SYSOPEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN

SYSOPEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Sysopen Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.3.2004 klo 10:00

SysOpen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24. maaliskuuta
2004 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen
konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2003
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että
tilikaudelta 2003 jaetaan osinkona 0,24 euroa osaketta
kohti eli yhteensä 2.223.099,36 euroa. Yhtiön omistamille
omille osakkeille ei jaeta osinkoa. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
29.3.2004 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 5.4.2004.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin Pekka
Eloholma, Kari Karvinen, Reijo Koski-Lammi, Risto Linturi
ja Matti Mujunen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään järjestäytymiskokouksessa edelleen
hallituksen puheenjohtajaksi Kari Karvisen ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Risto Linturin.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan
palkkiona hallituksen jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa
ja hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa kuukaudessa
sekä lisäksi kaikille maksetaan kokouspalkkioina 200
euroa kokoukselta.


Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset:

1) Hallituksen ehdotus yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden mitätöimiseksi

Yhtiökokous päätti alentaa osakepääomaa 10.000 eurolla
mitätöimällä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 100.000
kappaletta.

2) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta, optio- oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle annetaan valtuudet
päättää yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjalainoja
vaihdettaessa, optio-oikeuksien mukaisia osakkeita
merkittäessä ja/tai uusmerkinnässä voidaan antaa enintään
yhteensä 1.852.582 kappaletta yhtiön 0,10 euron
nimellisarvoisia osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa
enintään 185.258,20 euroa.

Tämän valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää
osakepääoman korottamisesta kuitenkin vain siten, että
osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla
hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana
rekisteröidystä osakepääomasta. Valtuutus sisältää
oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen
rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai
pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka
henkilöstön kannustaminen.

Valtuutus sisältää myös sen, että hallitus voi päättää,
että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan
tai muuten tietyin ehdoin. Hallitukselle annettiin oikeus
päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnasta ja
niistä perusteista, joiden mukaan merkintähinta
määrätään. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

3) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
hankkimaan omia osakkeita

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle annetaan valtuudet
päättää enintään 463.145 oman nimellisarvoltaan 0,10
euron osakkeen hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella
yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai
julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yritysostoissa,
yhteistoimintajärjestelyissä, rahoitus- tai
pääomarakenteen vahvistamisessa tai kehittämisessä taikka
henkilöstön kannustamisessa sekä muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden
hankkiminen alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

4) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
luovuttamaan yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle annetaan valtuudet
päättää yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta siten,
että valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 463.145
kappaletta yhtiölle hankittuja omia osakkeita. Hallitus
valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, samoin kuin
niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta
määritellään.

Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin.
Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun
yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä
vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa taikka
henkilöstön kannustamiseen. Osakkeita voidaan luovuttaa
apporttiomaisuutta vastaan. Osakkeiden luovutus voidaan
myös toteuttaa Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

5) Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 6 §:n
muuttamiseksi

Yhtiökokous päätti muuttaa Sysopen Oyj:n
yhtiöjärjestyksen 6 §:n kuulumaan seuraavasti:

6 § Yhtiön hallinto

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä huolehtii hallitus, jonka valitsee
yhtiökokous. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja
enintään seitsemän varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

6) Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 §:n
muuttamiseksi

Yhtiökokous päätti muuttaa Sysopen Oyj:n
yhtiöjärjestyksen 8 §:n kuulumaan seuraavasti:

8 § Toiminimen kirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallitus. Lisäksi yhtiön
toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja
toimitusjohtaja kaksi yhdessä.

Hallitus voi myös antaa toiminimen kirjoitusoikeuden
yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille
siten, että he kirjoittavat yhtiön toiminimen kaksi
yhdessä tai kukin erikseen hallituksen jäsenen tai
toimitusjohtajan kanssa.
Helsingissä, 25. maaliskuuta 2004

SYSOPEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA

Hallituksen puheenjohtaja Kari Karvinen,
puh. 0424 2020 304,
email: kari.karvinen@sysopen.fi

Toimitusjohtaja Arto Sahla,
puh. 0424 2020 339, gsm 0400 442 986,
email: arto.sahla@sysopen.fi


JAKELU


Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa