SYSOPEN OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.200


SysOpen Oyj               PÖRSSITIEDOTE
                    13.2.2003 

SYSOPEN OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002
·  Konsernin toiminnallinen kannattavuus ylitti ennusteen
   ja oli selvästi it-toimialan keskimääräistä tasoa parempi
·  Liikevaihto 29,0 miljoonaa euroa oli viime vuoden
vertailukelpoisen liikevaihdon tasolla huomioiden 25
henkilön liiketoimintaryhmän myynti
·  Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 11,2 %
liikevaihdosta eli 3,2 miljoonaa euroa, jossa vähennystä 0,9
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan
·  Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 2,2
miljoonaa euroa
·  Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa, jossa vähennystä
viime vuoden vastaavaan oli 0,06 euroa
·  Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 323
henkilöä, jossa vähennystä viime vuoden vastaavaan
vertailukelpoiseen määrään oli 7 henkilöä
·  Hallitus ehdottaa vuodelta 2002 maksettavaksi osinkoa
0,38 euroa osakkeelta
·  Yleiseen markkinatilanteeseen nähden SysOpenin lähiajan
näkymät ovat edelleen varovaisen myönteiset; vuoden 2003
osalta arvioidaan konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden
kasvavan vuoden 2002 tasosta

MARKKINAT
Vuoden 2002 markkinatilanne oli tietotekniikkatoimialalla
alan historian vaikeimpia. Yleinen taloudellinen ja
maailmanpoliittinen tilanne jatkui epävarmana. Vuoden 2002
jälkipuolelle ennustettua talouden piristymistä ei
tapahtunut. Tietotekniikkapalveluiden kysyntä pysyi
vaimeana, sillä asiakkaat keskittyivät laajalti lyhyen
tähtäimen kustannussäästöihin tavoitteenaan parantaa
nopeasti oman toiminnan kannattavuutta ja tehokkuutta. Tämän
johdosta useiden asiakasprojektien aloitus on viivästynyt.
Useissa tapauksissa asiakkaat ovat myös aloittaneet
hankkeitaan itsenäisesti omin resurssein. Helsingin pörssin
osakkeiden arvoa mittaava yleisindeksi laski vuonna 2002
kolmatta vuotta peräkkäin. Suurella osalla Suomessa
julkisesti noteeratuissa tietotekniikka-alan yrityksissä
tulokset olivat tappiollisia.

SYSOPEN
SysOpenin strategia on keskittyä kotimaassa liiketoiminta-
alueisiin, joissa konsernin kokonaiskannattavuus ja kasvu
säilyvät hyvinä ja ylittävät selvästi markkinoiden
keskimääräisen tason. Strategian toteuttaminen onnistui
pääosin. Tämän ja SysOpenin pitkäaikaisten ja
luottamuksellisten asiakassuhteiden ansiosta toimialan
heikentynyt kysyntätilanne vaikutti SysOpeniin vain vähän.

Aiempaa heikommasta markkinatilanteesta huolimatta SysOpenin
vertailukelpoinen liikevaihto säilyi edellisen vuoden
tasolla. Suhteellinen kannattavuus oli ennustettua parempi
ja pysyi hyvällä tasolla laskien kuitenkin hieman
edellisvuodesta. Liiketoiminnan kannattavuus varmisti
konsernin omavaraisuusasteen ja rahoitusaseman säilymisen
hyvänä koko tilikauden ajan.

Vuonna 2002 SysOpen painotti kasvun sijasta keskittymistä
omaan, kannattavaan ydinliiketoimintaansa. Liiketoiminnan
ytimeen kuulumattomia toimintoja myytiin, rakenteita
selkeytettiin ja toimintaa tehostettiin. Tytäryhtiöiden
rahoitusehtoja tiukennettiin ja kannattamattomien
osakkuusyhtiöiden lisärahoitus lopetettiin. Tiukentuneella
talouden ja toiminnan valvonnalla on luotu tukeva perusta
uudelle kannattavalle kasvulle.

LIIKEVAIHTO VERRATTUNA EDELLISEEN TILIKAUTEEN
Konsernin liikevaihto tilikaudella 2002 oli 29,0 miljoonaa
euroa (2001: 30,8 miljoonaa euroa). Kansainvälisen
liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 4,0 % (2001: 2,1 %).

Konserni myi helmikuussa 25 henkilön Logistiikan
konsultointipalvelu -liiketoimintaryhmän kyseisen ryhmän
toimivalle johdolle. Myydyn yksikön luvuilla vähennettynä
oli vertailukelpoinen liikevaihto tilikaudelta 2001 sama
29,0 miljoonaa euroa kuin vuoden 2002 liikevaihto.

Kaikissa pääkaupunkiseudun asiakasratkaisuihin
keskittyneissä liiketoimintayksiköissä liikevaihto kasvoi
verrattuna edelliseen vuoteen. Sen sijaan heikompaa
kehitystä tapahtui osassa kotimaan alueyksiköitä sekä
ohjelmistotuotteissa, jossa järjestöyksikön liikevaihto
laski eniten.

Liikevaihdon jakautuminen liiketoiminta-alueittain 2002:

Asiakasratkaisut          85,9 %
Ohjelmistotuotteet         14,1 %

LIIKEVAIHTO VERRATTUNA EDELLISEN TILIKAUDEN VASTAAVAAN
VUOSINELJÄNNEKSEEN
Konsernin vuoden 2002 neljännen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 7,7 miljoonaa euroa (10-12/ 2001 8,8
miljoonaa euroa). Liikevaihto laski edellisen tilikauden
vastaavasta neljänneksestä 12,5 %. Tämä johtui osin edellä
mainitusta liiketoimintaryhmän myynnistä ja osin
järjestöyksikön heikentyneestä kysynnästä.

LIIKEVOITTO JA TULOSKEHITYS VERRATTUNA EDELLISEEN
TILIKAUTEEN
Tavoitteen mukaisesti konsernin kannattavuus ylitti selvästi
it-toimialan keskimääräisen tason.

Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli
3,2 miljoonaa euroa (2001: 4,1 miljoonaa euroa, muutos -21,2
%), joka vastasi 11,2 % tilikauden liikevaihdosta (2001:
13,4 %). Tilikauden 2001 lopulla SysOpen Toweriin muuton
myötä kasvaneet toimitila- ja laitekulut heikensivät
kannattavuutta. Lisäksi henkilöstökulut henkilöä kohden
kasvoivat. Samanaikaisesti jäätiin ennustetusta liikevaihdon
kasvusta, minkä johdosta kannattavuus heikkeni huolimatta
muissa liiketoiminnan kuluissa aikaan saaduista säästöistä.

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut sisältävät korko- ja
osinkotuottoja yhteensä 156 tuhatta euroa (2001: 199 tuhatta
euroa) ja rahoitusomaisuusarvopapereiden arvonalennuksia 289
tuhatta euroa (2001: 291 tuhatta euroa). Lisäksi
rahoituskuluihin sisältyy tappiollisten tytär- ja
osakkuusyhtiöiden osakepääomien, pääomaehtoisten erien ja
saatavien alaskirjauksia 531 tuhatta euroa (2001: 57 tuhatta
euroa). Pääasiassa viimeksi mainituista kertaluontoisista
kirjauksista johtuen konsernin rahoitustuotot ja -kulut
olivat yhteensä -699 tuhatta euroa (2001: -155 tuhatta
euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 2,2
miljoonaa euroa (2001: 3,7 miljoonaa euroa, muutos -40,0 %).

Konsernin tytäryhtiöiden purkamisesta syntyneen verotuksessa
vähennyskelpoisen purkutappion johdosta konsernin maksamat
verot vähenivät merkittävästi. Tilikauden voitto oli 1,9
miljoonaa euroa (2001: 2,4 miljoonaa euroa, muutos -20,7 %).
Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (2001: 0,26
euroa).

LIIKEVOITTO JA TULOSKEHITYS VERRATTUNA EDELLISEN TILIKAUDEN
VASTAAVAAN VUOSINELJÄNNEKSEEN
Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA)
neljännellä vuosineljänneksellä 10-12/2002 oli 1,1 miljoonaa
euroa (10-12/2001: 1,2 miljoonaa euroa). Tämä vastasi 14,5 %
vuosineljänneksen liikevaihdosta, joten vuosineljänneksen
suhteellinen kannattavuus parani edellisen tilikauden
vastaavan neljänneksen tasolta (10-12/2001: 13,1 %).

VEROASTE JA NETTOTULOS
Tilikauden 2001 aikana konsernirakennetta
yksinkertaistettiin keskittämällä kannattavia tytäryhtiöitä
emoyhtiöön. Tällöin emoyhtiölle syntyi tytäryhtiöiden
purkamiseen liittyvää verotuksessa vähennyskelpoista
purkutappiota yhteensä 7,3 miljoonaa euroa.

Verottajan vahvistettua marraskuussa 2002 purkutappioiden
määrän ne tulevat verottajan hyväksymänä poistoaikana
vuoteen 2005 saakka vähentämään yhtiön tuloksestaan
maksamien verojen määrää. Ne vaikuttavat nettotulosta
parantavasti 423 tuhatta euroa/vuosi ja osakekohtaista
tulosta parantavasti 0,05 euroa/vuosi nykyisellä
osakelukumäärällä. Verosaatavaa purkutappioista ei ole
kokonaisuudessaan kirjattu, vaan se otetaan huomioon kunkin
vuoden verolaskelmassa.

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO
Henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen panostettiin
edelleen erityisesti olioteknologian alueella.
Henkilöstötyytyväisyyden ylläpidossa olivat keskeisessä
roolissa myös panostukset henkilöstön henkiseen
hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 323, jossa laskua
oli 9,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (2001:
355). Lasku johtui suurelta osin Logistiikan
konsultointipalvelu -liiketoimintaryhmän myynnistä. Viime
vuoden vastaavaan vertailukelpoiseen määrään nähden
vähennystä oli 7 henkilöä (2,1 %). Keskimäärin henkilöstöä
oli katsauskaudella 328 (2001: 341).

Henkilöstön lähtövaihtuvuus katsauskaudella 2002 oli 9,0 %
(2001: 12,2 %).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain:

Asiakasratkaisut           66 %
Ohjelmistotuotteet          17 %
Hallinto ja johto          13 %
Kansainväliset toiminnot       4 %

SysOpen Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimi alkuvuoden
2002 Jorma Kylätie, mutta hän jäi vakavan sairauden vuoksi
sairaslomalle huhtikuun alusta. Hallitus valitsi 27.6.2002
uudeksi puheenjohtajakseen aikaisemmin hallituksen
varapuheenjohtajana toimineen Kari Karvisen ja uudeksi
varapuheenjohtajakseen Matti Savolaisen.

Päätoimisena hallituksen puheenjohtajana Kari Karvinen
vastaa SysOpenin yritysosto- ja liittoumajärjestelyistä sekä
corporate governance -kehitystyöstä. Varapuheenjohtaja Matti
Savolaisen erityisalueena on hallinto ja henkilöstö. Jorma
Kylätien sairasloma päättyi lokakuun lopussa ja hallituksen
jäsenenä hänellä on erityisalueenaan markkinat ja
tuotantomenetelmät. Hallituksen jäseninä toimivat myös Timo
Tiihonen erityisalueenaan toimialajärjestelyt sekä Risto
Linturi erityisalueenaan arvioida yhteiskunnallisten ja
teknologisten muutosten vaikutuksia.

SysOpenin toimitusjohtajana on toiminut koko tilivuoden Arto
Sahla.

Konsernin tilintarkastaja toimi koko tilivuoden
tilintarkastusyhteisö KPMG Wideri Oy Ab vastuullisena
tarkastajanaan KHT Ari Ahti.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä koko tilikauden.

Taseen loppusumma oli 17,7 miljoonaa euroa (2001: 18,1
miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 77 % (2001: 76 %).
Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli -62 %
(2001: -39 %). Konsernin likvidit varat kasvoivat
merkittävästi ja olivat 8,4 miljoonaa euroa (2001: 5,3
miljoonaa euroa). Kasvu johtui pääosin myyntisaatavien
kiertoajan nopeutumisesta.

Konsernin bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin
olivat 0,5 miljoonaa euroa (2001:1,7 miljoonaa euroa).
Bruttoinvestointien lisäksi konserni jatkoi panostuksia
palveluiden ja omien ohjelmistokomponenttien
tuotekehitykseen. Kaikki nämä kehityskulut kirjattiin
suoraan kuluksi.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä on
9.362.914 osaketta. Tilikauden lopussa SysOpenilla oli omia,
vuonna 2001 hankittuja osakkeita yhteensä 100.000
kappaletta. Osakkeiden keskimääräinen hankintahinta on ollut
6,1 euroa osakkeelta.

10 suurinta omistajaa 31.12.2002

Osakkeenomistaja             Osuus osakkeista ja
                           äänistä
Kari Karvinen                     16,9 %
Matti Savolainen                   16,8 %
Jorma Kylätie                     16,2 %
LEL Työeläkekassa                   4,8 %
Olli Ahonen                      2,0 %
Vakuutusosakeyhtiö Suomi                1,6 %
Sampo Suomi Osake                   1,3 %
Seppo Sneck                      1,3 %
Yrjö Toiviainen                    1,2 %
Gyllenberg Small Firm Fund               1,1 %

OSAKKEENOMISTUKSEN JAKAUTUMINEN SUURUUSLUOKITTAIN 31.12.2002

                            Osuus
                      Osuus osakkeista
Osakkeiden lukumäärä        omistuksista ja äänistä
       1 - 100           34,4 %    0,8 %
      101 - 1.000          52,8 %    6,7 %
     1.001 - 10.000          10,7 %    8,7 %
    10.001 - 100.000          1,8 %   20,6 %
    100.001 - 1.000.000         0,2 %   13,2 %
   1.000.001 - 3.000.000        0,1 %   50,0 %
                              
Omistuksia yhteensä 2.821 kpl                
Osakkeita yhteensä 9.362.914 kpl              

OSAKKEENOMISTUKSEN SEKTORIJAKAUMA 31.12.2002

                     Osuus    Osuus
                  omistuksista  osakkeista
Yritykset                 7,5 %    4,6 %
Rahoitus- ja vakuutus           0,6 %    8,3 %
Julkisyhteisöt              0,1 %    5,3 %
Voittoa tavoittelemattomat        0,3 %    0,5 %
yhteisöt
Kotitaloudet               91,0 %    81,2 %

KAUPANKäYNTI HELSINGIN PöRSSISSä TILIKAUDELLA 2002

Alin kaupankäyntikurssi oli 2,52 euroa ja ylin 6,35 euroa.
Osakkeen päätöskurssi kauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä
oli 3,19 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 4,51
euroa. Yhtiön markkina-arvo kauden päättyessä oli 29.867.696
euroa.

SysOpenilla oli 31.12.2002 yhteensä 2.821 osakkeenomistajaa.

Sysopen Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin
päälistalla Tietoliikenne ja elektroniikka -
toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä
on 50 osaketta.

Optio-ohjelmat

Sysopen Oyj:n optio-ohjelman 1999-2004 mukaisia optioita on
annettu 369.000 kappaletta, jotka kaikki on merkitty.
Osakkeiden merkintäaika kaikilla optiotodistuksilla päättyy
31.10.2004. Osakkeiden merkintähinta A-optioilla on 6,40
euroa osakkeelta, B-optioilla 9,30 euroa, C-optioilla 6,55
euroa ja D-optioilla 4,43 euroa osakkeelta. Sysopen Oyj:n
kokonaan omistaman tytäryhtiön, Sysopen Partners Oy:n,
hallussa oli 1.11.2002 yhteensä 58.041 optio-ohjelman 1999-
2004 mukaista optiota.

Sysopen Oyj:n optio-ohjelman 2000-2005 mukaisia optioita on
annettu 400.000 kappaletta, jotka kaikki on merkitty.
Osakkeiden merkintäaika kaikilla optiotodistuksilla päättyy
31.5.2005. Osakkeiden merkintähinta on E-optioilla 8,30
euroa, F-optioilla 5,36 euroa ja G-optioilla 3,28 euroa
osakkeelta. Sysopen Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön,
Sysopen Partners Oy:n, hallussa oli 1.11.2002 yhteensä
92.340 optio-ohjelman 2000-2005 mukaista optiota.

YHTIöKOKOUKSET

SysOpen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2002.

Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2001 tilinpäätös
ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus. Yhtiökokous
vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2001
voitonjaon, jonka mukaan osinkoa maksettiin
osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa
oleville osakkeille 0,22 euroa osaketta kohden eli yhteensä
2.037.841 euroa (85,7 % konsernin voitosta 2001). Osinko
maksettiin 4.4.2002 yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä
26.3.2002 merkityille osakkaille.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kari Karvinen,
Jorma Kylätie, Risto Linturi, Matti Savolainen ja Timo
Tiihonen.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotukset:

- Yhtiökokous päätti osakepääoman ja osakkeen nimellisarvon
korottamisesta rahastoannilla osakkeiden euromääräisen
nimellisarvon pyöristämisen johdosta ja yhtiöjärjestyksen 3
ja 4§:n muuttamisesta.
- Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Tätä valtuutusta ei
ole käytetty.
- Yhtiökokous valtuutti hallituksen luovuttamaan yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet. Tätä valtuutusta ei ole
käytetty.

ORGANISAATIORAKENNE
Loppuvuonna 2002 organisaatiorakennetta päätettiin uudistaa
niin, että vuoden 2003 alusta alkaen liiketoimintayksiköt
ovat: Kauppa- ja palvelut, Telekommunikaatio ja teollisuus,
Finanssi, Järjestöt ja liiketoiminnan kehittäminen, Kotimaan
alueet sekä SysOpen Object Team Oy.

Uuden organisaatiorakenteen tavoitteena on hyödyntää entistä
tehokkaammin asiakaslähtöisyyttä ja suunnata markkinointi ja
myynti toimialapohjaisesti. Ohjelmistotuoteliiketoiminnan
sulauttaminen toimialapohjaisiin liiketoimintayksiköihin
tehostaa merkittävästi SysOpenin omiin tuotteisiin,
tuoterunkoihin ja komponentteihin perustuvien ratkaisujen
myyntiä toimialayksiköissä sekä vahvistaa Järjestöjen
merkitystä toimialapohjaisen tuotteisiin perustuvan
liiketoiminnan ytimenä.

Organisaatiomuutokset tukevat marraskuussa 2001
julkistettujen SysOpenin vision ja pitkän tähtäimen
suunnitelman toteutumista.

LIIKETOIMINTA
SysOpen tarjoaa asiakkailleen heidän sähköistä
liiketoimintaansa tehostavia asiantuntijapalveluja ja
sovellusohjelmistoja. Liiketoiminta jakaantuu
asiakasratkaisuihin, ohjelmistotuotteisiin sekä näitä
tukevaan konsultointiin ja teknologiakehitykseen.

Vuonna 2002 SysOpen vahvisti asemaansa suurten ja
keskisuurten asiakkaiden korkeaa lisäarvoa tuovien
sähköisten liiketoimintaratkaisujen integraattorina.
Asiakasratkaisuissa ja konsultointipalveluissa kysyntä
jatkui pääkaupunkiseudulla vakaalla tasolla ja kannattavuus
säilyi hyvänä. Ohjelmistotuotteet-liiketoiminta jäi
tilivuonna 2002 tappiolliseksi, mikä johtui
tulorahoituksella tehdyistä tuotekehityspanostuksista ja
loppuvuonna hidastuneesta järjestösektorin myynnistä.

Vuoden 2002 lopulla julkistetun uuden konsernirakenteen
mukaisesti ohjelmistotuoteliiketoiminta sulautetaan
toimialapohjaisiin liiketoimintayksiköihin. Tällä
tehostetaan jatkossa merkittävästi SysOpenin omiin
tuotteisiin, tuoterunkoihin ja komponentteihin (OpenFrame ja
OpenID) perustuvien ratkaisujen myyntiä toimialayksiköissä.
Tuoterunkoja ja komponentteja käytetään asiakasratkaisuissa
tuottavuusapuvälineinä. Toimialakohtaisesti niillä
toteutetaan ohjelmistoratkaisuja esimerkiksi asiakkaiden
sähköisen liiketoiminnan, henkilöliikenteen, aluehallinnan
ja järjestösektorin tarpeisiin.

Vuonna 2002 uusia sopimuksia solmittiin muun muassa Tieto-
Tapiola Oy:n/Tapiola-ryhmän, Suomen Asiakastieto Oy:n, LEL
Työeläkekassan, Metso Paper Oy:n, Fennian, Stora Enson
Veitsiluodon tehtaiden, Outokumpu Zinc Oy:n, Kemira Oyj:n
Harjavallan tehtaiden, Kuntien Tekniset KTK ry:n sekä
Opetusalan Ammattijärjestön sekä usean teollisuustoimialan
yrityksen kanssa.
  
  Asiakkuusstrategia
Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa on sovittu J2EE-yhteistyöstä
tehdyn arkkitehtuurityön pohjalta. LEL Työeläkekassalle
toimitetaan OpenAdmin-käyttäjähallintasovellus osaksi LEL:n
verkkopalvelujen infrastruktuuria.
  
  Konsultointi- ja keihäänkärkistrategia
SysOpen osallistuu Tapiola -ryhmään kuuluvan Tieto-Tapiolan
uusien J2EE- hankkeiden arkkitehtuuri- ja
olioprojektikonsultointiin.
  
  Tuotestrategia
SysOpen Oyj toimittaa Kuntien Tekniset KTK ry:lle Lyyti-
jäsentietojärjestelmän ja OAJ:lle Lyyti-
jäsenrekisterijärjestelmään lakkohallintasovelluksen. Kemira
Oyj:n Harjavallan tehtaille toimitettiin OpenZone-
järjestelmä.
  
  Yrityskauppa- ja liittoumastrategia
SysOpen jatkaa aktiivisesti strategiansa mukaisten toimien
valmisteluja. Mahdollisissa yritysosto- ja
liittoumajärjestelyissä painotetaan liiketoimintojen
strategista yhteensopivuutta ja omistaja-arvoon keskeisesti
vaikuttavien tekijöiden edistämistä.

SysOpenin osakkuusyhtiö, kuopiolainen Ideos Oy, hakeutui
lokakuussa 2002 konkurssiin. Yhtiön varat eivät enää
riittäneet kattamaan velvoitteita. SysOpen omisti yhtiöstä
25 %. SysOpen hakee konkurssipesältä 53 tuhannen euron
saatavia. SysOpen kirjasi alas tilivuonna kaikki Ideokseen
liittyvät saatavat ja pääomaluonteiset erät.

SysOpen allekirjoitti joulukuussa sopimukset oman IT-tuen
ulkoistuksesta ja palvelun hankkimisesta Novo Group Oyj:n
kanssa. Vastuu tietohallintopalveluiden tuottamisesta
siirtyi Novolle 1.1.2003 alkaen. IT-tuen henkilöstö (kuusi
henkilöä) siirtyi Novon palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
SysOpen myi tammikuussa 2003 puhelinvaihteisiin
tavoitettavuusohjelmistoja kehittävän tytäryhtiönsä CallCom
Oy:n noin 85 % osake-enemmistön. Ostajina toimivat viisi
kyseisen tytäryhtiön työntekijöihin ja johtoon kuuluvaa
henkilöä. Kaupan jälkeen SysOpen Oyj:n omistusosuus CallCom
Oy:stä on vielä 10 %, mutta kaupan ehtojen mukaan loputkin
osakkeet siirtyvät ostajille vuoden 2004 loppuun mennessä.
CallCom Oy:n liiketoimintojen osuus SysOpen-konsernin
kokonaisliikevaihdosta vuonna 2002 oli noin 2 %.
Kauppahintaa ei osapuolten sopimuksesta julkistettu. Kauppa
vaikuttaa positiivisesti SysOpen-konsernin liikevoittoon
ennen liikearvopoistoja.

SysOpen myi tammikuussa 2003 kymmenen prosentin
vähemmistöosuutensa EP-Logistic Oy:ssä kyseisen yhtiön
toimivalle johdolle.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT
SysOpenin menestyminen perustuu konsernin kykyyn edelleen
kehittää ja uudistaa palvelutarjontaansa asiakkaiden
tarpeita vastaavaksi. Liiketoiminnan terävin kärki
kohdistetaan alueille, joissa palveluiden kysyntä säilyy
vahvana sekä alueille, joilla SysOpenin asiakkaat hakevat
kilpailukykyä suhteessa oman toimialansa muihin toimijoihin.
Tietojärjestelmäarkkitehtuurien konsultointi,
sovelluskehitysmenetelmien konsultointi ja koulutus,
sovellusten tekninen auditointi, sovellusintegraatiopalvelut
sekä entisestään tehostetut sovellusten toteutustyöpalvelut
ja onnistuneet projektitoimitukset ovat esimerkkejä näistä
alueista. Mobile Integration -alueen palveluiden
kehittämistä jatketaan teknologiavision mukaisesti.

SysOpen menestyy luottamuksellisten ja pitkäaikaisten
asiakassuhteiden ansiosta. Sen ohella uusasiakashankinta on
jatkossa yksi SysOpenin onnistumisen kulmakivistä. Konserni
panostaa aiempaa enemmän myyntityöhön ja keskittyy
vahvistamaan kannattavia ja kasvavia liiketoiminta-
alueitaan, pyrkien kasvattamaan ensisijaisesti kotimaista
markkinaosuutta. Suuremmat toimijat, kuten SysOpen,
menestyvät ja selviävät alalla paremmin myös heikossa
kysyntätilanteessa.

Asiakasratkaisut-liiketoiminnan odotetaan olevan hyvin
kannattavaa. Ohjelmistotuoteliiketoiminnan painopistettä
muutettiin investointi- ja kehitysvaiheesta myynti- ja
toimitusvaiheeseen, ja myös tämän liiketoiminnan
kannattavuuden odotetaan kehittyvän myönteisesti.
Konsultointi- ja teknologiakehityksen kysyntä tulee
jatkossakin olemaan korkea erityisesti vaativien
olioteknologiahankkeiden ja
tietojärjestelmäarkkitehtuurihankkeiden osalta.

Kustannustenhallintaan ja toimintojen tehostamiseen
tähtääviä toimia jatketaan edelleen.

SysOpenin organisaatio on valmis toimimaan nykyistä
suuremmallakin toimintavolyymillä. Investoinnit uusiin
toimitiloihin, ajanmukaiseen teknologiaan, toimintaa
tukeviin tietojärjestelmiin sekä osaavan tukihenkilöstön
määrä ja laatu on mitoitettu vastaanottamaan niin orgaaninen
kuin yritysostojen tai liittoutumien kautta tuleva kasvu.

SysOpenin tavoite on kasvattaa suoraan asiakastoimeksiantoja
tekevän henkilöstön määrää, ja siten parantaa edelleen
kannattavuuttaan ja tuloksentekokykyään viime vuodesta.
Yleisen markkinatilanteen ennustetusta heikkoudesta
huolimatta konsernissa tunnistetaan myös mahdollisuuksia
kasvattaa liiketoiminnan volyymeja viime vuodesta sekä
aikaansaada myös edellisvuotta korkeampi kannattavuus.

Tilikauden 2003 ensimmäisen neljänneksen arvioidaan
toteutuvan suunnitellun mukaisesti hyvällä
kannattavuustasolla. Arvio perustuu SysOpenin käsitykseen
markkinoiden nykytilasta, sekä alkuvuoden toteutumaan ja
tilauskantaan. Myynnin lisäpanostuksen uskotaan näkyvän
liiketoiminnan volyymin kasvuna syksystä 2003 alkaen.

Yleiseen markkinatilanteeseen nähden SysOpenin lähiajan
näkymät ovat edelleen varovaisen myönteiset. Tulevaisuuden
näkymiin on tänä vuonna syytä suhtautua kuitenkin
erityisellä varovaisuudella. Mahdollinen Irakin sota tai muu
kansainvälinen konflikti voi toteutuessaan heittää synkän
varjon maailmantalouden elpymisen odotuksille.

OSINKO
Voitonjakokelpoiset varat konsernitaseen 31.12.2002 mukaan
ovat 5.326.992 euroa. Vastaavasti emoyhtiön
voitonjakokelpoiset varat ovat 4.760.821 euroa. SysOpen
Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
vuodelta 2002 jaetaan osinkoa osingonjakohetkellä yhtiön
ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,38 euroa
osaketta kohti (2001; 0,22 euroa). Helmikuun 12. päivänä
2003 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa on 9.262.914
osaketta, jota vastaava hallituksen esittämä osinko on noin
3,5 miljoonaa euroa (2001: 2,0). Tämä vastaa 186,7
prosenttia (2001: 85,7 %) konsernin voitosta tilikaudella
2002.

VIESTINTÄ
Tilinpäätöksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja
lehdistölle pidetään torstaina 13.2.2003 klo 12.00 Hotelli
Tornissa 12. kerros, Torni-näköalakabinetti, Kalevankatu 5,
00100 Helsinki. Tervetuloa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 20.3.2003 SysOpen
Towerissa. Vuoden 2003 osavuosikatsaukset julkistetaan
seuraavasti: 1.1.-31.3.2003 julkaistaan 8.5.2003, 1.1.-
30.6.2003 julkaistaan 7.8.2003 sekä 1.1.-30.9.2003
julkaistaan 30.10.2003.


Helsingissä, 13. helmikuuta 2003

SYSOPEN OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Arto Sahla,
puh. 0424 2020 339, gsm 0400 442 986, email:
arto.sahla@sysopen.fi
Viestintäjohtaja Kirsi Lindroth,
puh. 0424 2020 388, gsm 040 521 6332, e-mail:
kirsi.lindroth@sysopen.fi
Tilinpäätös ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-
sivuilla www.sysopen.fi sijoittajat-osiossa klo 13.00
jälkeen.
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
LIITTEENÄ
Konsernituloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahoituslaskelma
TunnusluvutTilinpäätöksen luvut ovat tilintarkastettuja.


Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2002

                1.1.-    1.1.-
1000 €           31.12.2002 31.12.2001
                         
LIIKEVAIHTO          28 997   30 756
Liiketoiminnan muut        166     68
tuotot                
Materiaalit ja palvelut     -902   -1 683
Henkilöstökulut        -16 863   -16 936
Poistot ja            -882    -780
arvonalennukset
Liiketoiminnan muut      -7 278   -7 317
kulut
LIIKEVOITTO ENNEN        3 237    4 108
LIIKEARVOPOISTOJA
Poistot liikearvosta       -342    -292
LIIKEVOITTO           2 895    3 816
Rahoitustuotot ja kulut     -699    -155
Voitto ennen          2 196    3 661
satunnaisia eriä ja
veroja
Välittömät verot         -284   -1 180
Vähemmistön osuus         -26    -102
TILIKAUDEN VOITTO        1 886    2 379


Konsernin tase 31.12.2002, 1000 €

VASTAAVAA        31.12.2002 31.12.2001
PYSYVÄT VASTAAVAT               
Aineettomat hyödykkeet             
Kehittämismenot         37     139
Aineettomat oikeudet      517     564
                        
Muut pitkävaikutteiset     147     170
menot
Konserniliikearvo        620    1 135
Aineettomat hyödykkeet             
yhteensä           1 321    2 008
Aineelliset hyödykkeet    1 548    1 916
Sijoitukset          1 191    1 227
VAIHTUVAT VASTAAVAT              
Lyhytaikaiset saamiset    5 205    7 599
Rahoitusarvopaperit      1 524    1 827
Rahat ja pankkisaamiset    6 894    3 478
VASTAAVAA          17 683   18 055

VASTATTAVAA       31.12.2002 31.12.2001
OMA PÄÄOMA                   
Osakepääoma           936     787
Ylikurssirahasto       7 091    7 241
Edellisten tilikausien             
voitto            3 441    3 089
Tilikauden voitto       1 886    2 379
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     13 355   13 496
VÄHEMMISTÖOSUUS         192     161
VIERAS PÄÄOMA                 
Lyhytaikainen vieras     4 136    4 398
pääoma
VASTATTAVAA         17 683   18 055

Konsernin rahoituslaskelma 2002 – 2001, 1000 €

Liiketoiminnan rahavirta:   1.1.2002-  1.1.2001-
               31.12.2002  31.12.2001
Myynnistä saadut maksut     31 152    28 620
Liiketoiminnan muista        132      68
tuotoista saadut maksut
Maksut liiketoiminnan      -24 796   -25 020
kuluista
Liiketoiminnan rahavirta     6 488    3 668
ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut      -323     -328
muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
Saadut korot            128     163
liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot     -827     -690
Liiketoiminnan rahavirta     5 466    2 813
Investointien rahavirta:              
Investoinnit aineellisiin ja    -477    -1 690
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien    162      28
hyödykkeiden luovutustulot
Investoinnit muihin         -5     -31
sijoituksiin
Luovutustulot muista         9       
sijoituksista
Myönnetyt lainat          -18       
Lainasaamisten                   
takaisinmaksut
Ostetut tytäryhtiöosakkeet          -1 044
Saadut osingot            22      25
investoinneista
Investointien rahavirta      -307    -2 712
                          
Rahoituksen rahavirta:               
                          
Lyhytaikaisten lainojen       -7       
takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen             -77
takaisinmaksut
Maksetut osingot ja muu     -2 038    -1 004
voitonjako
Rahoituksen rahavirta      -2 045    -1 081
                          
Rahavarojen muutos        3 114     -980
                          
                          
Rahavarat tilikauden alussa    5 305    6 285
Rahavarat tilikauden lopussa   8 418    5 305
Erotus              3 114     -980


Konsernin tunnuslukujen kehitys 1998-2002

          2002   2001   2000  1999 1998
Toiminnan                       
laajuus
                            
Liikevaihto    28 997  30 756  22 995 10 832  7
                          928
- muutos      -6 %   34 %  112 %  37 % 32 %
edelliseen
vuoteen
Sijoitettu     8 028  8 028  7 986  6 442  25
pääoma
Sidottu pääoma   8 028  8 028  7 986  6 442  25
Bruttoinvestoin   477  1 690  1 117   986 283
nit taseen
pysyviin
vastaaviin
- suhteessa     2 %   5 %   5 %   9 % 4 %
liikevaihtoon
Aktivoinnit      0    31   214    0  0
tutkimus- ja
kehitystoiminta
an
-suhteessa     0,0%  0,1 %   1 %   0 % 0 %
liikevaihtoon
Henkilöstön     323   355   303   194  82
määrä
Henkilöstö      328   341   267   117  77
keskimäärin
                            
Kannattavuus                      
                            
Liikevoitto    3 237   4108   3214  1 653 2597
ennen
liikearvopoisto
ja
- suhteessa     11 %   13 %   14 %  15 % 33 %
liikevaihtoon
Liikevoitto    2 895  3 816  2 911  1 653  2
                          597
- suhteessa     10 %   12 %   13 %  15 % 33 %
liikevaihtoon
Tulos ennen    2 196  3 661   2994  2115 2761
satunn.er ja
veroja
- suhteessa     8 %   12 %   13 %  20 % 35 %
liikevaihtoon
Tilikauden     1886  2 379  1 929  1467 1841
voitto
suhteessa      7 %   8 %   8 %  14 % 23 %
liikevaihtoon
Oman pääoman    14 %   19 %   18 %  20 % 50 %
tuotto
Sijoitetun     16 %   27 %   26 %  28 % 70 %
pääoman tuotto
                            
Rahoitus ja                      
taloudellinen
asema
                            
Korollinen       2    10    76   209  0
vieras pääoma
Rah.om.arvopape  8 418  5 304  6 285  7 347  4
rit+Rahat ja                    117
pankkis.
Nettovelkaantum  -62 %  -39 %  -49 %  -70 % -87
isaste (Net                      %
Gearing)
Omavaraisuusast   77 %   76 %   76 %  77 % 78 %
e
Liiketoiminnan   5 463  2 813  1 920  2 541  2
rahavirta                      353
Osingot       2038  1 004   907  1 867 397
Tulos/osake,    0,20   0,26   0,21  0,18 0,23
eur (konserni)
Oma         1,44   1,46   1,37  1,22 0,55
pääoma/osake
Osinko/osake    0,38   0,22   0,11  0,11 0,22
(v.02 ehdotus)
Osinko/tulos    187%   85%   52 %  62 % 108
                           %
Efektiivinen    12 %   5 %   2 %   1%   
osinkotuotto-%
Hinta/voitto-   17,19  18,74  25,55 113,25   
suhde (P/E)
Osakkeen alin    2,52   4,1   4,85   9,1   
kaupantekokurss
i
Osakkeen ylin    6,35   6,9    26  20,8   
kaupantekokurss
i
Osakkeen      4,51   5,82  12,79  9,88   
keskikurssi
Osakekannan    29 868  44 925  53 615 162 621   
markkina-arvo
tk:n lopussa
Osakevaihto,    1 101  2 395  3 883  3 389   
kpl         891   604   453   351
Osakevaihto-%    12 %   26 %   43 %  41 %   

Konsernin tunnuslukujen kehitys neljännesvuosittain 2002-
2001, 1000 €

         1-12/  1-9/  1-6/  1-3/  1-12/
          2002  2002  2002  2002  2001
Liikevaihto   28 997 21 298 15 122 7 635 30 756
Liikevaihdon     -6   -3   0,8   2   34
kasvu-%
Liikevoitto    3 237 2 122  2 215  609  4 108
ennen
liikearvopoisto
ja
- %         11   10   15   8   13
liikevaihdosta
Liikevoitto    2 895 1 865  2 040  521  3 816
- %         10   9   13   7   12
liikevaihdosta
Tulos ennen    2 196 1 334   840  -506  3 661
satunnaisiaeriä
ja veroja
- %          8   6    6   0   12
liikevaihdosta
Oman pääoman     14   13    8  -19   19
tuotto-%
Sijoitetun      16   14   13  -17   27
pääoman tuotto-
%
Korollinen      2   4    6   8   10
vieras pääoma
Rah.om.arvopape  8 418 6 456  5 263 6 308  5 304
rit+ Rahat ja
pankkis.
Nettovelkaantum   -62  -50   -43  -57   -39
isaste-% (Net
Gearing)
Omavaraisuusast   77   80   76   62   76
e, %
Bruttoinvestoin   477  300   264  146  1 690
nit taseen
pysyviin
vastaaviin
- %          2   1    2   2    5
liikevaihdosta
Henkilöstö     323  317   319  331   355
kauden lopussa
Henkilöstö     328  330   336  348   341
keskimäärin
Tulos/osake €   0,20  0,14  0,05 -0,07  0,26
Oma        1,44  1,38   1,3  1,18  1,46
pääoma/osake €

TUlos/osake on laskettu tilikauden keskimääräisen
osakeantioikaistun osakkeiden lukumäärän (9.262.914 kpl)
mukaan. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden
lopussa oli 9.262.914 kpl.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 100.000 kpl
omia osakkeita.

Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa