Aivovammojen päivitetty Käypä hoito -suositus korostaa akuuttivaiheen huolellista diagnosointia

Aivovamman akuuttivaiheen tapahtuma- ja tutkimustietojen tarkka kirjaaminen on tärkeää jatkohoidon suunnittelun, ennusteen arvioimisen sekä potilaan oikeusturvan kannalta. Diagnoosi ja vaikeusasteluokittelu perustuvat akuuttivaiheen oireisiin sekä kliinisiin ja pään kuvauksen löydöksiin. Valtaosa aivovammoista on vaikeusasteiltaan lieviä. Yleisin aivovamman syy on kaatuminen. Noin puolet vammautuneista on tapaturmahetkellä alkoholin vaikutuksen alaisia.

Päivitetyllä aivovammojen Käypä hoito -suosituksella pyritään yhtenäistämään aivovammojen diagnostiikkaa ja hoitokäytäntöjä. Aivovamman diagnoosi ja vaikeusasteluokittelu perustuvat akuuttivaiheen oireisiin ja kliinisiin löydöksiin sekä pään tietokone- tai magneettikuvauksen löydöksiin.

”On erittäin tärkeää, että akuuttivaiheessa tapahtuma- ja tutkimustiedot kirjataan tarkasti. Näiden tietojen perusteella arvioidaan toipumisennustetta ja suunnitellaan jatkohoitoa. Akuuttivaiheen vaikeusasteluokittelu on tärkeää myös potilaan oikeusturvan kannalta, sillä se on lähtökohta jälkitilojen ja pysyvän haitan arvioinnille”, sanoo suositustyöryhmän toisena puheenjohtajana toimiva LT, dosentti Teemu Luoto.

Alkoholi usein aivovamman taustalla

Aivovamma on ulkoisen voiman aiheuttama aivotoiminnan häiriö tai rakenteellinen vaurio. Valtaosa aivovammoista on lieviä, ja niistä toivutaan yleensä oireettomiksi muutamassa viikossa tai kuukaudessa. Pitkäaikaisoireiden tunnistamista vaikeuttaa se, että oireet ilmaantuvat usein vasta töihin tai opintoihin paluun jälkeen.

Suomessa vuosittain noin 20 000 henkilöä saa traumaattisen aivovamman.  Selkeästi yleisin aivovamman syy on kaatuminen ja jopa puolet potilaista on vammautumishetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena.

”Tärkeimmät aivovammojen ehkäisytoimet ovat alkoholin käytön vähentäminen, ikääntyneiden kaatumisriskin pienentäminen ja liikenne- ja liikuntaturvallisuuden parantaminen. Turvatyynyt, kypärän käyttö ja nopeusrajoitukset parantavat liikenneturvallisuutta ja ehkäisevät tehokkaasti aivovammoja,” Luoto tähdentää.

Tutustu päivitettyyn Aivovammojen Käypä hoito -suositukseen.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen neuroanestesian jaoksen, Suomen Fysiatriyhdistyksen, Suomen Neurokirurgisen Yhdistyksen, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Neuropsykologinen Yhdistys ry:n ja Suomen Vakuutuslääkärien Yhdistyksen asettama työryhmä on laatinut Aivovammojen Käypä hoito -suosituksen tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti.

Lisätietoja:

suositustyöryhmän puheenjohtaja Teemu Luoto, p. 03-3116 6955, teemu.luoto@pshp.fi

viestintäpäällikkö Outi Romero, p. 040 756 7134, outi.romero@duodecim.fi

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Pikafaktat

Valtaosa aivovammoista on lieviä, ja niistä toivutaan yleensä oireettomiksi muutamassa viikossa tai kuukaudessa.
Tweettaa
Suomessa vuosittain noin 20 000 henkilöä saa traumaattisen aivovamman
Tweettaa
Selkeästi yleisin aivovamman syy on kaatuminen.
Tweettaa
Jopa puolet potilaista on vammautumishetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena.
Tweettaa
Potilaan oikeuturvan kannalta on tärkeää kirjata akuuttivaiheessa tarkasti tapahtuma- ja tutkimustiedot.
Tweettaa

Lainaukset

On erittäin tärkeää, että akuuttivaiheessa tapahtuma- ja tutkimustiedot kirjataan tarkasti. Näiden tietojen perusteella arvioidaan toipumisennustetta ja suunnitellaan jatkohoitoa. Akuuttivaiheen vaikeusasteluokittelu on tärkeää myös potilaan oikeusturvan kannalta, sillä se on lähtökohta jälkitilojen ja pysyvän haitan arvioinnille
suositustyöryhmän toinen puheenjohtaja LT, dosentti Teemu Luoto.
Tärkeimmät aivovammojen ehkäisytoimet ovat alkoholin käytön vähentäminen, ikääntyneiden kaatumisriskin pienentäminen ja liikenne- ja liikuntaturvallisuuden parantaminen. Turvatyynyt, kypärän käyttö ja nopeusrajoitukset parantavat liikenneturvallisuutta ja ehkäisevät tehokkaasti aivovammoja.
suositustyöryhmän toinen puheenjohtaja LT, dosentti Teemu Luoto.