SYSOPEN UUDISTUU - SUUNNITELMA VUOSILLE 2005 - 2007

Sysopen Oyj               PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 10.15

SYSOPEN UUDISTUU - SUUNNITELMA VUOSILLE 2005 - 2007

SysOpen Oyj:n hallitus on määritellyt yhtiölle mission, vision, palvelukonseptin,
tavoitteet ja strategian.

MISSIO

"Integrating information, people and processes"

Tulevaisuuden tietotekniikka on läsnä aina ja kaikkialla. Palveluiden
toteuttaminen tähän maailmaan edellyttää tietojärjestelmien, prosessien ja
tekijöiden saumatonta ja tehokasta liittämistä toisiinsa, jotta jokainen näkee
omien valintojensa ja muiden tekemien päätösten vaikutukset. SysOpen tarjoaa
palveluita ja ratkaisuja prosessien joustavaan hajauttamiseen ja
reaaliaikaisuuden kehittämiseen organisaatioiden toimintaa tehostavalla tavalla.

VISIO

"Olemme toiminta-alueemme arvostetuin ratkaisutoimittaja"

SysOpen jatkaa kehityksen kärjessä tietotekniikkapalveluiden ja -ratkaisujen
toimittajana. Visiomme arvostetuimmasta ratkaisutoimittajasta toteutuu, kun


- Asiakkaat ja yhteistyökumppanit kokevat SysOpenin ammattitaitoiseksi,
laadukkaaksi ja tehokkaaksi tietotekniikan palvelualan toimijaksi.

- Henkilöstö kokee SysOpenin ammatillisesti edistykselliseksi, 
kehittäväksi ja tavoitelluksi työnantajaksi.

- Osakkeenomistajat kokevat SysOpenin houkuttelevaksi, luotettavaksi ja
kannattavaksi sijoituskohteeksi. 

PALVELUT JA TUOTTEET

Tarjontamme jakautuu seuraaviin liiketoiminta-alueisiin:

1. Asiakaskohtaiset tietojärjestelmäpalvelut

2. Ohjelmistotuotteisiin perustuvat ratkaisut

3. Liikkeenjohdon ICT-konsultointi

Pääliiketoimintamme eli asiakaskohtaiset tietojärjestelmäpalvelut koostuu
kokonaisvaltaisista tietojärjestelmien integraatiopalveluista, jotka kattavat
järjestelmäratkaisun koko elinkaaren. Kehitämme strategista yhteistyötä
asiakkaidemme kanssa myös ulkoistus- ja kumppanuuspalveluilla. Asiakaskohtaisissa
tietojärjestelmäpalveluissa käytämme hyväksi sekä omia että kolmansien osapuolien
sovelluskehyksiä, tuotteita ja komponentteja. Toimitamme palvelujamme kaikilla
merkittävillä järjestelmänkehitysalustoilla.

Ohjelmistotuoteratkaisuissa kehitämme ja myymme omia ohjelmistotuotteita,
tuoterunkoja, sekä toimialakohtaisia valmisohjelmistoja. Ratkaisujen osana
toimitamme myös tuotteisiin liittyviä palveluita.

Liikkeenjohdon ICT-konsultoinnissa tuemme asiakkaita uusien teknologioiden
avaamien liiketoimintamahdollisuuksien ja riskien jäsentämisessä, ICT-strategian
kehittämisessä ja tietojärjestelmähankkeiden ohjaamisessa.

TAVOITTEET

Tavoitteemme on

- nostaa asiakaskohtaisissa tietojärjestelmäpalveluissa valittujen
toimialojen ja asiakassegmenttien kotimaista markkinaosuuttamme
merkittävästi. Haluamme olla valitsemillamme palvelualueilla yhä
useammalle asiakkaalle ensisijainen palvelutoimittaja

- parantaa ohjelmistotuoteratkaisuissa tarjontamme monistettavuutta sekä
nostaa tuoteliiketoiminnan volyymiä ja kannattavuutta. Valitsemillamme
vertikaalisegmenteillä tavoitteemme on olla kotimaan markkinoiden
markkinajohtaja

- kasvaa liikkeenjohdon ICT-konsultoinnissa alan tunnustettujen
toimijoiden kärkijoukkoon Suomessa.

Tavoitteemme on kasvaa toimialamme keskimääräistä kasvua nopeammin, 15 -
20 % vuodessa, ja siten luoda SysOpenin osakkeelle arvonnousun
potentiaalia. Kannattavuuden osalta pitkän aikavälin tavoitteemme on
15 % (EBITA). Pyrimme olemaan toimialan kannattavimpien yritysten
joukossa ja jakamaan puolet vuosituloksesta osinkoina.

STRATEGIA

SysOpenin keskeiset vahvuudet perustuvat pitkäaikaisiin ja luottamuksellisiin
asiakassuhteisiin, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön, asiakkaiden tarpeet
täyttäviin palveluihin ja tuotteisiin sekä tehokkaisiin ja korkealaatuisiin
prosesseihin.

SysOpen keskittyy liiketoiminta-alueisiin, joissa konsernin kasvun ja
kannattavuuden arvioidaan ylittävän selvästi markkinoiden keskimääräisen tason.
Liiketoiminnan kasvu perustuu orgaanisen kasvun lisäksi kohdistettuihin
liiketoiminta-alueitamme tukeviin yritysostoihin ja aktiiviseen osallistumiseen
alan rakennejärjestelyihin. Kansainvälistymiseen panostetaan entistä
voimakkaammalla verkostoitumisella.

Keskeisimmät asiakkuutemme edustavat seuraavia toimialoja: finanssi, julkinen
hallinto, järjestöt, kauppa, kuljetus ja logistiikka, palvelut, telekommunikaatio
sekä teollisuus.

Vahvistamme edelleen pääliiketoimintaamme: asiakaskohtaisten tietojärjestelmien
integraatio-, arkkitehtuuri- ja ohjelmistokehityspalveluita. Kasvavina alueina
ovat erityisesti portaaliratkaisut, omat ja kolmannen osapuolen tuotteet ja
ohjelmistokomponentit, tuki- ja ylläpitopalvelut sekä projektityötä tehostavat ja
tuottavuutta lisäävät työvälineet ja menetelmät.

Vahvistamme nykyistä J2EE-erityisosaamistamme ja panostamme voimakkaasti myös
nopeasti laajeneviin uusiin teknologioihin ja arkkitehtuureihin (erityisesti
.NET, Symbian OS ja Service Oriented Architecture). SysOpen laajentaa
toimintaansa mobiilien päätelaitteiden ohjelmistoissa ja panostaa langattomien
ratkaisujen kehittämiseen.

SysOpen Oyj

Hallitus


Lisätietoja antavat:

- Toimitusjohtaja Arto Sahla,
puh. 0400 442 986 e-mail: arto.sahla@sysopen.fi
- Kehitysjohtaja Pekka Kähkipuro,
puh. 040 759 0982 e-mail: pekka.kahkipuro@sysopen.fi

www.sysopen.fi

Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa