SYSOPENIN VIIMEINEN VUOSINELJÄNNES 2004 ERITTÄIN VAHVA

SysOpen Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.1.2005 klo 8.00

SYSOPENIN VIIMEINEN VUOSINELJÄNNES 2004 ERITTÄIN VAHVA

SYSOPEN OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2004

- Vuoden 2004 viimeisen vuosineljänneksen (10-12/2004) liikevaihto 7,7 miljoonaa
euroa (10-12/2003: 6,5 miljoonaa euroa) ja toiminnallinen kannattavuus (EBITA)
17,2 % (10-12/2003: 6,0 %)
- Katsauskauden (1-12/2004) kumulatiivinen liikevaihto 26,2 miljoonaa euroa;
kasvua 1,0 miljoonaa euroa vuodesta 2003
- Kumulatiivinen liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) 8,7 % liikevaihdosta
eli 2,3 miljoonaa euroa; nousua 0,4 miljoonaa euroa
- Kumulatiivinen tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 2,5 miljoonaa euroa;
nousua 0,2 miljoonaa euroa
- Kumulatiivinen osakekohtainen tulos 0,23 euroa; sama kuin vuonna 2003
- Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 288 henkilöä; kasvua 18 henkilöä
- Hallitus ehdottaa vuodelta 2004 maksettavaksi osinkoa 0,11 euroa osakkeelta
- Markkinoiden myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan vuoden 2005 aikana. Vuoden
2005 ensimmäisen vuosipuoliskon osalta arvioidaan SysOpenin liikevaihdon ja
toiminnallisen kannattavuuden olevan selvästi paremman kuin vastaavalla jaksolla
2004.


MARKKINAT

Vuosia vallinnut varovaisuus ja olemassa oleviin ratkaisuihin turvautuminen
jatkui vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla ja markkinatilanne
tietotekniikkapalveluiden toimialalla pysyi tavanomaista vaimeampana.
Asiakasyritysten investointihalukkuus piristyi kuitenkin kesää kohden erityisesti
julkishallinnossa ja finanssisektorilla. Kysynnän piristyminen jatkui syksyllä ja
uusia hankkeita käynnistyi. Tietotekniikkapalveluiden osalta muutaman hiljaisen
vuoden aikana patoutunut kysyntä lähti liikkeelle ja alkuvuoteen 2004 verrattuna
markkinatilanne parani loppuvuotta kohti oleellisesti.


SYSOPENIN LIIKETOIMINTA

SysOpenin tietotekniikkapalveluiden kysyntä pysyi vuoden 2004 kolmella
ensimmäisellä vuosineljänneksellä vielä odotettua vaimeammalla tasolla. Oman
määrätietoisen palvelutuotekehitystyön, alkukesällä tehtyjen liiketoimintaostojen
sekä kesän jälkeen virkistyneen asiakaskysynnän ansiosta SysOpenin liiketoiminta
kääntyi syksyllä selkeästi parempaan suuntaan.

Koko vuoden 2004 toiminnallinen kannattavuus ei vielä ollut tavoitteiden
mukainen. Kun kesällä ja syksyllä asiakkaiden kanssa solmittujen kauppojen
toteutusprojektit pääsivät vauhtiin, nousivat myös SysOpenin käyttö- ja
laskutusasteet lisääntyneiden asiakashankkeiden myötä huomattavasti. Tämän ja
vuoden 2004 loppupuolella vauhdittuneen ohjelmistotuoteliiketoiminnan ansiosta
viimeinen vuosineljännes oli kannattavuudeltaan erittäin hyvä. Konsernin
omavaraisuus ja rahoitusasema säilyivät hyvinä koko katsauskauden ajan.
Kilpailukyvystään huolehtimalla SysOpen on turvannut perustaa alkaneelle
kasvulle.

SysOpen Oyj:n hallitus määritteli marraskuussa konsernille mission, vision,
palvelukonseptin, tavoitteet ja strategian vuosille 2005-2007. Uuden
palvelukonseptin mukaan SysOpenin tarjonta jakautuu seuraaviin liiketoiminta-
alueisiin: 1) Asiakaskohtaiset tietojärjestelmäpalvelut, 2) Ohjelmistotuotteisiin
perustuvat ratkaisut, ja 3) Liikkeenjohdon ICT-konsultointi.

SysOpen teki vuoden 2004 viimeisellä vuosineljänneksellä tarjouksia ja sopimuksia
jälleen edellistä vuosineljännestä vilkkaammin sekä edisti neuvotteluja
tietojärjestelmien kehittämishankkeista olemassa olevien ja uusien asiakkaiden
kanssa vahvistaen omaan rooliaan ja asemaansa. Uusia sopimuksia solmittiin muun
muassa seuraavien asiakkaiden kanssa: Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten
työttömyyskassa SMKJ, toimihenkilöliitto ERTO, Puu- ja erityisalojen
työttömyyskassa ja Tehyn työttömyyskassa.


LIIKEVAIHTO VERRATTUNA EDELLISEEN TILIKAUTEEN

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 2004 oli 26,2 miljoonaa euroa (2003: 25,2
miljoonaa euroa, muutos 4,0 %). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus
liikevaihdosta oli 3,2 % (2003: 2,6 %).

Loppukeväänä ja kesällä tehdyt liiketoimintaostot sekä syksyllä alkanut SysOpenin
tietotekniikkapalveluiden kysynnän virkistyminen ehtivät vaikuttaa koko
katsauskauden kumulatiiviseen liikevaihtoon jonkin verran.

Liikevaihdon jakautuminen liiketoiminta-alueittain 2004:

 Asiakaskohtaiset tietojärjestelmäpalvelut       87,8 %      
 Ohjelmistotuoteratkaisut                11,1 %      
 Liikkeenjohdon ICT-konsultointi             1,1 %      


LIIKEVAIHDON VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin vuoden 2004 viimeisen vuosineljänneksen (10-12/2004) liikevaihto
verrattuna edelliseen vuosineljännekseen kasvoi merkittävästi ollen 7,7 miljoonaa
euroa (7-9/2004: 5,4 miljoonaa euroa). Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto
nousi selvästi myös edellisen vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä (10-12/2003:
6,5 miljoonaa euroa).


KANNATTAVUUS JA TULOSKEHITYS VERRATTUNA EDELLISEEN TILIKAUTEEN

Katsauskaudella 2004 konsernin toiminnallinen tulos eli liikevoitto ennen
liikearvopoistoja (EBITA) oli 2,3 miljoonaa euroa (2003: 1,9 miljoonaa euroa,
muutos 18,9 %), joka vastasi 8,7 % katsauskauden liikevaihdosta (2003: 7,6 %).
Katsauskauden 2004 toiminnallinen tulos nousi edellisestä vuodesta, vaikka vuonna
2003 toiminnallista tulosta paransi silloin toteutetut henkilöstön
sopeuttamistoimet ja toisaalta vuoden 2004 toiminnallista tulosta heikensi muun
muassa merkittävät vuosikuluiksi kirjatut panostukset palvelutuotekehitykseen.
Tehty kehitystyö toimii kuitenkin vakaana pohjana markkinoiden nyt virkistyessä.


Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,6 miljoonaa euroa (2003: 0,7
miljoonaa euroa). Vuonna 2003 rahoitustuottoja kasvatti merkittävästi SysOpenin
omistamien Create!Form Inc -osakkeiden myynti Bottomline Inc:lle. Katsauskautena
2004 toteutui mainittuun kauppaan liittyvien escrowssa olleiden Bottomline Inc:in
osakkeiden vapautuminen sekä lisäkauppahinta, joka sopimuksen mukaan maksettiin
SysOpenille Bottomline Inc:in lisäosakkeina. Yhteensä näistä kirjattiin
katsauskautena 2004 rahoitustuottoa 0,5 miljoonaa euroa.

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 2,5 miljoonaa euroa (2003: 2,4
miljoonaa euroa, muutos 6,9 %). Katsauskauden voitto oli 2,0 miljoonaa euroa
(2003: 1,4 miljoonaa euroa, muutos 38,8 %). Konsernin osakekohtainen tulos oli
0,23 euroa (2003: 0,23 euroa).


KANNATTAVUUDEN JA TULOSKEHITYKSEN VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin vuoden 2004 viimeisen vuosineljänneksen (10-12/2004) liikevoitto ennen
liikearvopoistoja (EBITA) parani edellisestä vuosineljänneksestä voimakkaasti
ollen 1,3 miljoonaa euroa (7-9/2004: 0,1 miljoonaa euroa). Viimeisen
vuosineljänneksen liikevoitto ennen liikearvopoistoja nousi moninkertaiseksi myös
edellisen vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä (10-12/2003: 0,4 miljoonaa
euroa).


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä ja liiketoiminnan rahavirta oli
positiivinen.

Taseen loppusumma oli 19,3 miljoonaa euroa (2003: 16,1 miljoonaa euroa) ja
omavaraisuusaste oli 70 % (2003: 76 %). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (net
gearing) olivat -52 % (2003: -68 %). Konsernin likvidit varat olivat 5,6
miljoonaa euroa (2003: 7,8 miljoonaa euroa). Likvidien varojen pienenemiseen
vaikuttivat merkittävästi katsauskauden aikana käteisellä maksetut
liiketoimintaostot. Loppuvuoden hyvä liikevaihto puolestaan vaikuttaa
rahoitusomaisuuteen vasta tammikuussa 2005. Konsernilla ei ole korollista
vierasta pääomaa.

Konsernin bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat 1,6 miljoonaa
euroa (2003: 0,2 miljoonaa euroa). Investointien merkittävä kasvu johtuu
pääasiassa edellä mainituista liiketoimintaostoista sekä omasta strategiatyöhön
liittyvästä palvelutuotekehityksestä siihen liittyvine ohjelmistohankintoineen.
Konserni jatkoi panostuksia myös omien ohjelmistokomponenttien tuotekehitykseen.
Kaikki näihin liittyvät tutkimus- ja kehityskulut on oman työn osalta kirjattu
suoraan vuosikuluiksi.


PÄÄOMAN TUOTTO

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 23 % (2003: 19 %). Oman pääoman tuotto (ROE)
oli 20 % (2003: 17 %).


HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön kehittämistä ja kouluttamista jatkettiin sekä ulkoisilla
koulutuspalveluilla että sisäisellä koulutuksella muun muassa oman OpenCollegen
puitteissa. SysOpen käytti koulutukseen työaikaa yli kaksinkertaisesti toimialan
keskiarvoon verrattuna.

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 288, jossa nousua oli 18 henkilöä eli
6,7 % edellisen vuoden loppuun (2003: 270). Keskimäärin henkilöstöä oli
katsauskaudella 286, jossa laskua oli neljä henkilöä eli 1,4 % (2003: 290).

Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella 2004 oli 10,5 % (2003:
13,2 %).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden 2004 lopussa:

 Asiakaskohtaiset tietojärjestelmäpalvelut   76 %  
 Ohjelmistotuoteratkaisut            9 %   
 Liikkeenjohdon ICT-konsultointi        2 %   
 Hallinto ja johto               12 %  
 Kansainväliset toiminnot            1 %   

SysOpen Oyj:n hallituksen muodostivat varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.3.2004
saakka Kari Karvinen (puheenjohtaja), Matti Savolainen (varapuheenjohtaja), Jorma
Kylätie ja Risto Linturi. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen uuden hallituksen
muodostivat Kari Karvinen (puheenjohtaja), Risto Linturi (varapuheenjohtaja),
Pekka Eloholma, Reijo Koski-Lammi ja Matti Mujunen.

SysOpen Oyj:n toimitusjohtajana toimi koko katsauskauden Arto Sahla.

Konsernin tilintarkastajana toimi koko katsauskauden tilintarkastusyhteisö KPMG
Wideri Oy Ab vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti.

SysOpen otti katsauskaudella käyttöönsä oman sisäisen corporate governance
-ohjeensa, joka noudattaa 1.7.2004 voimaanastunutta HEXin, TT:n ja
Keskuskauppakamarin suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmistä.


KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE

SysOpen-konserniin kuuluvat katsauskauden 2004 lopussa emoyhtiö SysOpen Oyj sekä
kaksi toiminnallista tytäryhtiötä: Sysopen Object Team Oy (emoyhtiön nykyinen
omistusosuus 93 %) ja SysOpen Limited (100 %).

Loppuvuonna 2004 organisaatiorakennetta päätettiin uudistaa niin, että vuoden
2005 alusta alkaen liiketoimintayksiköt ovat:
- Telekommunikaatio ja Teollisuus,
- Finanssi, Palvelut ja Kauppa,
- Julkishallinto ja Järjestöt,
- Johdon ICT-konsultointi, sekä
- SysOpen Object Team Oy.


SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

Euroopan Unioni edellyttää kaikkien EU:ssa noteerattujen yritysten siirtyvän
International Financial Reporting Standards (IFRS) -raportointiin viimeistään
vuonna 2005. SysOpen siirtyy raportoimaan IAS/IFRS -standardien mukaisesti vuonna
2005 osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään.


YHTIÖKOKOUKSET

SysOpen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2004. Yhtiökokouksessa
vahvistettiin tilivuoden 2003 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille
vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2003
voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiölle uusi hallitus.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti:

1) Alentaa yhtiön osakepääomaa 10.000 eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa olevat
omat osakkeet 100.000 kappaletta.

2) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.
Valtuutusta ei ole vielä käytetty.

3) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole
vielä käytetty.

4) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole vielä käytetty.

5) Muuttaa SysOpen Oyj:n yhtiöjärjestyksen 6 §:n sisältöä siten, että
yhtiöjärjestyksessä mainitaan myös hallituksen varapuheenjohtajan valinta.

6) Muuttaa SysOpen Oyj:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n sisältöä siten, että toiminimen
kirjoittaminen edellyttää kahta henkilöä.

SysOpen Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 13.12.2004. Ylimääräisessä
yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti lisäosingosta.


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. SysOpenin omistuksessa oli katsauskauden
alussa 100.000 kappaletta omia osakkeita, jotka mitätöitiin varsinaisen
yhtiökokouksen 24.3.2004 päätöksellä. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden 2004
päättyessä oli 9.262.914 osaketta.


SysOpenilla oli 31.12.2004 yhteensä 3.257 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta
omistajaa olivat:

 Osakkeenomistaja               Osuus osakkeista ja äänistä 
 Kari Karvinen                17,1 %           
 Matti Savolainen               17,0 %           
 Jorma Kylätie                16,0 %           
 Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö     2,4 %            
 Olli Ahonen                 2,0 %            
 Sijoitusrahasto Pohjola Finland Kasvu    1,8 %            
 Seppo Sneck                 1,2 %            
 Yrjö Toiviainen               1,1 %            
 Sijoitusrahasto Pohjola Korko + Osake    1,0 %            
 Jukka Riihimäki               0,9 %            


Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2004


 Osakkeiden lukumäärä        Osuus       Osuus osakkeista  
                  omistuksista   ja äänistä     
 1 - 100              26,8 %      0,7 %       
 101 - 1.000            55,0 %      8,9 %       
 1.001 - 10.000           16,4%       15,4 %       
 10.001 - 100.000          1,6 %       16,4 %       
 100.001 - 1.000.000        0,1 %       8,5 %       
 1.000.001 - 3.000.000       0,1 %       50,1 %       
                                     
 Osakkeita yhteensä 9.262.914 kpl                    Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2004


                   Osuus      Osuus     
                   omistuksista  osakkeista  
 Yritykset              6,9 %      4,5 %     
 Rahoitus ja vakuutus         0,3 %      4,5 %     
 Julkisyhteisöt            0,1 %      2,5 %     
 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,4 %      1,2 %     
 Kotitaloudet             91,9 %     87,1 %    
 Ulkomaat               0,4 %      0,2 %     


KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA 2004

SysOpen Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla Tietoliikenne ja
elektroniikka -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä on 50
osaketta. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella 2004 oli 2,90 euroa ja ylin
5,35 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä
kaupankäyntipäivänä oli 3,42 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,66
euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 31.679.165,88 euroa.


OPTIO-OHJELMAT

SysOpen Oyj:n optio-ohjelma 1999-2004 on päättynyt 31.10.2004. Optio-ohjelman
perusteella ei tehty osakemerkintöjä. Optiot 1999-2004 on poistettu arvo-
osuusjärjestelmästä.

Optio-ohjelman 2000-2005 mukaisia optioita on 21.060 kappaletta, jotka
jakaantuvat seuraavasti: 19.960 kappaletta 2000E-optioita, 850 kappaletta 2000F-
optioita ja 250 kappaletta 2000G-optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden
merkintäaika kaikilla näillä optiotodistuksilla päättyy 31.5.2005. Osakkeiden
merkintähinta E-optioilla on 8,30 euroa osakkeelta, F-optioilla 5,36 euroa ja G-
optioilla 3,28 euroa osakkeelta. SysOpenin hallussa ei 31.12.2004 ollut yhtään
optio-ohjelman 2000-2005 mukaista optiota.

Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on 670.000 kappaletta, jotka jakaantuvat
seuraavasti: 210.000 kappaletta 2003A-optioita, 160.000 kappaletta 2003B-
optioita, 150.000 kappaletta 2003C-optioita ja 150.000 kappaletta 2003D-optioita.
Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2003A on
2.5.2004-31.10.2005, optio-oikeudella 2003B 1.11.2004-31.10.2006, optio-
oikeudella 2003C 1.11.2005-31.10.2007 ja optio-oikeudella 2003D 1.11.2006-
31.10.2008. Osinko-oikaistu osakkeiden merkintähinta 2003A-optioilla on tällä
hetkellä 2,98 euroa osakkeelta, 2003B-optioilla 2,89 euroa osakkeelta ja 2003C-
optioilla 3,86 euroa osakkeelta. 2003D-optioiden osalta merkintähinta määräytyy
1.4.-30.4.2005 SysOpenin osakkeiden kaupankäyntihintojen perusteella.
Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.
SysOpen Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Partners Oy:n hallussa oli
31.12.2004 optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä 237.235 kappaletta.
Optiot 2003A on noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla 25.5.2004 lukien ja
optiot 2003B 18.1.2005 lukien.

SysOpenin kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on jäljellä yhteensä
691.060 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on
enintään 6,9 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen
osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista optio-oikeuksista SysOpen Partnersin
hallussa oli 31.12.2004 vielä 237.235 kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien
laimennusvaikutus oli vuodenvaihteessa enimmillään 4,6 %.


YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT

SysOpen osti huhtikuun lopussa 2004 Done Information Oy:ltä sen Software
Solutions -liiketoiminnan. Tähän kauppaan kuului asiakasratkaisu- ja
tuoteliiketoiminta sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Kaupan myötä SysOpen
vahvisti asiakkuuksiaan ja alueellista läsnäoloaan Jyväskylän talousalueella sekä
laajensi teknologia- ja tuoteratkaisutarjontaansa. Kaupan ja siihen liittyneiden
liiketoiminnan tehostamistoimien myötä SysOpeniin siirtyi vanhoina työntekijöinä
22 Done Informationin työntekijää.

SysOpen sopi kesäkuun lopussa 2004 ostavansa jyväskyläläiseltä Yomi Software
Oy:ltä sen Kuopion liiketoiminnan. Kaupan myötä SysOpeniin siirtyi 1.8.2004
alkaen vanhoina työntekijöinä 16 Yomi Software Oy:n työntekijää. Tällä
liiketoimintakaupalla SysOpen vahvisti asiakkuuksiaan ja alueellista läsnäoloaan
Kuopion talousalueella parantaen kilpailukykyään erityisesti teollisuudessa ja
telekommunikaatiosektorilla. Kaupan jälkeen SysOpenilla on Kuopiossa yhteensä yli
50 henkilöä.

SysOpen Oyj myi katsauskauden viimeisellä vuosineljänneksellä lokakuun lopussa
2004 Englannissa sijaitsevan tytäryhtiönsä SysOpen UK Limitedin koko
liiketoiminnan Novo Ivc Limitedille muuttuneiden olosuhteiden ja heikentyneiden
liiketoimintanäkymien johdosta. Liiketoimintakaupan jälkeen SysOpenilla on
Englannissa toisessa tytäryhtiössä SysOpen Limitedissä kolme työntekijää.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

SysOpenin kyky reagoida markkinoilla tapahtuviin muutoksiin on ollut ja on yhtiön
menestymisen taustalla. SysOpen on katsauskauden 2004 aikana kehittänyt ja
uudistanut palvelu- ja ratkaisutarjontaansa asiakkaiden muuttuneita tarpeita
vastaavaksi. Tätä kehitystyötä jatketaan edelleen. Liiketoiminnan terävin kärki
kohdistetaan alueille, joissa konsernin kasvun ja kannattavuuden arvioidaan
ylittävän selvästi markkinoiden keskimääräisen tason.

SysOpen on ryhtynyt määrätietoisesti toteuttamaan 23.11.2004 julkistettua
suunnitelmaansa vuosille 2005-2007. Pääliiketoimintaa eli asiakaskohtaisia
tietojärjestelmäpalveluita vahvistetaan entisestään. Kasvavina alueina ovat
erityisesti portaaliratkaisut, omat ja kolmannen osapuolen tuotteet ja
ohjelmistokomponentit, tuki- ja ylläpitopalvelut sekä projektityötä tehostavat ja
tuottavuutta lisäävät työvälineet ja menetelmät.

Nykyistä J2EE-erityisosaamista vahvistetaan edelleen ja lisäksi SysOpen panostaa
myös nopeasti laajeneviin uusiin teknologioihin ja arkkitehtuureihin (erityisesti
Symbian OS, .NET ja Service Oriented Architecture). SysOpen laajentaa
toimintaansa mobiilien päätelaitteiden kuten älypuhelinten ohjelmistoissa ja
panostaa langattomien ratkaisujen kehittämiseen. Liiketoiminnan kasvu perustuu
orgaanisen kasvun lisäksi kohdistettuihin liiketoiminta-alueitamme tukeviin
yritysostoihin ja aktiiviseen osallistumiseen alan rakennejärjestelyihin.

SysOpen arvioi tietotekniikkapalveluiden ja -tuotteiden patoutuneen kysynnän
lähteneen liikkeelle ja odottaa yritysten tietotekniikkainvestointien jatkavan
nousevaa kehitystä vuonna 2005. Tätä käsitystä tukee SysOpenin omien
käyttöasteiden merkittävä nousu päättyneen katsauskauden loppupuolella sekä
markkinatutkimuslaitosten arviot.

Keskeisten projektien vaihtumisen vuoksi vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen
käyttöaste ei yltäne vuoden 2004 viimeisen neljänneksen tasolle. Vuoden 2005
ensimmäisen vuosipuoliskon osalta arvioidaan SysOpenin liikevaihdon ja
toiminnallisen kannattavuuden olevan selvästi paremman kuin vastaavalla jaksolla
2004. Arvio perustuu SysOpenin nykyiseen tilaus- ja tarjouskantaan sekä edellä
mainittuun käsitykseen markkinoiden myönteisestä kehittymisestä.


OSINKOEHDOTUS

SysOpenin voitonjakokelpoiset varat konsernitaseen 31.12.2004 mukaan ovat
2.479.475,15 euroa. Vastaavasti emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat
1.326.040,20 euroa. Konsernin osakekohtainen tulos vuodelta 2004 oli 0,23 euroa
(2003: 0,23 euroa). SysOpen Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2004 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osaketta kohti
(2003: lisäosinko mukaan lukien yhteensä 0,30 euroa). Tammikuun 27. päivänä 2005
yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa on 9.262.914 osaketta, jota vastaava
hallituksen esittämä osinko on noin 1,0 miljoonaa euroa (2003: lisäosinko mukaan
lukien yhteensä 2,8 miljoonaa euroa).


VIESTINTÄ

Tilinpäätöksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään
perjantaina 28.1.2005 klo 10.00 World Trade Centerissä, 3. kerros, kabinetti 6&9,
Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Tervetuloa.


Helsingissä 28. tammikuuta 2005

SYSOPEN OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Arto Sahla,
puh. 0424 2020 339, gsm 0400 442 986, email: arto.sahla@sysopen.fi

Osavuosikatsaus ja sen esitys sekä verkkotilinpäätös ovat nähtävissä konsernin
internet-sivuilla www.sysopen.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 jälkeen.


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


LIITTEENÄ
Konsernituloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahoituslaskelma
Tunnusluvut

Tilinpäätöksen luvut ovat tilintarkastettuja.


Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2004

                    1.1.-   1.1.-    
 1000 E                 31.12.2004 31.12.2003 
                                
 LIIKEVAIHTO              26 174   25 211   
 Liiketoiminnan muut tuotot       210    243     
 Materiaalit ja palvelut        -934    -1 055   
 Henkilöstökulut            -15 693  -15 101   
 Poistot ja arvonalennukset       -614    -666    
 Liiketoiminnan muut kulut       -6 872   -6 722   
 LIIKEVOITTO ENNEN LIIKEARVOPOISTOJA  2 271   1 910    
 Poistot liikearvosta          -320    -266    
 LIIKEVOITTO              1 952   1 644    
 Rahoitustuotot ja kulut        595    739     
 Voitto ennen satunnaisia eriä ja    2 547   2 383    
 veroja                            
 Satunnaiset kulut           -130    -667    
 Voitto ennen veroja          2 417   1 716    
 Välittömät verot            -347    -258    
 Vähemmistön osuus           -30    -35     
 TILIKAUDEN VOITTO           2 040   1 442    


Konsernin tase 31.12.2004, 1000 E

 VASTAAVAA               31.12.2004 31.12.2003 
 PYSYVÄT VASTAAVAT                       
 Aineettomat hyödykkeet                    
 Kehittämismenot            57     10     
 Aineettomat oikeudet          480     393    
                                
 Muut pitkävaikutteiset menot      48     82     
 Liikearvo               1 075    312    
 Aineettomat hyödykkeet yhteensä    1 660    797    
 Aineelliset hyödykkeet         913     1 137   
 Sijoitukset              933     1 004   
 VAIHTUVAT VASTAAVAT                      
 Lyhytaikaiset saamiset         10 212   5 362   
 Rahoitusarvopaperit          2 542    2 014   
 Rahat ja pankkisaamiset        3 008    5 767   
 VASTAAVAA               19 268   16 081   

 VASTATTAVAA              31.12.2004 31.12.2003 
 OMA PÄÄOMA                          
 Osakepääoma              926     936    
 Ylikurssirahasto            7 101    7 091   
 Edellisten tilikausien voitto     439     1 796   
 Tilikauden voitto           2 040    1 422   
 Muuntoero, vapaa oma pääoma      24     35     
 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ          10 531   11 280   
 VÄHEMMISTÖOSUUS            122     153    
 VIERAS PÄÄOMA                         
 Lyhytaikainen vieras pääoma      8 615    4 648   
 VASTATTAVAA              19 268   16 081   


Konsernin rahoituslaskelma 2004-2003, 1000 E

 Liiketoiminnan rahavirta:             1.1.2004 - 1.1.2003 - 
                          31.12.2004 31.12.2003 
 Myynnistä saadut maksut              24 066   26 279   
 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut   210     243    
 Maksut liiketoiminnan kuluista          -22 495   -23 446  
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja  1 782    3 076   
 veroja                                  
 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan  -9     -42    
 rahoituskuluista                             
 Saadut korot liiketoiminnasta           1           
 Maksetut välittömät verot             -137    -286    
 Rahavirta ennen satunnaisia eriä         1 636    2 748   
 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva    -185    -613    
 rahavirta                                
 Liiketoiminnan rahavirta             1 451    2 134   
                                     
 Investointien rahavirta:                         
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin     -1 580   -226    
 hyödykkeisiin                              
 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden     11     78     
 luovutustulot                              
 Investoinnit muihin sijoituksiin         -55     -34    
 Luovutustulot muista sijoituksista        572     775    
 Lainasaamisten takaisinmaksut           11     34     
 Saadut osingot investoinneista          24     6     
 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet           60           
 Saadut korot investoinneista           54     116    
 Investointien rahavirta              -904    748    
                                     
 Rahoituksen rahavirta:                          
 Maksetut osingot ja muu voitonjako        -2 779   -3 516   
 Rahoituksen rahavirta               -2 779   -3 519   
                                     
 Rahavarojen muutos                -2 231   -637    
                                     
 Rahavarat tilikauden alussa            7 781    8 418   
 Rahavarat tilikauden lopussa           5 550    7 781   
 Erotus                      -2 231   -637    


Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut vertailutietoineen
1000 E

                      2004    2003  
 Toiminnan laajuus                      
                               
 Liikevaihto                26 174   25 211 
 - muutos edelliseen vuoteen        4%     -13%  
 Sijoitettu pääoma             10 662   11 432 
 Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin    1 599   223   
 vastaaviin                          
 - suhteessa liikevaihtoon         6%     1%   
 Aktivoinnit tutkimus- ja         47     10   
 kehitystoimintaan                      
 -suhteessa liikevaihtoon         0%     0%   
 Henkilöstön määrä             288    270   
 Henkilöstö keskimäärin          286    290   
                               
 Kannattavuus                         
                               
 Liikevoitto ennen liikearvopoistoja    2 271   1 911  
 - suhteessa liikevaihtoon         9%     8%   
 Liikevoitto                1 952   1 644  
 - suhteessa liikevaihtoon         7%     7 %   
 Tulos ennen satunn.er ja veroja      2 547   2 383  
 - suhteessa liikevaihtoon         10 %    9 %   
 Tilikauden voitto             2 040   1 422  
 suhteessa liikevaihtoon          8%     6 %   
 Oman pääoman tuotto            20%    17 %  
 Sijoitetun pääoman tuotto         23%    19 %  
                               
 Rahoitus ja taloudellinen asema               
                               
 Korollinen vieras pääoma         0     0    
 Rah.om.arvopaperit+Rahat ja pankkis.   5 550   7 781  
 Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)    -52%    -68 %  
 Omavaraisuusaste             70%    76 %  
 Liiketoiminnan rahavirta         1 451   2 134  
 Tulos/osake, eur (konserni),       0,23    0,23  
 laimentamaton                        
 Tulos/osake, eur (konserni)        0,23    0,23  
 laimennettu                         
 Oma pääoma/osake             1,14    1,22  
 Osinko/ osake (v. 2004 ehdotus)      0,11    0,30  
 Osinko/tulos, %              47,87   133,42 
 Hinta/voitto-suhde (P/E)         14,88   17,28  
 Osakkeen alin kaupantekokurssi      2,90    2,83  
 Osakkeen ylin kaupantekokurssi      5,35    4,44  
 Osakkeen keskikurssi           3,66    3,63  
 Osakekannan markkina-arvo tk:n lopussa  31 679   37 733 


Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen kehitys
neljännesvuosittain,1000 E.

            10-12/2004 7-9/200 4-6/2004 1-3/2004 10-12/2003 
                  4                  
 Toiminnan laajuus                           
                                    
 Liikevaihto      7 747   5 415  6 551  6 460  6 541   
 - muutos edelliseen  18 %    7 %   -1 %   -8 %   -15 %   
 vuoteen                                
 Bruttoinvestoinnit   113    501   916   69    95     
 taseen pysyviin                            
 vastaaviin                               
 - suhteessa      1 %    9 %   14 %   1 %   1 %    
 liikevaihtoon                             
                                    
 Kannattavuus                              
                                    
 Liikevoitto ennen   1 330   71   449   421   393    
 liikearvopoistoja                           
 - suhteessa      17%    1 %   7 %   7 %   6 %    
 liikevaihtoon                             
 Liikevoitto      1 248   -6   358   352   328    
 - suhteessa      16 %    0 %   5 %   5 %   5 %    
 liikevaihtoon                             
 Tulos ennen satunn.er 1 560   279   381   327   343    
 ja veroja                               
 - suhteessa      20%    5 %   6 %   5 %   5 %    
 liikevaihtoon                             
 Kauden voitto     1 191   180   410   259   -253    
 suhteessa       15 %    3 %   6 %   4 %   -4 %    
 liikevaihtoon                             
 Liiketoiminnan     1 310   -499  233   407   735    
 rahavirta                               
 Tulos/osake, eur    0,13    0,03  0,04   0,03   0,04    
 (konserni),                              
 laimentamaton                             
 Tulos/osake, eur    0,13    0,03  0,04   0,03   0,04    
 (konserni)                               
 laimennettu                              


Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden
aikana on 9.262.914 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä
katsauskauden lopussa on 9.446.836 kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
katsauskauden lopussa oli 9.262.914 kpl.

Katsauskauden alussa yhtiöllä oli hallussaan 100.000 kpl omia osakkeita, jotka on
yhtiökokouksen päätöksellä mitätöity 16.4.2004.

Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.


Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa