Merkittävät lääketieteelliset tunnustukset ensihoidon kehittäjälle ja psykoosien tutkijalle

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt LL, anestesiologian erikoislääkäri Teuvo Määtälle maamme arvostetuimpiin lääketieteellisiin tunnustuksiin kuuluvan Konrad ReijoWaara -palkinnon. Määttä on ollut lähes kolme vuosikymmentä suomalaisen ensihoitolääketieteen kentän merkittävimpiä hahmoja. Hänet tunnetaan ensihoidon koulutuksen, päivystystoiminnan ja viranomaisyhteistyön kehittäjänä. Määtän kokemusta humanitäärisestä työstä kansainvälisillä kriisialueilla on soveltuvin osin hyödynnetty myös Suomessa ensihoidon päivittäistilanteissa.

Nuoren tutkijan palkinto on myönnetty LT, dosentti Erika Jääskeläiselle, jonka psykoosien kehitykseen, ennusteeseen ja hoitoon liittyvä tutkimus on vaikuttanut vahvasti opetukseen ja hoitokäytäntöihin. 

Tunnustukset jaettiin Duodecimin vuosipäivän symposiumissa 17.11.2017.

Laaja-alainen ensihoidon kehittäjä

Elämäntyönsä ensihoitolääkärinä tehnyt Teuvo Määttä on ollut keskeinen vaikuttaja ensihoidon koulutuksen kehittämisessä. Määtän aloittaessa uraansa ensihoitopalvelussa vuonna 1992, oli ensihoidon täydennyskoulutus luonteeltaan satunnaista ja se keskittyi vain muutamiin hätätilanteisiin. Määtällä oli merkittävä rooli täydennyskoulutuksen laadun systemaattisessa parantamisessa ja sen laajentamisessa kattamaan kaikki ensihoitoprosessin osa-alueet potilaan tutkimisesta ja arvioinnista, dokumentaatiosta ja päätöksenteosta aina erilaisten potilasryhmien kohtaamiseen. Täydennyskoulutuksen kehittämisen lisäksi Määttä työskenteli ensihoitajan AMK-tutkinnon saamiseksi Suomeen vuonna 1998.

Määtän johdolla Helsingin ensihoidon vastuulääkäri- ja päivystystoiminnassa otettiin käyttöön yhden johdon ja ohjauksen malli, joka on merkittävästi parantanut toiminnan kustannustehokkuutta ja potilasturvallisuutta. Määttä on edistänyt myös ensihoitoketjuun osallistuvien viranomaisten yhteistoimintaa mm. poliisin ja sosiaalipäivystyksen kanssa niin, että se palvelee mahdollisimman joustavasti potilaita ja asiakkaita. Hän on tehnyt pitkäjänteistä kehittämistyötä mm. Suomen Punaisen Ristin kanssa suurten yleisötilaisuuksien turvallisuuden ja ensiapuvalmiuden parantamiseksi.

Määttä on tuonut kansainvälisistä humanitäärisistä tehtävistä ja kansainvälisen kriisialueosaamisen kehittämisestä saamiaan oppeja soveltuvin osin myös Suomeen. Erityisesti hänen kokemuksensa eri etnisten ryhmien kohtaamisesta ensihoitotilanteissa on ollut tärkeää mm. turvapaikanhakijoiden määrän lisäännyttyä voimakkaasti Suomessa vuonna 2016.

Määttä on kollegojen ja muun työyhteisössä toimivan henkilöstön laajasti arvostama. Potilaat ja omaiset ovat tuoneet palautteissaan esiin Määtän inhimillisen ja kokonaisvaltaisen suhtautumisen potilaisiin ja heidän läheisiinsä tilanteissa, joihin liittyy suurta inhimillistä kärsimystä ja epävarmuutta tulevasta. Määttää on kuvattu pitkää työpäivää tekeväksi työihmiseksi, joka on virallisen työajan päätyttyäkin aina valmis auttamaan päivystävää henkilöstöä. Tuorein esimerkki tästä on Helsingissä 28.7.2017 tapahtunut tahallinen yliajo ja sitä seurannut monipotilastilanne: Määttä oli työpaikalla avaamassa ensihoidon tilannehuonetta jo 12 minuutin kuluttua hätätyöpyynnöstä.
 

Nuoren tutkijan palkinto psykoosien tutkijalle

Nuoren tutkijan palkinnon saaneen LT, dosentti Erika Jääskeläisen psykoosien kehitykseen, ennusteeseen ja hoitoon keskittynyt tutkimus on tieteellisesti ja kansanterveyden kannalta merkittävää. Hänen tutkimuslöydöksillään on ollut vaikutusta niin tiedeyhteisöön, opetukseen kuin hoitokäytäntöihinkin. Jääskeläinen on julkaissut yli 80 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia. Oulun yliopistossa työskentelevä tutkijakouluttaja on ohjannut myös useita väitöskirjoja.

Jääskeläisen väitöskirja kuvasi skitsofrenian ennustetekijöitä ja taudinkulkua Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa. Syntymäkohortin psykoosiosiosta on muodostunut ansioitunut tutkimusperinne ja aineisto, jossa on tehty tärkeitä löydöksiä ja julkaistu noin 100 artikkelia ja 20 väitöskirjaa.

Jääskeläisen oman ryhmän viimeaikainen tutkimus on painottunut psykoosilääkkeiden etuihin, riskeihin ja haittoihin mm. kognitioon ja pitkäaikaiskäytön epidemiologiaan liittyen. Työssään Jääskeläinen pyrkii löytämään tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia lääkevalintaan, annosteluun ja lääkityksen lopettamiseen. Jääskeläisen tärkeä, alan huippulehdissä julkaistu, paljon viitattu meta-analyysi analysoi toipumista skitsofreniassa. Tutkimustulokset korostavat skitsofrenian epätyydyttävää ennustetta, ylikuolleisuutta, runsasta oheissairastavuutta somaattisiin sairauksiin, lääkehoidon riskejä sekä hoidon huonoa jatkuvuutta. Havainnot ovat osaltaan tuoneet esiin Suomessa ja kansainvälisesti skitsofrenian psykiatrisen ja somaattisen hoidon puutteita ja johtaneet myös korjaaviin toimenpiteisiin.


Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja tutkimusapurahojen avulla.

Konrad ReijoWaaran palkinto jaetaan vuosittain ensisijaisesti käytännön työtä tekevälle lääkärille, joka on sekä potilaiden että kollegoiden arvostama. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Duodecimin sääntöjen mukaan palkitun työtä tulee leimata korkea ammattitaito, ahkeruus, auttamisen halu, rehellisyys ja ystävällisyys.

Duodecim-seuran Nuoren tutkijan palkinto (10 000 euroa) jaetaan seuran vuosipäivän symposiumissa joka toinen vuosi. Palkinnon saajan tulee olla itsenäisen tutkimuskykynsä osoittanut etevä lääketieteen tutkija, joka ei ole vielä täyttänyt 38 vuotta.


Lisätietoja

LL, anestesiologian erikoislääkäri Teuvo Määttä, p. 050 523 8575, teuvo.maatta@hus.fi

LT, dosentti Erika Jääskeläinen, p. 040 7191 146, erika.jaaskelainen@oulu.fi

pääsihteeri Matti Rautalahti, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 050 5941 870, matti.rautalahti@duodecim.fi

viestintäpäällikkö Outi Romero, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Outi Romero
viestintäpäällikkö
+358 9 6188 5218
outi.romero@duodecim.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Konrad ReijoWaaran palkinto on myönnetty LL, anestesiologian erikoislääkäri Teuvo Määtälle.
Tweettaa
Pitkän uran ensihoitolääkärinä tehnyt Määttä on tuonut kansainvälisen kriisialueosaamisen oppeja myös Suomen ensihoidon päivittäistilanteisiin.
Tweettaa
Nuoren tutkijan palkinto on myönnetty LT, dosentti Erika Jääskeläiselle.
Tweettaa
Jääskeläisen tutkimustulokset korostavat skitsofrenian epätyydyttävää ennustetta, ylikuolleisuutta, runsasta oheissairastavuutta somaattisiin sairauksiin, lääkehoidon riskejä sekä hoidon huonoa jatkuvuutta.
Tweettaa