SYSOPENIN LIIKEVAIHTO SÄILYI JA KANNATTA

SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.8.2004 klo 8.00

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO SÄILYI JA KANNATTAVUUS PARANI VIIME
VUODEN VASTAAVASTA NELJÄNNEKSESTÄ

SysOpen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2004

- Päättyneen vuosineljänneksen (4-6/2004) liikevaihto 6,6
miljoonaa euroa (4-6/2003: 6,6 miljoonaa euroa) ja
toiminnallinen kannattavuus (EBITA) 7 % (4-6/2003: 4 %)
- Katsauskauden kumulatiivinen liikevaihto 13 miljoonaa
euroa; laskua 0,6 miljoonaa euroa verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan kauteen
- Kumulatiivinen liikevoitto ennen liikearvopoistoja
(EBITA) 6,7 % liikevaihdosta eli 870 tuhatta euroa; laskua
217 tuhatta euroa
- Kumulatiivinen tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja
708 tuhatta euroa; laskua 333 tuhatta euroa
- Kumulatiivinen osakekohtainen tulos 0,07 euroa; laskua
0,02 euroa
- Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 298 henkilöä;
nousua 4 henkilöä
- SysOpen osti 28.4.2004 Done Information Oy:ltä Software
Solutions -liiketoiminnan
- SysOpen osti 22.6.2004 Yomi Software Oy:ltä sen Kuopion

ohjelmistoliiketoiminnan
- Vuoden 2004 osalta arvioidaan konsernin liikevaihdon
ylittävän vuoden 2003 tason ja toiminnallisen kannattavuuden
(EBITA) toteutuvan 7 %:n tasolla
 

Markkinat
Vuoden 2004 ensimmäisen puoliskon markkinatilanne
tietotekniikkapalveluiden toimialalla oli edelleen
tavanomaista vaimeampi. Hintakilpailu asiakashankkeista
jatkui kovana ja myyntiajat pysyivät pitkinä.
Asiakasyritysten investointihalukkuus osoitti lisääntyneiden
tarjouspyyntöjen myötä kesää kohden piristymisen merkkejä,
mikä enteilee merkittävien uusien tietojärjestelmähankkeiden
alkavan syksyllä.


SysOpenin liiketoiminta
SysOpenin tietotekniikkapalveluiden kysyntä pysyi vuoden
2004 ensimmäisellä puoliskolla vuoden 2003 loppua
vastaavalla tasolla. Tehtyjen yrityskauppojen sekä
loppukeväällä virkistyneen asiakaskysynnän ansiosta kasvun
odotukset kohdistuvat syksyyn 2004. SysOpen saavutti
katsauskaudella ennustamansa toiminnallisen kannattavuuden.
Konsernin omavaraisuus ja rahoitusasema säilyivät hyvinä
koko katsauskauden ajan. Kilpailukyvystään huolehtimalla
SysOpen on turvannut perustaa odotetulle kasvulle.

SysOpen tarjoaa asiakkailleen heidän sähköistä
liiketoimintaansa tehostavia asiantuntijapalveluja ja
sovellusohjelmistoja. Liiketoiminta jakaantuu
asiakaskohtaisiin tietojärjestelmäpalveluihin ja
ohjelmistotuotteisiin sekä näitä tukevaan konsultointiin ja
teknologiakehitykseen. SysOpenin hallitus on toisella
vuosineljänneksellä aloittanut prosessin, jossa konsernin
palvelu- ja ratkaisutarjontaa kehitetään ja uudistetaan.
Konkreettisena tuloksena prosessista SysOpen on päättänyt
perustaa uuden yksikön, joka keskittyy liikkeen- ja
tietohallintojohtoa tukevaan konsultointiin. Lisäksi SysOpen
tulee painottamaan palveluitaan asiakaskohtaisten
tietojärjestelmien toteuttamisen ohella aiempaa enemmän
sovellusten koko elinkaaren mittaisiin palveluihin
erityisenä painopisteenä sovellusten ylläpito- ja
tukipalvelut.

SysOpen teki vuoden 2004 toisella neljänneksellä tarjouksia
jälleen edellistä vuosineljännestä vilkkaammin sekä edisti
neuvotteluja monista merkittävistä tietojärjestelmien
kehittämishankkeista olemassa olevien ja uusien asiakkaiden
kanssa. Donen Information Oy:n Jyväskylän liiketoiminnan ja
Yomi Software Oy:n Kuopion ohjelmistoliiketoiminnan ostot
vahvistivat SysOpenin kykyä tarjota palveluita olemassa
oleville asiakkailleen sekä toivat SysOpenille uusina
asiakkuuksina muun muassa Kansaneläkelaitoksen ja Outokumpu
Oyj:n.


Liikevaihto verrattuna edelliseen vastaavaan katsauskauteen
Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 13,0 miljoonaa
euroa (1-6/2003:13,6 miljoonaa euroa, muutos –4,3 %).
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 3,8 %
(2003: 2,3 %). Ostettujen liiketoimintojen vaikutus
katsauskauden liikevaihtoon oli 233 tuhatta euroa.

Monet SysOpenin asiakkaat lykkäsivät alkuvuodesta suuria
tietotekniikkainvestointejaan, minkä johdosta SysOpenin
liikevaihto laski viime vuoden vastaavaan katsauskauteen
verrattuna. Toisella vuosineljänneksellä alkanut elpyminen
tietotekniikkainvestoinneissa ei vielä ehtinyt merkittävästi
vaikuttaa katsauskauden kumulatiiviseen liikevaihtoon.

Liikevaihdon jakautuminen liiketoiminta-alueittain 1-6/2004:

Asiakaskohtaiset         90,5 %
tietojärjestelmäpalvelut
Ohjelmistotuotteet         9,5 %

Liikevaihdon vertailu vuosineljänneksittäin
Konsernin vuoden 2004 toisen vuosineljänneksen liikevaihto
oli 6,6 miljoonaa euroa (1-3/2004: 6,5 miljoonaa euroa),
joten päättyneen vuosineljänneksen liikevaihto parani hieman
verrattuna edelliseen vuosineljännekseen ja oli samalla
tasolla kuin edellisen vuoden vastaava vuosineljännes (4-
6/2003: 6,6 miljoonaa euroa). Liikevaihdon nousun verrattuna
edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen arvioidaan
jatkuvan syksyllä johtuen sekä päättyneen vuosineljänneksen
kuluessa tehdyistä liiketoimintaostoista että kysynnän
piristymisestä.


Kannattavuus ja tuloskehitys verrattuna edelliseen
vastaavaan katsauskauteen

Konsernin toiminnallinen tulos eli liikevoitto ennen
liikearvopoistoja (EBITA) oli 870 tuhatta euroa (1-6/2003: 1
087 tuhatta euroa, muutos –19,9 %), joka vastasi 6,7 %
katsauskauden liikevaihdosta (1-6/2003: 8 %). Toiminnallinen
kannattavuuden heikennys johtuu pääasiassa liikevaihdon
laskusta.

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä –2
tuhatta euroa (1-6/2003: 90 tuhatta euroa).

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 708 tuhatta euroa
(1-6/2003: 1 041 tuhatta euroa, muutos –32 %).

Ensimmäisen vuosipuoliskon voitto oli 669 tuhatta euroa (1-
6/2003: 879 tuhatta euroa, muutos –23,9 %). Konsernin
osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (1-6/2003: 0,09 euroa,
muutos –22,2 %).


Kannattavuuden ja tuloskehityksen vertailu
vuosineljänneksittäin

Konsernin vuoden 2004 toisen vuosineljänneksen (4-6/2004)
liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 449 tuhatta
euroa (1-3/2004: 421 tuhatta euroa), joten vuosineljänneksen
toiminnallinen tulos parani toisen kerran peräkkäin
verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Päättyneen
vuosineljänneksen toiminnallinen kannattavuus oli 7 %, joka
on selkeästi vuoden 2003 vastaavaa vuosineljännestä parempi
(4-6/2003: 4 %).


Rahoitus ja investoinnit
Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä ja liiketoiminnan
rahavirta oli positiivinen.

Taseen loppusumma oli 16,1 miljoonaa euroa (1-6/2003: 15,6
miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 73 % (1-6/2003: 74
%). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (net gearing) olivat
–53% (1-6/2003: –60 %). Konsernin likvidit varat olivat 5,2
miljoonaa euroa (1-6/2003: 6,5 miljoonaa euroa). Konsernilla
ei ole korollista vierasta pääomaa.

Konsernin bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin
olivat 985 tuhatta euroa (1-6/2003: 88 tuhatta euroa).
Konserni jatkoi panostuksia palveluiden ja omien ohjelmisto-
komponenttien tuotekehitykseen. Tutkimus- ja kehitystoiminta
on oman työn osalta käsitelty vuosikuluina koko
katsauskauden.


Pääoman tuotto
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 13 % (1-6/2003: 17 %).
Oman pääoman tuotto (ROE) oli 13 % (1-6/2003: 14 %).


Henkilöstö ja hallinto
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 298, jossa
nousua oli 1,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-
6/2003: 294). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella
274, jossa laskua oli 9,3 % edellisen vuoden vastaavaan
katsauskauteen (1-6/2003: 302).

Vuoden 2003 loppuun verrattuna henkilöstön määrä
katsauskauden lopussa on lisääntynyt 28 henkilöllä sekä
toukokuussa suoritetun liiketoimintaoston että virkistyneen
rekrytoinnin ansiosta.

Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella
oli 6,4 % (1-6/2003: 7,5 %).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain:

Asiakaskohtaiset          78 %
tietojärjestelmäpalvelut
Ohjelmistotuotteet          9 %
Hallinto ja johto          10 %
Kansainväliset toiminnot       3 %

SysOpen Oyj:n hallituksen muodostivat yhtiökokoukseen
24.3.2004 saakka Kari Karvinen (puheenjohtaja), Matti
Savolainen (varapuheenjohtaja), Jorma Kylätie ja Risto
Linturi. Yhtiökokouksen jälkeen uuden hallituksen
muodostavat Kari Karvinen (puheenjohtaja), Risto Linturi
(varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Reijo Koski-Lammi ja
Matti Mujunen. Toimitusjohtajana toimii Arto Sahla.


Konserni- ja organisaatiorakenne
SysOpen Oyj osti katsauskaudella Englannissa sijaitsevasta
tytäryhtiöstään SysOpen UK Limitedistä loput 17 % omistaen
sen nyt kokonaan.

Lisäksi SysOpen osti Done Information Oy:ltä sen Software
Solutions -liiketoiminnan. Tähän kauppaan kuului
asiakasratkaisu- ja tuoteliiketoiminta sekä Jyväskylässä
että Helsingissä. Kaupan myötä SysOpen vahvisti
asiakkuuksiaan ja alueellista läsnäoloaan Jyväskylän
talousalueella sekä laajensi teknologia- ja
tuoteratkaisutarjontaansa. Kaupan ja siihen liittyneiden
liiketoiminnan tehostamistoimien myötä SysOpeniin siirtyi
vanhoina työntekijöinä 22 Done Informationin työntekijää.

SysOpen-konserniin kuuluvat emoyhtiö SysOpen Oyj sekä kolme
toiminnallista tytäryhtiötä: SysOpen Object Team Oy
(emoyhtiön nykyinen omistusosuus 93 %), SysOpen Limited (100
%) ja SysOpen UK Limited (100 %).

SysOpen-konsernin liiketoimintayksiköt ovat:
Liiketoimintayksikkö 1 (Telekommunikaatio, Teollisuus,
Kauppa, Palvelut, Kuopio, Jyväskylä), Liiketoimintayksikkö 2
(Finanssi, Julkishallinto, Järjestöt, Tampere) ja SysOpen
Object Team Oy. Uutena liiketoimintayksikkönä aloittaa
elokuussa Konsultointi, liiketoiminnan kehittäminen ja
kansainvälinen liiketoiminta -yksikkö.


Siirtyminen IFRS-raportointiin

Euroopan Unioni edellyttää kaikkien EU:ssa noteerattujen
yritysten siirtyvän International Financial Reporting
Standards (IFRS) -raportointiin viimeistään vuonna 2005.
SysOpen siirtyy raportoimaan IAS/IFRS -standardien
mukaisesti vuonna 2005 osavuosikatsauksissaan ja
tilinpäätöksessään.


Yhtiökokoukset
SysOpen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2004.
Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2003 tilinpäätös,
myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, vahvistettiin
hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2003 voitonjako,
päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiölle uusi
hallitus.

Lisäksi yhtiökokous päätti:

1) Alentaa yhtiön osakepääomaa 10.000 eurolla mitätöimällä
yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 100.000 kappaletta.
   
2) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään
yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä
lukien. Valtuutusta ei ole vielä käytetty.

3) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Valtuutusta ei
ole vielä käytetty.

4) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole vielä
käytetty.

5) Muuttaa SysOpen Oyj:n yhtiöjärjestyksen 6 §:n sisältöä
siten, että yhtiöjärjestyksessä mainitaan myös hallituksen
varapuheenjohtajan valinta.
   
6) Muuttaa SysOpen Oyj:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n
sisältöä siten, että toiminimen kirjoittaminen
edellyttää kahta henkilöä.

  
Osakepääoma ja osakkeet
Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä
katsauskauden päättyessä oli 9.262.914 osaketta. SysOpenin
omistuksessa olleet 100.000 omaa osaketta mitätöitiin
yhtiökokouksen päätöksen seurauksena 16.4.2004.

SysOpenilla oli 30.6.2004 yhteensä 3.322 osakkeenomistajaa.
Kymmenen suurinta omistajaa olivat:

Osakkeenomistaja         Osuus osakkeista ja
                 äänistä
Kari Karvinen           17,1 %
Matti Savolainen         17,0 %
Jorma Kylätie           16,0 %
Etera keskinäinen         2,3 %
eläkevakuutusyhtiö Suomi
Olli Ahonen            2,0 %
Keskinäinen henkivakuutusyhtiö  1,7 %
Suomi
Sijoitusrahasto Mandatum Suomi  1,6 %
kasvuosake
Sijoitusrahasto Pohjola Finland  1,6 %
kasvu
Seppo Sneck            1,2 %
Yrjö Toiviainen          1,1 %

SysOpen Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin
päälistalla Tietoliikenne ja elektroniikka -
toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä
on 50 osaketta. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli
3,20 euroa ja ylin 5,35 euroa. Osakkeen virallinen
päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä
oli 3,66 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 4,11
euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli
33.902.265,24 euroa.


Optio-ohjelmat
Optio-ohjelman 1999-2004 mukaisia optioita on 49.185
kappaletta, jotka jakaantuvat seuraavasti: 23.700 kappaletta
1999A-optioita, 10.485 kappaletta 1999B-optioita, 7.500
kappaletta 1999C-optioita ja 7.500 kappaletta 1999D-
optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika
näillä kaikilla optiotodistuksilla päättyy 31.10.2004.
Osakkeiden merkintähinta A-optioilla on 6,40 euroa
osakkeelta, B-optioilla 9,30 euroa, C-optioilla 6,55 euroa
ja D-optioilla 4,43 euroa osakkeelta. SysOpenin hallussa oli
30.6.2004 yhteensä 3.100 kappaletta optio-ohjelman 1999-2004
mukaista optiota.

Optio-ohjelman 2000-2005 mukaisia optioita on 21.060
kappaletta, jotka jakaantuvat seuraavasti: 19.960 kappaletta
2000E-optioita, 850 kappaletta 2000F-optioita ja 250
kappaletta 2000G-optioita. Optiot on kaikki merkitty.
Osakkeiden merkintäaika kaikilla näillä optiotodistuksilla
päättyy 31.5.2005. Osakkeiden merkintähinta E-optioilla on
8,30 euroa osakkeelta, F-optioilla 5,36 euroa ja G-optioilla
3,28 euroa osakkeelta. SysOpenin hallussa ei 30.6.2004 ollut
yhtään optio-ohjelman 2000-2005 mukaista optiota.

Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on 670.000 kappaletta,
jotka jakaantuvat seuraavasti: 210.000 kappaletta 2003A-
optioita, 160.000 kappaletta 2003B-optioita, 150.000
kappaletta 2003C-optioita ja 150.000 kappaletta 2003D-
optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika
optio-oikeudella 2003A on 2.5.2004-31.10.2005, optio-
oikeudella 2003B 1.11.2004-31.10.2006, optio-oikeudella
2003C 1.11.2005-31.10.2007 ja optio-oikeudella 2003D
1.11.2006-31.10.2008. Osinko-oikaistu osakkeiden
merkintähinta 2003A-optioilla on tällä hetkellä 3,04 euroa
osakkeelta, 2003B-optioilla 2,95 euroa osakkeelta ja 2003C-
optioilla 3,92 euroa osakkeelta. 2003D- optioiden osalta
merkintähinta määräytyy 1.4-30.4.2005 SysOpenin osakkeiden
kaupankäyntihintojen perusteella. Merkintähinnoista
vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen
mukaisesti. SysOpen Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön
SysOpen Partners Oy:n hallussa oli 30.6.2004 optio-ohjelman
2003 mukaisia optiota yhteensä 221.810 kappaletta. Optiot
2003A on noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla
25.5.2004 lukien.

SysOpenin kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on
yhteensä 740.245 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella
merkittävien osakkeiden osuus on enintään 7,4 % yhtiön
osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen
osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista optio-oikeuksista
SysOpen Partnersin hallussa oli 30.6.2004 vielä 224.910
kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien
laimennusvaikutus on tällä hetkellä enimmillään 5,3 %.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
SysOpen Oyj sopi 22.6.2004 ostavansa Yomi Software Oyj:ltä
sen Kuopion liiketoiminnan. Tällä liiketoimintakaupalla
SysOpen vahvistaa asiakkuuksiaan ja alueellista läsnäoloaan
Kuopion talousalueella. Kaupan myötä SysOpeniin siirtyi
elokuun 2004 alusta lukien vanhoina työntekijöinä 16 Yomi
Softwaren työntekijää. SysOpenin Kuopion liiketoiminnan
vahvistaminen parantaa SysOpenin kilpailukykyä erityisesti
teollisuudessa ja telekommunikaatiosektorilla ja tehostaa
konsernin nykyisten asiakkaiden palvelumahdollisuuksia.
Kaupan jälkeen SysOpenilla on Kuopiossa yhteensä yli 50
henkilöä.

SysOpen otti heinäkuun alusta käyttöönsä oman sisäisen
corporate governance –ohjeensa, joka noudattaa 1.7.2004
voimaanastunutta HEXin, TT:n ja Keskuskauppakamarin
suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmistä.

Lähiajan näkymät
SysOpenin kyky reagoida markkinoilla tapahtuviin muutoksiin
on ollut yhtiön menestymisen taustalla. Parhaillaan SysOpen
kehittää ja uudistaa palvelu- ja ratkaisutarjontaansa
asiakkaiden muuttuneita tarpeita vastaavaksi. Liiketoiminnan
terävin kärki kohdistetaan alueille, joilla palveluiden
kysynnän arvioidaan vahvistuvan keskipitkällä ja pitkällä
aikavälillä. SysOpen perustaa uuden yksikön, joka keskittyy
liikkeen- ja tietohallintojohtoa tukevaan konsultointiin.
Lisäksi SysOpen tulee painottamaan palveluitaan
asiakaskohtaisten tietojärjestelmien toteuttamisen ohella
aiempaa enemmän sovellusten koko elinkaaren mittaisiin
palveluihin erityisenä painopisteenä sovellusten ylläpito-
ja tukipalvelut.

SysOpenin tavoitteena on kasvattaa orgaanisella kasvulla,
uusiin kasvaviin markkina-alueisiin panostamalla ja yritys-
ja liiketoimintaostoin ensisijaisesti kotimaista
markkinaosuuttaan sekä parantaa kannattavuuttaan ja
tuloksentekokykyään.

SysOpenin arvio tietotekniikkapalveluiden ja -tuotteiden
kysynnän elpymisestä on vielä maltillinen. Parantuvien
markkinaolosuhteiden myötä odotetaan patoutuneen kysynnän
alkavan purkautua ja yritysten tietotekniikkainvestointien
vähitellen lisääntyvän jo vuoden 2004 syksyllä.

Tilikauden 2004 osalta arvioidaan SysOpenin liikevaihdon
ylittävän edellisen vuoden tason sekä toiminnallisen
kannattavuuden (EBITA) toteutuvan 7 % tasolla. Arviot
perustuvat SysOpenin alkuvuoden toteutumaan, tilaus- ja
tarjouskantaan sekä käsitykseen markkinoiden kehittymisestä.

Viestintä

Tilinpäätöksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja
lehdistölle pidetään torstaina 5.8.2004 klo 10.00 World
Trade Centerin klubiravintolassa (Holvi-kabinetti),
Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

Kauden 1-9/2004 tulostiedot julkaistaan 28.10.2004.

Helsingissä 5. elokuuta 2004

SYSOPEN OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Arto Sahla,
puh. 0424 2020 339, gsm 0400 442 986, email:
arto.sahla@sysopen.fi

Tilinpäätös ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-
sivuilla www.sysopen.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 jälkeen.

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
LIITTEENÄ
Konsernituloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahoituslaskelma
Tunnusluvut

Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Konsernin tuloslaskelma 1.1.-30.6.2004

               1.1.-    1.1.-    1.1.-
1000 €          30.6.2004  30.6.2003  31.12.2003
                              
LIIKEVAIHTO         13 011   13 596    25 211
Liiketoiminnan muut       78     116     243
tuotot                           
Materiaalit ja         -513    -591    -1 055
palvelut
Henkilöstökulut       -7 810   -8 156   -15 101
Poistot ja           -289    -325     -666
arvonalennukset
Liiketoiminnan muut     -3 606   -3 553    -6 722
kulut
LIIKEVOITTO ENNEN        870    1 087    1 910
LIIKEARVOPOISTOJA
Poistot liikearvosta      -160    -136     -266
LIIKEVOITTO           710     951    1 644
Rahoitustuotot ja        -2     90     739
kulut
Voitto ennen          708    1 041    2 383
satunnaisia eriä ja
veroja
Satunnaiset kulut                    -667
Välittömät verot        -26    -141     -258
Vähemmistön osuus        -14     -21     -35
TILIKAUDEN VOITTO        669     879    1 442


Konsernin tase 30.6.2004, 1000 €

VASTAAVAA        30.6.2004  30.6.2003  31.12.2003
PYSYVÄT VASTAAVAT                      
Aineettomat hyödykkeet                   
Kehittämismenot         50      0      10
Aineettomat oikeudet      516     475     393
                              
Muut pitkävaikutteiset     65     114      82
menot
Liikearvo           826     443     312
Aineettomat hyödykkeet                   
yhteensä           1 457    1 032     797
Aineelliset hyödykkeet    1 054    1 285    1 137
Sijoitukset          966    1 191    1 004
VAIHTUVAT VASTAAVAT                     
Lyhytaikaiset saamiset    7 431    5 581    5 362
Rahoitusarvopaperit     2 032    1 581    2 014
Rahat ja pankkisaamiset   3 210    4 949    5 767
VASTAAVAA          16 150    15 619    16 081

VASTATTAVAA       30.6.2004  30.6.2003  31.12.2003
OMA PÄÄOMA                         
Osakepääoma          926     936     936
Ylikurssirahasto       7 101     7091    7 091
Edellisten tilikausien     995    1 796    1 796
voitto              
Tilikauden voitto       669     879    1 422
Muuntoero, vapaa oma      32      11      35
pääoma
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     9 723    10 714    11 280
VÄHEMMISTÖOSUUS        106     138     153
VIERAS PÄÄOMA                        
Lyhytaikainen vieras     6 321    4 768    4 648
pääoma
VASTATTAVAA         16 150    15 619    16 081


Konsernin rahoituslaskelma 2004-2003, 1000 €

Liiketoiminnan rahavirta: 1.1.2004-  1.1.2003-  1.1.2003-
              30.6.2004  30.6.2003 31.12.2003
Liiketoiminnan rahavirta     640    1 602    2 134
Investointien rahavirta     -956     29     748
Rahoituksen rahavirta:                   
                              
Lyhytaikaisten lainojen            -3     -2
takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen                   
takaisinmaksut
Maksetut osingot ja muu    -2 223   -3 516   -3 516
voitonjako
Rahoituksen rahavirta     -2 223   -3 519   -3 518
                              
Rahavarojen muutos      -2 540   -1 888    -637
                              
                              
Rahavarat tilikauden      7 781    8 418    8 418
alussa
Rahavarat tilikauden      5 241    6 530    7 781
lopussa
Erotus            -2 540   -1 888    -637Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
vertailutietoineen
1000 €

           1-    1-   2003
         6/2004  6/2003
Toiminnan                 
laajuus
                     
Liikevaihto    13 011  13 596  25 211
- muutos       -4%  -10 %   -13%
edelliseen
vuoteen
Sijoitettu     9 829  10 851  11 432
pääoma
Bruttoinvestoin   985    88   223
nit taseen
pysyviin
vastaaviin
- suhteessa      8%   1 %    1%
liikevaihtoon
Aktivoinnit      50    0    10
tutkimus- ja
kehitystoiminta
an
-suhteessa      0%   0 %    0%
liikevaihtoon
Henkilöstön     298   294   270
määrä
Henkilöstö      274   302   290
keskimäärin
                     
Kannattavuus               
                     
Liikevoitto     870  1 087  1 911
ennen
liikearvopoisto
ja
- suhteessa      7%   8 %    8%
liikevaihtoon
Liikevoitto     710   951  1 644
- suhteessa      5%   7 %   7 %
liikevaihtoon
Tulos ennen     708  1 041  2 383
satunn.er ja
veroja
- suhteessa      5%   8 %   9 %
liikevaihtoon
Tilikauden      669   879  1 422
voitto
suhteessa       5%   6 %   6 %
liikevaihtoon
Oman pääoman     13%   15 %   17 %
tuotto
Sijoitetun      13%   17 %   19 %
pääoman tuotto
                     
Rahoitus ja                
taloudellinen
asema
                     
Korollinen       0    0 0
vieras pääoma
Ennakkomaksun   2 211    0  1 141
takaus
Rah.om.arvopape  5 242  6 530  7 781
rit+Rahat ja
pankkis.
Nettovelkaantum   -53%  -60 %  -68 %
isaste (Net
Gearing)
Omavaraisuusast   73%   74 %   76 %
e
Liiketoiminnan    640  1 602  2 134
rahavirta
Tulos/osake,    0,07   0,09   0,23
eur (konserni),
laimentamaton
Tulos/osake,    0,07   0,09   0,23
eur
(konserni)
laimennettu
Oma         1,05   1,16   1,22
pääoma/osake
Hinta/voitto-   50,46   31,2  17,28
suhde (P/E)
Osakkeen alin    3,20   2,83   2,83
kaupantekokurss
i
Osakkeen ylin    5,35   3,79   4,44
kaupantekokurss
i
Osakkeen      4,11   3,27   3,63
keskikurssi
Osakekannan    33 902  27 511  37 733
markkina-arvo
tk:n lopussaKonsernin taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen
kehitys neljännesvuosittain,1000 €

          4-   1-  10-    7-   4-
        6/2004 3/2004 12/2003 9/2003 6/2003
Toiminnan                      
laajuus
                          
Liikevaihto   6 551  6 460  6 541 5 074  6 605
- muutos     -1%   -8%  -15% -18 %  -12 %
edelliseen
vuoteen
Bruttoinvesto   916   69   95   40   68
innit taseen
pysyviin
vastaaviin
- suhteessa    14 %   1 %   1 %  1 %   1 %
liikevaihtoon
                          
Kannattavuus                    
                          
Liikevoitto    449   421   393  431   238
ennen
liikearvopois
toja
- suhteessa    7 %   7 %   6 %  7 %   4 %
liikevaihtoon
Liikevoitto    358   352   328  365   170
- suhteessa    5 %   5 %   5 %  6 %   4 %
liikevaihtoon
Tulos ennen    381   327  343   999   307
satunn.er ja
veroja
- suhteessa    6 %   5 %   5 %  15 %   5 %
liikevaihtoon
Kauden voitto   410   259  -253  796   293
suhteessa     6 %   4 %  -4 %  12 %   5 %
liikevaihtoon
Liiketoiminna   233   407   735  -203   607
n rahavirta
Tulos/osake,   0,04  0,03  0,04  0,10  0,03
eur
(konserni),
laimentamaton
Tulos/osake,   0,04  0,03  0,04  0,10  0,03
eur
(konserni)
laimennettu


Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu
keskiarvo katsauskauden aikana on 9 262 914 kpl. 
Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu
lukumäärä katsauskauden lopussa on 9 458 471 kpl. Ulkona
olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli
9.262.914 kpl.

Katsauskauden alussa yhtiöllä oli hallussaan 100.000 kpl
omia osakkeita, jotka on yhtiökokouksen päätöksellä
mitätöity 16.4.2004.

Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa