SYSOPENIN LIIKETOIMINTAODOTUKSET KÄÄNTYNEET KASVUUN

SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.10.2004 klo 8.00

SYSOPENIN LIIKETOIMINTAODOTUKSET KÄÄNTYNEET KASVUUN


SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

- Katsauskauden kumulatiivinen liikevaihto 18,4 miljoonaa euroa; laskua 0,2
miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen
- Kumulatiivinen liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) 5,1 % liikevaihdosta
eli 942 tuhatta euroa; laskua 576 tuhatta euroa
- Kumulatiivinen tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 988 tuhatta euroa; laskua
 1 053 tuhatta euroa
- Kumulatiivinen osakekohtainen tulos 0,10 euroa; laskua 0,09 euroa
- Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 301 henkilöä; kasvua 23 henkilöä
- Loppukesällä liiketoimintanäkymissä tapahtuneen selvän positiivisen käänteen
johdosta vuoden 2004 viimeisen neljänneksen osalta arvioidaan toiminnallisen
kannattavuuden olevan alkuvuotta merkittävästi paremman. Koko vuoden 2004 osalta
arvioidaan konsernin liikevaihdon ylittävän vuoden 2003 tason (25,2 miljoonaa
euroa) ja toiminnallisen kannattavuuden (EBITA) toteutuvan 7 %:n tasolla.
- Myönteisen kannattavuuskehityksen uskotaan jatkuvan vuoden 2005 aikana.


MARKKINAT

Vuoden 2004 ensimmäisen puoliskon markkinatilanne tietotekniikkapalveluiden
toimialalla oli tavanomaista vaimeampi. Tarjouspyyntöjen perusteella
asiakasyritysten investointihalukkuus piristyi kuitenkin kesää kohden erityisesti
julkishallinnossa ja finanssisektorilla ja tämä trendi jatkui kesälomakauden
jälkeen. Uusien hankkeiden käynnistymisen odotetaan lisääntyvän vuoden 2004
loppua kohden ja jatkuvan vuoden 2005 puolella. Tietotekniikkapalveluiden osalta
muutaman hiljaisen vuoden aikana patoutunut kysyntä vaikuttaa nyt lähtevän
liikkeelle.


SYSOPENIN LIIKETOIMINTA

SysOpenin tietotekniikkapalveluiden kysyntä pysyi vuoden 2004 kolmella
ensimmäisellä vuosineljänneksellä vielä odotettua vaimeammalla tasolla.
Alkukesällä tehtyjen liiketoimintaostojen, oman määrätietoisen
palvelutuotekehitystyön sekä kesän ja alkusyksyn myötä selvästi virkistyneen
asiakaskysynnän ansiosta SysOpenin liiketoiminta on nyt kääntynyt selvästi
kannattavampaan suuntaan.

Katsauskauden toiminnallinen kannattavuus ei vielä lomakaudella (heinä- ja
elokuussa) ollut tavoitteiden mukainen. Kun kesällä asiakkaiden kanssa
solmittujen kauppojen toteutusprojektit pääsivät syyskuussa vauhtiin, nousivat
SysOpenin käyttöasteet ja kannattavuus katsauskauden loppupuolella kuitenkin
merkittävästi. Konsernin omavaraisuus ja rahoitusasema säilyivät hyvinä koko
katsauskauden ajan. Kilpailukyvystään huolehtimalla SysOpen on turvannut perustaa
alkaneelle kasvulle.

SysOpen teki vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä tarjouksia ja sopimuksia
jälleen edellistä vuosineljännestä vilkkaammin sekä edisti neuvotteluja monista
merkittävistä tietojärjestelmien kehittämishankkeista olemassa olevien ja uusien
asiakkaiden kanssa. Uusia merkittäviä sopimuksia solmittiin muun muassa Poliisin
tietohallintokeskuksen, Erityisalojen toimihenkilöliiton (ERTO) ja Arek Oy:n
kanssa. Näiden lisäksi SysOpenin rooli on kasvanut olemassa olevissa
asiakkuuksissa ja hankkeissa.

SysOpen valittiin Poliisin tietohallintokeskuksen järjestämän tarjouskilpailun
perusteella Poliisin uuden henkilökortti- ja passijärjestelmän toimittajaksi.
Juuri käynnistetyssä rakentamisprojektissa hyödynnetään SysOpenin OpenFrame
-arkkitehtuurikehystä. Toimitussopimuksen arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa.

ERTO:lle SysOpen toimittaa Lyyti-jäsentietohallintajärjestelmän sekä OpenDora- ja
WebLyyti-ohjelmistot. ERTO:n työttömyyskassalle SysOpen toimittaa Tytti-
työttömyyskassajärjestelmän ja WebTytti-ohjelmiston.

Arek Oy valitsi ansaintajärjestelmän arkkitehtuuripalvelut -hankkeensa
toimittajaksi SysOpenin. Hankkeessa toteutetaan Arek Oy:lle arkkitehtuuripalvelut
sisältäen muun muassa seuraavat kokonaisuudet: tietoturva-arkkitehtuuri,
käyttäjän tunnistus- ja istunnonhallintapalvelut, autentikointi,
käyttövaltuushallinta, käyttäjähallinta, auktorisointipalvelut,
profilointipalvelut ja sanoma-arkkitehtuuri.


LIIKEVAIHTO VERRATTUNA EDELLISEEN VASTAAVAAN KATSAUSKAUTEEN

Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 18,4 miljoonaa euroa (1-9/2003: 18,7
miljoonaa euroa, muutos -1,3 %). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus
liikevaihdosta oli 3,1 % (1-9/2003: 2,7 %).

Kesällä alkanut SysOpenin tietotekniikkapalveluiden kysynnän selvä elpyminen ehti
vaikuttaa koko katsauskauden kumulatiiviseen liikevaihtoon vain hieman. Tämä
johtui osin kesälomakaudesta ja osin ostettujen liiketoimintojen integroinnista.
Asiakkaiden tilaamat uudet isot tietojärjestelmähankkeet pääsivät nekin täyteen
vauhtiin vasta katsauskauden lopulla.

Liikevaihdon jakautuminen liiketoiminta-alueittain kaudella 1-9/2004:

 Asiakaskohtaiset tietojärjestelmäpalvelut   88,5 %          
 Ohjelmistotuotteet               11,5 %          


LIIKEVAIHDON VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin vuoden 2004 kolmannen vuosineljänneksen (7-9/2004) liikevaihto oli 5,4
miljoonaa euroa (4-6/2004: 6,6 miljoonaa euroa). Päättyneen vuosineljänneksen
liikevaihto heikkeni kesäkaudesta johtuen edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna. Päättyneen vuosineljänneksen liikevaihto parani kuitenkin edellisen
vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä (7-9/2003: 5,1 miljoonaa euroa).


KANNATTAVUUS JA TULOSKEHITYS VERRATTUNA EDELLISEEN VASTAAVAAN KATSAUSKAUTEEN

Konsernin toiminnallinen tulos eli liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA)
oli 942 tuhatta euroa (1-9/2003: 1 518 tuhatta euroa, muutos -38 %), joka vastasi
5,1 % katsauskauden liikevaihdosta (1-9/2003: 8,1 %). Tämän ja viime vuoden
vastaavan katsauskauden kannattavuuden eroon vaikuttivat yhtäältä kesällä 2003
toteutetut laajat henkilöstön lomautukset ja toisaalta kesällä 2004 toteutetut
henkilömäärän lisäykset koulutuksineen.

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 284 tuhatta euroa (1-9/2003:
725 tuhatta euroa). Viime vuoden vastaavalla katsauskaudella rahoitustuottojen
merkittävin erä oli SysOpenin omistamien Create!Form Inc -osakkeiden myynti
Bottomline Inc:lle. Päättyneellä katsauskaudella realisoitui mainittuun kauppaan
liittyvä lisäkauppahinta, joka sopimuksen mukaan tuli Bottomline Inc:in
lisäosakeosuutena (arvo kaupantekohetken osakekurssilla 283 tuhatta euroa).

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 988 tuhatta euroa (1-9/2003: 2 041
tuhatta euroa, muutos -52 %).

Katsauskauden voitto oli 849 tuhatta euroa (1-9/2003: 1 675 tuhatta euroa, muutos
-49,3 %). Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (1-9/2003: 0,19 euroa,
muutos -47,4 %).


KANNATTAVUUDEN JA TULOSKEHITYKSEN VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin vuoden 2004 kolmannen vuosineljänneksen (7-9/2004) liikevoitto ennen
liikearvopoistoja (EBITA) oli 71 tuhatta euroa (4-6/2004: 449 tuhatta euroa).
Päättynyt vuosineljännes heikkeni edellisestä vuosineljänneksestä lähinnä
kesälomakaudesta sekä uusien henkilöiden integroinnista ja koulutuksesta johtuen.
Päättyneen vuosineljänneksen toiminnallinen kannattavuus oli 1,3 % (7-9/2003:
8,5 %). Toiminnallisen kannattavuuden merkittävään eroon edelliseen vuoteen
verrattuna vaikuttivat yhtäältä kesällä 2003 toteutetut laajat henkilöstön
lomautukset ja toisaalta kesällä 2004 toteutetut henkilömäärän lisäykset
koulutuksineen.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä ja liiketoiminnan rahavirta oli
positiivinen.

Taseen loppusumma oli 16,3 miljoonaa euroa (1-9/2003: 15,1 miljoonaa euroa) ja
omavaraisuusaste oli 74 % (1-9/2003: 80 %). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan
(net gearing) olivat -47% (1-9/2003: -58 %). Konsernin likvidit varat olivat 4,7
miljoonaa euroa (1-9/2003: 6,8 miljoonaa euroa). Likvidien varojen pienenemiseen
vaikuttivat merkittävästi käteisellä maksetut liiketoimintaostot. Konsernilla ei
ole korollista vierasta pääomaa.

Konsernin bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat 1 486 tuhatta
euroa (1-9/2003: 128 tuhatta euroa). Investointien merkittävä kasvu johtuu
pääasiassa edellä mainituista liiketoimintaostoista sekä omasta
palvelutuotekehitystyöstä siihen liittyvine ohjelmistohankintoineen. Konserni
jatkoi panostuksia myös omien ohjelmistokomponenttien tuotekehitykseen. Tutkimus-
ja kehitystoiminta on oman työn osalta käsitelty vuosikuluina koko katsauskauden.PÄÄOMAN TUOTTO

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 12 % (1-9/2003: 22 %). Oman pääoman tuotto
(ROE) oli 11 % (1-9/2003: 18 %).


HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 301, jossa nousua oli 23 henkilöä eli
8,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-9/2003: 278). Keskimäärin
henkilöstöä oli katsauskaudella 282, jossa laskua oli 4,7 % edellisen vuoden
vastaavaan katsauskauteen (1-9/2003: 296).

Vuoden 2003 loppuun verrattuna henkilöstön määrä katsauskauden lopussa on
lisääntynyt 37 henkilöllä sekä suoritettujen liiketoimintaostojen että
virkistyneen rekrytoinnin ansiosta.

Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 10,4 % (1-9/2003:
12,6 %).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain:

 Asiakaskohtaiset tietojärjestelmäpalvelut   79 %  
 Ohjelmistotuotteet               9 %   
 Hallinto ja johto               9 %   
 Kansainväliset toiminnot            3 %   

SysOpen Oyj:n hallituksen muodostivat yhtiökokoukseen 24.3.2004 saakka Kari
Karvinen (puheenjohtaja), Matti Savolainen (varapuheenjohtaja), Jorma Kylätie ja
Risto Linturi. Yhtiökokouksen jälkeen uuden hallituksen muodostavat Kari Karvinen
(puheenjohtaja), Risto Linturi (varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Reijo Koski-
Lammi ja Matti Mujunen. Toimitusjohtajana toimii Arto Sahla.

SysOpen otti katsauskaudella käyttöönsä oman sisäisen corporate governance
-ohjeensa, joka noudattaa 1.7.2004 voimaanastunutta HEXin, TT:n ja
Keskuskauppakamarin suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmistä. Ohjeen keskeisiä osia on kuvattu yhtiön internet-
kotisivuilla osoitteessa www.sysopen.fi kohdassa 'Sijoittajat'.


KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE

SysOpen sopi 22.6.2004 ostavansa jyväskyläläiseltä Yomi Software Oy:ltä sen
Kuopion liiketoiminnan. Kaupan myötä SysOpeniin siirtyi katsauskaudella 1.8.2004
alkaen vanhoina työntekijöinä 16 Yomi Software Oy:n työntekijää. Tällä
liiketoimintakaupalla SysOpen vahvisti asiakkuuksiaan ja alueellista läsnäoloaan
Kuopion talousalueella parantaen kilpailukykyään erityisesti teollisuudessa ja
telekommunikaatiosektorilla. Kaupan jälkeen SysOpenilla on Kuopiossa yhteensä yli
50 henkilöä.

SysOpen-konserniin kuuluvat emoyhtiö SysOpen Oyj sekä kolme toiminnallista
tytäryhtiötä: SysOpen Object Team Oy (emoyhtiön nykyinen omistusosuus 93 %),
SysOpen Limited (100 %) ja SysOpen UK Limited (100 %).

SysOpen-konsernin liiketoimintayksiköt ovat: Liiketoimintayksikkö 1
(Telekommunikaatio, Teollisuus, Kauppa, Palvelut, Kuopio, Jyväskylä),
Liiketoimintayksikkö 2 (Finanssi, Julkishallinto, Järjestöt, Tampere) ja SysOpen
Object Team Oy. Uutena liiketoimintayksikkönä aloitti elokuussa Konsultointi,
liiketoiminnan kehittäminen ja kansainvälinen liiketoiminta -yksikkö.


SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

Euroopan Unioni edellyttää kaikkien EU:ssa noteerattujen yritysten siirtyvän
International Financial Reporting Standards (IFRS) -raportointiin viimeistään
vuonna 2005. SysOpen siirtyy raportoimaan IAS/IFRS -standardien mukaisesti vuonna
2005 osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään.


YHTIÖKOKOUKSET

SysOpen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2004. Yhtiökokouksessa
vahvistettiin tilivuoden 2003 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille
vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2003
voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiölle uusi hallitus.

Lisäksi yhtiökokous päätti:

1) Alentaa yhtiön osakepääomaa 10.000 eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa olevat
omat osakkeet 100.000 kappaletta.

2) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.
Valtuutusta ei ole vielä käytetty.

3) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole
vielä käytetty.

4) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole vielä käytetty.

5) Muuttaa SysOpen Oyj:n yhtiöjärjestyksen 6 §:n sisältöä siten, että
yhtiöjärjestyksessä mainitaan myös hallituksen varapuheenjohtajan valinta.

6) Muuttaa SysOpen Oyj:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n sisältöä siten, että toiminimen
kirjoittaminen edellyttää kahta henkilöä.


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
oli 9.262.914 osaketta.

SysOpenilla oli 30.9.2004 yhteensä 3.279 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta
omistajaa olivat:

 Osakkeenomistaja               Osuus osakkeista ja äänistä 
 Kari Karvinen                17,1 %           
 Matti Savolainen               17,0 %           
 Jorma Kylätie                16,0 %           
 Etera keskinäinen eläkevakuutusyhtiö     2,4 %            
 Olli Ahonen                 2,0 %            
 Sijoitusrahasto Pohjola Finland kasvu    1,8 %            
 Seppo Sneck                 1,2 %            
 Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi     1,1 %            
 Yrjö Toiviainen               1,1 %            
 Sijoitusrahasto Conventum korko + osake   1,0 %            

SysOpen Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla Tietoliikenne ja
elektroniikka -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä on 50
osaketta. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 2,90 euroa ja ylin 5,35
euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä
kaupankäyntipäivänä oli 3,38 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,77
euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 31.308.649,32 euroa.


OPTIO-OHJELMAT

Optio-ohjelman 1999-2004 mukaisia optioita on 49.185 kappaletta, jotka
jakaantuvat seuraavasti: 23.700 kappaletta 1999A-optioita, 10.485 kappaletta
1999B-optioita, 7.500 kappaletta 1999C-optioita ja 7.500 kappaletta 1999D-
optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika näillä kaikilla
optiotodistuksilla päättyy 31.10.2004. Osakkeiden merkintähinta A-optioilla on
6,40 euroa osakkeelta, B-optioilla 9,30 euroa, C-optioilla 6,55 euroa ja D-
optioilla 4,43 euroa osakkeelta. SysOpenin hallussa oli 30.9.2004 yhteensä 3.100
kappaletta optio-ohjelman 1999-2004 mukaista optiota.

Optio-ohjelman 2000-2005 mukaisia optioita on 21.060 kappaletta, jotka
jakaantuvat seuraavasti: 19.960 kappaletta 2000E-optioita, 850 kappaletta 2000F-
optioita ja 250 kappaletta 2000G-optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden
merkintäaika kaikilla näillä optiotodistuksilla päättyy 31.5.2005. Osakkeiden
merkintähinta E-optioilla on 8,30 euroa osakkeelta, F-optioilla 5,36 euroa ja G-
optioilla 3,28 euroa osakkeelta. SysOpenin hallussa ei 30.9.2004 ollut yhtään
optio-ohjelman 2000-2005 mukaista optiota.

Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on 670.000 kappaletta, jotka jakaantuvat
seuraavasti: 210.000 kappaletta 2003A-optioita, 160.000 kappaletta 2003B-
optioita, 150.000 kappaletta 2003C-optioita ja 150.000 kappaletta 2003D-optioita.
Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2003A on
2.5.2004-31.10.2005, optio-oikeudella 2003B 1.11.2004-31.10.2006, optio-
oikeudella 2003C 1.11.2005-31.10.2007 ja optio-oikeudella 2003D 1.11.2006-
31.10.2008. Osinko-oikaistu osakkeiden merkintähinta 2003A-optioilla on tällä
hetkellä 3,04 euroa osakkeelta, 2003B-optioilla 2,95 euroa osakkeelta ja 2003C-
optioilla 3,92 euroa osakkeelta. 2003D-optioiden osalta merkintähinta määräytyy
1.4-30.4.2005 SysOpenin osakkeiden kaupankäyntihintojen perusteella.
Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.
SysOpen Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Partners Oy:n hallussa oli
30.9.2004 optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä 221.810 kappaletta.
Optiot 2003A on noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla 25.5.2004 lukien.

SysOpenin kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on yhteensä 740.245
kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on
enintään 7,4 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen
osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista optio-oikeuksista SysOpen Partnersin
hallussa oli 30.9.2004 vielä 224.910 kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien
laimennusvaikutus on tällä hetkellä enimmillään 5,3 %.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

SysOpenin kyky reagoida markkinoilla tapahtuviin muutoksiin on ollut ja on yhtiön
menestymisen taustalla. SysOpen jatkaa edelleen palvelu- ja ratkaisutarjontansa
kehittämistä ja uudistamista asiakkaiden muuttuneita tarpeita vastaavaksi.
Liiketoiminnan terävin kärki kohdistetaan alueille, joilla palveluiden kysynnän
arvioidaan vahvistuvan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. SysOpen on jo
perustanut uuden yksikön, joka keskittyy liikkeen- ja tietohallintojohtoa
tukevaan ict-konsultointiin. SysOpen tulee lisäksi painottamaan palveluitaan
asiakaskohtaisten tietojärjestelmien toteuttamisen ohella aiempaa enemmän
sovellusten koko elinkaaren mittaisiin palveluihin erityisenä painopisteenä
sovellusten ylläpito- ja tukipalvelut.

SysOpenin tavoitteena on kasvattaa orgaanisella kasvulla, uusiin kasvaviin
markkina-alueisiin panostamalla ja yritys- ja liiketoimintaostoilla
ensisijaisesti kotimaista markkinaosuuttaan sekä parantaa merkittävästi
kannattavuuttaan ja tuloksentekokykyään. Edellä mainitun palvelutuotekehitystyön
ohella SysOpenin hallitus on valmistellut konsernin uutta pitkän aikavälin
suunnitelmaa, joka korvaa olemassa olevan suunnitelman. Uusi suunnitelma, visio
ja tavoitteet on tarkoitus julkistaa marraskuun 2004 loppuun mennessä.

Uusien suurien kauppojen ja tarjousten lisääntymisen myötä SysOpen arvioi
tietotekniikkapalveluiden ja -tuotteiden kysynnän kääntyneen kasvuun. SysOpen
arvioi patoutuneen kysynnän purkautumisen alkaneen ja odottaa yritysten
tietotekniikkainvestointien lisääntyvän jo vuoden 2004 puolella jatkaen tätä
nousevaa kehitystä vuoden 2005 puolella. Tätä käsitystä tukee myös SysOpenin
henkilöstön käyttöasteen merkittävä nousu alkusyksystä.

Vuoden 2004 viimeisen neljänneksen osalta arvioidaan SysOpenin toiminnallisen
kannattavuuden olevan alkuvuotta selvästi paremman. Koko vuoden 2004 osalta
arvioidaan konsernin liikevaihdon ylittävän vuoden 2003 tason (25,2 miljoonaa
euroa) ja toiminnallisen kannattavuuden (EBITA) toteutuvan 7 %:n tasolla. Arviot
perustuvat SysOpenin alkuvuoden toteutumaan, nykyiseen tilaus- ja tarjouskantaan
sekä edellä mainittuun käsitykseen markkinoiden suotuisasta kehittymisestä.
Myönteisen kannattavuuskehityksen uskotaan jatkuvan vuoden 2005 aikana.


VIESTINTÄ

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään
torstaina 28.10.2004 klo 10.00 World Trade Centerissä, 3. kerros, kabinetti 10,
Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Tervetuloa.


Helsingissä 28. lokakuuta 2004

SYSOPEN OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Arto Sahla,
puh. 0424 2020 339, gsm 0400 442 986, email: arto.sahla@sysopen.fi

Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla
www.sysopen.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 jälkeen.


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITTEENÄ
Konsernituloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahoituslaskelma
Tunnusluvut

Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.


Konsernin tuloslaskelma 1.1.-30.9.2004

                    1.1.-   1.1.-   1.1.-    
 1000 E                 30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003 
                                     
 LIIKEVAIHTO              18 427   18 671   25 211   
 Liiketoiminnan muut tuotot       118    156    243     
 Materiaalit ja palvelut        -735    -796    -1 055   
 Henkilöstökulut            -11 200  -10 987  -15 101   
 Poistot ja arvonalennukset       -448    -493    -666    
 Liiketoiminnan muut kulut       -5 220   -5 033   -6 722   
 LIIKEVOITTO ENNEN LIIKEARVOPOISTOJA  942    1 518   1 910    
 Poistot liikearvosta          -238    -202    -266    
 LIIKEVOITTO              704    1 316   1 644    
 Rahoitustuotot ja kulut        284    725    739     
 Voitto ennen satunnaisia eriä ja    988    2 040   2 383    
 veroja                                  
 Satunnaiset kulut           -46    0     -667    
 Voitto ennen veroja          942    2 040   1 716    
 Välittömät verot            -74    -331    -258    
 Vähemmistön osuus           -19    -35    -35     
 TILIKAUDEN VOITTO           849    1 675   1 442    


Konsernin tase 30.9.2004, 1000 E

 VASTAAVAA               30.9.2004  30.9.2003 31.12.2003 
 PYSYVÄT VASTAAVAT                            
 Aineettomat hyödykkeet                          
 Kehittämismenot            58     0     10     
 Aineettomat oikeudet          480     421    393    
                                     
 Muut pitkävaikutteiset menot      57     98     82     
 Liikearvo               1 179    377    312    
 Aineettomat hyödykkeet yhteensä    1 774    896    797    
 Aineelliset hyödykkeet         1 000    1 227   1 137   
 Sijoitukset              935     987    1 004   
 VAIHTUVAT VASTAAVAT                           
 Lyhytaikaiset saamiset         7 947    5 229   5 362   
 Rahoitusarvopaperit          2 320    1 953   2 014   
 Rahat ja pankkisaamiset        2 353    4 802   5 767   
 VASTAAVAA               16 328   15 094   16 081   

 VASTATTAVAA              30.9.2004  30.9.2003 31.12.2003 
 OMA PÄÄOMA                                
 Osakepääoma              926     936    936    
 Ylikurssirahasto            7 101    7 091   7 091   
 Edellisten tilikausien voitto     995     1 807   1 796   
 Tilikauden voitto           849     1 675   1 422   
 Muuntoero, vapaa oma pääoma      32           35     
 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ          9 903    11 509   11 280   
 VÄHEMMISTÖOSUUS            111     152    153    
 VIERAS PÄÄOMA                              
 Lyhytaikainen vieras pääoma      6 315    3 433   4 648   
 VASTATTAVAA              16 328   15 094   16 081   


Konsernin rahoituslaskelma 2004-2003, 1000 E

 Liiketoiminnan rahavirta:      1.1.2004- 1.1.2003- 1.1.2003- 
                   30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003 
 Liiketoiminnan rahavirta       141    1 399   2 134   
 Investointien rahavirta       -1 026   456    748    
 Rahoituksen rahavirta:                        
                                    
 Lyhytaikaisten lainojen             -3     -2     
 takaisinmaksut                            
 Maksetut osingot ja muu voitonjako  -2 223   -3 516   -3 516   
 Rahoituksen rahavirta        -2 223   -3 519   -3 518   
                                    
 Rahavarojen muutos          -3 108   -1 663   -637    
                                    
                                    
 Rahavarat tilikauden alussa     7 781   8 418   8 418   
 Rahavarat tilikauden lopussa     4 673   6 755   7 781   
 Erotus                -3 108   -1 663   -637    


Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut vertailutietoineen
1000 E

                      1-9/2004  1-9/2003 2003  
 Toiminnan laajuus                           
                                    
 Liikevaihto                18 427   18 670  25 211 
 - muutos edelliseen vuoteen        -1%    -12 %  -13%  
 Sijoitettu pääoma             10 013   11 661  11 432 
 Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin    1 486   128   223   
 vastaaviin                              
 - suhteessa liikevaihtoon         8%     1 %   1%   
 Aktivoinnit tutkimus- ja         48     0    10   
 kehitystoimintaan                           
 -suhteessa liikevaihtoon         0%     0 %   0%   
 Henkilöstön määrä             301    278   270   
 Henkilöstö keskimäärin          282    296   290   
                                    
 Kannattavuus                             
                                    
 Liikevoitto ennen liikearvopoistoja    942    1 518  1 911  
 - suhteessa liikevaihtoon         5%     8 %   8%   
 Liikevoitto                704    1 316  1 644  
 - suhteessa liikevaihtoon         4%     7 %   7 %   
 Tulos ennen satunn.er ja veroja      988    2 040  2 383  
 - suhteessa liikevaihtoon         5%     11 %   9 %   
 Tilikauden voitto             849    1 675  1 422  
 suhteessa liikevaihtoon          5%     9 %   6 %   
 Oman pääoman tuotto            11%    18 %   17 %  
 Sijoitetun pääoman tuotto         12%    22 %   19 %  
                                    
 Rahoitus ja taloudellinen asema                    
                                    
 Korollinen vieras pääoma         0     0    0    
 Rah.om.arvopaperit+Rahat ja pankkis.   4 673   6 755  7 781  
 Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)    -47%    -58 %  -68 %  
 Omavaraisuusaste             74%    80 %   76 %  
 Liiketoiminnan rahavirta         141    1 399  2 134  
 Tulos/osake, eur (konserni),       0,10    0,19   0,23  
 laimentamaton                             
 Tulos/osake, eur (konserni)        0,10    0,19   0,23  
 laimennettu                              
 Oma pääoma/osake             1,07    1,24   1,22  
 Hinta/voitto-suhde (P/E)         35,72   19,1   17,28  
 Osakkeen alin kaupantekokurssi      2,90    2,83   2,83  
 Osakkeen ylin kaupantekokurssi      5,35    3,79   4,44  
 Osakkeen keskikurssi           3,77    3,36   3,63  
 Osakekannan markkina-arvo tk:n lopussa  31 309   32 050  37 733 


Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen kehitys
neljännesvuosittain,1000 E.

            7-9/2004 4-6/2004 1-3/2004 10-12/2003 7-9/2003 
 Toiminnan laajuus                           
                                    
 Liikevaihto      5 415  6 551  6 460  6 541   5 074  
 - muutos edelliseen  7 %   -1 %   -8 %   -15 %   -18 %  
 vuoteen                                
 Bruttoinvestoinnit   501   916   69    95     40    
 taseen pysyviin                            
 vastaaviin                              
 - suhteessa      9 %   14 %   1 %   1 %    1 %   
 liikevaihtoon                             
                                    
 Kannattavuus                             
                                    
 Liikevoitto ennen   71    449   421   393    431   
 liikearvopoistoja                           
 - suhteessa      1 %   7 %   7 %   6 %    7 %   
 liikevaihtoon                             
 Liikevoitto      -6    358   352   328    365   
 - suhteessa      0 %   5 %   5 %   5 %    6 %   
 liikevaihtoon                             
 Tulos ennen satunn.er 279   381   327   343    999   
 ja veroja                               
 - suhteessa      5 %   6 %   5 %   5 %    15 %   
 liikevaihtoon                             
 Kauden voitto     180   410   259   -253    796   
 suhteessa       3 %   6 %   4 %   -4 %    12 %   
 liikevaihtoon                             
 Liiketoiminnan     -499   233   407   735    -203   
 rahavirta                               
 Tulos/osake, eur    0,03   0,04   0,03   0,04    0,10   
 (konserni),                              
 laimentamaton                             
 Tulos/osake, eur    0,03   0,04   0,03   0,04    0,10   
 (konserni)                              
 laimennettu                              


Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden
aikana on 9 262 914 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä
katsauskauden lopussa on 9 458 471 kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
katsauskauden lopussa oli 9.262.914 kpl.

Katsauskauden alussa yhtiöllä oli hallussaan 100.000 kpl omia osakkeita, jotka on
yhtiökokouksen päätöksellä mitätöity 16.4.2004.

Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.


Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa