SYSOPEN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLIT

Sysopen Oyj  PÖRSSITIEDOTE     28.2.2003 klo 10:00


SYSOPEN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Sysopen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta
2003 alkaen kello 17.00 osoitteessa Hiomotie 19, 00380
Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2) Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-
oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen Sysopen-konsernin
henkilöstölle ja Sysopen Oyj:n hallituksen jäsenille sekä
Sysopen Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle
liitteenä olevin ehdoin.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan
poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi
henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-
oikeuksien määrä on 670.000 kappaletta, ja ne annetaan
vastikkeetta hallituksen päätöksellä Sysopen-konsernin
palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville
henkilöille sekä yhtiökokouksen päätöksellä Sysopen Oyj:n
hallituksen jäsenille. Optio-oikeuksilla kannustetaan
henkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon
kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös
sitouttamaan henkilöstöä työnantajaan.

Optio-oikeuksista 210.000 merkitään tunnuksella 2003A,
160.000 tunnuksella 2003B, 150.000 tunnuksella 2003C ja
150.000 tunnuksella 2003D. Optio-oikeuksilla voi merkitä
yhteensä enintään 670.000 kappaletta Sysopen Oyj:n 0,10
euron nimellisarvoista osaketta. Osalla nyt annettavista
optio-oikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa konsernin
kannustusjärjestelmät siten, että hallituksen nimeämille,
vuosien 1999 ja 2000 optio-ohjelmien mukaisia optioita
saaneille henkilöille ja Sysopen Oyj:n hallituksen
jäsenille tarjotaan mahdollisuus vaihtaa omistamansa
optiot osaan nyt annettavista optio-oikeuksista.

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2003A 3,28
euroa (Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.11. – 30.11.2002),
optio-oikeudella 2003B Sysopenin osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. –
30.4.2003 pyöristettynä lähimpään senttiin, optio-
oikeudella 2003C Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. – 30.4.2004
pyöristettynä lähimpään senttiin ja optio-oikeudella
2003D Sysopenin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.4. – 30.4.2005 pyöristettynä
lähimpään senttiin. Optio-oikeuksilla merkittävän
osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää
osakekohtaisen osingon määrällä kunkin osingonjaon
täsmäytyspäivänä edellyttäen, että 1) kyseinen osinko on
yhtiökokouksessa päätetty 1.4.2003 jälkeen ja että 2)
kyseinen osinko on yhtiökokouksessa päätetty kyseisen
optio-oikeuden osakemerkintähinnan määräytymisjakson
alkamisen jälkeen. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin
aina vähintään osakkeen nimellisarvo.

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2003A
02.05.2004 – 31.10.2005,  optio-oikeudella 2003B
01.11.2004 – 31.10.2006, optio-oikeudella 2003C
01.11.2005 – 31.10.2007 ja optio-oikeudella 2003D
01.11.2006 – 31.10.2008.

Osa optio-oikeuksiin oikeutetuista henkilöistä kuuluu
yhtiön lähipiiriin. Nämä henkilöt omistavat yhteensä alle
2,1 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä. Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden
perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 6,7
% yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä
mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen.

3) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle
annetaan vanhat valtuutukset peruuttaen valtuudet päättää
yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta,
optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä
siten, että vaihtovelkakirjalainoja vaihdettaessa, optio-
oikeuksien mukaisia osakkeita merkittäessä ja/tai
uusmerkinnässä voidaan antaa enintään yhteensä 1.872.582
kappaletta yhtiön 0,10 euron nimellisarvoisia osakkeita
ja siten korottaa osakepääomaa enintään 187.258,20 euroa.

Tämän valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää
osakepääoman korottamisesta kuitenkin vain siten, että
osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla
hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana
rekisteröidystä osakepääomasta. Hallitus esittää, että
valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyt,
rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai
kehittäminen taikka henkilöstön kannustaminen. Hallitus
ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta lähipiirin hyväksi.

Valtuutuksen esitetään sisältävän myös sen, että hallitus
voi päättää, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin.
Hallitukselle annettaisiin oikeus päättää merkintään
oikeutetuista, merkintähinnasta ja niistä perusteista,
joiden mukaan merkintähinta määrätään. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

4) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
hankkimaan omia osakkeita

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle
annetaan vanhat valtuutukset peruuttaen valtuudet päättää
enintään 468.145 oman nimellisarvoltaan 0,10 euron
osakkeen hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella
yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai
julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yritysostoissa,
yhteistoimintajärjestelyissä, rahoitus- tai
pääomarakenteen vahvistamisessa tai kehittämisessä taikka
henkilöstön kannustamisessa sekä muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden
hankkiminen alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden
vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

5) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
luovuttamaan yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle
annetaan vanhat valtuutukset peruuttaen valtuudet päättää
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että
valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 468.145
kappaletta yhtiölle hankittuja omia osakkeita. Hallitus
valtuutettaisiin päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, samoin kuin
niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta
määritellään.

Ehdotuksen mukaan hallitus voi päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. 
Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä lähipiirin kuuluvan 
hyväksi.
Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun
yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä
vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa taikka
henkilöstön kannustamiseen. Osakkeita voidaan luovuttaa
apporttiomaisuutta vastaan. Osakkeiden luovutus voidaan
myös toteuttaa Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä 
lukien.

Hallitus

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50,2 %:ia kaikista
yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet
yhtiölle tulevansa esittämään varsinaiselle
yhtiökokoukselle 20.3.2003, että yhtiön hallitukseen
valitaan seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka
hallituksen nykyiset viisi jäsentä. Nykyiset hallituksen
jäsenet ovat Kari Karvinen, Jorma Kylätie, Risto Linturi,
Matti Savolainen ja Timo Tiihonen. Ehdotetut henkilöt
ovat suostuneet tehtävään.

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotukset ja
vuosikertomus

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 2-
5 mainitut ehdotukset ja niihin liittyvät osakeyhtiölain
edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä
13.3.2003 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Hiomotie 19, Helsinki, ja niistä lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiön vuosikertomus
julkaistaan 10.3.2003 yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.sysopen.fi, ja se on saatavissa yhtiökokouspaikalla.
Vuosikertomus lähetetään pyydettäessä
osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla,
joka on 10.3.2003 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, on lisäksi ilmoittauduttava yhtiölle
etukäteen viimeistään 17.3.2003 klo 16.00 mennessä joko
kirjallisesti osoitteella: SysOpen Oyj, Petra Honkaranta,
Hiomotie 19, 00380 Helsinki, tai puhelimitse nro 0424
2020 1, faksilla nro 0424 2020 700, tai sähköpostitse
osoitteeseen: info@sysopen.fi. Kirjeitse, telefaksilla
tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen, telefaksin
tai sähköpostin on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen
yhteydessä. Sisäänpääsy kokoussaliin, äänestyslippujen
jako ja valtakirjojen tarkastus alkavat kokouspaikalla
20.3.2003 klo 16.30.

Osinko

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
2002 jaetaan osinkona 0,38 euroa osaketta kohti ja että
osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2003 ja osingon
maksupäivä on
1.4.2003.

Helsingissä 27. helmikuuta 2003

SYSOPEN OYJ
Hallitus

LIITTEET

Liite 1: Sysopen Oyj:n optio-oikeuksien 2003 ehdot


Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Arto Sahla, puh. 0400 442986 e-mail:
arto.sahla@sysopen.fi

Viestintäjohtaja Kirsi Lindroth, puh. 040 5216332 e-mail:
kirsi.lindroth@sysopen.fi

www.sysopen.fi

Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


SysOpen Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin
päälistalla tietoliikenne ja elektroniikka -
toimialaryhmässä. SysOpen on Suomen johtavia sähköisten
liiketoimintaratkaisujen integraattoreita (Integrated
eSolutions). SysOpenin toimipaikat sijaitsevat
Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Varkaudessa,
Jyväskylässä, Lontoossa ja Warwickissa Birminghamin
lähellä. Vuoden 2002 liikevaihto oli 29 miljoonaa euroa
ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 11,2 %
liikevaihdosta. Työntekijöitä konsernissa on noin 320.LIITE 1

SYSOPEN OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2003 EHDOT

Sysopen Oyj:n hallitus (hallitus) esittää 20.3.2003
kokoontuvalle Sysopen Oyj:n (Sysopen tai yhtiö)
varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista
Sysopenin ja sen tytäryhtiöiden (Sysopen–konserni)
henkilöstölle ja Sysopenin hallituksen jäsenille sekä
Sysopenin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle seuraavin
ehdoin:

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan 670.000 kappaletta, jotka
oikeuttavat merkitsemään yhteensä 670.000 Sysopenin
osaketta.

2. Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista 210.000 merkitään tunnuksella 2003A,
160.000 tunnuksella 2003B, 150.000 tunnuksella 2003C ja
150.000 tunnuksella 2003D. Yhtiö lähettää optionsaajille
kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta.
Optio-oikeudet katsotaan annetuiksi, kun optionsaajalta
on saatu kirjallinen hyväksyntä yhtiön tekemään
tarjoukseen. Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen arvo-
osuusjärjestelmässä.

3. Optioiden suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen Sysopen-konsernin
henkilöstölle ja Sysopenin hallituksen jäsenille sekä
Sysopenin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Sysopen
Partners Oy:lle (Sysopen Partners). Optio-oikeuksia ei
voida kuitenkaan antaa yhtiöstä antohetkellä yli 10 %
omistaville henkilöille. Osalla nyt annettavista optio-
oikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa konsernin
kannustusjärjestelmät siten, että hallituksen nimeämille,
vuosien 1999 ja 2000 optio-ohjelmien mukaisia optioita
saaneille henkilöille tarjotaan mahdollisuus vaihtaa
omistamansa optiot osaan nyt annettavista optio-
oikeuksista. Sama vaihtomahdollisuus tarjotaan niille
hallituksen jäsenille, joilla on vuosien 1999 ja 2000
optio-ohjelmien mukaisia optioita. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on
tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta Sysopen-
konsernin henkilöstölle ja Sysopen Partnersille. Sysopen
Partnersille annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin
niitä ei jaeta Sysopen-konsernin henkilöstölle ja
Sysopenin hallituksen jäsenille. Hallitus päättää Sysopen
Partnersille annettavien optio-oikeuksien jakamisesta
myöhemmin Sysopen-konsernin nykyiselle tai
rekrytoitavalle avainhenkilöstölle. Sysopen Partnersille
annettavien optio-oikeuksien jakamisesta hallituksen
jäsenille päättää Sysopenin yhtiökokous.
Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet 2003C ja
2003D sekä ne optio-oikeudet 2003A ja 2003B, joita ei
jaeta henkilöstöön kuuluville henkilöille tai hallituksen
jäsenille, annetaan Sysopen Partnersille.

Sysopenin yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille
vuosittain jaettavien optio-oikeuksien määrät
päättäessään hallituksen jäsenille maksettavista
palkkioista. Mikäli sellainen hallituksen jäsen, jolla on
vuosien 1999 ja 2000 optio-ohjelmien mukaisia optio-
oikeuksia, haluaa vaihtaa optio-oikeutensa nyt
liikkeeseen laskettaviin optio-oikeuksiin 2003, annetaan
hänelle vaihdossa enintään 7.655 optio-oikeutta 2003A ja
enintään 2.000 optio-oikeutta 2003B.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja
tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeuksia, joiden osalta kohdan II.2 mukainen
osakemerkinnän aika ei ole alkanut, ei saa luovuttaa
kolmannelle tai pantata. Optio-oikeudet ovat vapaasti
siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on
alkanut. Optionomistaja on velvollinen ilmoittamaan
kirjallisesti viipymättä yhtiölle, mikäli hän luovuttaa
optio-oikeuksiaan. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen
kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen
aikaisemminkin.

Mikäli optionomistajan työ- tai toimisuhde Sysopen-
konserniin päättyy ennen 1.11.2006 muusta syystä kuin
työntekijän kuoleman johdosta tai työntekijän
lakisääteiselle työsopimuksen mukaiselle eläkkeelle
siirtymisen johdosta tai yhtiön muuten määrittelemän
työntekijän eläkkeelle siirtymisen johdosta, on hänen
viipymättä tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle
vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta
kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai
toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Hallitus voi
kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että optionomistaja
saa pitää tarjoamisvelvollisuuden kohteena olevat optio-
oikeutensa tai osan niistä. Tarjoamisvelvollisuutta ei
kuitenkaan ole niillä hallituksen jäsenillä, jotka eivät
ole täysipäiväisessä työ- tai toimisuhteessa Sysopen-
konserniin.

Yhtiö voi, riippumatta siitä, onko optionomistaja
tarjonnut optio-oikeuksia yhtiölle tai ei, ilmoittaa
optionomistajalle kirjallisesti, että edellä mainitun
syyn johdosta optionomistaja on menettänyt optio-
oikeutensa. Yhtiöllä on oikeus riippumatta siitä, onko
optio-oikeuksia tarjottu yhtiölle tai ei, hakea ja saada
siirretyksi kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin
kuuluvat optio-oikeudet optionomistajan arvo-osuustililtä
osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optionomistajan
suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä
optio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut
vastaavat rajoitukset optionomistajan arvo-osuustilille
ilman tämän suostumusta.II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1)
Sysopenin osakkeen. Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa.
Sysopenin osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta
enintään 67.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään
670.000 uudella osakkeella.

Sysopen Partners ei voi merkitä optio-oikeuksien nojalla
Sysopenin osakkeita.

2.   Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika on:

- optio-oikeudella 2003A 02.05.2004 - 31.10.2005
- optio-oikeudella 2003B 01.11.2004 - 31.10.2006
- optio-oikeudella 2003C 01.11.2005 - 31.10.2007
- optio-oikeudella 2003D 01.11.2006 - 31.10.2008


Osakkeiden merkintä tapahtuu Sysopenin pääkonttorissa tai
mahdollisesti muussa yhtiön myöhemmin ilmoittamassa
paikassa. Osakemerkintään käytetyt optio-oikeudet
kirjataan pois merkitsijän arvo-osuustililtä samalla kun
merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan
merkitsijän arvo-osuustilille. Osakkeet on maksettava
merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on:

- optio-oikeudella 2003A 3,28 euroa (Sysopenin osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä
1.11. - 30.11.2002),
- optio-oikeudella 2003B Sysopenin osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. -
30.4.2003 pyöristettynä lähimpään senttiin,
- optio-oikeudella 2003C Sysopenin osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. -
30.4.2004 pyöristettynä lähimpään senttiin, ja
- optio-oikeudella 2003D Sysopenin osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. -
30.4.2005 pyöristettynä lähimpään senttiin.

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa
alennetaan ennen osakemerkintää osakekohtaisen osingon
määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä edellyttäen,
että 1) kyseinen osinko on yhtiökokouksessa päätetty
1.4.2003 jälkeen ja että 2) kyseinen osinko on
yhtiökokouksessa päätetty kyseisen optio-oikeuden
osakemerkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen.
Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään
osakkeen nimellisarvo.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan
merkitsijän arvo-osuustilille.

5. Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan
oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua
merkityksi kaupparekisteriin.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet
ennen osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia
vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia, on optio-
oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus
osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan
yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että
merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja
tai molempia muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että
optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden
suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana.
Mikäli yhdellä optio-oikeudella merkittävissä olevien
osakkeiden uusi lukumäärä olisi murtoluku, otetaan murto-
osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa
osakepääomaansa, muutetaan optio-oikeuksien ehtojen
mukaista merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman
alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan
selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajille
tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen
asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen
yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai
päättää jakautua, annetaan optio-oikeuksien omistajille
oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana
määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän
jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Edellä mainituissa
tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta
vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optiot käyvästä
hinnasta.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää
hankkia omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä
tarjouksella, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä
yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien
osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optio-
oikeuksia koskevia toimenpiteitä.

Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy
osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n mukainen tilanne, jossa
jollakin on yli 90 % yhtiön osakkeista ja siten
lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeenomistajia
kohtaan, tai arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n
mukainen tilanne, varataan optio-oikeuden omistajalle
tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen
asettamana määräaikana.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma
säilyy ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien
osakemerkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden
yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu
merkintähinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi
osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien
ehtoihin.

III  MUUT SEIKAT

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia
koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen
mukaisesti.

Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien ehtoihin
tehtävistä teknisistä muutoksista ja täsmennyksistä,
joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää
muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-
oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Sysopenin
pääkonttorissa.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optionomistajan luovuttamatta
olevat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet
vastikkeetta pois optionomistajalta, mikäli
optionomistaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön näiden
ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan
lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Nämä optioehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä.
Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on
ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa