vaikuttivat
liikevaihtoa alentavasti.

Liikevaihdon jakautuminen liiketoiminta-alueittain 2003:

Asiakaskohtaiset          92,3 %
tietojärjestelmäpalvelut
Ohjelmistotuotteet         7,7 %

  
Liikevaihto verrattuna edellisen tilikauden vastaavaan
vuosineljännekseen
Konsernin vuoden 2003 neljännen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 6,5 miljoonaa euroa (10-12/2002: 7,7
miljoonaa euroa). Liikevaihto laski edellisen tilikauden
vastaavasta neljänneksestä 15,4 %. Tämä johtui mainitusta
liiketoimintojen myynnistä ja heikentyneestä
markkinatilanteesta.

  
Kannattavuus ja tuloskehitys verrattuna edelliseen
tilikauteen
Haasteellisessa markkinatilanteessa konsernin toiminnallinen
kannattavuus heikkeni edellisestä vuodesta, mutta kuului
edelleen tietotekniikkatoimialan parhaimmistoon.

Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli
1,9 miljoonaa euroa (2002: 3,2 miljoonaa euroa, muutos –41,0
%), joka vastasi 7,6 % tilikauden liikevaihdosta (2002: 11,2
%). Heikentyneeseen toiminnalliseen tulokseen vaikutti
pääasiassa markkinatilanteesta johtuva liikevaihdon lasku.

Vuonna 2003 konserni kiinnitti erityistä huomiota
kulurakenteeseen sopeuttaen niitä markkinatilanteeseen.
Henkilöstökulut olivat 10,5 % pienemmät vuoteen 2002
verrattuna huolimatta siitä, että niitä rasittavat
kertaluontoiset pääasiassa hallintohenkilöstön vähentämiseen
liittyneet 0,17 miljoonan euron irtisanomiskulut.
Tehostuneen toiminnan avulla myös liiketoiminnan muut kulut
saatiin pienenemään 7,6 % vuoteen 2002 verrattuna.

SysOpen myi omistamansa vähemmistöosuuden yhdysvaltalaisesta
Create!form International Inc -yhtiöstä. Osakekauppa paransi
rahoitustuottoja 0,4 miljoonalla eurolla. Konsernin
rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa
(2002: –0,7 miljoonaa euroa).

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 2,4 miljoonaa
euroa (2002: 2,2 miljoonaa euroa, muutos 8,5 %).

Tulosta ennen veroja huononsi Novo Group Oyj:n osakkeista
tehtyyn julkiseen ostotarjoukseen liittyvät 0,7 miljoonan
euron kertaluontoiset kulut.

Tilikauden voitto oli 1,4 miljoonaa euroa (2002: 1,9
miljoonaa euroa,
muutos –24,6 %). Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,23
euroa (2002: 0,20 euroa, muutos 15,0 %).

  
Kannattavuus ja tuloskehitys verrattuna edellisen
tilikauden vastaavaan vuosineljännekseen
Konsernin vuoden 2003 neljännen vuosineljänneksen
liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 0,4
miljoonaa euroa (10-12/2002:1,1 miljoonaa euroa). Tämä
vastasi 6 % vuosineljänneksen liikevaihdosta, joten
vuosineljänneksen suhteellinen kannattavuus heikkeni
edellisen tilikauden vastaavan neljänneksen tasolta. Tämä
aiheutui pääasiassa markkinatilanteesta johtuvasta
liikevaihdon laskusta.
  
Rahoitus ja investoinnit
Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä ja liiketoiminnan
rahavirta oli positiivinen.

Taseen loppusumma oli 16,1 miljoonaa euroa (2002: 17,7
miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 76 % (2002: 77 %).
Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (net gearing) olivat –68
% (2002: –62 %). Konsernin likvidit varat olivat 7,8
miljoonaa euroa (2002: 8,4 miljoonaa euroa). Konsernilla ei
ole korollista vierasta pääomaa.

Konsernin bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin
olivat 0,2 miljoonaa euroa (2002: 0,5 miljoonaa euroa).
Konserni jatkoi panostuksia palveluiden ja omien
ohjelmistokomponenttien tuotekehitykseen. Tutkimus- ja
kehitystoiminta on oman työn osalta käsitelty vuosikuluina
koko tilikauden. Tilikaudella ulkopuolisille
yhteistyökumppaneille maksetut kehitysmenot on aktivoitu.

  
Pääoman tuotto
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 19 % (2002: 16 %). Oman
pääoman tuotto (ROE) oli 17 % (2002: 14 %).

  
Henkilöstö ja hallinto
Henkilöstön kehittämistä ja kouluttamista jatkettiin sekä
ulkoisilla koulutuspalveluilla että sisäisellä koulutuksella
muun muassa oman OpenCollegen puitteissa. Koulutus kohdistui
pääosin teknologioihin sekä toimiala- ja asiakaskohtaiseen
erityiskoulutukseen.

Keväällä oleellisesti vaikeutuneen markkinatilanteen
seurauksena käytiin alkukesästä koko konsernia koskeneet
työn tilapäisestä vähenemisestä johtuvat
yhteistoimintaneuvottelut. SysOpen sopeutti toimintansa
vallitsevaan markkinatilanteeseen irtisanomalla pääosin
hallinnosta 9 henkilöä ja lomauttamalla määräajaksi 57
henkilöä (19 % henkilöstöstä).

Henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 270, jossa laskua
oli 16,4 % edellisen vuoden loppuun (2002: 323). Keskimäärin
henkilöstöä oli 290, jossa laskua oli 11,6 % (2002: 328).
Henkilöstömäärän lasku johtuu suurelta osin
kannattamattomien liiketoimintaryhmien myynnistä, SysOpenin
sisäisen IT-tuen ulkoistuksesta sekä kesällä toteutetuista
henkilöstövähennyksistä.

Henkilöstön lähtövaihtuvuus vuonna 2003 oli 13,2 % (2002:
9,0 %).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain:

Asiakaskohtaiset          75 %
tietojärjestelmäpalvelut
Ohjelmistotuotteet          9 %
Hallinto ja johto          12 %
Kansainväliset toiminnot       4 %

SysOpen Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimi koko
tilivuoden Kari Karvinen ja varapuheenjohtajana Matti
Savolainen. Päätoimisena hallituksen puheenjohtajana Kari
Karvinen vastaa SysOpenin yritysosto- ja
liittoumajärjestelyistä sekä corporate governance -
kehitystyöstä. Varapuheenjohtaja Matti Savolaisen
erityisalueena on yhtiön sisäiset toimintatavat. Hallituksen
jäseninä toimivat Jorma Kylätie erityisalueenaan markkinat
ja tuotantomenetelmät sekä Risto Linturi erityisalueenaan
arvioida yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten
vaikutuksia.

Hallituksen viides jäsen Timo Tiihonen, joka toimii CapManin
Senior Advisorina, erosi omasta pyynnöstään SysOpenin
hallituksesta 30.5.2003. Syynä eroon oli Tiihosen muuttunut
tilanne. Hänet valittiin CapManin hallinnoimien rahastojen
ehdottamana henkilönä toisen pörssilistatun, ja SysOpenin
kanssa kilpailevaa liiketoimintaa harjoittavan
tietotekniikkayhtiön hallitukseen.

SysOpenin toimitusjohtajana toimi koko tilivuoden Arto
Sahla.

Konsernin tilintarkastajana toimi koko tilivuoden
tilintarkastusyhteisö KPMG Wideri Oy Ab vastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti.

  
Konserni- ja organisaatiorakenne
SysOpen-konserniin kuuluvat emoyhtiö SysOpen Oyj sekä kolme
toiminnallista tytäryhtiötä: SysOpen Object Team Oy
(emoyhtiön omistusosuus on 90 %), SysOpen Limited (100 %) ja
SysOpen UK Limited (83 %).

Loppuvuonna 2003 organisaatiorakennetta päätettiin uudistaa
niin, että vuoden 2004 alusta alkaen liiketoimintayksiköiden
määrää vähennetään yhdistämällä yksiköitä suuremmiksi
kokonaisuuksiksi. Uudet yksiköt ovat: Liiketoimintayksikkö 1
(Telekommunikaatio, Teollisuus, Kauppa, Palvelut, Kuopio,
Jyväskylä), Liiketoimintayksikkö 2 (Finanssi,
Julkishallinto, Tampere), Järjestöt ja liiketoiminnan
kehittäminen sekä SysOpen Object Team Oy.

Uudessa organisaatiorakenteessa asiakastoimialoista
vastaavien yksiköiden kokoa kasvatetaan kokoamalla
luonteeltaan ja asiakaskunnaltaan läheisesti yhteen kuuluvat
liiketoiminnot samaan yksikköön. Tavoitteena on vahvistaa
yksiköiden toimintakykyä, asiakaslähtöisyyttä sekä palvelu-
ja tuotekehitystä asiakkaiden tarpeiden pohjalta tehostaen
samalla SysOpenin myyntitoimintaa.


Siirtyminen IFRS-raportointiin
Euroopan Unioni edellyttää kaikkien EU:ssa noteerattujen
yritysten siirtyvän International Financial Reporting
Standards (IFRS) –raportointiin viimeistään vuonna 2005.
SysOpen siirtyy raportoimaan IAS/IFRS –standardien
mukaisesti vuonna 2005 osavuosikatsauksissaan ja
tilinpäätöksessään.

Valmistautuminen IFRS:n käyttöönottoon on aloitettu vuonna
2003, jolloin perustettiin IFRS-projektiryhmä, jonka
projektipäällikkönä toimii talousjohtaja. Projektiryhmän
toimintaa valvoo yhtiön johtoryhmä.

Vuoden 2003 aikana on pyritty tunnistamaan niitä osa-
alueita, eriä ja tietoja, joissa IFRS:n käyttöönotto voi
aiheuttaa muutoksia SysOpenin konsernitilinpäätökseen,
tietojärjestelmiin, tietojen keräämisprosessiin sekä
tilinpäätösten laatimiseen. Vuoden 2003 aikana on lisäksi
järjestetty henkilökunnalle peruskoulutusta IFRS:n
käyttöönotosta sekä SysOpen Oyj:lle keskeisimmistä
standardeista.

Vuoden 2004 aikana tehdään päätökset valinnaisista
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja lasketaan avaavan
IFRS-taseen tiedot sekä vuoden 2004 vertailutiedot vuoden
2005 osavuosikatsauksiin. Ensimmäinen IFRS-tilinpäätös
vertailutietoineen laaditaan vuodelta 2005
tilinpäätöshetkellä voimassa olevien standardien mukaan.

  
Yhtiökokoukset
SysOpen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2003.
Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2002 tilinpäätös,
myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus ja vahvistettiin
hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2002 voitonjako.

Lisäksi yhtiökokous:

- Päätti uusien optio-oikeuksien 2003A-2003D antamisesta;
- Valtuutti hallituksen päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien
antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai
useammalla uusmerkinnällä. Tätä valtuutusta ei ole käytetty;
- Valtuutti hallituksen hankkimaan omia osakkeita. Tätä
valtuutusta ei ole käytetty;
- Valtuutti hallituksen luovuttamaan yhtiön hallussa olevat
omat osakkeet. Tätä valtuutusta ei ole käytetty;
- Päätti hallitustyöskentelystä maksettavista palkkioista
sekä optioiden antamisesta; ja
- Valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Kari Karvisen,
Jorma Kylätien, Risto Linturin, Matti Savolaisen ja Timo
Tiihosen.

  
Osakepääoma ja osakkeet
Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä on
9.362.914 osaketta. SysOpenin omistuksessa oli tilikauden
lopussa 100.000 kappaletta omia osakkeita, joiden
nimellisarvo oli yhteensä 10.000 euroa ja ne edustivat noin
1,1 % yhtiön osakekannasta ja kaikista äänistä. Omien
osakkeiden keskimääräinen hankintahinta on ollut 6,1 euroa
osakkeelta.

10 suurinta omistajaa 31.12.2003

Osakkeenomistaja            Osuus osakkeista ja
                          äänistä
Kari Karvinen                    16,9 %
Matti Savolainen                   16,8 %
Jorma Kylätie                    15,8 %
Etera Keskinäinen                   2,3 %
eläkevakuutusyhtiö
Olli Ahonen                      2,0 %
Sijoitusrahasto Mandatum Suomi            1,6 %
Kasvuosake
Vakuutusosakeyhtiö Suomi               1,6 %
Sijoitusrahasto Sampo Suomi              1,3 %
Osake
Seppo Sneck                      1,2 %
Yrjö Toiviainen                    1,1 %

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2003

                           Osuus
                     Osuus osakkeista
Osakkeiden lukumäärä        omistuksista ja äänistä
      1 – 100           29,9 %    0,8 %
     101 - 1.000          54,5 %    8,3 %
     1.001 - 10.000         13,75%   12,6 %
    10.001 - 100.000         1,6 %   17,7 %
   100.001 - 1.000.000         0,2 %   11,0 %
   1.000.001 - 3.000.000        0,1 %   50,0 %
                              
Omistuksia yhteensä 3.208 kpl               
Osakkeita yhteensä 9.362.914 kpl              

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2003

                     Osuus    Osuus
                 omistuksista  osakkeista
Yritykset                7,2 %    5,1 %
Rahoitus ja vakuutus           0,4 %    8,0 %
Julkisyhteisöt              0,2 %    2,6 %
Voittoa tavoittelemattomat        0,3 %    0,6 %
yhteisöt
Kotitaloudet              91,4 %    83,6 %

Kaupankäynti Helsingin Pörssissä tilikaudella 2003

Alin kaupankäyntikurssi oli 2,83 euroa ja ylin 4,44 euroa.
Osakkeen virallinen päätöskurssi kauden viimeisenä
kaupankäyntipäivänä oli 4,03 euroa. Vaihdolla painotettu
keskikurssi oli 3,63 euroa. Yhtiön markkina-arvo kauden
päättyessä oli 37.732.543,42 euroa.

SysOpenilla oli 31.12.2003 yhteensä 3.208 osakkeenomistajaa.

Sysopen Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin
päälistalla Tietoliikenne ja elektroniikka -
toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä
on 50 osaketta.

  
Optio-ohjelmat
Optio-ohjelman 1999–2004 mukaisia optioita on 49.185
kappaletta, jotka jakaantuvat seuraavasti: 23.700 kappaletta
1999A-optioita, 10.485 kappaletta 1999B-optioita, 7.500
kappaletta 1999C-optioita ja 7.500 kappaletta 1999D-
optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika
näillä kaikilla optiotodistuksilla päättyy 31.10.2004.
Osakkeiden merkintähinta A-optioilla on 6,40 euroa
osakkeelta, B-optioilla 9,30 euroa, C-optioilla 6,55 euroa
ja D-optioilla 4,43 euroa osakkeelta. SysOpenin hallussa ei
ollut 31.12.2003 yhtään optio-ohjelman 1999–2004 mukaista
optiota.

Optio-ohjelman 2000–2005 mukaisia optioita on 21.060
kappaletta, jotka jakaantuvat seuraavasti: 19.960 kappaletta
2000E-optioita, 850 kappaletta 2000F-optioita ja 250
kappaletta 2000G-optioita. Optiot on kaikki merkitty.
Osakkeiden merkintäaika kaikilla näillä optiotodistuksilla
päättyy 31.5.2005. Osakkeiden merkintähinta E-optioilla on
8,30 euroa osakkeelta, F-optioilla 5,36 euroa ja G-optioilla
3,28 euroa osakkeelta. SysOpenin hallussa ei 31.12.2003
ollut yhtään optio-ohjelman 2000–2005 mukaista optiota.

Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on 670.000 kappaletta,
jotka jakaantuvat seuraavasti: 210.000 kappaletta 2003A-
optioita, 160.000 kappaletta 2003B-optioita, 150.000
kappaletta 2003C-optioita ja 150.000 kappaletta 2003D-
optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika
optio-oikeudella 2003A on 2.5.2004–31.10.2005, optio-
oikeudella 2003B 1.11.2004–31.10.2006, optio-oikeudella
2003C 1.11.2005–31.10.2007 ja optio-oikeudella 2003D
1.11.2006–31.10.2008. Osakkeiden merkintähinta 2003A-
optioilla on 3,28 euroa osakkeelta ja 2003B-optioilla 3,19
euroa osakkeelta. Muiden optioiden osalta merkintähinta
määräytyy myöhemmin tulevaisuudessa SysOpenin osakkeiden
kaupankäyntihintojen perusteella. SysOpen Oyj:n kokonaan
omistaman tytäryhtiön SysOpen Partners Oy:n hallussa oli
31.12.2003 optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä
308.950 kappaletta.

SysOpenin kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on
yhteensä 740.245 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella
merkittävien osakkeiden osuus on enintään 7,3 % yhtiön
osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen
osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista optio-oikeuksista
SysOpen Partnersin hallussa oli 31.12.2003 vielä 308.950
kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien
laimennusvaikutus on tällä hetkellä enimmillään 4,4 %.

  
Yrityskauppa- ja liittoumajärjestelyt
SysOpen myi tammikuussa 2003 puhelinvaihteisiin
tavoitettavuusohjelmistoja kehittävän tytäryhtiönsä CallCom
Oy:n noin 85 % osake-enemmistön. CallCom Oy:n
liiketoimintojen osuus SysOpen-konsernin
kokonaisliikevaihdosta vuonna 2002 oli noin 2 %.

SysOpen osallistui vuonna 2003 aktiivisena ja
ennakkoluulottomana toimijana tietotekniikka-alalla
uudelleen käynnistyneeseen konsolidaatiokehitykseen. SysOpen
teki 25.9.2003 julkisen ostotarjouksen itseään yli kymmenen
kertaa suuremman Novo Group Oyj:n osakkeista neuvoteltuaan
yhdistymissopimuksen Novon hallituksen kanssa. Novo Group
Oyj:n hallitus kuitenkin irtisanoi yhdistymissopimuksen
yksipuolisesti 29.10.2003 saatuaan kilpailevan
ostotarjouksen ruotsalaiselta WM-data AB:lta (publ.).
SysOpenin näkemyksen mukaan yritysoston onnistumisen riskit
kasvoivat olennaisesti WM-datan tarjouksen tultua
julkisuuteen. Novon osakkeiden kohonnut hinta ja yritysoston
suurempi riskitaso heikensivät oleellisesti mahdollisuuksia
kasvattaa SysOpenin omistaja-arvoa kyseisen kaupan avulla.
Näistä syistä SysOpen peruutti oman tarjouksensa 3.11.2003.

SysOpen jatkaa edelleen määrätietoisesti strategiansa
mukaisten toimien valmisteluja suomalaislähtöisesti
tavoitteenaan vahvistaa asemaansa entisestään. Mahdollisissa
yritysosto- ja liittoumajärjestelyissä painotetaan
liiketoimintojen strategista yhteensopivuutta ja omistaja-
arvoon keskeisesti vaikuttavien tekijöiden edistämistä.

  
Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Tilikauden jälkeen solmittiin uusia asiakkuuksia ja
sopimuksia muun muassa Silja Line Oy:n ja Oy Samlink Ab:n
kanssa.

SysOpen toimittaa Silja Linen kolmeen terminaaliin ja
laivoihin henkilöliikenteen kulunvalvontajärjestelmän
1.7.2004 voimaantulevien uusien turvallisuusmääräysten
täyttämistä varten. Siljan toteutus perustuu SysOpenin
OpenZone-ohjelmiston vakioratkaisuun. Laivan lastauksen ja
satamaan tulon yhteydessä tapahtumia on hetkellisesti
paljon, mikä asettaa tiukat vaatimukset
tapahtumakäsittelylle ja toiminnan nopeudelle. Kesällä 2004
voimaantulevien uusien turvallisuusmääräysten johdosta
vastaavia kulunvalvontaratkaisuja voidaan odottaa kaikilta
satamilta ja varustamoilta.

Samlink on pankkijärjestelmätoimittaja, jonka asiakkaita
ovat muun muassa säästöpankit ja paikallisosuuspankit.
Samlink päätti hankkia SysOpen OpenMethod -
sovelluskehitysmenetelmän. Menetelmän käyttöönotto tapahtuu
vaiheittain vuoden 2004 aikana. Käyttöönottoprojektiin
kuuluu Samlinkin nykytilanteen analyysi, valmiuskartoitus,
menetelmävalmennus ja käyttöönoton mentorointi. Menetelmä
sovitetaan tarvittavilta osin Samlinkin käyttöympäristöön.
Samlinkin tavoite on soveltaa menetelmää jatkossa
erilaisissa kehityshankkeissa.


  
Lähiajan näkymät
SysOpenin menestyminen perustuu konsernin kykyyn edelleen
kehittää ja uudistaa palvelutarjontaansa asiakkaiden
tarpeita vastaavaksi. Liiketoiminnan terävin kärki
kohdistetaan alueille, joilla palveluiden kysynnän
arvioidaan vahvistuvan sekä alueille, joilla SysOpenin
asiakkaat hakevat kilpailukykyä suhteessa oman toimialansa
muihin toimijoihin. SysOpen menestyy myös luottamuksellisten
ja pitkäaikaisten asiakassuhteidensa ansiosta.

SysOpen panostaa voimakkaasti myös uusasiakashankintaan ja
jatkaa edelleen ponnistelujaan myynnin kasvattamiseksi.
SysOpen kiinnittää jatkossakin huomiota kustannusten
hallintaan ja toimintojen tehostamiseen kilpailukykynsä
säilyttämiseksi. Strategian toteutuksessa keskitytään
kannattavien ja kasvavien liiketoiminta-alueiden
vahvistamiseen.

Taloudessa on ollut viime aikoina nähtävissä myönteisiä
merkkejä. Pitkään jatkunut yleisen taloudellisen tilanteen
epävarmuus sekä eri toimialojen asiakkaiden omien tuotteiden
ja palveluiden kysynnän vaimeus pitävät kuitenkin SysOpenin
arviota tietotekniikkapalveluiden ja -tuotteiden lähiajan
kysynnästä maltillisena. Talouden elpyessä odotetaan
yritysten tietotekniikkainvestointien vähitellen lisääntyvän
jo vuoden 2004 aikana, minkä odotetaan näkyvän SysOpenin
liikevaihdon ja tuloksen kasvuna.

SysOpenin tavoitteena on kasvattaa orgaanisella kasvulla ja
yritysostoin ensisijaisesti kotimaista markkinaosuuttaan
sekä parantaa kannattavuuttaan ja tuloksentekokykyään viime
vuoteen verrattuna. Tilikauden 2004 ensimmäisen neljänneksen
arvioidaan toteutuvan 7-8 % kannattavuustasolla (EBITA) ja
kannattavuuden paranevan vuoden loppua kohden. Arvio
perustuu SysOpenin käsitykseen markkinoiden nykytilasta ja
odotettavissa olevasta kysynnän kasvusta sekä alkuvuoden
toteutumaan ja tilauskantaan.

  
Osinko
Voitonjakokelpoiset varat konsernitaseen 31.12.2003 mukaan
ovat 3.218.190,25 euroa. Vastaavasti emoyhtiön
voitonjakokelpoiset varat ovat 2.809.787,98 euroa. Konsernin
osakekohtainen tulos vuodelta 2003 oli 0,23 euroa (2002:
0,20 euroa). SysOpen Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 jaetaan osinkoa
osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa
oleville osakkeille 0,24 euroa osaketta kohti (2002; 0,38
euroa). Helmikuun 12. päivänä 2004 yhtiön ulkopuolisessa
omistuksessa on 9.262.914 osaketta, jota vastaava
hallituksen esittämä osinko on noin 2,2 miljoonaa euroa
(2002: 3,5).


Viestintä

Tilinpäätöksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja
lehdistölle pidetään torstaina 12.2.2004 klo 12.00 Hotelli
Tornissa 12.kerros, Torni-näköalakabinetti, Kalevankatu 5,
00100 Helsinki. Tervetuloa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 24.3.2004
SysOpen Towerissa. Vuoden 2004 osavuosikatsaukset
julkistetaan seuraavasti: 1.1-31.3.2004 julkaistaan 29.4,
1.1-30.6.2004 julkaistaan 5.8.2004 sekä 1.1-30.9.2004
julkaistaan 28.10.2004.

Helsingissä 12. helmikuuta 2004

SYSOPEN OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Arto Sahla,
puh. 0424 2020 339, gsm 0400 442 986, email:
arto.sahla@sysopen.fi

Tilinpäätös ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-
sivuilla www.sysopen.fi sijoittajat-osiossa klo 13.00 jälkeen.

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
LIITTEENÄ
Konsernituloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahoituslaskelma
Tunnusluvut
Tilinpäätöksen luvut ovat tilintarkastettuja.


Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2003

                1.1.-    1.1.-
1000 €           31.12.2003 31.12.2002
                         
LIIKEVAIHTO          25 211   28 997
Liiketoiminnan muut        243     166
tuotot                      
Materiaalit ja palvelut    -1 055    -902
Henkilöstökulut        -15 101   -16 863
Poistot ja            -666    -882
arvonalennukset
Liiketoiminnan muut      -6 722   -7 278
kulut
LIIKEVOITTO ENNEN        1 910    3 237
LIIKEARVOPOISTOJA
Poistot liikearvosta       -266    -342
LIIKEVOITTO           1 644    2 895
Rahoitustuotot ja kulut      739    -699
Voitto ennen          2 383    2 196
satunnaisia eriä ja
veroja
Välittömät verot         -258    -284
Vähemmistön osuus         -35     -26
TILIKAUDEN VOITTO        1 422    1 886


Konsernin tase 31.12.2003, 1000 €

VASTAAVAA        31.12.2003 31.12.2002
PYSYVÄT VASTAAVAT               
Aineettomat hyödykkeet             
Kehittämismenot         10     37
Aineettomat oikeudet      393     517
                        
Muut pitkävaikutteiset      82     147
menot
Konserniliikearvo        312     620
Aineettomat hyödykkeet             
yhteensä            797    1 321
Aineelliset hyödykkeet    1 137    1 548
Sijoitukset          1 004    1 191
VAIHTUVAT VASTAAVAT              
Lyhytaikaiset saamiset    5 362    5 205
Rahoitusarvopaperit      2 014    1 524
Rahat ja pankkisaamiset    5 767    6 894
VASTAAVAA          16 081   17 683

VASTATTAVAA       31.12.2003 31.12.2002
OMA PÄÄOMA                   
Osakepääoma           936     936
Ylikurssirahasto       7 091    7 091
Edellisten tilikausien             
voitto            1 796    3 431
Tilikauden voitto       1 422    1 886
Muuntoero, vapaa oma       35     11
pääoma
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     11 280   13 355
VÄHEMMISTÖOSUUS         153     192
VIERAS PÄÄOMA                 
Lyhytaikainen vieras     4 648    4 136
pääoma
VASTATTAVAA         16 081   17 683

Konsernin rahoituslaskelma 2003 – 2002, 1000 €

Liiketoiminnan rahavirta:   1.1.2003-  1.1.2002-
               31.12.2003  31.12.2002
Myynnistä saadut maksut     26 279    31 152
Liiketoiminnan muista        243     132
tuotoista saadut maksut
Maksut liiketoiminnan      -23 446   -24 796

kuluista
Liiketoiminnan rahavirta     3 076    6 488
ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut      -42     -323
muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
Maksetut välittömät verot     -286     -827
Rahavirta ennen satunnaisia    2 748    5 337
eriä
Liiketoiminnan satunnaisista    -613      0
eristä johtuva rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta     2 134    5 337
Investointien rahavirta:              
Investoinnit aineellisiin ja    -226     -477
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien     78     162
hyödykkeiden luovutustulot
Investoinnit muihin         -34      -5
sijoituksiin
Luovutustulot muista        775      9
sijoituksista
Myönnetyt lainat           0     -18
Lainasaamisten            34      0
takaisinmaksut
Saadut osingot            6      22
investoinneista
Saadut korot investoinneista    116     128
Investointien rahavirta       748     -179
                          
Rahoituksen rahavirta:               
                          
Lyhytaikaisten lainojen       -2      -7
takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen               
takaisinmaksut
Maksetut osingot ja muu     -3 516    -2 038
voitonjako
Rahoituksen rahavirta      -3 519    -2 045
                          
Rahavarojen muutos         -637    3 114
                          
                          
Rahavarat tilikauden alussa    8 418    5 305
Rahavarat tilikauden lopussa   7 781    8 418
Erotus               -637    3 114

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
v.1999-2003
1000 €

          2003   2002   2001  2000   1999
Toiminnan                         
laajuus
                              
Liikevaihto    25 211  28 997  30 756 22 995  10 832
- muutos      -13%   -6 %   34 %  112 %   37 %
edelliseen
vuoteen
Sijoitettu    11 432  13 549  13 667 12 848  10 314
pääoma
Bruttoinvestoin   223   477  1 690  1 117   986
nit taseen
pysyviin
vastaaviin
- suhteessa      1%   2 %   5 %   5 %   9 %
liikevaihtoon
Aktivoinnit      10    0    31   214    0
tutkimus- ja
kehitystoiminta
an
-suhteessa      0%    0%   0 %   1 %   0 %
liikevaihtoon
Henkilöstön     270   323   355   303   194
määrä
Henkilöstö      290   328   341   267   117
keskimäärin
                              
Kannattavuus                        
                              
Liikevoitto    1 911  3 237  4 108  3 214  1 653
ennen
liikearvopoisto
ja
- suhteessa      8%   11 %   13 %  14 %   15 %
liikevaihtoon
Liikevoitto    1 644  2 895  3 816  2 911  1 653
- suhteessa      7%   10 %   12 %  13 %   15 %
liikevaihtoon
Tulos ennen    2 383  2 196  3 661  2 994  2 115
satunn.er ja
veroja
- suhteessa      9%   8 %   12 %  13 %   20 %
liikevaihtoon
Tilikauden     1 422  1 886  2 379  1 929  1 467
voitto
suhteessa       6%   7 %   8 %   8 %   14 %
liikevaihtoon
Oman pääoman     17%   14 %   19 %  18 %   20 %
tuotto
Sijoitetun      19%   16 %   27 %  26 %   28 %
pääoman tuotto
                              
Rahoitus ja                        
taloudellinen
asema
                              
Korollinen       0    2    10   76   209
vieras pääoma
Rah.om.arvopape  7 781  8 418  5 304  6 285  7 347
rit+Rahat ja
pankkis.
Nettovelkaantum   -68%  -62 %  -39 %  -49 %  -70 %
isaste (Net
Gearing)
Omavaraisuusast   76%   77 %   76 %  76 %   77 %
e
Liiketoiminnan   2 134  5 463  2 813  1 920  2 541
rahavirta
Osingot      3 520  2 038  1 004   907  1 867
Tulos/osake,    0,23   0,20   0,26  0,21   0,18
eur (konserni),
laimentamaton
Tulos/osake,    0,23   0,20   0,26  0,21   0,18
eur
(konserni)
laimennettu
Oma         1,22   1,44   1,46  1,37   1,22
pääoma/osake
Osinko/osake    0,24   0,38   0,22  0,11   0,11
(v.03 ehdotus)
Osinko/tulos    103%   187%   85%  52 %   62 %
Efektiivinen     6%   12 %   5 %   2 %    1%
osinkotuotto-%
Hinta/voitto-   17,28  17,19  18,74  25,55  113,25
suhde (P/E)
Osakkeen alin    2,83   2,52   4,1  4,85   9,1
kaupantekokurss
i
Osakkeen ylin    4,44   6,35   6,9   26   20,8
kaupantekokurss
i
Osakkeen      3,63   4,51   5,82  12,79   9,88
keskikurssi
Osakekannan    37 733  29 868  44 925 53 615 162 621
markkina-arvo
tk:n lopussa
Osakevaihto,    2 441  1 101  2 395  3 883  3 389
kpl         772   891   604   453   351
Osakevaihto-%    26%   12 %   26 %  43 %   41 %


Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen
kehitys neljännesvuosittain, 1000 €

          2003    1-    1-   1- 12/2002
              9/2003  6/2003 3/2003
Toiminnan                         
laajuus
                              
Liikevaihto    25 211  18 670  13 596  6 991  28 997
- muutos      -13%  -12 %  -10 %  -8 %   -6 %
edelliseen
vuoteen
Sijoitettu    11 432  11 661  10 851 10 599  13 549
pääoma
Bruttoinvestoin   223   128    88   20   477
nit taseen
pysyviin
vastaaviin
- suhteessa      1%   1 %   1 %   0 %   2 %
liikevaihtoon
Aktivoinnit      10    0    0    0    0
tutkimus- ja
kehitystoiminta
an
-suhteessa      0%    0%   0 %   0 %    0%
liikevaihtoon
Henkilöstön     270   278   294   305   323
määrä
Henkilöstö      290   296   302   306   328
keskimäärin
                              
Kannattavuus                        
                              
Liikevoitto    1 911  1 518  1 087   849  3 237
ennen
liikearvopoisto
ja
- suhteessa      8%   8 %   8 %  12 %   11 %
liikevaihtoon
Liikevoitto    1 644  1 316   951   781  2 895
- suhteessa      7%   7 %   7 %  11 %   10 %
liikevaihtoon
Tulos ennen    2 383  2 040  1 041   734  2 196
satunn.er ja
veroja
- suhteessa     9 %   11 %   8 %  10 %   8 %
liikevaihtoon
Tilikauden     1 422  1 675   879   586  1 886
voitto
suhteessa       6%   9 %   6 %   8 %   7 %
liikevaihtoon
Oman pääoman     17%   18 %   15 %  20 %   14 %
tuotto
Sijoitetun      19%   22 %   17 %  24 %   16 %
pääoman tuotto
                              
Rahoitus ja                        
taloudellinen
asema
                              
Korollinen       0    0    0    0    2
vieras pääoma
Rah.om.arvopape  7 781  6 755  6 530  5 891  8 418
rit+Rahat ja
pankkis.
Nettovelkaantum   -68%  -58 %  -60 %  -56 %  -62 %
isaste (Net
Gearing)
Omavaraisuusast   76%   80 %   74 %  73 %   77 %
e
Liiketoiminnan   2 134  1 399  1 602   995  5 463
rahavirta
Tulos/osake,    0,23   0,19   0,09  0,06   0,20
eur (konserni),
laimentamaton
Tulos/osake,    0,23   0,19   0,09  0,06   0,20
eur
(konserni)
laimennettu
Oma         1,22   1,24   1,16  1,13   1,44
pääoma/osake
Hinta/voitto-   17,28   19,1   31,2  46,6  17,19
suhde (P/E)
Osakkeen alin    2,83   2,83   2,83  2,95   2,52
kaupantekokurss
i
Osakkeen ylin    4,44   3,79   3,79  3,79   6,35
kaupantekokurss
i
Osakkeen      3,63   3,36   3,27  3,44   4,51
keskikurssi
Osakekannan    37 733  32 050  27 511 27 326  29 868
markkina-arvo
tk:n lopussa


Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu
keskiarvo tilikauden aikana on 9 262 914 kpl. Osakkeiden
laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
on 9 293 334 kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
katsauskauden lopussa oli 9.262.914 kpl.

Yhtiöllä oli tilikauden lopussa hallussaan 100.000 kpl omia
osakkeitaan.

Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.
Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa