SYSOPEN OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET J

Sysopen Oyj       PÖRSSITIEDOTE   21.3.2003 klo 10:00


SYSOPEN OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN

SysOpen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20. maaliskuuta 2003
vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2002 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että
tilikaudelta 2002 jaetaan osinkona 0,38 euroa osaketta kohti eli
yhteensä 3.519.907,32 euroa. Yhtiön omistamille omille osakkeille
ei jaeta osinkoa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2003 merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 1.4.2003.

Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Kari
Karvinen, Jorma Kylätie, Risto Linturi, Matti Savolainen ja Timo
Tiihonen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa edelleen hallituksen päätoimiseksi
puheenjohtajaksi Kari Karvisen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi
Matti Savolaisen.

Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan
palkkiona hallituksen jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajalle 6.500 euroa kuukaudessa, kuitenkin
niin, että jos henkilö on vakituisessa työsuhteessa yhtiöön,
hänelle ei työsuhteen ajalta makseta hallitustyöskentelystä
erillistä rahapalkkiota. Lisäksi päätettiin, että yhtiökokouksen
hyväksymästä uudesta optio-ohjelmasta annetaan optio-ohjelman
ehtojen mukaisesti optioihin oikeutetuille hallituksen jäsenille
Risto Linturille ja Timo Tiihoselle kullekin 6.000 kpl optio-
oikeuksia 2003B.


Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset:

1) Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen Sysopen-konsernin henkilöstölle ja
Sysopen Oyj:n hallituksen jäsenille sekä Sysopen Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle liitteessä 1 olevin ehdoin.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta päätettiin poiketa, koska
optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 670.000
kappaletta, ja ne annetaan vastikkeetta hallituksen päätöksellä
Sysopen-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen
rekrytoitaville henkilöille sekä yhtiökokouksen päätöksellä
Sysopen Oyj:n hallituksen jäsenille. Optio-oikeuksilla
kannustetaan henkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon
kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan
henkilöstöä työnantajaan.

Optio-oikeuksista 210.000 merkitään tunnuksella 2003A, 160.000
tunnuksella 2003B, 150.000 tunnuksella 2003C ja 150.000
tunnuksella 2003D. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään
670.000 kappaletta Sysopen Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista
osaketta. Osalla nyt annettavista optio-oikeuksista on tarkoitus
yhdenmukaistaa konsernin kannustusjärjestelmät siten, että
hallituksen nimeämille, vuosien 1999 ja 2000 optio-ohjelmien
mukaisia optioita saaneille henkilöille ja Sysopen Oyj:n
hallituksen jäsenille tarjotaan mahdollisuus vaihtaa omistamansa
optiot osaan nyt annettavista optio-oikeuksista.

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2003A 3,28 euroa
(Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä 1.11. – 30.11.2002), optio-oikeudella 2003B Sysopenin
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.
– 30.4.2003 pyöristettynä lähimpään senttiin, optio-oikeudella
2003C Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.4. – 30.4.2004 pyöristettynä lähimpään
senttiin ja optio-oikeudella 2003D Sysopenin osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. – 30.4.2005
pyöristettynä lähimpään senttiin. Optio-oikeuksilla merkittävän
osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää
osakekohtaisen osingon määrällä kunkin osingonjaon
täsmäytyspäivänä edellyttäen, että 1) kyseinen osinko on
yhtiökokouksessa päätetty 1.4.2003 jälkeen ja että 2) kyseinen
osinko on yhtiökokouksessa päätetty kyseisen optio-oikeuden
osakemerkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen. Osakkeen
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2003A 02.05.2004 –
31.10.2005, optio-oikeudella 2003B 01.11.2004 – 31.10.2006, optio-
oikeudella 2003C 01.11.2005 – 31.10.2007 ja optio-oikeudella 2003D
01.11.2006 – 31.10.2008.

Osa optio-oikeuksiin oikeutetuista henkilöistä kuuluu yhtiön
lähipiiriin. Nämä henkilöt omistavat yhteensä alle 2,1 % yhtiön
osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Nyt liikkeeseen
laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus
on enintään 6,7 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen.
         
2) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä
tai useammalla uusmerkinnällä

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle annetaan vanhat
valtuutukset peruuttaen valtuudet päättää yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta
ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjalainoja vaihdettaessa,
optio-oikeuksien mukaisia osakkeita merkittäessä ja/tai
uusmerkinnässä voidaan antaa enintään yhteensä 1.872.582
kappaletta yhtiön 0,10 euron nimellisarvoisia osakkeita ja siten
korottaa osakepääomaa enintään 187.258,20 euroa.

Tämän valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osakepääoman
korottamisesta kuitenkin vain siten, että osakepääomaa korotetaan
yhteensä enintään viidesosalla hallituksen osakepääoman
korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen
rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai
pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka henkilöstön
kannustaminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta
lähipiirin hyväksi.

Valtuutus sisältää myös sen, että hallitus voi päättää, että
osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten
tietyin ehdoin. Hallitukselle annettiin oikeus päättää merkintään
oikeutetuista, merkintähinnasta ja niistä perusteista, joiden
mukaan merkintähinta määrätään. Valtuutus on voimassa yhden vuoden
ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

3) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi hankkimaan
omia osakkeita

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle annetaan vanhat
valtuutukset peruuttaen valtuudet päättää enintään 468.145 oman
nimellisarvoltaan 0,10 euron osakkeen hankkimisesta voitonjakoon
käytettävissä olevilla varoilla.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille
osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen
päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä, jolloin
osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yritysostoissa,
yhteistoimintajärjestelyissä, rahoitus- tai pääomarakenteen
vahvistamisessa tai kehittämisessä taikka henkilöstön
kannustamisessa sekä muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa yhden
vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

4) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan
yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle annetaan vanhat
valtuutukset peruuttaen valtuudet päättää yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta siten, että valtuutuksen kohteena on yhteensä
enintään 468.145 kappaletta yhtiölle hankittuja omia osakkeita.
Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, samoin kuin niistä
perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään.

Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Päätöstä ei
kuitenkaan saa tehdä lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Osakkeita
voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa taikka henkilöstön
kannustamiseen. Osakkeita voidaan luovuttaa apporttiomaisuutta
vastaan. Osakkeiden luovutus voidaan myös toteuttaa Helsingin
Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä
lukien.

Helsingissä, 21. maaliskuuta 2003
SYSOPEN OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Hallituksen puheenjohtaja Kari Karvinen,
puh. 0424 2020 304, email: kari.karvinen@sysopen.fi

Toimitusjohtaja Arto Sahla,
puh. 0424 2020 339, gsm 0400 442 986, email: arto.sahla@sysopen.fi

Viestintäjohtaja Kirsi Lindroth,
puh. 0424 2020 388, gsm 040 521 6332, e-mail:
kirsi.lindroth@sysopen.fi

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITE 1

SYSOPEN OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2003 EHDOT


I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä
Optio-oikeuksia annetaan 670.000 kappaletta, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä 670.000 Sysopenin osaketta.

2. Optio-oikeudet
Optio-oikeuksista 210.000 merkitään tunnuksella 2003A,160.000
tunnuksella 2003B, 150.000 tunnuksella 2003C ja 150.000
tunnuksella 2003D. Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen
ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta.Optio-oikeudet
katsotaan annetuiksi, kun optionsaajalta on saatu kirjallinen
hyväksyntä yhtiön tekemään tarjoukseen. Optio-oikeudet lasketaan
liikkeeseen arvo-
osuusjärjestelmässä.

3. Optioiden suuntaaminen
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen Sysopen-konsernin henkilöstölle ja
Sysopenin hallituksen jäsenille sekä Sysopenin kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle, Sysopen Partners Oy:lle (Sysopen
Partners). Optio-oikeuksia ei voida kuitenkaan antaa yhtiöstä
antohetkellä yli 10 % omistaville henkilöille. Osalla nyt
annettavista optio-oikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa
konsernin kannustusjärjestelmät siten, että hallituksen
nimeämille, vuosien 1999 ja 2000 optio-ohjelmien mukaisia optioita
saaneille henkilöille tarjotaan mahdollisuus vaihtaa omistamansa
optiot osaan nyt annettavista optio-oikeuksista. Sama
vaihtomahdollisuus tarjotaan niille
hallituksen jäsenille, joilla on vuosien 1999 ja 2000 optio-
ohjelmien mukaisia optioita. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on
tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää.

4. Optio-oikeuksien jakaminen
Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta Sysopen-konsernin
henkilöstölle ja Sysopen Partnersille. Sysopen Partnersille
annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta Sysopen-
konsernin henkilöstölle ja Sysopenin hallituksen jäsenille.
Hallitus päättää Sysopen Partnersille annettavien optio-oikeuksien
jakamisesta myöhemmin Sysopen-konsernin nykyiselle tai
rekrytoitavalle avainhenkilöstölle. Sysopen Partnersille
annettavien optio-oikeuksien jakamisesta hallituksen jäsenille
päättää Sysopenin yhtiökokous.

Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet 2003C ja 2003D
sekä ne optio-oikeudet 2003A ja 2003B, joita ei jaeta henkilöstöön
kuuluville henkilöille tai hallituksen jäsenille, annetaan Sysopen
Partnersille.

Sysopenin yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille vuosittain
jaettavien optio-oikeuksien määrät päättäessään hallituksen
jäsenille maksettavista palkkioista. Mikäli sellainen hallituksen
jäsen, jolla on vuosien 1999 ja 2000 optio-ohjelmien mukaisia
optio-oikeuksia, haluaa vaihtaa optio-oikeutensa nyt liikkeeseen
laskettaviin optio-oikeuksiin 2003, annetaan hänelle vaihdossa
enintään 7.655 optio-oikeutta 2003A ja enintään 2.000 optio-
oikeutta 2003B.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus
Optio-oikeuksia, joiden osalta kohdan II.2 mukainen osakemerkinnän
aika ei ole alkanut, ei saa luovuttaa kolmannelle tai pantata.
Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän 
aika niiden osalta on alkanut. Optionomistaja on velvollinen 
ilmoittamaan kirjallisesti viipymättä yhtiölle, mikäli hän 
luovuttaa optio-oikeuksiaan. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen
kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen
aikaisemminkin.

Mikäli optionomistajan työ- tai toimisuhde Sysopen-konserniin
päättyy ennen 1.11.2006 muusta syystä kuin työntekijän kuoleman
johdosta tai työntekijän lakisääteiselle työsopimuksen 
mukaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta tai yhtiön muuten 
määrittelemän työntekijän eläkkeelle siirtymisen johdosta, on hänen
viipymättä tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta
sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen
osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä
ollut alkanut. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää,
että optionomistaja saa pitää tarjoamisvelvollisuuden kohteena
olevat optio-oikeutensa tai osan niistä. Tarjoamisvelvollisuutta
ei kuitenkaan ole niillä hallituksen jäsenillä, jotka eivät ole
täysipäiväisessä työ- tai toimisuhteessa Sysopen-konserniin.

Yhtiö voi, riippumatta siitä, onko optionomistaja tarjonnut optio-
oikeuksia yhtiölle tai ei, ilmoittaa optionomistajalle
kirjallisesti, että edellä mainitun syyn johdosta optionomistaja
on menettänyt optio-oikeutensa. Yhtiöllä on oikeus riippumatta
siitä, onko optio-oikeuksia tarjottu yhtiölle tai ei, hakea ja
saada siirretyksi kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat 
optio- oikeudet optionomistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen 
arvo-osuustilille ilman optionomistajan suostumusta. Yhtiöllä on
lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat
luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optionomistajan
arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Sysopenin
osakkeen. Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Sysopenin
osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 67.000
eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 670.000 uudella 
osakkeella.

Sysopen Partners ei voi merkitä optio-oikeuksien nojalla Sysopenin
osakkeita.

2.  Osakkeiden merkintä ja maksu
Osakkeiden merkintäaika on:
- optio-oikeudella 2003A 02.05.2004 - 31.10.2005
- optio-oikeudella 2003B 01.11.2004 - 31.10.2006
- optio-oikeudella 2003C 01.11.2005 - 31.10.2007
- optio-oikeudella 2003D 01.11.2006 - 31.10.2008

Osakkeiden merkintä tapahtuu Sysopenin pääkonttorissa tai
mahdollisesti muussa yhtiön myöhemmin ilmoittamassa paikassa.
Osakemerkintään käytetyt optio-oikeudet kirjataan pois 
merkitsijän arvo-osuustililtä samalla kun merkityt
ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille. Osakkeet on maksettava
merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille.

3. Osakkeiden merkintähinta
Osakkeen merkintähinta on:
- optio-oikeudella 2003A 3,28 euroa (Sysopenin osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.11. - 30.11.2002),
- optio-oikeudella 2003B Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2003 pyöristettynä
lähimpään senttiin,
- optio-oikeudella 2003C Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2004 pyöristettynä
lähimpään senttiin, ja
- optio-oikeudella 2003D Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2005 pyöristettynä
lähimpään senttiin.

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan
ennen osakemerkintää osakekohtaisen osingon määrällä kunkin
osingonjaon täsmäytyspäivänä edellyttäen, että
 1)    kyseinen osinko on yhtiökokouksessa päätetty 1.4.2003
   jälkeen ja että
2)    2) kyseinen osinko on yhtiökokouksessa päätetty kyseisen
optio-oikeuden
osakemerkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen.

Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen
nimellisarvo.

4. Osakkeiden kirjaus
Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille.

5. Osakkeenomistajan oikeudet
Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet
alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi
kaupparekisteriin.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen
osakemerkintää Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa
osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia
vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia, on optio-oikeuden
omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan
kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä
tavalla siten, että
merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai
molempia muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-
oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden
suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli
yhdellä optio-oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi
lukumäärä olisi murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon
merkintähintaa alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa,
muutetaan optio-oikeuksien ehtojen mukaista merkintäoikeutta
vastaavasti osakepääoman
alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan,
varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää
merkintäoikeuttaan hallituksen
asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön
tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää
jakautua, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä
osakkeet hallituksen asettamana
määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen
merkintäoikeutta ei enää ole. Edellä mainituissa tilanteissa optio-
oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa
heiltä optiot käyvästä hinnasta.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia
osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-
oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa
tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä
optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.

Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy
osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin
on yli 90 % yhtiön osakkeista ja siten
lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeenomistajia kohtaan,
tai arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukainen tilanne,
varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää
merkintäoikeuttaan hallituksen
asettamana määräaikana.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy
ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin,
että merkittävien osakkeiden
yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu merkintähinta
säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi
osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

III MUUT SEIKAT
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat
riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin
välityslautakunnan sääntöjen
mukaisesti.

Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien ehtoihin tehtävistä
teknisistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä
olennaisina. Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä
seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä
Sysopenin pääkonttorissa.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optionomistajan luovuttamatta olevat tai
osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois
optionomistajalta, mikäli optionomistaja toimii näiden ehtojen tai
yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai
soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Nämä optioehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli
suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa,
noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa